Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Регуляторні акти Держатомрегулювання / Проєкти регуляторних актів
від 15 вересня 2009 р.
Київ
Проект НПА

 

Ліцензійні вимоги безпеки та умови

провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання

 

1. Загальні положення

1.1 Ці ліцензійні вимоги установлюють загальні вимоги безпеки та умови, виконання яких є обов’язковим при провадженні діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання (далі – ДІВ), що вироблені або ввезені на територію України.

Конкретні вимоги безпеки провадження діяльності з використання ДІВ для кожної сфери використання ДІВ визначаються окремими ліцензійними вимогами та умовами, затвердженими Держатомрегулювання.

1.2 Дія цих Ліцензійних вимог поширюється на усіх суб'єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії — зареєстрованих в установленому порядку юридичних осіб будь-якої форми господарювання (підприємств, установ, організацій, закладів) або фізичних осіб, які провадять чи заявляють про намір провадити діяльність з використання ДІВ, які не звільнені від регулюючого контролю та щодо яких законодавством установлені вимоги обов’язкового ліцензування або реєстрації.

1.3 У цих Ліцензійних вимогах використані такі скорочення:

ДІВ  джерело іонізуючого випромінювання; 

ІДК  індивідуальний дозиметричний контроль; 

ЗАБ звіт про аналіз безпеки провадження діяльності з використання ДІВ

ЗІЗ засоби індивідуального захисту

СРБ  служба радіаційної безпеки; 

РАВ  радіоактивні відходи; 

РБ  радіаційна безпека; 

РЗ радіаційний захист;

РК радіаційний контроль

ЯМ  ядерні матеріали. 

1.4 У цих Ліцензійних вимогах та умовах терміни вживаються у такому значенні:

відкрите ДІВ – речовина (хімічна сполука) в будь-якому агрегатному стані, яка містить радіонукліди з активністю, на яку поширюються вимоги норм радіаційної безпеки та використовується без захисної оболонки;

закрите ДІВ – речовина (хімічна сполука) в будь-якому агрегатному стані, інкапсульована у тверду захисну оболонку, яка виключає потрапляння радіонуклідів (ізотопів) в навколишнє середовище, в умовах експлуатації та зносу, на які цей ДІВ розрахований;

технічні пристрої з закритим ДІВ - технічні пристрої (апарати, установки, обладнання тощо) укомплектовані блоком закритого ДІВ, комплекси, як сукупність технічних пристроїв;

генеруючі пристрої - технічні пристрої (апарати, обладнання тощо), укомплектовані рентгенівською трубкою, прискорювачі, опромінювальні установки тощо.

1.5. До діяльності з використання ДІВ належать такі види робіт:

придбання ДІВ з метою подальшої реалізації - торгівельні операції між виробником ДІВ та суб’єктом діяльності, які здійснюються із наданням гарантій з боку суб’єкта діяльності, який придбав ДІВ, щодо тимчасового зберігання ДІВ в умовах, які унеможливлюють їх втрату або можливість безконтрольного використання здатності ДІВ створювати іонізуюче випромінювання до передачі іншому суб’єкту діяльності;

постачання ДІВ - торгівельні операції між суб’єктами діяльності, які здійснюються із наданням гарантій з боку постачальника щодо подальшого введення ДІВ в експлуатацію;

оренда ДІВ – передача одним суб’єктом діяльності (власником ДІВ) та отримання іншим суб’єктом діяльності прав на використання/експлуатацію ДІВ, але не прав власності на ДІВ, на певний проміжок часу;

придбання ДІВ з метою експлуатації/використання – придбання ДІВ закріплення права власності на ДІВ чи права повного господарського відання чи оперативного управління;

використання відкритих ДІВ – використання радіоактивних речовин, які безперервно витрачають свій ресурс, що пов’язано зі зміною радіаційних параметрів, обумовлених радіоактивним розпадом;

введення в експлуатацію технічних пристроїв з закритим ДІВ – комплекс робіт, який включає: монтаж технічного пристрою; зарядження закритого ДІВ в блок закритого ДІВ або безпосередньо в технічний пристрій; установлення блоку закритого ДІВ в технічний пристрій, виконання пусконалагоджувальних робіт та забезпечення навчання персоналу методам правильної експлуатації ДІВ;

введення в експлуатацію генеруючих пристроїв – монтаж генеруючого пристрою, виконання пусконалагоджувальних робіт та забезпечення навчання персоналу методам правильної експлуатації ДІВ;

експлуатація генеруючих пристроїв/ технічних пристроїв з закритим ДІВ – використання здатності ДІВ створювати іонізуюче випромінювання у відповідності до експлуатаційної документації на ці ДІВ;

технічне обслуговування – комплекс робіт, направлених на підтримання ДІВ у робочому стані, при якому забезпечено безпечну експлуатацію, радіаційні і технічні характеристики відповідають встановленим в експлуатаційній документації на ДІВ, та виявлення і попередження відмов та несправностей ДІВ;

ремонт - комплекс робіт з відновлення робочого стану генеруючих пристроїв та технічних пристроїв із закритими ДІВ, що полягає в заміні його складових частин на аналогічні у відповідності до експлуатаційної документації на ці ДІВ;

§             випробовування закритих ДІВ з метою контролю технічних характеристик та перевірки на герметичність – роботи, направлені на перевірку герметичності закритого ДІВ, що унеможливлює вихід радіоактивної речовини в навколишнє природне середовище вище допустимих рівнів в умовах, передбачених для експлуатації та випробування закритих ДІВ;

зарядження/перезарядження закритого ДІВ – роботи з установлення/заміни закритого ДІВ в блок закритого ДІВ або в технічний пристрій.

§             зняття з експлуатації технічних пристроїв з закритим ДІВ/генеруючих пристроїв – комплекс робіт, які виконуються після прийняття рішення про неможливість подальшої експлуатації ДІВ;

зберігання ДІВ призначених для експлуатації - зберігання технічних пристроїв з закритим ДІВ/генеруючих пристроїв, які тимчасово не експлуатуються за призначенням (резервні), в стані технічної готовності до експлуатації згідно з експлуатаційною документацією;
зберігання ДІВ призначених для використання – зберігання відкритих ДІВ, які тимчасово не використовуються, в упаковках та сховищах, які унеможливлюють потрапляння радіоактивних речовин у оточуюче середовище; 

зберігання відпрацьованих ДІВ тимчасове зберігання відпрацьованих ДІВ до передачі їх на спеціалізовані підприємства по поводженню з РАВ у встановленому порядку;

 технічне переосвідчення - періодична перевірка відповідності параметрів ДІВ параметрам, встановленим виробником цих ДІВ та порівняння їх з параметрами, отриманими за результатами проведених попередніх технічних переосвідчень.

1.6. До експлуатаційної документації на ДІВ належить супровідна документація, розроблена виробником конкретного ДІВ, яка містить відомості про конструкцію, правила експлуатації, інструкції щодо заходів безпеки при монтажі, експлуатації, технічному обслуговуванні, ремонті та зберіганні, чітко визначені основні параметри та характеристики, (типу радіонукліду та активності на момент виготовлення, потужностей доз при експлуатації, технічному обслуговуванні та ремонті) гарантії та відомості про експлуатацію ДІВ протягом терміну експлуатації (тривалість та умови роботи, результати технічного обслуговування та ремонту тощо), рекомендації щодо поводження ДІВ після закінчення призначеного терміну служби.

1.7. До заходів технічного та організаційного характеру щодо забезпечення радіаційної безпеки при провадженні діяльності з використання ДІВ відноситься розроблення проектної, технічної та інструктивно-розпорядчої документації, що визначає перелік заходів та принципів безпеки ДІВ, функції та відповідальність персоналу та відповідальних осіб за РБ та РК.

2. Вимоги до провадження діяльності з використання ДІВ

2.1. Суб'єкт діяльності проваджує діяльність з використання ДІВ згідно з умовами ліцензії на право провадження діяльності з використання ДІВ, отриманої у встановленому законодавством порядку, з дотриманням вимог чинного законодавства, нормативно-правових актів, інших нормативних документів.

Одним із основних документів, що підтверджує спроможність суб’єкта діяльності дотримуватися вимог безпеки до провадження діяльності з використання ДІВ є звіт про аналіз безпеки провадження діяльності з використання ДІВ (далі - ЗАБ), оформлений відповідно до додатку 1.

§             2.2. Суб’єкт діяльності забезпечує наявність технічних, фінансових та людських ресурсів для організації та впровадження заходів безпеки при провадженні діяльності з використання ДІВ та радіаційного захисту персоналу, зокрема, шляхом:

придбання ДІВ з метою подальшої реалізації та постачання ДІВ, які дозволені для використання в Україні у встановленому законодавством порядку та для яких проведено оцінку відповідності згідно з технічними регламентами;

підтримання ДІВ під час експлуатації в такому технічному стані, який в повному обсязі відповідає вимогам експлуатаційної документації та вимогам норм, правил та стандартів, які стосуються експлуатації конкретних ДІВ;

§             проведення періодичної оцінки безпеки ДІВ, а саме: випробовування закритих ДІВ з метою контролю технічних характеристик, перевірку на герметичність, в тому числі з метою подовження терміну експлуатації, технічне переосвідчення тощо);

наявності необхідної кількості кваліфікованого персоналу та підтримання кваліфікації персоналу на належному рівні;

здійснення РК (у тому числі ІДК) СРБ або сторонньою організацією (постачальником послуг з РК), акредитованими у відповідності до чинного законодавства на проведення таких вимірювань та з використанням засобів вимірювальної техніки, що пройшли метрологічну атестацію та повірку

§             організацію та ведення обліку ядерних матеріалів (за необхідності);

§             забезпечення розроблення програми зняття з експлуатації та утилізації (передачі на зберігання) знятих з експлуатації ДІВ відповідно до установлених вимог;

впровадження системи збирання, зберігання та порядку захоронення РАВ відповідно до установлених вимог;

§             відшкодування збитків від аварій, що можуть статися під час діяльності з використання ДІВ, за рахунок власних коштів або за рахунок страхових компаній;

передбачення заходів для зняття з експлуатації установок з ДІВ на етапі проектування приміщень;

§             безпечного припинення провадження діяльності з використання ДІВ.

2.3 Суб’єкт діяльності забезпечує провадження діяльності з використання тільки тих ДІВ, характеристики яких вказані у ліцензії, за рівнем безпеки відповідають вимогам державних стандартів та міжнародно-визнаним вимогам, експлуатуються/використовуються в тих умовах та кількості та тим персоналом, відомості про які містяться у Звіті про аналіз безпеки провадження діяльності з використання ДІВ.

2.4 Суб’єкт діяльності у разі наміру поширити діяльність на додаткові ДІВ (додаткові види, типи, кількість тощо), оформлює зміни до ліцензії (переоформлює ліцензію) до початку використання цих ДІВ.

2.5 Суб’єкт діяльності у разі наміру припинити діяльність з використання ДІВ подає до Держатомрегулювання заяву про припинення діяльності та документи, що підтверджують виконання вимог до безпечного завершення діяльності, на підставі яких приймається рішення про анулювання ліцензії.

2.6 Суб’єкт діяльності забезпечує щорічну звітність перед Держатомрегулювання та регіональними Держінспекціями з ЯРБ про аналіз стану радіаційної безпеки та інформування в разі будь-яких змін в діяльності з використання ДІВ, що можуть вплинути на безпеку ДІВ.

§             Вимоги до форми, змісту та термінів надання щорічного звіту про аналіз стану радіаційної безпеки, наведені в додатку 2.

3. Вимоги до забезпечення безпеки ДІВ при провадженні діяльності з їх використання

3.1 Вимоги до безпеки ДІВ

3.1.1 Закриті ДІВ та технічні пристрої із закритими ДІВ повинні мати:

конструкцію, яка забезпечує стійкість до іонізуючого випромінювання, механічних, хімічних, температурних та атмосферних впливів, до можливих ударів як під час експлуатації так і під час перевезення, і радіаційний захист персоналу;

герметичну оболонку закритого ДІВ, яка унеможливлює надходження радіонуклідів до оточуючого середовища в умовах експлуатації та зберігання;

блок закритого ДІВ (біологічний захист закритого ДІВ) з рівною (не пористою) поверхнею, виготовлений з матеріалу, який легко піддається дезактивації та має позитивні результати контролю якості біологічного захисту закритого ДІВ, проведеного при виготовлені блоків та дозиметричного контролю безпосередньо після зарядження закритого ДІВ в блок;

механізм закривання затвора коліматора, який забезпечує переведення закритого ДІВ з неробочого положення в робоче тільки за допомогою спеціального ключа;

написи, що показують (для персоналу або при зберіганні) у якому положенні перебуває закрите ДІВ і затвор коліматора, що закривається;

сигналізацію (електронну, механічну, світлову, радіометричну, звукову тощо), що попереджає про місце знаходження закритого ДІВ;

засоби, що запобігають потраплянню персоналу в зону прямого іонізуючого випромінювання (пересувна огорожа тощо).

3.1.2 Генеруючі пристрої повинні мати:

вмикач, що приводить ДІВ у робочий стан;

рентгенівську трубку, яка перевірена (тренована) на відповідність вихідних параметрів та характеристик, вказаних в експлуатаційній документації;

написи, що показують положення вимикача «включене - виключене»;

світлову або звукову сигналізацію, що забезпечує видачу попереджувального сигналу під час експозиції (рентгенівська трубка під напругою).

3.1.3 Суб’єкт діяльності забезпечує унеможливлення залишення без нагляду ДІВ, конструкція яких дозволяє встановити режим, коли ДІВ може легко включитися (автоматичний).

3.1.4 Відкриті ДІВ медичного призначення (радіофармацевтичні препарати, набори для імунологічного аналізу, з’єднання, мічені радіонуклідами тощо) та промислового призначення (трассери) повинні мати радіаційні параметри: радіонуклідну чистоту (вміст радіонуклідів), питому активність та фізичний (агрегатний) стан, які відповідають вимогам до відкритих ДІВ.

3.2 Вимоги до забезпечення безпеки виконання робіт з ДІВ

3.2.1 Суб’єкт діяльності, як виконавець будь-яких робіт з ДІВ, так і замовник робіт, забезпечує їх виконання/замовлення тільки відповідно до договору на виконання/замовлення робіт, укладеного згідно із встановленим законодавством порядком.

В договорі на виконання/замовлення робіт суб’єкти діяльності обумовлюють конкретні умови виконання робіт з ДІВ, передбачають відповідальність сторін, в тому числі фінансову відповідальність щодо відшкодування збитків від радіаційної аварії, що може статися з вини виконавця цих робіт.

3.2.2 Суб’єкт діяльності, у разі придбання ДІВ з метою подальшої реалізації, забезпечує тимчасове зберігання ДІВ у стані, при якому вони не можуть створювати іонізуюче випромінювання у спеціально обладнаних приміщеннях із дотриманням вимог щодо забезпечення збереженості, недопущення несанкціонованого доступу до місць зберігання ДІВ та реєстрації ДІВ.

3.2.3 Суб’єкт діяльності при постачанні закритих ДІВ, технічних пристроїв з закритим ДІВ та генеруючих пристроїв, забезпечує:

укладення із замовником ДІВ договору про закупівлю ДІВ (або оформлення іншого документу у відповідності до вимог законодавства), який містить, зокрема, інформацію про зобов’язання та відповідальність обох сторін, порядок та терміни постачання/передачі/приймання ДІВ, чіткі гарантії щодо виконання певних видів робіт (доставка, монтаж, введення в експлуатацію ДІВ, ремонт, навчання персоналу, заміна непрацеспроможного ДІВ, забезпечення спеціалізованими запчастинами протягом терміну служби ДІВ тощо) та гарантії якості поставлених ДІВ та виконаних робіт;

виконання робіт персоналом суб’єкта діяльності за умови наявності ліцензії на право провадження діяльності з використання ДІВ в частині виконання цих робіт;

оформлення Декларації про відповідність закритого ДІВ вимогам Технічного регламенту (якщо це встановлено технічним регламентом на відповідний вид ДІВ);

підтримання такого технічного стану ДІВ, який забезпечує його безпечну експлуатацію протягом гарантійного терміну експлуатації;

надання експлуатаційної документації на ДІВ українською (російською) мовою в обсязі, достатньому для безпечної експлуатації, технічного обслуговування, ремонту тощо;

теоретичне навчання персоналу та набуття ним практичних навичок в обсязі достатньому для забезпечення безпечної експлуатації ДІВ та розпізнавання відмов та несправностей, які можуть призвести до радіаційної аварії;

наявність програмного забезпечення та написів на пульті управління українською (російською) мовою у разі постачання ДІВ іноземного виробництва, при цьому переклад експлуатаційної документації та написів має бути коректним, терміни та скорочення зрозумілими та засідченим у встановленому порядку;

навчання та сертифікацію необхідної кількості спеціалістів з технічного обслуговування та ремонту з числа власного персоналу або персоналу спеціалізованих (ліцензованих) постачальників послуг з технічного обслуговування та ремонту;

врахування відгуків від користувачів ДІВ про якість поставлених ДІВ з метою врахування в подальшому при виконання робіт з постачання ДІВ.

3.2.3 Суб’єкти діяльності, у разі передачі/отримання в оренду ДІВ забезпечують укладення договору про оренду із зобов'язанням з обох сторін, що мають бути достатніми для забезпечення безпеки цих ДІВ.

3.2.4 Суб’єкт діяльності, у разі придбання закритих ДІВ, технічних пристроїв з закритим ДІВ та генеруючих пристроїв з метою експлуатації, забезпечує:

укладення з постачальником (продавцем) ДІВ договору про закупівлю;

придбання ДІВ I категорії, характеристика яких указана в Порядку видачі дозволу на здійснення міжнародних перевезень радіоактивних матеріалів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 N 1196, тільки за умови повернення таких ДІВ після їх використання до вантажовідправника (виробника), що зазначається в контракті, відповідно до якого здійснюється ввезення ДІВ на територію України;

ідентифікацію ДІВ за супровідною документацію з метою підтвердження, що придбані ДІВ відповідають вимогам безпеки і цю відповідність забезпечено виробником або продавцем (постачальником) цих ДІВ;

наявність необхідної кількості персоналу, який буде виконувати роботи з експлуатації ДІВ;

перевірку наявності в експлуатаційній документації на ДІВ відомостей про порядок зняття ДІВ з експлуатації;

§             наявність фінансових та технічних можливостей для безпечного зняття ДІВ з експлуатації;

3.2.5 Суб’єкт діяльності, у разі постачання та придбання відкритих ДІВ медичного або промислового призначення, забезпечує:

укладення з постачальником (продавцем) та замовником ДІВ договору про закупівлю ДІВ, який містить, зокрема, інформацію про зобов’язання та відповідальність обох сторін, порядок та терміни постачання/передачі/приймання ДІВ, гарантії якості радіаційних параметрів ДІВ, перелік робіт, пов’язаних із специфікою використання відкритих ДІВ та умови поставки відкритих ДІВ до місця призначення;

ідентифікацію за такими радіаційними параметрами: радіонуклідна чистота, питома активність та фізичний (агрегатний) стан, активність на вказану дату та інших, враховуючи призначення (медичне або промислове) та перевірку цих даних з даними супровідної документації на ДІВ;

дотримання вимог та правил безпечного проведення робіт з використання відкритих ДІВ.

3.2.6 Суб’єкт діяльності, у разі введення в експлуатацію технічних пристроїв з закритим ДІВ забезпечує:

виконання комплексу робіт, який включає: зарядження/перезарядження закритого ДІВ в блок закритого ДІВ або безпосередньо в технічний пристрій; монтаж блоку закритого ДІВ в технічний пристрій та пусконалагоджувальні роботи;

виконання робіт відповідно до експлуатаційної документації або в разі відсутності такої документації за спеціально розробленими методиками з врахуванням виду ДІВ та специфіки подальшої експлуатації ДІВ, узгодженими з Держінспекціями з ЯРБ;

залучення до виконання робіт спеціалістів з числа власного персоналу, уповноважених виробником ДІВ, або персоналу спеціалізованих (ліцензованих) організацій (на договорній основі);

перевірку відповідності вихідних радіаційних параметрів ДІВ параметрам, встановленим виробником у експлуатаційній документації після виконання пусконалагоджувальних робіт та визначення оптимальних режимів експлуатації;

§             виконання зарядження закритого ДІВ в блок закритого ДІВ тільки у спеціалізованій лабораторії або спеціально підготовленому та обладнаному приміщенні відповідно до розроблених та затверджених Держатомрегулювання порядку та методик;

§             монтаж блоку закритого ДІВ тільки за умови, що технічні пристрої замовника таких робіт пройшли технічне переосвідчення або у ліцензіатів, яким надано право виконання робіт з перевірки на герметичність закритих ДІВ або у інших органах, які уповноважені проводити атестацію випробувального обладнання з радіаційним контролем блока закритого ДІВ;

§             виконання пусконалагоджувальних робіт: проведення випробування технічних пристроїв з закритим ДІВ з метою перевірки якості їх функціонування, забезпечення відповідності вихідних значень параметрів та технічних характеристик вимогам експлуатаційної документації на ДІВ та надання документально оформлених гарантій щодо безпечної експлуатації ДІВ;

§             навчання персоналу методам правильної експлуатації ДІВ;

складання акту про прийняття ДІВ в експлуатацію.

3.2.7 Суб’єкт діяльності, здійснюючи введення в експлуатацію генеруючих пристроїв, забезпечує:

монтаж генеруючого пристрою у приміщеннях, які відповідають встановленим вимогам до розміщення у них генеруючих пристроїв;

§             виконання пусконалагоджувальних робіт: проведення випробування генеруючих пристроїв з метою перевірки якості їх функціонування, забезпечення відповідності вихідних значень параметрів та технічних характеристик вимогам експлуатаційної документації на ДІВ та надання документально оформлених гарантій щодо безпечної експлуатації ДІВ;

виконання робіт відповідно до експлуатаційної документації або в разі відсутності такої документації за спеціально розробленими методиками з врахуванням виду ДІВ та специфіки подальшої експлуатації ДІВ, узгодженими з Держінспекціями з ЯРБ;

залучення до виконання робіт спеціалістів з числа власного персоналу, уповноважених виробником ДІВ, або персоналу спеціалізованих (ліцензованих) організацій (на договорній основі);

навчання персоналу методам правильної експлуатації ДІВ;

перевірку відповідності вихідних радіаційних параметрів ДІВ параметрам, встановленим виробником у експлуатаційній документації після виконання пусконалагоджувальних робіт та визначення оптимальних режимів експлуатації;

складання акту про прийняття ДІВ в експлуатацію.

3.2.8 Суб’єкт діяльності, здійснюючи експлуатацію ДІВ (генеруючих пристроїв/технічних пристроїв із закритим ДІВ), в тому числі ДІВ, отриманих в оренду, забезпечує:

експлуатацію ДІВ у відповідності до вимог передбачених експлуатаційною документацією;

§             підтримання належного технічного стану ДІВ (профілактичні огляди, технічне обслуговування, поточний ремонт, контроль дозоформуючих параметрів тощо), в обсязі та з періодичністю установленою в експлуатаційній документації, з врахуванням специфіки умов експлуатації ДІВ (стаціонарні або особливі (польові) умови, коли ДІВ може зазнати природних або інших умов, які характеризуються екстремальними значеннями параметрів) та оцінки безпеки ДІВ (перевірки на герметичність тощо) ;

§             залучення до виконання окремих робіт, у разі відсутності дозволу на їх виконання або матеріально-технічної бази, тільки тих суб'єктів діяльності, що мають ліцензію на провадження діяльності з використання ДІВ в частині виконання таких робіт;

§             контроль герметичності закритих ДІВ в обсязі та з періодичністю, установленою технічною документацією на конкретне ДІВ, шляхом застосування одного з радіометричних або нерадіометричних методів;

§             своєчасний контроль параметрів, характеристик та герметичності рентгенівської трубки в залежності від терміну її експлуатації та своєчасну заміну рентгенівської трубки;

наявність фінансових та технічних можливостей для безпечного зняття ДІВ з експлуатації.

3.2.9 Суб’єкт діяльності, у разі виконання робіт з технічного обслуговування та ремонту ДІВ, забезпечує:

§             розгляд та аналіз аспектів конструкції та експлуатації ДІВ;

§             виконання робіт згідно з експлуатаційною документацією та/або відповідно до спеціально розробленої Технологічної інструкції з технічного обслуговування та ремонту з описом технологій виконання робіт та встановленням: періодичності (регламенту) діагностування технічного стану ДІВ; видів випробувань; визначення номенклатури параметрів, які підлягають контролю після проведення робіт та випробувань; критеріїв, за якими приймається рішення щодо необхідності проведення ремонту, можливості подальшої безпечної експлуатації або зняття ДІВ з експлуатації;

навчання та сертифікацію необхідної кількості спеціалістів з технічного обслуговування та ремонту з числа власного персоналу, враховуючи вид та кількість ДІВ;

§             створення матеріально-технічної бази: наявності необхідних матеріальних ресурсів для виконання робіт (запасних частин, вимірювальних приладів тощо) та технічної документації (технічної бібліотеки) для тих ДІВ щодо яких виконуються роботи. Вимірювальні (контрольні) прилади мають бути повірені. Тип контрольного пристрою (засоби вимірювання, випробувального обладнання та приладдя) з датою, реєстраційним номером і терміном дії його повірки (атестації) має вказуватися у відповідних протоколах випробувань;

§             виконання робіт в обсязі та з періодичністю установленою в експлуатаційній документації на ДІВ, з врахуванням умов експлуатації цих ДІВ;

§             забезпечення контролю якості виконаних робіт (розроблення переліку робіт, забезпечення інженерно-технічної підтримки виконання робіт, розроблення протоколів якості тощо);

складання акту виконаних робіт та видачу документально оформлених гарантій (протоколів якості) щодо подальшої безпечної експлуатації ДІВ, або рекомендацій щодо необхідності проведення ремонту або зняття ДІВ з експлуатації.

3.2.10 Суб’єкт діяльності, у разі виконання робіт з випробовування закритих ДІВ з метою контролю технічних характеристик та перевірки на герметичність, забезпечує:

§             виконання робіт відповідно до методик, які затверджені Держатомрегулювання, і направлені на перевірку герметичності закритого ДІВ, що унеможливлює вихід радіоактивної речовини в навколишнє природне середовище вище допустимих рівнів в умовах, передбачених для використання та випробування закритих ДІВ;

наявність спеціального обладнаного приміщення, устаткування для виконання робіт та контейнерів (колодязів) для тимчасового зберігання блоків закритого ДІВ;

§             розроблення порядку поводження з закритими ДІВ, які вже мали подовження терміну служби ДІВ (один чи декілька разів);

§             розроблення порядку поводження з закритими ДІВ, які за результатами випробувань виявилися не герметичними;

§             контролювання якості та задокоментовування висновку (рішення) про відповідність випробуваних (перевірених) ДІВ вимогам до параметрів і технічних характеристик та про придатність ДІВ для подальшої експлуатації;

§             виконання робіт після модернізації ДІВ, у разі якщо накопичений досвід з експлуатації (або інша інформація) свідчить про збільшення відмов технічних пристроїв з закритими ДІВ та генеруючих пристроїв, аварійних ситуацій тощо;

§             аналізування результатів оцінки безпеки ДІВ.

3.2.11 Суб’єкт діяльності забезпечує калібрування вимірювальних приладів, укомплектованих ДІВ не рідше одного разу на рік, а також у разі: введення ДІВ в експлуатацію; перезарядження ДІВ; ремонту технічних пристроїв з закритими ДІВ та будь-яких інших робіт, що можуть викликати зміну рівнів іонізуючого випромінювання.

3.2.12 Суб’єкт діяльності, у разі зняття з експлуатації генеруючих пристроїв забезпечує:

обґрунтування та прийняття рішення про неможливість подальшої експлуатації ДІВ;

виконання заходів щодо забезпечення безпечного зняття з експлуатації ДІВ, передбачених на етапі проектування приміщень. У разі, якщо такі заходи не передбачалися їх слід розробити перед початком робіт;

розроблення порядку дій щодо поводження з генеруючими пристроями, термін експлуатації яких закінчився;

виконання робіт з демонтажу відповідно до експлуатаційної документації або в разі відсутності документації за спеціально розробленими методиками, узгодженими Держінспекціями з ЯРБ;

§             безпечну утилізацію рентгенівської трубки;

§             оформлення акту про зняття ДІВ з експлуатації.

§             3.2.12.1 У разі зняття з експлуатації технічних пристроїв з закритим ДІВ суб’єкт діяльності забезпечує також :

§             розробку плану заходів щодо зняття з експлуатації ДІВ, що містить зокрема: порядок дій щодо поводження з закритими ДІВ, що включає: демонтаж закритих ДІВ, переміщення їх у сховище ДІВ, дезактивацію технічних пристроїв з закритим ДІВ (враховуючи специфіку подальшого поводження з демонтованими комплектуючими та закритими ДІВ), обстеження приміщення, де здійснювалася експлуатація та зберігання технічних пристроїв з закритим ДІВ з метою визначення радіаційної обстановки; забезпечення захоронення відпрацьованих ДІВ;

виконання заходів щодо забезпечення безпечного зняття з експлуатації ДІВ передбачених на етапі проектування приміщень. У разі, якщо такі заходи не передбачалися їх слід розробити перед початком робіт;

виконання робіт згідно із Програмою зняття з експлуатації та відповідно до експлуатаційної документації або в разі відсутності документації за спеціально розробленими методиками, які узгоджені Держінспекціями з ЯРБ з врахуванням типу ДІВ та специфіки експлуатації;

передачу блоків закритого ДІВ зі збідненого урану на захоронення у встановленому порядку;

§             складання акту про зняття ДІВ з експлуатації.

3.2.14 Суб’єкт діяльності у разі зберігання ДІВ, призначених для експлуатації, забезпечує: 
зберігання ДІВ у спеціально відведеному місці та обладнаному для їх розміщення приміщенні із забезпеченням збереженості та радіаційної безпеки цих ДІВ;
підтримання належного технічного стану ДІВ, які зберігаються;
неперевищення значень сумарної активності радіонуклідних ДІВ, які зберігаються, установлених проектною документацією на сховища для ДІВ;
проведення періодичної інвентаризації ДІВ не рідше одного разу на рік. 
3.2.15 Суб’єкт діяльності у разі зберігання відкритих ДІВ призначених для використання забезпечує: 
зберігання відкритих ДІВ, які тимчасово не використовуються, в упаковках та сховищах, які унеможливлюють потрапляння радіоактивних речовин у навколишнє середовище. 

3.2.16 Суб’єкт діяльності, у разі тимчасового зберігання відпрацьованих ДІВ, переведених до категорії РАВ, забезпечує:

розроблення та реалізацію порядку переведення ДІВ до категорії РАВ з врахуванням категорії ДІВ;

§        створення інфраструктури для поводження з відпрацьованими ДІВ (наявність сховищ для тимчасового зберігання тощо);

передачу відпрацьованих ДІВ, переведених до категорії РАВ, на зберігання до спеціалізованого підприємства з поводження з РАВ в терміни, встановлені відповідними нормами та правилами.

§            

3.2.20 Суб’єкт діяльності, у разі виявлення розгерметизації ДІВ, забезпечує виконує заходи згідно із аварійним планом та відповідно до правил щодо виконання робіт з відкритими ДІВ.

§             3.3 Вимоги до збереження та фізичного захисту ДІВ та обліку ЯМ

3.3.1 Суб’єкт діяльності запроваджує заходи технічного та організаційного характеру стосовно забезпечення збереження ДІВ, безпеки ДІВ при зберіганні, транспортуванні, фізичний захист ДІВ відповідно до встановленого рівня, облік та контроль ЯМ.

§             3.3.2 Суб’єкт діяльності забезпечує:

§             створення інфраструктури для забезпечення збереження ДІВ, які експлуатуються, зберігаються тощо відповідно до Правил забезпечення збереження ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, затверджених Міністерством екології та природних ресурсів України від 14.12.2000 № 241, зареєстрованих у Мін’юсті України 12.01.2001 за № 13/5204 (із змінами);

визначення рівня фізичного захисту ДІВ відповідно до Порядку визначення рівня фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання відповідно до їх категорії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 625 (із змінами) та створення інфраструктури для забезпечення фізичного захисту ДІВ та оформлення Акту визначення рівня фізичного захисту ДІВ у встановленому законодавством порядку та узгодження з Держатомрегулювання. Акт визначення рівня фізичного захисту не оформлюється для тих ДІВ, категорія для яких не визначається. Такі ДІВ охороняються в межах, необхідних для забезпечення їх збереження та з урахуванням практичної доцільності і вимог РБ. Акт визначення рівня фізичного захисту ДІВ переоформлюється суб’єктом діяльності у разі наміру поширити дію ліцензії на додаткові ДІВ, що мають вищу категорію, в установленому порядку;

розроблення та реалізацію заходів щодо установлення персональної відповідальності за забезпечення збереження ДІВ та підтримання належного стану фізичного захисту ДІВ;

видавання зі сховища та повернення до сховища ДІВ, призначених для виконання робіт в польових умовах, тільки особою призначеною наказом суб’єкта діяльності із безумовним фіксуванням у журналі видачі й повернення ДІВ;

розроблення правил повернення ДІВ у сховище поза робочим часом і створення умов для цього;

дотримання вимог до безпеки ДІВ під час транспортування до місця їх безпосередньої експлуатації (перевезення ДІВ, мобільні ДІВ тощо);

розроблення та реалізацію системи контролю за переміщеннями ДІВ та охорону ДІВ на місцях тимчасової експлуатації та зберігання;

установлення правил тимчасового зберігання ДІВ за яких унеможливлюється їх втрата, залишення без нагляду, крадіжка, нанесення фізичних ушкоджень та безконтрольне використання, в тому передавання ДІВ в оренду, суб’єктам діяльності, які не мають ліцензії;

облік відкритих ДІВ медичного призначення (радіофармацевтичних препаратів, наборів для імунологічного аналізу, з’єднань, мічених радіонуклідами, радіоізотопних препаратів та розчинів на основі короткоживучих радіонуклідів з періодом напіврозпаду до 60 діб, включаючи йод-125) та промислового призначення (трассери);

інформування протягом доби Держатомрегулювання або регіональних Держінспекцій з ЯРБ про факти втрати, крадіжки ДІВ тощо;

організацію та впровадження системи обліку та контролю ЯМ;

забезпечує такий спосіб зберігання або поводження з ЯМ, який не перешкоджає доступу до кожної облікової одиниці під час інспекційної перевірки або проведення фізичної інвентаризації шляхом ідентифікації, підрахунку, вимірювання.

3.4 Вимоги до реєстрації ДІВ

3.4.1 Суб’єкт діяльності має забезпечити реєстрацію ДІВ у Державному регістрі ДІВ (далі Регістр) відповідно до Порядку державної реєстрації джерел іонізуючого випромінювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 N 1718, та подання до нього інформацію про всі інші зміни, що пов’язані з ДІВ.

3.4.2 Суб’єкт діяльності письмово інформує Регістр про наміри здійснити будь-які операції, які пов’язані із зміною місцезнаходження ДІВ або переведення ДІВ до стану в якому воно не може виконувати функції ДІВ.

§                                

3.6 Вимоги до радіаційного захисту персоналу, населення, навколишнього природного середовища та радіаційного контролю

3.6.1 Суб’єкт діяльності при провадженні діяльності з використання ДІВ забезпечує радіаційний захист персоналу, в тому числі залученого, шляхом:

установлення та неперевищення контрольних рівнів індивідуальних доз зовнішнього (та внутрішнього, якщо це передбачено регламентом дозиметричного контролю) опромінення персоналу;

§             розроблення та реалізацію Програми радіаційного контролю, яка містить перелік радіаційно-небезпечних факторів які підлягають вимірюванню та передбачає контроль потужності дози випромінювання, рівня радіоактивного забруднення робочих поверхонь та обладнання, контроль рівня забруднення блоків закритих ДІВ, інструментів, моніторинг робочих місць, контроль параметрів радіаційного стану, ІДК;

проведення РК, у тому числі ІДК з використанням приладів, що пройшли метрологічну атестацію та повірку;

проведення РК, у тому числі ІДК або персоналом СРК, акредитованої (атестованої) у відповідності до чинного законодавства або персоналом сторонньої організації, яка акредитована (атестована) у відповідності до чинного законодавства на проведення таких видів контролю шляхом укладення відповідної угоди;

реєстрацію, збереження і подання інформації даних моніторингу доз персоналу до відповідного державного реєстру;

наявність ЗІЗ (призначених для використання під час виконання робіт з ДІВ та під час проведення робіт з усунення аварійних ситуацій) та перевірку фізичних параметрів ЗІЗ (свинцевий еквівалент) та на відсутність механічних ушкоджень;

набуття персоналом знань та навичок з правильного використання персоналом ЗІЗ, устаткування і дозиметричних приладів;

встановлення меж зони, де виконуються роботи з ДІВ (місце використання відкритих ДІВ, сховище закритих ДІВ й обладнання з ДІВ, місцевість де ДІВ використовуються в польових умовах тощо) зі статусом обмеженого доступу, враховуючи категорію небезпеки ДІВ;

розроблення процедур щодо обмеження доступу або недопущення осіб, які не є персоналом суб’єкта діяльності до зони та наявність технічних засобів (попереджувальних знаків і сигналів);

розроблення процедур щодо обмеження доступу або недопущення осіб, які не є персоналом суб’єкта діяльності до зони та наявність технічних засобів обмеження доступу (попереджувальних знаків і сигналів).

проведення моніторингу індивідуальних доз опромінення осіб з населення (в разі обґрунтованої необхідності перебування в зоні);

розроблення процедур щодо недопущення розповсюдження радіоактивного забруднення навколишнього середовища (при експлуатації ДІВ в польових умовах тощо) та технічних засобів, що унеможливлюють таке розповсюдження;

реалізацію заходів щодо радіаційного захисту персоналу, населення та навколишнього природного середовища в разі виникнення радіаційної аварії (розробки та впровадження аварійних планів, призначення аварійного персоналу, проведення аварійних тренувань тощо)

§             3.7 Вимоги до приміщень де виконуються роботи з ДІВ

§             3.7.1 Суб’єкт діяльності у разі реконструкції, модернізації чи будівництва приміщень де виконуються роботи з ДІВ забезпечує:

§             розроблення проектної документації на розміщення ДІВ в будівлях або приміщеннях, вибір місця будівництва, будівництво і облаштування технологічними комунікаціями (водопостачання, опалення, каналізація, електропостачання, вентиляція) будівлі або приміщення із дотриманням вимог, установлених правовими актами та таким чином щоб ці комунікації не послаблювали захисних властивостей стін приміщень і перекриттів;

подання проектних документів для проведення державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки відповідно до наказу Державного комітету ядерного регулювання України проектів на розміщення ДІВ в будівлях або приміщеннях стосовно достатності забезпечення радіаційної безпеки. Експертиза проектної документації не проводиться для приміщення, у яких виконуються роботи із ДІВ IV - V категорій небезпеки;

захист будівель та приміщень від несанкціонованого доступу до них сторонніх осіб у разі коли роботи з ДІВ в них не проводяться, а також повернення в безпечне положення закритих ДІВ, що перебувають у технічних пристроях, приладах тощо;

інформування Держатомрегулювання про внесення всіх змін до проектної документації стосовно факторів, що впливають на радіаційну безпеку;

виконання робіт з використання ДІВ I-III категорії за рівнем потенційної небезпеки в приміщеннях, з написами, які попереджають про небезпеку.

 

3.8 Вимоги до персоналу

3.8.1 Суб’єкт діяльності забезпечує навчання персоналу та членів постійно діючої комісії з перевірки знань персоналу та відповідальних осіб з питань радіаційної безпеки в освітніх закладах, які мають програму навчання, узгоджену Держатомрегулювання, а їх система навчання відповідає критеріям, що вказані в Додатку 3.

§             3.8.2 Суб’єкт діяльності забезпечує залучення до робіт з ДІВ тільки того персоналу, який має:

§             кваліфікацію, що відповідає встановленим суб’єктом діяльності вимогам;

§             допуск до виконання особливих робіт, оформлений у встановленому законодавством порядку;

§             підтвердження відсутності медичних протипоказань за умови проведення періодичних медичних оглядів персоналу;

§             підтвердження перевірки знань щодо умов провадження діяльності, встановлених в Ліцензії, вимог норм, правил і керівництв з ЯРБ, зокрема цих Ліцензійних вимог та умов, інструкцій з РБ, керівництв з безпечної експлуатації/використання ДІВ, правил техніки безпеки, ведення обліку та контролю ЯМ;

§             необхідні навички для безпечної роботи з ДІВ, правильного користування дозиметричними приладами, розпізнавання факторів, які можуть призвести до радіаційної аварії, правильного використання ЗІЗ, а також ознайомлений з переліком обов’язкових дій у випадку радіаційної аварії.

§             підтвердження повноважень на виконання конкретних робіт з конкретними ДІВ від виробника ДІВ шляхом стажування у виробника ДІВ (вітчизняного або іноземного) або у суб’єкта діяльності, якому таке право делеговано виробником та отримання відповідного сертифікату (дозволу) із зазначенням конкретних видів робіт.

§             3.9 Вимоги до забезпечення якості

§             3.9.1 Суб’єкт діяльності при провадженні діяльності з використання ДІВ відповідальний за повноту заходів технічного та організаційного характеру стосовно розроблення та впровадження системи якості.

§             3.9.2 Суб’єкт діяльності забезпечує підготовку та реалізацію програми забезпечення якості, яка містить гарантії дотримання вимог до захисту персоналу, населення, в тому числі пацієнтів, навколишнього природного середовища та безпеки ДІВ та механізми контролю якості та процедури розгляду та оцінки ефективності заходів щодо захисту та безпеки.

§             Складовими програми забезпечення якості є розроблення настанови з якості, контроль якості та наявність документації згідно із якою виконуються конкретні види робіт з ДІВ.

§             3.9.3 Суб’єкт діяльності забезпечує наявність організаційно-розпорядчої документації:

§             наказу про призначення особи, відповідальної за РБ або про створення СРБ та положень про СРБ/особу відповідальну за РБ із визначенням їх прав та обов’язків;

§             інструкції з РБ;

§             наказу про призначення особи, відповідальної за створення, впровадження та функціонування системи якості;

§             наказу про призначення особи, відповідальної за фізичний захист ДІВ (I-III категорії небезпеки);

§             наказу про призначення особи, відповідальної за виконання РК та проведення ІДК;

§             наказу про встановлення контрольних рівнів;

§             наказу про призначення особи, відповідальної за облік та зберігання ДІВ, збір, збереження та передачу радіоактивних відходів на спеціалізовані підприємства поводження з РАВ;

§             наказу про призначення персоналу, який може виконувати роботи з ДІВ, документи, які підтверджують кваліфікацію, підготовку та перевірку знань з питань радіаційної безпеки;

§             наказу про призначення особи, відповідальної за фізичний захист ДІВ (I-III категорії небезпеки);

§             інструкції про обов'язки особи, відповідальної за фізичний захист ДІВ (I-III категорії небезпеки);

§             наказу про призначення особи, відповідальної за організацію і здійснення навчання та перевірки знань з питань РБ;

§             плану ліквідації й запобігання радіаційним аваріям;

§             інструкції з дій персоналу у випадку радіаційних аварій;

§             інструкції з попередження радіаційної аварії (пожежі) та ліквідації їх наслідків;

§             опису системи РБ й протоколи аудитів;

§             проектної документації на розміщення ДІВ в будівлях або приміщеннях та висновок експертизи до цієї документації;

§             переліку вимірювальних приладів та посвідчення метрологічної перевірки;

§             опису процедур виконання конкретних робіт з ДІВ;

§             експлуатаційної документації на ДІВ, розроблених виробником ДІВ;

§             протоколів даних моніторингу опромінення працівників і робочих місць;

§             документів про медичний огляд персоналу;

§             інструкцій з безпечного виконання робіт з ДІВ;

§             документів реєстрації даних за результатами виконання робіт з підтримання технічного стану ДІВ та оцінки безпеки ДІВ;

§             журналу обліку ДІВ;

§             результатів інспекційних перевірок.

3.10 Вимоги до реагування на радіаційні аварії, розслідування причин та наслідків радіаційної аварії, попередження радіаційних аварій, що можуть статися при провадженні діяльності з використання ДІВ

§             3.10.1 Суб’єкт діяльності при провадженні діяльності з використання ДІВ відповідальний за повноту заходів технічного та організаційного характеру стосовно розроблення та реалізацію системи реагування на радіаційні аварії, розслідування причин та наслідків радіаційної аварії, попередження радіаційних аварій, що можуть статися.

3.10.2 Суб’єкт діяльності забезпечує:

запобігання будь-яким пов’язаним з ДІВ аварійним ситуаціям та аваріям, виникнення яких можна реально передбачити;

розробку, узгодження у встановленому порядку та реалізацію плану заходів щодо попередження, реагування та ліквідації радіаційної аварії в залежності від потенційної небезпеки ДІВ;

§             розроблення та реалізацію плану заходів щодо захисту населення та навколишнього природного середовища (за необхідності), в разі виникнення радіаційної аварії та готовності до його виконання;

встановлення переліку усіх можливих радіаційних аварій, що можуть статися при виконанні робіт з ДІВ (розгерметизація закритих ДІВ, відмова засобів відключення генеруючих пристроїв тощо), включаючи помилки персоналу (людський фактор);

встановлення переліку обов’язків, повноважень та дій персоналу у випадку аномального перебігу експлуатації та радіаційної аварії;

наявність засобів захисту персоналу (ЗІЗ) та аварійних запасів, які б забезпечили радіаційну безпеку та радіаційний захист персоналу на випадок радіаційної аварії;

установлення причин радіаційної аварії та можливих наслідків, усунення причин радіаційної аварії та її наслідків з обов’язковим аналізуванням цих причин;

усне інформування (протягом доби) Держатомрегулювання або регіональних Держінспекцій з ЯРБ про радіаційну аварію, можливий сценарій розвитку радіаційної аварії та можливі наслідки;

письмове інформування (протягом десяти днів) про розслідування причин радіаційної аварії, наслідки та дії персоналу щодо усунення цих наслідків та розроблення заходів щодо запобігання повторення радіаційної аварії;

3.11 Вимоги до безпечного завершення провадження діяльності з використання ДІВ

3.11.1 Суб’єкт діяльності відповідальний за повноту та реалізацію заходів технічного та організаційного характеру стосовно безпечного завершення провадження діяльності з використання ДІВ.

3.11.2 Суб’єкт діяльності, у разі наміру завершити діяльність з використання ДІВ, забезпечує:

розроблення та реалізацію програми зняття з експлуатації ДІВ;

передачу усіх ДІВ іншим суб'єктам діяльності, які мають відповідну ліцензію;

передачу відпрацьованих ДІВ (переведених до категорії РАВ) та РАВ на зберігання/захоронення суб'єктам діяльності, які мають відповідні ліцензії;

передачу ДІВ іншому ліцензіату або переведення в неробочий стан генеруючих пристроїв (виведення ДІВ з робочого стану в такий спосіб, щоб його відновлення було неможливим за будь-яких умов) та надання до Державного регістру ДІВ (або до його реєстрового центру) копій документів (актів, протоколів), що підтверджують передачу ДІВ або приведення ДІВ в неробочий стан;

проведення радіаційного обстеження будівель або приміщень де виконувалися роботи з ДІВ.

§             3.11.3 Суб’єкт діяльності не звільняється від відповідальності за радіаційний захист персоналу та радіаційну безпеку ДІВ до припинення провадження діяльності з використання ДІВ в повному обсязі.

§              

4. УМОВИ ПРОВАДЖЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З ВИКОРИСТАННЯ ДІВ

 

4.1 Умовою провадження діяльності з використання ДІВ є наявність ліцензії на право провадження цього виду діяльності.

Ліцензіат здійснює діяльність з використання ДІВ при дотриманні всіх особливих умов ліцензії (відомостей, пов’язаних із необхідністю уточнення певних аспектів діяльності з використання ДІВ). У разі виявлення під час здійснення державного нагляду за виконанням вимог та умов провадження діяльності з використання ДІВ, обставин, внаслідок яких виникає потреба у перегляді та зміні особливих умов ліцензії, Держатомрегулювання або регіональні Держінспекції з ЯРБ можуть внести зміни до особливих умов ліцензії.

 

4.2 Умовою припинення ліцензіатом дозволеної діяльності у повному обсязі є виконання заходів щодо її безпечного завершення та повернення Держатомрегулюванню ліцензії на право провадження діяльності з використання ДІВ.


Додаток 1

ВИМОГИ ДО ЗВІТУ ПРО АНАЛІЗ БЕЗПЕКИ ПРОВАДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З ВИКОРИСТАННЯ ДЖЕРЕЛ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

1. Загальні положення

1.1. Вимоги до звіту про аналіз безпеки провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання (далі – Вимоги до ЗАБ) розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.12.2000 № 1782 (зі змінами та доповненнями).

1.2.   Вимоги до ЗАБ визначають структуру, зміст та оформлення ЗАБ.

1.3.   Вимоги до ЗАБ поширюються на суб’єктів діяльності усіх форм власності, які подають документи для отримання ліцензії на використання ДІВ до Держатомрегулювання.

1.4.     Терміни, що вживаються у Вимогах до ЗАБ, мають значення, які визначені в Законі України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”, в Законі України “Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії” та Ліцензійних вимогах.

 

2. Вимоги до структури ЗАБ

 

2.1. ЗАБ складається з титульного аркуша, розділів та додатків.

2.2. ЗАБ містить такі розділи:

«Загальна інформація»;

«Опис діяльності з ДІВ»;

«Опис об'єкта де проваджуються роботи з ДІВ»

«Ведення ДІВ в експлуатацію»

«Забезпечення радіаційної безпеки при провадженні робіт з ДІВ»

«Забезпечення радіаційного захисту персоналу, який виконує роботи з ДІВ»

«Зняття ДІВ з експлуатації»

«Радіоактивні відходи»

«Радіоактивні викиди і скиди»

«Забезпечення фізичного захисту та збереження ДІВ»

«Ведення обліку та контролю ядерних матеріалів» (за необхідності).

 

Для суб’єктів діяльності, які мають намір або виконують роботи з придбання ДІВ з метою подальшої реалізації обов’язковими є розділи “Загальна інформація”, «Опис діяльності з ДІВ»; “Опис об'єкта експлуатації/використання ДІВ», “Забезпечення з фізичного захисту та збереження ДІВ” (в частині опису заходів щодо збереження ДІВ під час транспортування ДІВ, тимчасового зберігання тощо, а також надання інформації про суб’єктів діяльності (ліцензіатів) яким будуть реалізовані ДІВ);

2.3. Якщо суб’єкт діяльності має структурні підрозділи, що експлуатують/використовують ДІВ, заходи безпеки для яких суттєво відрізняються, або структурні підрозділи суб’єкта діяльності мають окрему інфраструктуру забезпечення РБ, або структурні підрозділи з різними місцями де виконуються роботи з ДІВ - необхідно структурно відокремлювати у відповідних розділах (підрозділах) ЗАБ частини, що стосуються таких структурних підрозділів.

 

3. Вимоги до змісту розділів ЗАБ

 

3.1. Вимоги до змісту розділу “Загальна інформація”

 

Розділ є обов’язковим для всіх суб’єктів діяльності, які виконують види робіт зазначені у п. 1.5 Ліцензійних вимог.

У розділі мають бути такі підрозділи:

3.1.1. “Інформація для громадськості ”

У підрозділі стисло описується діяльність суб’єкта діяльності з використання ДІВ та надається обґрунтування її необхідності.

3.1.2. “Інформація про організаційну структуру суб’єкта діяльності ”

У підрозділі подається інформація про підрозділи суб’єкта діяльності, які здійснюють діяльність з використання ДІВ (підпорядкованість структурних підрозділів; їх місцезнаходження; посада, прізвище, ім’я та по батькові керівника; посада, прізвище, ім’я та по батькові керівників структурних підрозділів).

3.1.3. “Інформація про видані суб’єкту діяльності дозволи державних органів”

У підрозділі подається інформація про дозволи державних органів (ліцензії, сертифікати, санітарні паспорти, дозволи на викиди та скиди), які видані суб’єкту діяльності і стосуються його діяльності в сфері використання ядерної енергії, із зазначенням: назви та номера дозволу, ким виданий, на яку діяльність, термін дії.

3.1.4. “Інформація про виконання особливих умов ліцензії та інспекційні перевірки”

Підрозділ включається до ЗАБ тільки суб’єктами діяльності (ліцензіатами), які вже мали ліцензію та звернулися із заявою про подовження терміну дії ліцензії.

Підрозділ включає стислий звіт про виконання умов попередньої ліцензії: номер ліцензії, зміст особливих ліцензійних умов, установлені терміни виконання (якщо вони встановлені ліцензією), стислу інформацію про виконання, реквізити документів, що підтверджують виконання, або посилання на відповідні додатки до Звіту, та інформацію про результати інспекційних перевірок.

3.1.5. “Інформація про постачальників”

У підрозділі подається інформація про постачальників, які надають суб’єкту діяльності послуги з виконання певних робіт (постачання, транспортування ДІВ та тимчасового зберігання), проведення РК, в тому числі ІДК, тощо. У разі коли суб’єкт діяльності має виконати комплекс робіт, але не має достатніх матеріально-технічних або людських ресурсів і забезпечує виконання окремих робіт із залученням інших суб’єктів діяльності, які мають дозвіл на виконання конкретних робіт, на договірній основі у розділі надається інформація про постачальників таких послуг.

Зокрема, зазначається: повна назва постачальника послуг; вид послуг; номер ліцензії постачальника (для послуг з радіаційного контролю – номер свідоцтва про акредитацію), ким видана (видано) та термін дії.

 

3.2. Вимоги до змісту розділу “Опис діяльності з ДІВ»

Розділ має містити в собі такі підрозділи:

 

3.2.1 Підрозділ “Опис ДІВ”.

Цей підрозділ має містити:

дані про рік виготовлення ДІВ, про виробника ДІВ, призначений термін служби та кількість ДІВ, із зазначенням специфіки їх експлуатації (стаціонарні, переносні (мобільні)), а також дані про власника ДІВ якщо ДІВ отримано в оренду;

перелік експлуатаційної документації, яка є в наявності;

опис конструкції ДІВ, відповідно до вимог пп. 3.1.1 та 3.1.2 ліцензійних вимог;

опис радіаційних характеристик для технічних пристроїв із закритим ДІВ:

радіонуклід; активність радіонукліда закритого ДІВ; потужність ефективної дози на поверхні ДІВ та на відстані 0,1 м від доступної поверхні ДІВ; рівень забрудненості зовнішніх поверхонь радіонуклідних ДІВ;

опис радіаційних характеристик для генеруючих пристроїв:

прискорювальна напруга; енергія, струм та тип частинок; щільність потоку нейтронів;

опис радіаційних характеристик для відкритих ДІВ:

радіонуклід, питома активність радіонукліда, група радіотоксичності, хімічна сполука, агрегатний стан.

3.2.2 Підрозділ “Опис робіт з ДІВ”.

Цей підрозділ має містити:

опис конкретних видів робіт та (або) технологій використання ДІВ у відповідності до пп.3.2.2-3.2.19.

параметри радіаційної обстановки на окремих установках і в окремих приміщеннях: потужності еквівалентної дози (допускається посилання на картограми або схеми в першому розділі Звіту), концентрації радіоактивних газів і аерозолів, рівні забруднення виробничих приміщень радіоактивними речовинами;

опис характеру і розмірів потенційного опромінення, оцінки дози персоналу для окремих видів робіт, технологічних процесів і операцій, пов’язаних з використанням ДІВ;

орієнтовний план обігу ДІВ (надається тільки при використанні відкритих ДІВ): перелік ДІВ, які планується отримувати за рік, утилізувати, здавати на захоронення;

порядок поводження з ДІВ, призначений термін служби яких закінчився.

Якщо заявляється діяльність з радіонуклідними джерелами або з приладами, що включають радіоактивну речовину, додаються копії документів, що підтверджують наявність у заявника фінансових рішень щодо поводження з ДІВ після закінчення терміну їх використання - копії договорів між заявником та постачальником ДІВ, які включають зобов`язання постачальника забрати ДІВ за вимогою заявника (замовника), або копії договорів зі спеціалізованими підприємствами, які здійснюють зберігання або захоронення відпрацьованих ДІВ.

 

3.3 Вимоги до змісту розділу “Опис об'єкта де проваджуються роботи з ДІВ»

До розділу слід включити загальний опис об'єкта суб’єкта діяльності, на якому виконуються роботи з ДІВ, аналіз відповідності стану цього об'єкта проекту і нормативним вимогам щодо забезпечення РБ, а також опис технологій використання ДІВ та аспекти експлуатації ДІВ. Опис має бути достатнім для оцінки проведеного в наступних розділах аналізу забезпечення РБ.

Розділ має містити такі підрозділи:

 

3.3.1. Підрозділ "Технічний опис об’єкта де проваджуються роботи з ДІВ". Цей підрозділ має включати:

а) план розміщення основного та допоміжного обладнання та устаткування в приміщеннях, де проваджуються роботи з ДІВ;

б) перелік обладнання та устаткування з ДІВ;

г) опис систем (засобів), що забезпечують безпеку при провадженні робіт з ДІВ, а саме:

систем обмеження доступу (бар’єри, блокування, зони з обмеженим доступом тощо);

систем дистанційного поводження з ДІВ;

систем біологічного захисту (у тому числі пересувних);

систем сигналізації (звукової, світлової, попереджувальних написів та знаків);

систем герметизації, вентиляції, пилогазоочищення, спецканалізації, дренажу, дезактивації тощо;

систем локалізації радіаційних наслідків (на випадок аварії);

санітарних пропускників та санітарних шлюзів;

систем РК (у тому числі автоматизованих);

протипожежних систем;

ґ) перелік ЗІЗ;

д) аналіз відповідності об’єкта, на якому проваджуються роботи з ДІВ, проекту(ам) та вимогам нормативно-технічної документації з РБ.

 

3.3.2 Підрозділ "Розміщення і опис об’єкта де проваджуються роботи зі стаціонарними технічними пристроями з закритим ДІВ та їх зберігання, у тому числі тимчасового". Цей підрозділ має включати таку інформацію:

а) місцезнаходження об’єкта та розміщення об’єкта на карті або схемі (за потреби), план або схема об'єкта;

в) розміщення (планування) приміщень, де здійснюється експлуатація ДІВ, зберігання ДІВ; суміжних приміщень; приміщень, у яких здійснюється поводження з РАВ (при цьому необхідно зазначити приміщення, що мають санітарні паспорти, зазначити контрольовані зони, класи робіт, дати необхідні пояснення, у тому числі щодо обладнання й устаткування зазначених приміщень);

д) наявність та розташування елементів фізичного захисту (паркани, ґрати, замки, сигналізація тощо) з прив’язкою до плану об’єкта (приміщення);

е) відомості про санітарно-захисні зони і зони спостереження, якщо такі встановлені;

є) опис навколишньої території, яка в результаті передбаченої проектом аварії може зазнати радіаційного впливу, як-то: імовірні межі території, відомості про населення, його чисельність, щільність заселення (даний опис не надається, якщо діяльність з ДІВ не має і не може мати в разі аварії радіаційного впливу на населення).

3.3.3 Підрозділ "Розміщення і опис об’єкта проваджуються роботи зі стаціонарними генеруючими пристроями та їх зберігання, у тому числі тимчасового". Цей підрозділ має включати таку інформацію:

а) місцезнаходження об’єкта та розміщення об’єкта на карті або схемі (за потреби), план або схема об'єкта;

в) розміщення (планування) приміщень, де здійснюється експлуатація ДІВ, зберігання ДІВ; суміжних приміщень; (при цьому необхідно зазначити приміщення, що мають санітарні паспорти, зазначити контрольовані зони, класи робіт, дати необхідні пояснення, у тому числі щодо обладнання й устаткування зазначених приміщень);

д) наявність та розташування елементів фізичного захисту (паркани, ґрати, замки, сигналізація тощо) з прив’язкою до плану об’єкта (приміщення);

 

3.3.4. Підрозділ "Розміщення і опис об’єкта проваджуються роботи з відкритими ДІВ та їх зберігання, у тому числі тимчасового". Цей підрозділ має включати таку інформацію:

а) місцезнаходження об’єкта та розміщення об’єкта на карті або схемі (за потреби), план або схема об'єкта;

в) розміщення (планування) приміщень, де здійснюється використання ДІВ, зберігання ДІВ; суміжних приміщень; приміщень, у яких здійснюється поводження з РАВ (при цьому необхідно зазначити приміщення, що мають санітарні паспорти, зазначити контрольовані зони, класи робіт, дати необхідні пояснення, у тому числі щодо обладнання й устаткування зазначених приміщень);

г) опис зонального планування для приміщень (лабораторій), де здійснюють використання відкритих ДІВ

ґ) для стаціонарних ДІВ та лабораторій, де здійснюють поводження з радіоактивними речовинами у відкритому вигляді (відкритими ДІВ), –

д) наявність та розташування елементів фізичного захисту (паркани, ґрати, замки, сигналізація тощо) з прив’язкою до плану об’єкта (приміщення);

е) відомості про санітарно-захисні зони і зони спостереження, якщо такі встановлені;

є) опис навколишньої території, яка в результаті передбаченої проектом аварії може зазнати радіаційного впливу, як-то: імовірні межі території, відомості про населення, його чисельність, щільність заселення (даний опис не надається, якщо діяльність з ДІВ не має і не може мати в разі аварії радіаційного впливу на населення).

 

3.3.5. Підрозділ "Розміщення і загальний опис об’єкта де проваджуються роботи з переносними та мобільними ДІВ". Цей підрозділ має включати таку інформацію:

опис території, на якій виконуються роботи з переносними та мобільними ДІВ (при цьому зазначається в межах чи за межами населеного пункту, проммайданчику, цеху, ділянки проводяться роботи з ДІВ,

розміщення й опис обмежувальних зон, які встановлюються при роботах з переносними та мобільними ДІВ;

розміщення (планування) приміщень, де здійснюється зберігання ДІВ та тимчасове поводження з РАВ (при цьому необхідно відзначити приміщення, які мають санітарні паспорти, зазначити контрольовані зони, дати необхідні пояснення, у тому числі про обладнання й устаткування зазначених приміщень, наявність та розташування елементів фізичного захисту (паркани, ґрати, замки, сигналізація, наявність знаків радіаційної небезпеки).

опис робіт, які направленні на забезпечення підтримання належного технічного стану ДІВ, в обсязі та з періодичністю установленою в експлуатаційній документації, з врахуванням специфіки умов експлуатації (особливі (польові) умови, коли ДІВ може зазнати природних або інших умов, які характеризуються екстремальними значеннями параметрів);

опис процедури видавання зі сховища та повернення до сховища ДІВ, призначених для виконання робіт в польових умовах, розроблення правил повернення ДІВ у сховище поза робочим часом і створення умов для цього;

опис заходів з безпеки ДІВ під час транспортування до місця їх безпосередньої експлуатації;

правил тимчасового зберігання ДІВ за яких унеможливлюється їх втрата, залишення без нагляду, крадіжка, нанесення фізичних ушкоджень та безконтрольне використання, в тому передавання ДІВ в оренду, суб’єктам діяльності, які не мають ліцензії.

3.4 Вимоги до змісту розділу “Введення ДІВ в експлуатацію ”

 

Розділ має містити такі підрозділи:

3.4.1 Підрозділ «Введення в експлуатацію технічних пристроїв з закритим ДІВ. Цей підрозділ має включати таку інформацію:

а) опис комплексу робіт, який включає: зарядження/перезарядження закритого ДІВ в блок закритого ДІВ або безпосередньо в технічний пристрій; монтаж блоку закритого ДІВ в технічний пристрій та пусконалагоджувальні роботи;

б) опис робіт відповідно до експлуатаційної документації або в разі відсутності такої документації за спеціально розробленими методиками з врахуванням виду ДІВ та специфіки подальшої експлуатації ДІВ, узгодженими з Держінспекціями;

в) про залучення до виконання робіт спеціалістів з числа власного персоналу, уповноважених виробником ДІВ, або персоналу спеціалізованих (ліцензованих) організацій (можливо надати посилання на підрозділ 3.1.5) ;

г) про перевірку відповідності вихідних радіаційних параметрів ДІВ параметрам, встановленим виробником у експлуатаційній документації після виконання пусконалагоджувальних робіт та визначення оптимальних режимів експлуатації;

§             д) про наявність спеціалізованої лабораторії або спеціально підготовленого та обладнаного приміщення;

§             е) про наявність розроблених та затверджених Держатомрегулювання порядку та методик виконання зарядження закритого ДІВ в блок закритого ДІВ тільки;

§             є) про технічне переосвідчення випробувального обладнання з радіаційним контролем блока закритого ДІВ;

§             ж) про виконання пусконалагоджувальних робіт, а саме: проведення випробування технічних пристроїв з закритим ДІВ з метою перевірки якості їх функціонування, забезпечення відповідності вихідних значень параметрів та технічних характеристик вимогам експлуатаційної документації на ДІВ та надання документально оформлених гарантій щодо безпечної експлуатації ДІВ;

§             з) про навчання персоналу методам правильної експлуатації ДІВ.

3.4.2 Підрозділ «Введення в експлуатацію генеруючих пристроїв». Цей підрозділ має містити таку інформацію:

а) опис приміщень для розміщення у них генеруючих пристроїв (можливо надати посилання на підрозділ) ;

§             б) про виконання пусконалагоджувальних робіт, а саме проведення випробування генеруючих пристроїв з метою перевірки якості їх функціонування, забезпечення відповідності вихідних значень параметрів та технічних характеристик вимогам експлуатаційної документації на ДІВ та надання документально оформлених гарантій щодо безпечної експлуатації ДІВ;

в) про наявність експлуатаційної документації або в разі відсутності такої документації за спеціально розробленими методиками з врахуванням виду ДІВ та специфіки подальшої експлуатації ДІВ, узгодженими з Держінспекціями;

г) про залучення до виконання робіт спеціалістів з числа власного персоналу, уповноважених виробником ДІВ, або персоналу спеціалізованих (ліцензованих) організацій (можливо надати послання на підрозділ 3.1.5);

д) про навчання персоналу методам правильної експлуатації ДІВ;

е) про перевірку відповідності вихідних радіаційних параметрів ДІВ параметрам, встановленим виробником у експлуатаційній документації після виконання пусконалагоджувальних робіт та визначення оптимальних режимів експлуатації;

3.5 Вимоги до змісту розділу “Забезпечення радіаційної безпеки при провадженні робіт з ДІВ”

Розділ повинен містити аналіз забезпечення безпеки при здійсненні заявником будь-яких робіт з ДІВ і складатися з таких підрозділів:

3.5.1. Підрозділ “Нормативне забезпечення безпеки при провадженні робіт з ДІВ ” включає перелік нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів, дотримання вимог яких має забезпечити радіаційну безпеку використання ДІВ заявником.

 

3.5.2. Підрозділ “Організаційні заходи забезпечення безпеки при провадженні робіт з ДІВ” має містити таку інформацію:

а) про особу, відповідальну за РБ (прізвище, ім’я, по батькові, посада, кваліфікація, досвід роботи у сфері РБ, телефонний номер), про її права та обов'язки, номер та дату наказу про її призначення;

б) про службу РБ (якщо така створена), а саме:

про права та обов'язки служби РБ;

про структуру служби РБ, персонал служби РБ, кваліфікацію і досвід роботи персоналу служби РБ, телефонний номер служби РБ;

про акредитацію власного підрозділу радіаційного контролю згідно з чинним законодавством України та про метрологічну атестацію і повірку приладів радіаційного контролю. Якщо заявник не має власної технічної бази для проведення радіаційного контролю (у тому числі індивідуального дозиметричного контролю), подаються відомості про постачальника послуг з радіаційного контролю, включаючи інформацію щодо акредитації (подаються копія договору з підприємством – постачальником послуг з радіаційного контролю та копія свідоцтва про акредитацію постачальника);

про матеріально-технічне забезпечення служби РБ (для приладів РК вказуються технічні характеристики приладу, у тому числі: тип приладу, вид випромінювання, що вимірюється, параметр (величина), що вимірюється, діапазон вимірів, чутливість, похибка, дата повірки);

про відповідність людських та матеріально-технічних ресурсів служби вимогам розділу “Радіаційний контроль” технічного проекту (подається, якщо вказаний розділ є в технічному проекті).

в) про вимоги щодо кваліфікації персоналу, що здійснює експлуатацію/використання ДІВ, інформацію про систему забезпечення та підтримки кваліфікації персоналу;

г) про систему підготовки і перевірки знань у персоналу та службових осіб з питань РБ, а саме:

про призначення комісії з перевірки знань з РБ в персоналу та службових осіб, якщо така комісія у заявника створена, номер та дату наказу про створення комісії;

про особу, відповідальну за організацію та здійснення навчання і перевірку знань з РБ;

про порядок (форму, обсяг і періодичність) перевірок знань;

ґ) про систему інструктажу і допуску до роботи персоналу; номер та дату наказу про допуск до роботи з ДІВ персоналу, що не має медичних протипоказань та пройшов відповідне навчання;

д) про систему нарядів - допусків на окремі види робіт;

е) про систему якості на підприємстві та про відповідального за якість робіт при використанні ДІВ, номер та дату наказу про його призначення;

є) про обов’язкове страхування персоналу джерел іонізуючого випромінювання від ризику негативного впливу іонізуючого випромінювання на їхнє здоров’я за рахунок коштів суб’єкта діяльності ;

ж) про фінансові можливості відшкодування збитків, завданих радіаційною аварією, що може статися під час провадження діяльності з ДІВ, власними коштами, в тому числі за рахунок спеціальних фондів, або за рахунок коштів страхової компанії.

 

3.5.3. Підрозділ “Технічне забезпечення безпеки при провадженні робіт з ДІВ” повинен містити інформацію:

про результати випробувань засобів (систем) РБ або про прийняття їх в експлуатацію;

опис регламенту технічного обслуговування та ремонту ДІВ і засобів (систем) безпеки, відомості про його виконання;

опис регламенту оцінки безпеки ДІВ (відомості про випробовування закритих ДІВ з метою контролю технічних характеристик та перевірки на герметичність);

відомості про технічне переосвідчення ДІВ та про подовження терміну експлуатації ДІВ;

перелік радіометричної апаратури, відомості про метрологічну атестацію та повірку приладів радіаційного контролю.

На вимогу органу регулювання ядерної та радіаційної безпеки можуть надаватися розрахунки систем вентиляції, біологічного захисту тощо.

 

3.5.4. Підрозділ "Контроль за дотриманням РБ та радіаційний захист персоналу” повинен містити:

а) інформацію про встановлені на підприємстві контрольні рівні, узгоджені з органами державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, а також обґрунтування їх величин;

б) опис систем РК технологічних процесів у приміщеннях, де здійснюється експлуатація/використання ДІВ, а також аналіз достатності цих систем. У цьому описі мають бути наведені: види, обсяг і періодичність радіаційного і дозиметричного контролю; аналіз його повноти; аналіз достатності та відповідності наявних радіометричних і дозиметричних приладів та допоміжного устаткування; розміщення стаціонарних приладів і пунктів періодичного РК (указується на схемі планування приміщень); порядок обліку і реєстрації результатів РК;

в) опис системи ІДК із зазначенням:

особи, відповідальної за проведення ІДК;

системи визначення й обліку індивідуальних доз зовнішнього і внутрішнього опромінення персоналу з наведенням аналізу відповідності наявних приладів і методик ІДК існуючому радіаційному впливу;

індивідуальних щоквартальних доз персоналу за останні п'ять кварталів, якщо діяльність з ДІВ проваджувалася раніше;

оцінки максимальних річних доз персоналу на окремих роботах;

г) опис системи оцінки опромінення персоналу на основі вимірів параметрів радіаційної обстановки, якщо ІДК не є обов’язковим;

ґ) опис перевірок стану РБ у підрозділах субєкта діяльності;

д) опис заходів щодо мінімізації опромінення персоналу з використанням “принципу оптимізації” або програми мінімізації, якщо така розроблена.

 

3.5.5. Підрозділ "Заходи щодо реагування на радіаційні аварії, розслідування причин та наслідків радіаційної аварії, попередження радіаційних аварій, що можуть статися при провадженні робіт з ДІВ" включає описи:

а) можливих аварій (у тому числі втрат і крадіжок ДІВ), враховуючи специфіку конкретного виду робіт та вид ДІВ, кількісні оцінки їх ймовірних радіаційних наслідків, зокрема, дози персоналу (населення);

б) несправностей, які можуть призвести до радіаційних аварій, їх ознаки, попередження таких несправностей та їх усунення;

в) заходів щодо запобігання виникненню радіаційних аварій;

г) системи оповіщення та інформування про аварії;

ґ) засобів збирання і тимчасового зберігання РАВ, які можуть утворитися під час аварійної дезактивації;

д) системи тренувань персоналу з ліквідації радіаційних аварій (можливо надавати посилання на наявні Інструкції) ;

е) планів ліквідації радіаційних аварій.

3.6 Вимоги до змісту розділу “Забезпечення радіаційного захисту персоналу, який виконує роботи з ДІВ»

Розділ повинен містити аналіз забезпечення радіаційного захисту при здійсненні робіт з ДІВ з врахуванням потенційної небезпеки ДІВ, в частині опису:

конструкційного захисту ДІВ;

стаціонарних та переносних захисних засобів;

захисного технологічного обладання;

наявних ЗІЗ, які використовуються під час роботи з ДІВ з вказуванням даних про результати перевірки на відповідність фізичних параметрів;

наявних ЗІЗ, які мають використовуватися під час усунення наслідків радіаційних аварій з вказуванням даних про результати перевірки на відповідність фізичних параметрів та аварійного запасу.

3.7 Вимоги до розділу «Зняття ДІВ з експлуатації»

Розділ має містити такі підрозділи :

3.7.1 Підрозділ «Зняття з експлуатації технічних пристроїв з закритим ДІВ». Цей підрозділ має містити таку інформацію:

а) про порядок поводження з технічними пристроями з закритим ДІВ, термін експлуатації яких закінчився;

б) про призначення комісії для обґрунтування та прийняття рішення про неможливість подальшої експлуатації ДІВ із зазначенням факторів, за якими прийнято таке рішення;

в) опис заходів щодо забезпечення безпечного зняття з експлуатації ДІВ, які було передбачено на етапі проектування приміщень та в експлуатаційній документації на ДІВ або в разі відсутності документації за спеціально розробленими методиками;

§             г) про розроблення Програми зняття з експлуатації, зокрема: порядок дій щодо поводження з закритими ДІВ, призначений термін служби яких закінчився; опис комплексу робіт, які виконуються після прийняття рішення про неможливість подальшої експлуатації ДІВ, що включає: демонтаж закритих ДІВ, переміщення їх у сховище ДІВ, дезактивацію технічних пристроїв з закритим ДІВ (враховуючи специфіку подальшого поводження з демонтованими комплектуючими та закритими ДІВ), обстеження приміщення, де здійснювалася експлуатація технічних пристроїв з закритим ДІВ з метою визначення радіаційної обстановки; забезпечення захоронення відпрацьованих ДІВ;

д) опис робіт, які будуть виконуватися згідно із Програмою зняття з експлуатації та відповідно до експлуатаційної документації;

§             є) про радіаційний захист персоналу на етапі зняття з експлуатації;

е) опис порядку передачу блоків закритого ДІВ зі збідненого урану на захоронення у встановленому порядку.

 

3.7.2 Підрозділ «Зняття з експлуатації генеруючих пристроїв». Цей підрозділ має містити таку інформацію::

а) про порядок поводження з генеруючими пристроями, термін експлуатації яких закінчився;

б) інформацію про призначення комісії для обґрунтування та прийняття рішення про неможливість подальшої експлуатації ДІВ із зазначенням факторів, за якими прийнято таке рішення;

в) опис заходів та перелік щодо забезпечення безпечного зняття з експлуатації ДІВ, які було передбачено на етапі проектування приміщень та в експлуатаційній документації на ДІВ;

§             г) перелік робіт з демонтажу за розробленими порядком та методикою, враховуючи специфіку подальшого поводження з демонтованими комплектуючими;

§             д) про забезпечення безпечної утилізації рентгенівської трубки;

 

3.8 Вимоги до змісту розділу “Радіоактивні відходи”

Розділ “Радіоактивні відходи” подається тими заявниками, що проваджуютсяь роботи з радіонуклідними ДІВ або відкритими ДІВ, та складається з таких підрозділів:

 

3.8.1. Підрозділ "Опис радіоактивних відходів" має містити інформацію про радіоактивні відходи (далі - РАВ), які утворюються в процесі діяльності заявника. При цьому до РАВ відносяться і відпрацьовані закриті радіонуклідні ДІВ, які переведені до категорії РАВ. При описі РАВ має бути вказано:

джерела походження РАВ;

фізичні та хімічні форми, у яких містяться радіоактивні речовини, що складають РАВ;

радіонуклід, активність;

вибухо- і вогненебезпечність РАВ;

оцінку кількості РАВ кожного виду, яка утворюватиметься протягом року.

3.8.2. Підрозділ “Організація поводження з РАВ” включає опис системи поводження з РАВ, у тому числі:

про особу, відповідальну за збір, збереження та передачу радіоактивних відходів на спеціалізовані підприємства з поводження з РАВ (з посиланням на номер та дату наказу про її призначення);

про систему контролю, обліку, збору й обробки (кондиціювання), зберігання РАВ, здачі на захоронення, повернення постачальнику ДІВ (при цьому вказуться назва та місцезнаходження постачальника);

про “Програму мінімізації утворення РАВ”, якщо така в заявника розроблена;

про поводження з РАВ при ліквідації наслідків можливих аварій.

 

3.9. Вимоги до змісту розділу “Радіоактивні викиди і скиди”

Розділ “Радіоактивні викиди і скиди” подається тими заявниками, у яких при провадженні робіт з ДІВ передбачаються газо-аерозольні викиди та рідинні скиди. Розділ має включати:

перелік об'єктів (підрозділів, установок), що створюють викиди і скиди;

опис викидів і скидів (радіонуклід, активність; походження; фізичні та хімічні форми, у яких знаходяться радіоактивні речовини, що складають викиди і скиди);

відомості про допустимі викиди і скиди, контрольні рівні викидів і скидів (можуть бути додані у вигляді окремих документів);

опис системи моніторингу за викидами та скидами;

опис викидів і скидів радіоактивних речовин при можливих аваріях і оцінка доз, які може отримати населення у зв’язку з цим;

опис технічних та організаційних заходів, що забезпечують дотримання контрольних рівнів викидів і скидів (системи затримки, радіаційного моніторингу та ін.);

програму зменшення викидів і скидів (якщо така в заявника розроблена);

опис стану протирадіаційного захисту населення, у тому числі аналіз дотримання вимог неперевищення квоти доз населення за рахунок викидів та скидів;

результати фонового моніторингу природного середовища.

 

3.10. Вимоги до змісту розділу "Забезпечення фізичного захисту та збереження ДІВ"

Розділ має містити опис системи обліку і тимчасового зберігання, що забезпечує збереження ДІВ, тобто системи, яка унеможливлює втрату, крадіжку або несанкціоноване використання ДІВ. Розділ має включати інформацію про:

а) підрозділ (службу), що відповідає за облік і тимчасове зберігання ДІВ (із зазначенням осіб, відповідальних за облік і тимчасове зберігання ДІВ; номера та дати наказу про їх призначення /подається копія документів/);

б) документи, що регламентують роботу системи обліку ДІВ;

в) організаційні та технічні заходи, що обмежують доступ до ДІВ;

г) заходи щодо запобігання несанкціонованим діям (організаційні та технічні заходи, що унеможливлюють навмисні або ненавмисні дії, які можуть погіршити стан радіаційної безпеки);

д) систему виявлення порушень збереження ДІВ;

е) порядок взаємодії з компетентними органами у разі спроб або фактів несанкціонованого поводження з ДІВ.

 

3.11 Вимоги до змісту розділу «Ведення обліку та контролю ядерних матеріалів».

Розділ «Ведення обліку та контролю ЯМ» подається тими суб’єктами (ліцензіатами), діяльність яких пов’язана з використанням ЯМ.

Розділ має містити інформацію про:

а) коди зони балансу та ключової точки вимірювання ЯМ (за наявності);

про особу, відповідальну за ведення обліку та контролю ЯМ і взаємозв’язок з Держатомрегулюванням з даного питання (прізвище, ім'я, по батькові, посада, кваліфікація, службовий телефонний номер), посадові обов'язки;

б) джерела походження ЯМ;

в) фізична форма та хімічні формули ЯМ;

г) загальну масу елемента та його ізотопів, збагачення ізотопом уран-235 і 233;

д) потужність дози випромінювання на поверхнях облікових одиниць та на відстані 1 метр;

е) опис обладнання, технологічних процесів та технологій, які мають відношення до обліку ЯМ;

є) можливі тимчасові переміщення ЯМ за межі підприємства, опис контейнерів (за наявності);

ж) картограму розміщення ЯМ з номерами кожної облікової одиниці (у випадку, якщо кількість облікових одиниць перевищує 20);

з) порядок забезпечення допуску інспекторам Міжнародного агентства з атомної енергії до місць розташування ЯМ для проведення інспекції або додаткового доступу.

 

§                                

§             3.12 Розділ «Забезпечення системи якості».

§             До розділу надаються копії документів:

§             договорів про надання/отримання послуг;

§             наказу про призначення особи, відповідальної за РБ або про створення СРБ та положень про СРБ (особу відповідальну за РБ) із визначенням їх прав та обов’язків;

наказу про створення системи якості на підприємстві та про призначення відповідального за якість робіт при використанні ДІВ;

§             наказу про допуск персоналу до робіт з ДІВ;

§             договору із страховою компанією про відшкодування збитків (у разі якщо суб’єкт діяльності не має фінансової можливості для відшкодування збитків, завданих радіаційною аварією, що може статися під час провадження діяльності з ДІВ);

§             інструкції з РБ;

§             наказу про призначення особи, відповідальної за створення, впровадження та функціонування системи якості;

§             наказу про призначення особи, відповідальної за фізичний захист ДІВ (I-III категорії небезпеки);

§             наказу про призначення особи, відповідальної за виконання РК та проведення ІДК або копію договору про залучення постачальників послуг з РК;

§             регламенту РК;

§             наказу про встановлення контрольних рівнів та копію затверджених у встановленому порядку контрольних рівнів;

§             наказу про призначення особи, відповідальної за облік та зберігання ДІВ, збір, збереження та передачу радіоактивних відходів на спеціалізовані підприємства поводження з РАВ;

§             наказу про призначення персоналу, який може виконувати роботи з ДІВ;

§             наказу про призначення особи, відповідальної за фізичний захист ДІВ (I-III категорії небезпеки);

§             інструкції про обов'язки особи, відповідальної за фізичний захист ДІВ (I-III категорії небезпеки);

§             наказу про призначення комісії з перевірки знань з РБ в персоналу та про призначення особи, відповідальної за організацію і здійснення навчання та перевірки знань з питань РБ;

§             затвердженого у встановленому порядку аварійного плану;

§             затвердженої у встановленому порядку інструкції з дій персоналу у випадку радіаційних аварій;

§             інструкції з попередження радіаційної аварії та ліквідації їх наслідків;

§             висновку державної експертизи проектної документації на розміщення ДІВ в будівлях або приміщеннях;

актів про прийняття в експлуатацію приміщень, в яких виконуються роботи з ДІВ;

§             перелік вимірювальних приладів та посвідчення метрологічної перевірки;

§             опис процедур виконання конкретних робіт з ДІВ;

§             перелік наявної експлуатаційної документації на ДІВ;

§             протоколів даних моніторингу опромінення працівників і робочих місць;

§             документів про медичний огляд персоналу;

§             інструкцій з безпечного виконання робіт з ДІВ;

§             документів реєстрації даних за результатами виконання робіт з підтримання технічного стану ДІВ та оцінки безпеки ДІВ (акти, протоколи тощо);

§             журналу обліку ДІВ;

§             акту інвентаризації ДІВ;

акту про прийняття ДІВ (кожного) в експлуатацію;

§             акту про зняття ДІВ (кожного) з експлуатації;

§             результати інспекційних перевірок.

§             копії документів про метрологічну атестацію і свідоцтв про повірку приладів, про атестацію методик виконання вимірювань для радіаційного контролю;

До підрозділу 3.2.1 додаються:

картограма полів потужності еквівалентної дози, що створюється ДІВ. Для технічних пристроїв із закритим ДІВ картограми наводяться для робочого та неробочого стану;

сертифікат відповідності чи свідоцтва про визнання відповідності та/або декларації про відповідність (якщо це встановлено технічним регламентом на відповідний вид ДІВ);

До підрозділу 3.3.2, 3.3.3 та 3.3.4 додаються (якщо такі є у наявності):

копії висновків державної екологічної експертизи та державної експертизи з радіаційної безпеки проектів на налагодження та випробування ДІВ;

карта (схема) розміщення контрольних точок вимірювання потужності еквівалентної дози та інших радіаційних параметрів, а також таблиця результатів вимірювань або проектних значень;

До підрозділу 3.3.5 додається:

копія наказу суб’єкта діяльності про призначення особи відповідальної за фізичний захист та збереження ДІВ при експлуатації ДІВ у польових умовах

До підрозділу 3.5.2 додаються:

документи, які засвідчують рівень освіти і кваліфікації особи, відповідальної за РБ, а також рівень освіти і кваліфікації співробітників СРБ або відповідального за РК (дипломи про вищу або середньо-технічну освіту за спеціальностями, необхідними у сфері заявленого виду діяльності; атестати і посвідчення, якими підтверджуються знання у галузі використання ядерної енергії, видані учбовими закладами, що проводять навчання з метою підвищення кваліфікації). Для суб’єктів діяльності - фізичних осіб подаються копії документів про стаж роботи у сфері використання ядерної енергії;

До розділу 3.10 додається копія інструкції з обліку та контролю ЯМ.

 

3.12 Вимоги до оформлення Звіту

 

При оформленні ЗАБ слід максимально використовувати такі засоби відображення інформації, як креслення, таблиці, схеми.

Титульний аркуш ЗАБ повинен мати гриф затвердження та назву.

Гриф затвердження розміщується у правому верхньому кутку титульного аркуша і складатися з таких елементів: слово “ЗАТВЕРДЖУЮ”, найменування посади, підпис, ініціали і прізвище керівника, який затвердив документ, дата затвердження. Підпис скріплюється гербовою печаткою.

Текст ЗАБ повинен бути точним, логічно послідовним і достатнім для обґрунтування висновку про забезпеченість радіаційної безпеки в заявника. У ЗАБ повинна включатися тільки така інформація, достовірність якої підтверджується наявними в ліцензіата (заявника) документами, виконаними розрахунками і вимірами, експертними висновками або іншими матеріалами.

Кожний додаток має свій заголовок і порядковий номер. На кожний додаток має бути посилання у тексті ЗАБ і, за потреби, пояснювальний текст.

 


 

 

Додаток 2

(до пункту 2.7 Ліцензійних вимог безпеки та умов

провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання)

 

 

Вимоги до форми та змісту щорічного звіту з радіаційної безпеки

 

1. Щорічний звіт з радіаційної безпеки (далі – щорічний ЗАБ) має складатися з титульного аркуша та текстової частини. На титульному аркуші відображаються:

у правому верхньому кутку - гриф затвердження, який має складатися із слова "ЗАТВЕРДЖЕНО", посади, прізвища, ініціалів особи, що затвердила звіт, скріплений печаткою підпису, дати;

назва документа: "Звіт про стан радіаційної безпеки на

 

_________________ за період з "___" ____________ до "___" ____________".

(повна назва підприємства)

 

2. Звітні періоди

Ліцензіат, який отримав ліцензію протягом поточного календарного року, подає щорічний ЗАБ за такі звітні періоди:

якщо ліцензія видана до або на дату 30 червня поточного року, то звітний період складає період з дати видачі ліцензії до 31 грудня поточного року;

якщо ліцензія видана після 30 червня поточного року, звітний період складає період з дати видачі ліцензії до 31 грудня наступного за поточним року.

Якщо ліцензіат отримав ліцензію не протягом поточного року, а раніше, то він подає щорічний ЗАБ за звітний період, що складає поточний календарний рік.

 

Щорічний ЗАБ подається до органу, який видав ліцензію на використання ДІВ, у 15-денний термін з дати закінчення звітного періоду.

 

3. Текстова частина документа має складатися з таких основних розділів:

3.1. Загальна частина:

серія і номер ліцензії, ким видана ліцензія, термін її дії;

стислий опис діяльності з ДІВ.

 

3.2. Дані про ДІВ:

результати щорічної інвентаризації ДІВ;

які ДІВ, установки, обладнання та прилади з ДІВ придбані (назва, тип, призначення, для радіонуклідних джерел - радіонуклід, максимальна активність, для генеруючих пристроїв - прискорювальна напруга);

відомості про здані ДІВ, у тому числі про закриті ДІВ, термін експлуатації яких закінчився;

відомості про подовження терміну експлуатації закритих ДІВ;

відомості про реєстрацію ДІВ у Державному регістрі ДІВ.

Ліцензіат направляє копію цього розділу до Державного регістру ДІВ або реєстрового центру.

 

3.3. Стан радіаційної безпеки та радіаційного захисту персоналу:

радіаційно-небезпечні фактори, вимірювання яких визначається регламентом радіаційного контролю;

установлені контрольні рівні, відомості про випадки перевищення контрольних рівнів, результати розслідування, ужиті заходи;

відомості про підрозділ чи лабораторію, що здійснювали радіаційний та дозиметричний контроль, які прилади використовувалися, дату їх останньої повірки (копія свідоцтва про акредитацію підрозділу (лабораторії) додається до звіту);

індивідуальні дози зовнішнього опромінення персоналу (та внутрішнього, якщо це передбачено регламентом дозиметричного контролю) за звітний період (необхідно вказати: підрозділи, посади, прізвища, дозу);

порівняльний аналіз індивідуальних доз з даними за останні п'ять років, у якому мають бути визначені тенденції та причини змін у стані радіаційного захисту на підприємстві.

 

3.4. Професійна підготовка (перепідготовка) персоналу та перевірка знань з радіаційної безпеки у службових осіб та персоналу за звітний період.

 

3.5. Радіаційні аварії та інциденти з ДІВ.

 

3.6. Відомості про інспекційні планові та позапланові перевірки ліцензіата, що проводилися органами державного регулювання, інформація щодо приписів та їх виконання.

 

3.7. Аналіз ефективності діючої програми якості (в описовій формі) у частині радіаційного захисту персоналу та безпеки поводження з ДІВ.

 

3.8. Для суб'єктів діяльності з ДІВ, які здійснюють роботи з придбання ДІВ з метою подальшої реалізації, постачання ДІВ, оренди ДІВ, введення ДІВ в експлуатацію та технічного обслуговування і ремонту - відомості про замовників робіт (назва, адреса, наявність та форма дозволу на використання ДІВ).

 

 

Начальник Управління

регулювання безпеки

радіаційних технологій 

 

 

 

В. Рязанцев 

 


Додаток 3

(до п.3.8 2 Ліцензійних вимог безпеки та умов

провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання)

 

Критерії відповідності установ, що проводять/або мають намір проводити навчання та перевірку знань з радіаційної безпеки при провадженні діяльності з використання ДІВ

п/п

Наявність

Відсотки

І. Критерії[1] обов’язкові

1.

1.1

 

 

 

1.2

Ліцензія:

Ліцензія Міністерства освіти і науки України на надання освітніх послуг - підвищення кваліфікації згідно з вимогами Постанови Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 року № 1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг"

Ліцензія видана Державним комітетом ядерного регулювання на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання

30

2.

2.1

 

 

2.2

Рівень кадрового забезпечення:

Висококваліфікований професорсько-викладацький склад з науковими ступенями за акредитованим напрямом «Фізика» (спеціальність «Фізика» або/та досвідом роботи в сфері використання ядерної енергії не менше 5 років)

Участь у навчальному процесі провідних фахівців з регулюючих органів (бажано)

20

3.

Участь викладацького складу у розробці документів державного рівня з питань радіаційної безпеки

5

4

 

4.1

 

4.2.

 

 

 

4.3

Програма підвищення кваліфікації з курсу „Ра­діа­цій­на безпека та поводження з ДІВ”:

Погодження з регулюючими органами (МОЗ, Держатомрегулювання);

Наявність теоретичної частини (дія іонізуючого випромінювання (ІВ) на організм людини, взаємодія ІВ з речовиною, основи дозиметрії, радіаційна безпека при використанні ДІВ, радіаційний захист персоналу (пацієнтів), забезпечення якості при провадженні діяльності з використання ДІВ, культура безпеки);

Наявність практичної частини (лабораторні заняття з дозиметричною апаратурою)

15

5.

Сучасна сертифікована та повірена дозиметрична апаратура

10

 

ІІ. Критерії додаткові

1.

Функціональні приміщення для занять

4

2.

Сучасне обладнання для занять (комп’ютери, мультимедійний проектор, ксерокс, екран, фліп-чарт, проектор, дошка, маркери, мікрофон, тощо).

4

3.

Методично-консультативні матеріали для кожної організації

4

4.

Забезпечення слухачів можливістю проживання

4

5.

Мінімальна відстань житла від місця проведення занять

4

 [1] Відповідність цим критеріям має бути не менше 90%.

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux