Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Регуляторні акти Держатомрегулювання / Звіти про відстеження результативності
від 20 березня 2014 р.
Київ
Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта “Умови і вимоги безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з переробки, зберігання та захоронення радіоактивних відходів”

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта Умови і вимоги безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з переробки, зберігання та захоронення радіоактивних відходів, затвердженого наказом Держатомрегулювання України від 22.10.2002 № 110 і зареєстрованого

у Мін’юсті України 06.11.02 за № 874/7162

 

1. Виконавець заходів з відстеження регуляторного акта

Заходи з відстеження результативності акта здійсненні Управлінням безпеки поводження з радіоактивними відходами (РАВ) Держатомрегулювання України.

 

2. Цілі прийняття регуляторного акта

Регуляторний акт спрямований на удосконалення системи забезпечення державного регулювання у сфері використання ядерної енергії, зокрема, у сфері поводження з РАВ, а саме забезпечення безпеки провадження діяльності, пов’язаної з переробкою, зберіганням та захороненням РАВ.

Мета регулювання досягається шляхом встановлення у регуляторному акті переліку робіт чи операцій, які належать до діяльності з переробки, зберігання та захоронення РАВ, умов та вимог безпеки провадження зазначеної діяльності.

 

3. Строк виконання заходів з відстеження

Заходи з відстеження здійснювались з 20.02.2014 по 20.03.2014.

 

4. Тип відстеження: періодичне.

 

5. Методи одержання результатів відстеження

Відстеження результативності регуляторного акту здійснювалось шляхом проведення аналізу статистичних даних щодо дотримання підприємствами ліцензіатами встановлених умов та вимог при здійсненні діяльності з переробки, зберігання та захоронення радіоактивних відходів.

 

6. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, способи одержання даних

Для аналізу застосовувались дані та висновки щодо виконання підприємствами встановлених умов та вимог, отримані в рамках ліцензійної та наглядової діяльності.

1) В рамках ліцензійної діяльності Держатомрегулювання, при розгляді заявних документів щодо отримання ліцензій на провадження окремих видів діяльності з переробки та зберігання радіоактивних відходів та діяльності експлуатуючої організації на етапах життєвого циклу сховища для захоронення радіоактивних відходів, здійснюється аналіз повноти виконання підприємством-заявником технічних та організаційних заходів, відповідно до встановлених умов та вимог, що забезпечує передумови провадження ліцензованої діяльності відповідно до норм та правил з ядерної та радіаційної безпеки. Ліцензія видається за умови виконання усього обсягу встановлених вимог.

2) В рамках наглядової діяльності при проведенні інспекційних перевірок та інспекційних обстежень підприємств що здійснюють діяльність з поводження з радіоактивними відходами, з урахуванням встановлених умов та вимог, державними інспекторами Держатомрегулювання розроблено "чек-лист" для перевірки впровадження на підприємствах відповідних технічних та організаційних заходів для забезпечення безпеки здійснення діяльності з переробки, зберігання та захоронення радіоактивних відходів. Не виконання окремих вимог є підставою для вжиття заходів адміністративного впливу на посадових осіб підприємств, що здійснюють діяльність.

3) В рамках наглядової діяльності також здійснюється розгляд щорічних звітів ліцензіатів, що здійснюють діяльність з переробки, зберігання та захоронення радіоактивних відходів, які подаються до Держатомрегулювання, відповідно до регуляторного акту “Вимоги до періодичності та змісту звітів, що надаються ліцензіатами у сфері використання ядерної енергії”, затвердженого наказом Держатомрегулювання України від 16.10.06 № 162, зареєстрованого в Мін’юсті 06.12.2006 за № 1268/13142. Розгляд звітів та аналіз представлених у них показників безпеки дозволяє зробити висновки щодо достатності та ефективності технічних та організаційних заходів впроваджених на підприємствах для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки при здійсненні діяльності.

 

7. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Кількісними показниками результативності регуляторного акта є:

- кількість виданих Держатомрегулювання України ліцензій (у тому числі внесених змін в ліцензії, переоформлених ліцензій) на здійснення діяльності з переробки, зберігання та захоронення РАВ з урахуванням аналізу забезпечення підприємствами-заявниками виконання встановлених умов та вимог;

- кількість виявлених порушень за не виконання ліцензійних умов, на підставі яких видано приписи ліцензіатам, у тому числі порушень на підставі яких було прийнято рішення про застосування до ліцензіатів адміністративних стягнень;

- кількість розглянутих звітів ліцензіатів (квартальні, річні);

- кількість розглянутих Держатомрегулюванням України ліцензійних документів заявників, за результатами яких прийнято рішення про видачу ліцензії (у тому числі внесення змін в ліцензії, переоформлення ліцензій) на здійснення діяльності з переробки, зберігання та захоронення РАВ;

- кількість наданих ліцензіатами звітних документів, інформація за якими повністю відповідає встановленим вимогам та не потребує доопрацювань та додаткових уточнень.

Якісним показниками результативності регуляторного акта є:

- підвищення рівня радіаційної безпеки при поводженні з РАВ;

- відсутність систематичних порушень вимог законодавства та норм і правил ядерної та радіаційної безпеки щодо діяльності з переробки, зберігання та захоронення РАВ.

Періодичне відстеження результативності акта здійснюється шляхом порівняння статистичних даних щодо отриманих Держатомрегулювання України звітних документів зі статистичними даними періодичного відстеження, яке проводилось у 2011 році, вимог до ліцензіатів, що здійснюють діяльність з переробки, зберігання та захоронення радіоактивних відходів.

 

з/п

Методи одержання результатів відстеження

Періодичне відстеження

(з 20.02.2011

по 20.03.2011)

Періодичне відстеження

(з 20.02.2014

по 20.03.2014)

1

Кількість виданих Держатомрегулюванням України ліцензій (у тому числі внесених змін в ліцензії, переоформлених ліцензій) на здійснення діяльності з переробки зберігання та захоронення РАВ

10

 

13

 

2

Відсоток розглянутих Держатомрегулюванням України ліцензійних документів заявників, за результатами яких прийнято рішення про видачу ліцензії (у тому числі внесення змін в ліцензії, переоформлення ліцензій) на здійснення діяльності з переробки, зберігання та захоронення РАВ

80 %

85 %

3

Кількість виявлених порушень за не виконання ліцензійних умов, на підставі яких видано приписи ліцензіатам, у тому числі порушень на підставі яких було прийнято рішення про застосування до ліцензіатів адміністративних стягнень

Видано 5 приписів, в яких зазначено 23 порушення.

За результатами виявлених порушень до 2-х посадових осіб ліцензіатів застосовано адміністративні стягнення

Видано 7 приписів, в яких зазначено 20 порушень

До посадових осіб ліцензіатів не застосовувались адміністративні стягнення

4

Кількість розглянутих звітів ліцензіатів (квартальні та річні)

36

66

5

Відсоток наданих ліцензіатами звітних документів, інформація за якими повністю відповідає встановленим вимогам та не потребує доопрацювань та додаткових уточнень

70 %

65 %

 

 

8. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта, зокрема, встановлення уніфікованих ліцензійних умов дозволяє ліцензіатам планувати та здійснювати відповідні технічні та організаційні заходи із забезпечення безпеки здійснення діяльності з поводження з радіоактивними відходами, органу державного регулювання – Держатомрегулювання підвищити ефективність у процесі ліцензування та нагляду.

Порівняння статистичних даних щодо звітних документів при періодичному відстеженні зі статистичними даними періодичного відстеження, яке проводилось у 2011 році, показало майже однакові значення кількісних і якісних показників.

Держатомрегулюванням України підготовлено проект наказу Держатомрегулювання України «Про внесення змін до Умов і вимог безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності з переробки, зберігання та захоронення радіоактивних відходів» (далі – НПА). Основною ціллю прийняття НПА є перегляд, актуалізація і приведення норм і правил у сфері поводження з радіоактивними відходами до вимог законодавства України, що дозволить забезпечити використання тільки тих об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, рівень ядерної та радіаційної безпеки яких визнано таким, що відповідає встановленим вимогам на основі всебічної оцінки усіх факторів, які впливають на безпеку, а також, провадження діяльності у сфері поводження з радіоактивними відходами тільки тими суб’єктами діяльності, які можуть гарантувати виконання вимог законодавства, норм та правил.

НПА дасть можливість Держатомрегулюванню України на основі встановлених ліцензійних умов провадження діяльності у сфері поводження з радіоактивними відходами приймати обґрунтовані рішення щодо видачі, відмови у видачі, внесення змін, переоформлення, зупинки, анулювання ліцензій на здійснення діяльності у цій сфері.

НПА дозволить суб’єктам діяльності, які здійснюють або мають намір здійснювати діяльність у сфері поводження з радіоактивними відходами на основі систематизованих вимог безпеки проваджувати діяльність, здійснювати оцінку безпеки об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, забезпечувати захист персоналу населення та навколишнього середовища від негативного впливу радіоактивних відходів.

Внесені зміни НПА передбачають звільнення від отримання ліцензій суб’єктами діяльності під час виконання робіт з надання послуг ліцензіатам у якості підрядних організацій.

Перша редакція НПА та відповідний Аналіз впливу регуляторного акту до цього НПА знаходились на розгляді в Державній службі України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва. За результатами отриманих від Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва зауважень (рішення № 109 від 04.02.2014) Держатомрегулювання України здійснює доопрацювання НПА.

 

 

 

Заступник Голови О.А. Макаровська

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux