Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English

Порядок здійснення державного нагляду за дотриманням вимог безпеки при використанні ядерної енергії

Проєкти нормативно-правових актів
від 22 листопада 2007 р.
Київ
Порядок здійснення державного нагляду за дотриманням вимог безпеки при використанні ядерної енергії

Держатомрегулювання виносить на громадське обговорення проект другої редакції нормативно-правового акту «Порядок здійснення державного нагляду за дотриманням вимог безпеки при використанні ядерної енергії».

Зауваження та пропозиції до проекту приймаються за адресою: 02100, м. Київ, бульвар Верховної Ради, 3, кімн. 27, Єсипенко Ю.М.; тел. 296-41-16, факс. 296-41-19 або e-mail: [email protected] . Термін надання пропозицій лютий 2008 року.

Контактна особа – ЄСИПЕНКО Юрій Миколайович – Головний спеціаліст – державний інспектор Центрального інспекційного відділу.
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ


ПРОЕКТ

Остаточна редакція
ПОРЯДОК

ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ ЗА ДОТРИМАННЯМ 

ВИМОГ БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГІЇ
Державний комітет ядерного регулювання України

2007

ЗМІСТ

 

С.

Вступ 


Терміни та визначення 


1. Загальні положення 


2. Форми реалізації державного нагляду 


3. Інспекційна діяльність 


3.1 Види інспекцій та інспекційних обстежень 


3.2 Планування наглядової діяльності 


3.3 Повноваження посадових осіб, які приймають участь в інспекційній діяльності 


3.4 Підготовка до проведення інспекційної перевірки (обстеження) 


3.5 Проведення інспекцій


3.6 Оформлення результатів інспекцій 


3.7 Проведення інспекційних обстежень та оформлення їх результатів 


4. Особливості здійснення державного нагляду Державними інспекціями з ядерної безпеки на АЕС 


5. Особливості здійснення державного нагляду регіональними Державними інспекціями з ядерної та радіаційної безпеки  


6. Примусові заходи до порушників ядерного законодавства 


7. Документування та оцінка результатів державного нагляду 


8. Забезпечення якості здійснення наглядової діяльності 
Додаток 1. Кодекс України про адміністративні правопорушення (витяг) 


Додатки 2-4 Форми документів щодо результатів інспекційної діяльності ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ ЗА ДОТРИМАННЯМ 

ВИМОГ БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГІЇ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


“Порядок здійснення державного нагляду за дотриманням вимог безпеки при використанні ядерної енергії” (далі – Порядок), розроблений відповідно до законів України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”, “Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії” та на підставі “Положення про Державний комітет ядерного регулювання України”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.06р. №1830, норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки у сфері використання ядерної енергії.

Цей Порядок розроблений з метою забезпечення ефективного регулюючого контролю за діяльністю об’єктів державного нагляду. Він встановлює вимоги та визначає процедури організації та здійснення державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки, вимог з фізичного захисту об’єктів державного нагляду, а також за дотриманням умов виданих Держатомрегулюванняv України ліцензій та дозволів, а саме:

– загальні вимоги до проведення поточної оцінки безпеки об’єктів державного нагляду;

– порядок організації та проведення інспекційних перевірок (обстежень) та порядок їх оформлення;

– особливості здійснення державного нагляду територіальними інспекційними підрозділами Держатомрегулювання України;

– порядок застосування примусових заходів;

– форми (зразки) документів, які оформлюються за результатами проведення наглядових заходів;

– вимоги до методів контролю та вдосконалення наглядової діяльності.

Порядок є документом обов’язковим для фахівців Держатомрегулювання України, що здійснюють діяльність, пов’язану із забезпеченням державного нагляду за безпекою при використанні ядерної енергії, а також для всіх юридичних та фізичних осіб, що здійснюють види діяльності у сфері використання ядерної енергії, які підлягають обов’язковому державному ліцензуванню.


Терміни та визначення

Державний нагляд за безпекою при використанні ядерної енергії – це діяльність Держатомрегулювання України в рамках державного регулювання безпеки використання ядерної енергії, яка включає:

– контроль за дотриманням на підприємствах, в установах, організаціях та окремими особами вимог безпеки при використанні: ядерних установок, джерел іонізуючого випромінювання (далі –ДІВ), об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами (далі – РАВ), уранових об’єктів, об'єктів поводження з ядерним матеріалом;

– оцінку поточного стану безпеки діяльності з використання ядерної енергії;

– контроль за станом фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та інших джерел іонізуючого випромінювання;

– примусові заходи до юридичних та фізичних осіб у разі порушення ними вимог з безпеки.

Вимоги безпеки – вимоги норм правил та стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, та з фізичного захисту об’єктів державного нагляду, а також умови виданих Держатомрегулюванням України ліцензій та дозволів.

Інспекційна діяльність – це комплекс дій і заходів з організації та проведення інспекцій, а також контролю виконання наданих приписів, які спрямовані на виявлення, усунення та попередження порушень у сфері використання ядерної енергії.

Інспекція (інспекційна перевірка) – це одна із форм державного нагляду, яка включає перевірку діяльності ліцензіата, стану систем (елементів), важливих для безпеки, спостереження, випробування, вимірювання, бесіди з персоналом, які проводяться уповноваженими представниками Держатомрегулювання України для оцінки і визначення відповідності установок, об’єктів, систем (елементів), важливих для безпеки, робіт, документації і кваліфікації персоналу встановленим вимогам безпеки.

Об’єкти державного нагляду (об’єкти нагляду) - підприємства, установи та організації незалежно від форм власності, які мають видані Держатомрегулюванням України ліцензії на здійснення видів діяльності у сфері використання ядерної енергії відповідно до вимог Закону України “Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії”.

Планові інспекції – перевірки, які плануються на заданий період часу і регулярно проводяться для того, щоб визначити і оцінити відповідність діяльності ліцензіатів в сфері використання ядерної енергії встановленим вимогам безпеки. Планові інспекції в залежності від мети та обсягів перевірки можуть бути комплексними або цільовими..

Позапланові інспекції – перевірки, які проводяться в тому випадку, якщо в роботі об’єктів державного нагляду виявляються дефіцити безпеки, які потребують окремих докладніших перевірок. Позапланові інспекції складаються з інспекцій реагування, спеціальних та оперативних інспекцій.

Інспекційні обстеження – перевірки заявника, які проводяться перед видачею йому ліцензії чи окремого письмового дозволу на здійснення певної діяльності, робіт чи операцій в сфері використання ядерної енергії. Метою інспекційних обстежень є встановлення відповідності інформації, представленої заявником для отримання в Держатомрегулювання України ліцензії чи дозволу фактичному стану справ, а також перевірка наявності умов для безпечного виконання заявленої діяльності, робіт чи операцій.

 

1.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Державний нагляд у сфері використання ядерної енергії здійснюється з метою перевірки дотримання на об’єктах державного нагляду вимог законодавства України, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, з фізичного захисту та умов ліцензій і дозволів та прийняття відповідних заходів впливу у разі порушення вказаних вимог для забезпечення захисту персоналу, населення та навколишнього природного середовища.

1.2 Нормативно-правовою основою функціонування системи державного нагляду в сфері використання ядерної енергії є Конституція і закони України, укази і розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, Положення про Державний комітет ядерного регулювання України, чинні норми, правила і стандарти з безпеки використання ядерної енергії, умови ліцензій та дозволів, регуляторні рішення та розпорядчі документи Держатомрегулювання України.

1.3 Держатомрегулювання України в межах своєї компетенції організовує і здійснює державний нагляд за такими напрямами:

– дотримання об’єктами нагляду, а також підприємствами, установами та організаціями, що виконують роботи на майданчиках цих об'єктів, вимог законодавства, норм правил та стандартів з ядерної та радіаційної безпеки;

– виконання умов ліцензій на право здійснення окремих етапів життєвого циклу, видів діяльності в сфері використання ядерної енергії та дозволів на виконання видів робіт або операцій;

– дотримання вимог законодавства, норм та правил у частині обліку та контролю ядерних матеріалів підприємствами, організаціями, установами, які використовують, перевозять або зберігають ядерні матеріали, РАВ чи ДІВ, а також забезпечення гарантій нерозповсюдження ядерних матеріалів та технологій;

– аварійна готовність, розробка та реалізація заходів із запобігання аварій та зменшення їх наслідків. Зокрема, розробка та реалізація заходів із забезпечення захисту персоналу, населення та навколишнього природного середовища від негативного радіаційного впливу у випадку аварії і готовність підприємств, організацій і установ до ліквідації її наслідків (розробка та впровадження планів аварійної готовності);

– забезпечення фізичного захисту ядерних установок, об'єктів поводження з ядерними матеріалами, ядерних матеріалів, РАВ та інших ДІВ.

1.4 В основу організації та здійснення державного нагляду за дотриманням вимог безпеки при використанні ядерної енергії покладені такі принципи:

незалежність Держатомрегулювання України при здійсненні державного нагляду від інших державних органів, а також від підприємств, установ, організацій, діяльність яких пов’язана з використанням ядерної енергії;

обґрунтованість наданих приписів, які базуються на вимогах безпеки, умовах ліцензій та дозволів;

нестворення (мінімізація) обмежень та перешкод для нормальної експлуатації об’єктів державного нагляду при провадженні інспекційних та інших наглядових заходів;

відкритість та доступність для громадськості інформації про стан безпеки, яку отримано за результатами державного нагляду, якщо ця інформація не складає державної чи комерційної таємниці;

відповідність обсягів і форм державного нагляду стану потенційної небезпеки і досягнутому рівню безпеки об’єктів нагляду;

встановлення відповідальності за порушення правового режиму безпеки у сфері використання ядерної енергії та проведення ефективної профілактики порушень.

1.5 Здійснення державного нагляду відбувається за умови дотримання положень системи якості, регламентується відповідними документами системи управління якістю в Держатомрегулювання України та передбачає:

– планування, організацію та координацію наглядової діяльності;

– здійснення наглядової діяльності відповідно до встановлених вимог;

– контроль виконання;

– аналіз (оцінку) результатів з наступним вдосконаленням наглядової діяльності.

1.6 Здійснення Держатомрегулюванням України наглядової діяльності базується на ефективному виконанні наступних системних заходів:

– встановлення перспективних та стратегічних напрямів розвитку системи державного нагляду, пов’язаної з вдосконаленням системи державного регулювання безпеки;

– розробка та розвиток нормативних, процедурних та методологічних документів для ефективного здійснення наглядової діяльності;

– розробка планів наглядової діяльності, які є складовою річного Комплексного плану Держатомрегулювання України;

– забезпечення ресурсами (технічними, фінансовими, людськими), необхідними для підготовки і проведення інспекцій та інспекційних обстежень;

– проведення інспекцій та інспекційних обстежень;

– включення, у разі потреби, до складу інспекційних комісій фахівців науково-технічних організацій, які входять до сфери управління Держатомрегулювання України, інших регулюючих органів, незалежних експертів;

– застосування примусових заходів до порушників вимог з безпеки;

– оцінка та контроль якості здійснення наглядової діяльності.

1.7 Порядок планування, організації, здійснення та документування результатів здійснення державного нагляду встановлюється окремими методичними документами Держатомрегулювання України.


2.  ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ

2.1 Державний нагляд за дотриманням вимог безпеки при використанні ядерної енергії включає такі основні форми його реалізації:

– одержання, аналіз і оцінка інформації щодо забезпечення безпеки на об’єктах державного нагляду;

– контроль кваліфікації персоналу;

– здійснення інспекційної діяльності (проведення інспекцій та інспекційних обстежень);

– застосування примусових заходів до порушників вимог безпеки.

2.2  Одержання, аналіз і оцінка інформації щодо забезпечення безпеки на об’єктах державного нагляду

2.2.1 Відповідно до Закону України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” та умов наданих ліцензій та дозволів, Держатомрегулювання України одержує від ліцензіатів інформацію щодо:

– поточного стану забезпечення безпеки на об’єктах нагляду;

– порушень в роботі, які мали місце на об’єктах нагляду і які впливають (або можуть впливати) на забезпечення безпеки;

– наявності та переміщення ядерних матеріалів територією об’єкту та за його межі, а також їх імпорт та експорт;

– стану фізичного захисту ядерних установок, уранових об’єктів, ядерних матеріалів, РАВ та інших ДІВ.

2.2.2 Інформація про стан безпеки об’єктів нагляду оперативно аналізується й оцінюється структурними підрозділами Держатомрегулювання України, що здійснюють державний нагляд, з метою:

– встановлення відповідності стану об’єктів, установок, систем (елементів), важливих для безпеки, діяльності ліцензіата, робіт та дій персоналу вимогам безпеки;

– виявлення дефіцитів безпеки та порушень у роботі, радіаційного впливу об’єктів нагляду на персонал, населення і навколишнє природне середовище.

2.2.3 У разі виникнення на об’єктах нагляду порушень в роботі, ці порушення підлягають аналізу з цілями:

– встановлення причин і умов виникнення порушення;

– встановлення адекватності роботи технологічних захистів та блокувань до експлуатаційних алгоритмів, дій персоналу із забезпечення безпеки під час перехідних процесів в системах та обладнанні;

– виявлення порушень експлуатаційних меж, меж та умов безпечної експлуатації систем та обладнання;

– виявлення випадків виходу радіоактивних речовин та іонізуючих випромінювань за встановлені межі, у кількостях, що перевищують встановлені контрольні рівні;

– виявлення перевищень встановлених контрольних та допустимих рівнів викидів і скидів;

– встановлення ефективності та достатності коригувальних заходів, які приймаються для безпосередніх та корінних причин, супутніх факторів порушень, а також для попередження аналогічних порушень у майбутньому.

За результатами проведеного аналізу виконується поточна оцінка відповідності стану об’єктів нагляду вимогам безпеки.

2.2.4 Контроль наявності та переміщення ядерних матеріалів, їх експорту (імпорту) виконується шляхом проведення аналізу наданих експлуатуючими організаціями і ліцензіатами до Держатомрегулювання України документів:

– попереднього повідомлення про експорт (імпорт) ядерного матеріалу;

– звітів про зміни інвентарної кількості ядерного матеріалу;

– матеріально-балансових звітів;

– списків фактичної наявної кількості ядерного матеріалу;

– про зміни в конструкції ядерної установки, які можуть змінити форму;

– кількість, розташування ядерного матеріалу, що використовується,

а також шляхом інспекційних перевірок функціонування системи обліку та контролю ядерних матеріалів ліцензіатів.

2.2.5 За результатами обробки, аналізу і оцінки інформації про стан безпеки, Держатомрегулювання України має право вжити такі заходи:

– направити експлуатуючим організаціям і ліцензіатам відповідні листи щодо необхідності виконання певних заходів з безпеки;

– провести інспекції з метою перевірки повноти і достатності надання до Держатомрегулювання України необхідної інформації, поглиблено вивчити на місці причини і умови, які призвели до порушення;

– розглянути проблемні питання та прийняти відповідні рішення на засіданні Колегії Держатомрегулювання України;

– застосувати примусові заходи, що передбачені законодавством України.

2.3  Контроль кваліфікації персоналу

2.3.1 В ході проведення інспекцій державні інспектори мають право перевіряти наявність у посадових осіб та персоналу ліцензіата:

– службового посвідчення встановленого зразку;

– документального підтвердження факту проходження початкової та чергової перевірки знань;

– довідки (відмітки) про відсутність медичних протипоказань для роботи з ДІВ;

– допуску до особливих робіт (у разі потреби).

2.3.2 В ході інспекції державний інспектор має право задавати питання персоналу ліцензіата щодо знання ним вимог нормативних документів, положень власної посадової інструкції, інструкцій та регламентів щодо виконуваної ним діяльності тощо.

При виявлені недостатніх знань, у персоналу ліцензіата, державний інспектор може надати припис адміністрації ліцензіата про проведення позачергової перевірки знань відповідної особи чи групи осіб в комісії ліцензіата, у встановленому порядку.

2.3.3 За приписом Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України, посадовим особам АЕС, які допустили серйозні порушення вимог з безпеки, можуть бути призначені позачергові перевірки знань в комісії Держатомрегулювання України.


3.  ІНСПЕКЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

3.1  Види інспекцій та інспекційних обстежень

Інспекційна діяльність реалізується шляхом проведення планових і позапланових інспекцій та інспекційних обстежень.

3.1.1  Планові інспекції 

Планові інспекції виконуються відповідно до річних планів-графіків інспекційних перевірок Держатомрегулювання України на поточний рік. Планові інспекції спрямовані на оцінку поточного стану безпеки на об’єкті нагляду, перевірку дотримання вимог безпеки. Планові інспекції бувають комплексні, цільові та оперативні.

3.1.1.1 Комплексні інспекції – це інспекції, які регулярно проводяться для того, щоб встановити відповідність діяльності на об’єктах державного нагляду вимогам безпеки. В ході інспекцій комплексно оцінюється декілька напрямів діяльності ліцензіата, які впливають на безпеку.

Ці інспекції проводяться, в основному комісіями у складі державних інспекторів декількох структурних підрозділів Держатомрегулювання України, включаючи Державні інспекції з ядерної безпеки на АЕС або Державні інспекції з ядерної та радіаційної безпеки в регіонах.

3.1.1.2 Цільові інспекції – це інспекції, які регулярно проводяться з установленою періодичністю і передбачають детальну перевірку одного чи декількох питань забезпечення безпеки чи/або діяльності Ліцензіата.

Ці інспекції можуть проводитися як комісією, так і одним державним інспектором Держатомрегулювання України.

3.1.2  Інспекційні обстеження

Інспекційні обстеження в залежності від мети та обсягів обстежень можуть бути:

– комплексними;

– цільовими.

3.1.2.1 Комплексні інспекційні обстеження – це обстеження фактичного стану напрямів діяльності Заявника, які впливають на безпеку, на відповідність документам, що надані Заявником для отримання ліцензії на окремий етап життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення РАВ.

3.1.2.2 Цільові інспекційні обстеження – це обстеження фактичного стану напрямів діяльності Заявника, які впливають на безпеку, на відповідність документам, що надані Заявником для отримання ліцензії на окремі види діяльності або окремого письмового дозволу.

3.1.2.3 Інспекційні обстеження проводяться, як правило, після розгляду документів Заявника на отримання, переоформлення або внесення змін до ліцензій чи окремого письмового дозволу. Інспекційні обстеження проводяться інспекторами структурних підрозділів Держатомрегулювання України, включаючи Державні інспекції з ядерної безпеки на АЕС та Державні інспекції з ядерної та радіаційної безпеки у регіонах.

3.1.3  Позапланові інспекції 

До позапланових інспекцій відносяться:

– оперативні інспекції;

– інспекції реагування;

– спеціальні інспекції.

3.1.3.1 Оперативні інспекції – це інспекції, які передбачають детальну перевірку окремих питань забезпечення безпеки безпосередньо на робочих місцях у підрозділах ліцензіата для вжиття оперативних заходів з попередження порушень вимог безпеки чи усунення виявлених недоліків.

3.1.3.2 Інспекції реагування - це інспекції, які проводяться за потреби негайного реагування на подію, що виникла на об'єкті державного нагляду або зовнішню подію, що вплинула на цей об'єкт. У залежності від впливу такої події на безпеку інспекції реагування можуть проводитися комісіями, окремими державними інспекторами інспекційних підрозділів Держатомрегулювання України, а також, при необхідності, із залученням спеціалістів інших органів державного нагляду та регулювання безпеки.

3.1.3.3 Спеціальні інспекції - це поглиблені перевірки, які проводяться у випадку порушень вимог безпеки. Такі інспекції повинні бути направлені на встановлення корінних та безпосередніх причин виникнення порушень вимог безпеки.

3.1.3.4 Проведення позапланових інспекцій може бути ініційоване за дорученням (погодженням) Голови Держатомрегулювання України або його заступників.

3.2  Планування наглядової діяльності

3.2.1 Державний нагляд за дотриманням вимог безпеки в сфері використання ядерної енергії здійснюється відповідно до річного плану наглядової діяльності Держатомрегулювання України та план-графіку проведення інспекцій та інспекційних обстежень, який є додатком до річного Комплексного плану Держатомрегулювання України.

3.2.2 Річний план наглядової діяльності, у тому числі, тематика інспекцій, формується на підставі пропозицій структурних підрозділів Держатомрегулювання України та з урахуванням:

– завдань і функцій Держатомрегулювання України щодо забезпечення необхідного рівня ядерної та радіаційної безпеки (далі –ЯРБ) і відповідних завдань та функцій підрозділів;

– наказів та розпоряджень Голови Держатомрегулювання України;

– рішень Колегій Держатомрегулювання України;

– протокольних рішень Ліцензійної комісії Держатомрегулювання України;

– доручень заступника Голови Держатомрегулювання – Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України та інших заступників Голови Держатомрегулювання України;

– результатів поточної оцінки безпеки об’єктів нагляду;

– результатів аналізу динаміки порушень в роботі об’єктів нагляду;

– результатів аналізу наглядової діяльності за попередні періоди;

– наявності відповідних ресурсів (в тому числі, технічних, фінансових, людських).

3.2.3 Річний план наглядової діяльності охоплює всі напрями державного нагляду. До вказаного плану додається план-графік проведення інспекцій та інспекційних обстежень. Цим планом-графіком визначаються:

– об’єкти державного нагляду та їх структурні складові, що перевіряються;

– теми та терміни проведення інспекцій та інспекційних обстежень;

– структурні підрозділи Держатомрегулювання України, що будуть виконувати відповідні інспекційні заходи тощо.

3.2.4 Для створення максимально сприятливих умов при здійсненні наглядової діяльності, виключення необґрунтованих перешкод та обмежень в діяльності об’єктів державного нагляду, при плануванні та здійсненні інспекційних заходів необхідно дотримуватися таких підходів.

3.2.4.1 Терміни інспекцій та інспекційних обстежень повинні бути взаємоузгодженні з роботами щодо технічного обслуговування, ремонтів, випробувань на об’єкті державного нагляду.

3.2.4.2 Теми інспекцій та інспекційних обстежень, які заплановано виконувати різними структурними підрозділами Держатомрегулювання України (центрального апарату та територіальних органів) не повинні дублювати одна одну.

3.2.4.3 В річному плані наглядової діяльності перевірки одного об’єкту державного нагляду різними структурними підрозділами Держатомрегулювання України рекомендується об’єднувати у комплексні інспекційні перевірки (обстеження).

3.2.4.4 Річний план наглядової діяльності підписується начальниками структурних підрозділів Держатомрегулювання України, які брали участь в його підготовці, погоджується із заступниками Голови Держатомрегулювання України за відповідними напрямами та затверджується заступником Голови Держатомрегулювання України – Головним державним інспектором з ядерної та радіаційної безпеки України.

3.2.5 Квартальні плани наглядової діяльності формуються на основі річного плану з метою деталізації його заходів, а також з урахуванням результатів оцінки поточного стану безпеки об’єктів нагляду і містять конкретні заходи державного нагляду.

3.2.6 Квартальні плани підписуються начальниками структурних підрозділів Держатомрегулювання України та затверджуються заступником Голови Держатомрегулювання України – Головним державним інспектором з ядерної та радіаційної безпеки України.

3.2.7 Інші вимоги до порядку, термінів і форм підготовки річних та квартальних планів визначені в Положенні про планування та звітність в Держатомрегулювання України.

3.2.8 Річний план наглядової діяльності і план-графіки інспекцій та інспекційних обстежень на наступний календарний рік розробляються до 25 грудня поточного року. При розробці цього плану повинні враховуватись вимоги даного Порядку, зокрема, щодо обсягів державного нагляду та видів інспекцій та інспекційних обстежень.

3.2.9 Зміни та доповнення до річного та квартального планів наглядової діяльності вносяться за рішенням заступника Голови Держатомрегулювання України – Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України на підставі звернень структурних підрозділів Держатомрегулювання України з обґрунтуванням причин (переносу термінів, зміни (доповнення, виключення) заходу тощо). Ці звернення погоджуються заступником Голови Держатомрегулювання України за відповідним напрямом діяльності.

3.2.10 До підготовки та проведення інспекцій та інспекційних перевірок дозволяється залучати (за погодженням) фахівців структурних підрозділів Держатомрегулювання України, Державного підприємства «Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки», Державного підприємства «Державний центр регулювання якості поставок і послуг», а також незалежних експертів.

Ці фахівці залучаються, як консультанти та/або експерти. Основною метою їх залучення є використання в інспекційній діяльності поглиблених знань з питань, важливих для безпеки, зокрема знань, що отримані при виконанні експертиз ліцензійних документів.

3.2.11 При плануванні роботи державних інспекторів необхідно враховувати вимоги щодо недопустимості перевищення встановлених допустимих доз їх опромінення.

3.2.12 Державні інспекції з ядерної безпеки на АЕС планують проведення планових інспекцій у кількості не менше, ніж одну у квартал на кожну одиницю штатного розпису.

3.3  Повноваження посадових осіб, які приймають участь в інспекційній діяльності 

3.3.1 Інспекційна діяльність здійснюється державними інспекторами Держатомрегулювання України, які успішно пройшли кваліфікаційну атестацію, мають належний рівень компетентності, стан здоров’я та доручення керівництва, а саме:

– оформлене належним чином службове посвідчення;

– допуск до особливих робіт;

– позитивний медичний висновок щодо можливості роботи з ДІВ;

– відповідно оформлене доручення керівництва для проведення перевірки (наказ, розпорядження, окреме доручення тощо).

3.3.2 Державний інспектор при виконанні посадових обов’язків є посадовою особою, яка користується правами та повноваженнями та несе відповідальність за обґрунтованість наданих вимог (приписів) відповідно до вимог чинного законодавства.

3.3.3 Державний інспектор підтверджує свої повноваження (статус) в ході виконання посадових обов’язків пред’явленням службового посвідчення та посвідчення про відрядження (у разі відрядження), оформлених у встановленому порядку.

3.3.4 При проведенні інспекційних заходів на об’єкті державного нагляду, державний інспектор зобов’язаний виконувати вимоги чинного законодавства України щодо фізичного захисту, радіаційної безпеки, охорони праці, перепускного режиму. Перепустка для доступу на об’єкт державного нагляду оформлюється за пред’явленням паспорту громадянина України.

3.3.5 Для проведення інспекції чи інспекційного обстеження персоналом центрального апарату Держатомрегулювання України, наказом створюється комісія та призначається голова комісії. Проведення інспекційних перевірок чи інспекційних обстежень персоналом територіальних підрозділів Держатомрегулювання України здійснюється за письмовим розпорядженням начальника відповідної територіальної інспекції.

3.3.6 В окремих випадках, за рішенням керівника інспекційного підрозділу (органу), для проведення інспекції або інспекційного обстеження може призначатися один державний інспектор за посадою не нижче головного спеціаліста. У цьому випадку на державного інспектора покладаються зазначені нижче функції комісії, а також права та обов’язки голови та членів комісії.

3.3.7 До складу комісії можуть бути включені фахівці різних структурних підрозділів Держатомрегулювання України. Також, до роботи комісії можуть бути залучені експерти підприємств, що входять до сфери управління Держатомрегулювання України, інших органів державного нагляду та регулювання безпеки та незалежні експерти (за погодженням). Залучені експерти зазначаються у наказі Держатомрегулювання України про створення комісії.

3.3.8 На строк проведення інспекції чи інспекційного обстеження, фахівці, які залучені до роботи комісії, підпорядковуються голові комісії та несуть відповідальність за повноту, достовірність та об'єктивність інформації, яка надається голові комісії.

3.3.9 Голова та члени комісії несуть відповідальність за повноту, достовірність та об'єктивність наданих ними висновків інспекції чи інспекційного обстеження, відповідно до їх компетенції.

3.3.10 Права інспекторського складу комісії визначаються Законом України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", "Положенням про Державний комітет ядерного регулювання України", відповідними положеннями та посадовими інструкціями.

3.4  Підготовка до проведення інспекційної перевірки (обстеження)

3.4.1 Підготовка до проведення інспекційної перевірки (обстеження) передбачає такі заходи:

– визначення складу комісії (або державного інспектора, якщо перевірка проводиться одним фахівцем);

– підготовка та затвердження робочого інспекційного(их) плану(ів), в якому (яких) з-поміж іншого визначаються: напрями діяльності на об’єкті державного нагляду, що підлягають перевірці; об’єкти інспектування для кожного напряму;

– підготовка і випуск наказу про відрядження (для підрозділів центрального апарату) або розпорядження про проведення інспекції (для територіальних інспекцій);

– повідомлення адміністрації об’єкту державного нагляду про задачі, мету, терміни проведення інспекції (інспекційного обстеження), склад комісії тощо;

– підготовка переліку питань для обговорення та визначення дат проведення першого та підсумкового засідання комісії із представниками адміністрації об’єкту державного нагляду;

– отримання посвідчень про відрядження, коштів для забезпечення проїзду та проживання.

3.4.2 Адміністрації об’єкту державного нагляду не пізніше 5 робочих днів до початку проведення інспекцій (інспекційного обстеження), направляється наступна інформація (повідомлення):

– загальна мета інспекції (інспекційного обстеження);

– склад комісії (прізвище, ім’я, по-батькові, паспортні дані, наявність допуску до особливих робіт та медичного висновку щодо можливості роботи з ДІВ);

– порядок проведення інспекції (інспекційного обстеження);

– перелік питань та документів (за необхідністю), які необхідно вирішити або підготувати;

– перелік підрозділів об’єкту державного нагляду, в яких буде проводитися інспекція (інспекційне обстеження).

Повідомлення направляється листом за підписом заступника Голови Держатомрегулювання України за відповідним напрямом або начальника територіального інспекційного підрозділу (якщо інспекційну перевірку виконують виключно інспектори територіального підрозділу).

3.4.3 У разі проведення інспекції (інспекційного обстеження) лише державними інспекторами центрального апарату Держатомрегулювання України, копія повідомлення також надсилається до відповідного територіального інспекційного підрозділу Держатомрегулювання України.

3.4.4 Повідомлення про інспекцію не направляється адміністрації об’єкту нагляду, якщо потрібна несподіваність при проведенні інспекції реагування чи оперативної інспекції.

3.4.5 У разі отримання важливої для безпеки інформації, яка потребує термінової перевірки та прийняття відповідних заходів, Головним державним інспектором з ядерної та радіаційної безпеки України (або його заступником) письмово надається окреме доручення для проведення оперативної інспекції або інспекції реагування. В дорученні визначається персональний склад інспекторів, об’єкт нагляду та конкретні питання перевірки.

3.4.6 При проведенні таких інспекцій повинні бути дотримані чинні вимоги пропускного режиму, фізичного захисту, правил радіаційної безпеки та охорони праці, що діють на об’єкті державного нагляду.

3.4.7 Адміністрація об’єкта державного нагляду відповідно до Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" створює необхідні умови для роботи комісії (державного інспектора). До них, зокрема, належать:

– призначення відповідальних осіб (особи) за забезпеченням роботи комісії;

– участь керівників об’єкту нагляду в проведенні першого організаційного засідання комісії;

– надання комісії, на термін проведення інспекційного заходу, приміщення, засобів зв’язку (для зв’язку із підрозділами, що перевіряються) та оргтехніки (для роботи з електронними документами, що стосуються теми інспекції, та їх друку);

– забезпечення для державних інспекторів вільного (самостійного або із супроводжуючим) відвідування зазначених в інспекційному плані підрозділів, приміщень чи інших об'єктів інспектування;

– забезпечення безпечних умови праці, у тому числі, радіаційної безпеки;

– надання необхідних для розуміння питань безпеки роз'яснень та інформації про роботу об’єкту нагляду (посадових обов’язків, виробничих процесів, функцій обладнання тощо);

– участь керівників об’єкту нагляду в проведенні підсумкової наради.

Конкретні умови та потрібні заходи підтримки можуть бути зазначені у повідомленні для адміністрації об’єкту нагляду про проведення інспекційного заходу.

3.4.8 Робота комісії повинна бути організована так, щоб не виникало необґрунтованих ускладнень ведення технологічного процесу, а проведення контрольних випробувань на обладнанні не перешкоджало роботі персоналу об’єкту державного нагляду, та не призводило до порушення встановлених технологічних параметрів чи експлуатаційних меж.

3.4.9 Час роботи комісії повинен співпадати з графіком роботи структурних підрозділів об’єкту державного нагляду, які перевіряються.

3.4.10 Перед проведенням інспекційної перевірки голова комісії проводить організаційне засідання з представниками адміністрації, а також, як правило, за участю посадової особи Державної інспекції з ядерної безпеки на АЕС або регіональної Державної інспекції з ЯРБ. У ході засідання потрібно представити склад комісії та повідомити адміністрацію об’єкту нагляду про питання та обсяг перевірки, зазначені в наказі та в інспекційному плані.

На засіданні визначається робоче місце комісії та відповідальна особа(и) адміністрації, яка призначена(і) для роботи з комісією, а також час та місце проведення заключного засідання.

3.4.11 До початку роботи комісії на території об’єкту нагляду, всі члени комісії (державні інспектори) проходять необхідні інструктажі та процедури з питань пропускного режиму, охорони праці, радіаційної та пожежної безпеки у порядку, встановленому відповідними інструкціями об’єкту державного нагляду.

При зміні умов проведення інспекції або інспекційного обстеження, проводиться додатковий інструктаж, який має охоплювати всі необхідні питання безпеки перебування комісії на території об’єкту нагляду.

3.5  Проведення інспекцій 

3.5.1 В ході проведення інспекцій необхідно звернути особливу увагу на такі питання:

– виконання раніше наданих приписів (заходів, які розроблені на виконання раніше наданих приписів);

– виконання погоджених програм (заходів) з підвищення безпеки;

– дотримання допустимих та контрольних рівнів у приміщеннях та/або викидів та скидів радіоактивних речовин у навколишнє природне середовище;

– дотримання меж та умов безпечної експлуатації;

– випадки опромінення персоналу вище контрольних та допустимих значень;

– неготовність (відмови) систем (елементів), важливих для безпеки виконувати покладені на них функції;

– будь-які інші ситуації, при яких зростає потенційна небезпека для персоналу, населення і навколишнього природного середовища.

3.5.2 Для встановлення відповідності діяльності на об'єкті державного нагляду вимогам безпеки, при проведенні інспекцій використовуються такі методи:

– перевірка експлуатаційної, ремонтної, оперативної, розпорядчої, звітної та іншої документації;

– перевірка стану систем (елементів), важливих для безпеки, контроль і аналіз їх параметрів;

– безпосереднє спостереження за веденням робіт (операцій), станом систем (елементів);

– перевірка готовності персоналу належним чином виконувати покладені на нього функції;

– проведення необхідних випробувань та вимірювань;

– безпосереднє спілкування з персоналом об’єкту інспектування.

3.5.3 Конкретні методи проведення інспекцій визначаються головою комісії.

3.5.4 Інспекції проводяться в присутності відповідальних осіб об’єкту інспектування з урахуванням роз'яснень, довідок та інших документів та інформації, що ними надаються.

3.5.5 Після закінчення роботи комісії, проводиться підсумкове засідання в присутності представників адміністрації об’єкту державного нагляду з метою обговорення результатів роботи комісії.

3.5.6 За надання неправдивої (перекрученої) інформації, або ненадання необхідної інформації та створення інших перешкод для виконання покладених на державних інспекторів обов'язків, посадові особи несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

3.5.7 Посадові особи об’єкту державного нагляду мають право у ході проведення інспекційного заходу та під час обговорення результатів роботи комісії (державного інспектора) надавати пояснення або документи, що стосуються виявлених порушень та недоліків.

3.5.8 Має контролюватися індивідуальна доза зовнішнього опромінення державних інспекторів, під час здійснення ними інспекційних заходів. Відповідальність за організацію індивідуального дозиметричного контролю, облік і аналіз індивідуальних дозових навантажень державних інспекторів покладається на керівника структурного підрозділу, до складу якого входить державний інспектор.

3.6  Оформлення результатів інспекцій

3.6.1 За результатами аналізу отриманої державними інспекторами інформації з урахуванням роз’яснень та документів, наданих персоналом об’єкту нагляду, державні інспектори готують звітний документ, що має містити загальну оцінку стану безпеки об’єкту державного нагляду.

3.6.2 За результатами проведених інспекцій складається один із таких звітних документів:

– довідка;

– акт-припис.

3.6.3 Якщо в результаті проведеної інспекції не було виявлено порушень вимог з безпеки, складається довідка про проведення інспекції за формою наведеною у Додатку 2. Якщо в результаті проведеної інспекції було виявлено порушення вимог з безпеки, складається акт-припис за формою наведеною у Додатку 3.

3.6.4 Акт-припис є правовим документом і підставою для вжиття відповідних заходів впливу за порушення вимог безпеки та неналежного реагування (невиконання законних вимог або порушення встановлених термінів виконання заходів щодо усунення встановлених порушень). Приписи, що містяться в акті-приписі є обов’язковими для виконання.

3.6.5 Основними вимогами до акт-припису є його достовірність та обґрунтованість висновків щодо рівня безпеки. Основними вимогами до припису є чіткість та однозначність формулювань заходів впливу, а також їх адекватність потребі усунення та попередження порушень безпеки.

3.6.6 Державні інспектори, які склали акт-припис несуть персональну відповідальність згідно з чинним законодавством за повноту, достатність та правову обґрунтованість своїх вимог.

3.6.7 У разі виявлення порушень, які потребують вжиття довгострокових заходів та/або розробки наказів, спеціальних технічних рішень, проведення досліджень тощо, у приписі необхідно доручити адміністрації об’єкту нагляду в стислі терміни розробити потрібні заходи та призначити відповідальних за їх виконання. План виконання заходів щодо усунення вказаних в акті-приписі порушень має бути надано на погодження до Держатомрегулювання України у вказані в приписі строки.

3.6.8 Забороняється надання повторного акт-припису при невиконанні заходів (порушення термінів виконання) раніше наданого припису з одного і того ж порушення.

У таких випадках державний інспектор зобов‘язаний наполягати на безумовному виконанні наданого припису, проведенні службового розслідування для виявлення винних осіб та вживати заходи примусу до осіб, винних у невиконанні акт-припису або у порушенні термінів виконання.

3.6.9 Термін оформлення результатів інспекції визначаються у наказі на службове відрядження (розпорядженням начальника Державної інспекції з ядерної безпеки на АЕС або регіональної Державної інспекції з ЯРБ, якщо перевірку проводять фахівці цих інспекцій), але він не може перевищувати 2-х тижнів з дати завершення інспекції.

3.6.10 Якщо інспекція проводилася державними інспекторами структурних підрозділів центрального апарату Держатомрегулювання України (незалежно від факту залучення державних інспекторів територіальних державних інспекцій), звітний документ складається у трьох примірниках, підписується усіма членами комісії та із супровідним листом надсилається керівнику об’єкту державного нагляду. У супровідному листі має бути зазначено, що після ознайомлення та підписання керівник об’єкту нагляду має передати:

– один примірник звітного документу до центрального апарату Держатомрегулювання України;

– один примірник звітного документу (акт-припису або довідки) на адресу Державної інспекції з ядерної безпеки на АЕС або Державної інспекції з ЯРБ в регіоні відповідно.

Один примірник звітного документу залишається у керівника об’єкту нагляду.

3.6.11 Якщо інспекція проводилася лише державними інспекторами територіальних підрозділів Держатомрегулювання України, звітний документ складається у двох примірниках, підписується усіма членами комісії та вручається особисто (або надсилається із супровідним листом) керівнику об’єкту державного нагляду для ознайомлення та підпису.

Один примірник звітного документу зберігається в територіальному підрозділі Держатомрегулювання України, а інший залишається керівнику об’єкту нагляду.

3.6.12 У випадку відмови керівника від підписання звітного документу, на місті для підпису керівника робиться відповідний запис. Запис про відмову засвідчується державним інспектором, який вручає звітний документ.

3.6.13 Звітний документ може бути відправлений лише рекомендованим або цінним листом, що повинно бути засвідчено відповідними документами (поштова картка, опис цінного листа, виписка з реєстру поштових відправлень тощо). В супровідному листі вказується, що, після ознайомлення та підписання керівник об’єкту нагляду має передати один примірник звітного документу до відповідної територіальної державної інспекції - виконавця перевірки.

3.6.14 При необхідності копії звітного документу можуть бути надіслані іншим зацікавленим державним органам, підприємствам, організаціям і установам. Запис про це робиться окремим пунктом у кінці звітного документу.

3.6.15 Звітні документи за результатами проведених інспекцій складаються виключно державною мовою.

3.6.16 Залучені фахівці, які не є державними інспекторами, не підписують звітні документи (довідку, акт-припис, акт інспекційного обстеження) за результатами роботи комісії.

3.6.17 У разі проведення комплексної інспекційної перевірки або обстеження одного об’єкту державного нагляду декількома структурними підрозділами Держатомрегулювання України, складається спільний звітний документ.

3.7  Проведення інспекційних обстежень та оформлення їх результатів

3.7.1 Інспекційні обстеження виконуються відповідно до плану дозвільної діяльності або за дорученням керівництва Держатомрегулювання України перед наданням ліцензії або окремих письмових дозволів.

3.7.2 Результати інспекційного обстеження мають відобразити фактичний стан справ щодо наявності у Заявника необхідних умов (документації, обладнання матеріально-технічних ресурсів, кваліфікованого персоналу тощо) для виконання заявленого виду діяльності. В результаті інспекційного обстеження має бути зроблено висновок про спроможність заявника (або ліцензіата) розпочати (або продовжити) діяльність (окремі види робіт чи операцій) на здійснення (виконання) яких видається ліцензія (дозвіл).

3.7.3 Результати інспекційного обстеження оформлюються актом інспекційного обстеження за формою, що наведена у Додатку 4. У разі виявлення недоліків або невідповідностей наданій інформації, у ньому визначаються умови та терміни усунення виявлених невідповідностей.

3.7.4 Акт інспекційного обстеження оформлюється у 2-х примірниках, підписується усіма членами комісії. Один екземпляр акту надсилається Заявникові.

3.7.5 Акт інспекційного обстеження є однією із підстав для прийняття рішення Ліцензійною комісією Держатомрегулювання України про видачу чи відмову у видачі ліцензії, або окремого письмового дозволу.

3.7.6 При проведенні інспекційного обстеження, для надання окремого письмового дозволу в рамках існуючої ліцензії, та виявлені порушення вимог безпеки, разом з оформленням акту інспекційного обстеження має надаватися акт-припис або застосовуватися інші примусові заходи до порушників безпеки.


4. ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ ДЕРЖАВНИМИ ІНСПЕКЦІЯМИ З ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ НА АЕС

4.1 Державний нагляд за дотриманням вимог безпеки на майданчиках АЕС здійснюється державними інспекторами Державних інспекцій з ядерної безпеки на АЕС, а також державними інспекторами структурних підрозділів центрального апарату Держатомрегулювання України відповідно до компетенції цих структурних підрозділів.

Державні інспектори Державних інспекцій з ядерної безпеки на АЕС та структурних підрозділів центрального апарату Держатомрегулювання України при здійсненні державного нагляду на майданчику АЕС користуються правами і несуть відповідальність відповідно до Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», а також виконують завдання, мають права та обов’язки встановлені в:

– Положенні про Державний комітет ядерного регулювання України;

– положеннях про Державні інспекції з ядерної безпеки на Запорізькій, Рівненській, Хмельницькій, Южно-Українській та Чорнобильській АЕС;

– положеннях про структурні підрозділи центрального апарату Держатомрегулювання України;

– посадових інструкціях державних інспекторів.

4.2 Наглядова діяльність Державних інспекцій з ядерної безпеки на АЕС здійснюється відповідно до планів робіт, розроблених згідно з встановленим Держатомрегулюванням України порядком планування та звітності, даного Порядку і методик щодо здійснення інспекційних заходів.

4.3 Окрім зазначених у п. 2.1, державний нагляд на майданчиках АЕС включає такі форми його реалізації:

– участь в перевірках знань та ліцензуванні персоналу АЕС, які безпосередньо здійснюють управління реакторною установкою АЕС;

– контроль за станом проведення розслідувань порушень в роботі енергоблоків АЕС;

– проведення обходів та оглядів систем (елементів), важливих для безпеки та робочих місць персоналу (оперативний контроль);

– контроль за здійсненням адміністрацією АЕС технічного опосвідчення та реєстрація обладнання трубопроводів та систем, важливих для безпеки.

4.4 Для забезпечення проведення модернізації обладнання та систем АЕС, продовження терміну експлуатації систем, важливих для безпеки, узгодження строків проведення регламентних іспитів (в межах чинних нормативних документів з безпеки), відповідними службами АЕС розробляються технічні рішення, які розглядаються та погоджуються начальником Державної інспекції з ядерної безпеки на АЕС відповідно до встановлених повноважень.

4.5  Оцінка поточного стану безпеки АЕС

4.5.1 Інформація про поточний стан безпеки АЕС підлягає оперативному аналізу та оцінці Державними інспекціями з ядерної безпеки на АЕС з метою встановлення:

– відповідності стану ЯРБ енергоблоків АЕС систем (елементів) важливих для безпеки, діяльності посадових осіб та експлуатуючої організації, робіт, дій персоналу вимогам з безпеки;

– тенденцій зниження стану безпеки АЕС;

– впливу поточної діяльності на персонал, населення і навколишнє природне середовище.

4.5.2 У разі виникнення на АЕС порушень у роботі, вони підлягають аналізу з метою:

– встановлення адекватності дій персоналу із забезпечення ЯРБ в період перехідних процесів на системах (елементах), важливих для безпеки;

– виявлення порушень експлуатаційних меж, меж та умов безпечної експлуатації енергоблоку, а також систем (елементів), важливих для безпеки;

– виявлення фактів перевищення контрольних рівнів опромінення персоналу;

– перевищення контрольних та допустимих рівнів викидів і скидів в навколишнє природне середовище;

– встановлення причин і умов виникнення порушення;

– встановлення ефективності та достатності коригувальних заходів, які приймаються для усунення безпосередніх та корінних причин, супутніх факторів порушень, а також для попередження аналогічних порушень у майбутньому.

4.6  Контроль за станом проведення розслідувань порушень в роботі АЕС 

4.6.1 Контроль за станом розслідування порушення в роботі АЕС проводиться фахівцями Державних інспекцій з ядерної безпеки на АЕС з метою одержання впевненості в тому, що комісією по розслідуванню з'ясовані корінні та безпосередні причини порушення, впроваджені ефективні коригувальні заходи, встановленні фактори, які сприяли виникненню і розвитку порушення та виявленні негативні наслідки порушення, що могли привести (чи привели) до:

– порушення експлуатаційних меж, меж та умов безпечної експлуатації енергоблоку, систем (елементів), важливих для безпеки;

– опромінення персоналу та населення вище встановлених лімітів;

– перевищення контрольних та допустимих рівнів викидів або скидів у навколишнє природне середовище.

4.6.2 Контроль за ходом розслідування здійснюється шляхом:

– проведення аналізу перехідного процесу на АЕС, який мав місце після виникнення порушення;

– проведення аналізу дій персоналу під час порушення, експлуатаційної документації і оперативних записів щодо протікання перехідного процесу;

– проведення аналізу підсумкових документів (звітів) за результатами роботи комісії з розслідування порушення;

– перевірки дотримання порядку і термінів розслідування, встановлених в “Положенні про порядок розслідування та обліку порушень у роботі атомних електричних станцій” (НП 306.2.100-2004).

4.6.3 На вимогу Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України, державні інспектори Державних інспекцій з ядерної безпеки на АЕС мають бути включені та приймати безпосередню участь, у якості члена комісії, в роботі комісії з розслідування порушення.

4.7  Проведення обходів на оглядів систем (елементів), важливих для безпеки, обходів робочих місць персоналу (оперативний контроль) 

4.7.1 Метою обходів та оглядів систем (елементів), важливих для безпеки, є перевірка поточного стану їх працездатності, а обходів робочих місць персоналу перевірка стану виконання персоналом, покладених на нього обов’язків.

4.7.2 Обходи та огляди здійснюються державними інспекторами згідно із затвердженими начальником Державної інспекції з ядерної безпеки на АЕС, графіками обходів, які розробляються кожним державним інспектором і складаються з переліку систем (елементів), робочих місць персоналу, обсягів, термінів та періодичності проведення обходів та оглядів.

4.7.3 В період проведення обходів та оглядів особливо необхідно звертати увагу на:

– повноту складу оперативного персоналу на робочих місцях;

– відповідність виконання оперативних переключень вимогам експлуатаційної документації, бланкам переключень тощо;

– дотриманням експлуатаційних меж, меж та умов безпечної експлуатації енергоблоку АЕС систем (елементів), важливих для безпеки;

– працездатність попереджувальної та аварійної сигналізації, розуміння оперативним персоналом першопричин їх спрацювання;

– працездатність обладнання аварійного та попереджувального захисту, систем надійного електроживлення, пожежегасіння, стану готовності до роботи обладнання каналів систем безпеки;

– відповідність (по записам в оперативних журналах) дій персоналу при нормальних умовах експлуатації і в аварійних режимах вимогам експлуатаційної документації;

– стан положень граничної арматури та вимірювальних приладів з метою встановлення цілісності першого та другого контурів енергоблоку АЕС;

– розуміння оперативним персоналом поточної обстановки на енергоблоці АЕС, переключень в електричних та технологічних схемах та їх впливу на безпечну експлуатацію енергоблоку АЕС;

– наявність і стан ведення експлуатаційної документації (регламенти, інструкції, схеми, графіки, журнали тощо) на робочих місцях персоналу;

– виконання графіків перевірок та випробувань обладнання систем, важливих для безпеки, резервного обладнання, вимірювальних каналів тощо;

– дотримання встановленого порядку виведення/введення із(в) роботи(у) обладнання, захисту і блокувань;

– наявність у оперативного і ремонтного персоналу посвідчень про перевірку знань та допуску їх до роботи;

4.7.4 Результати оперативного контролю, в першу чергу зауваження та порушення вимог безпеки, фіксуються в щоденниках державних інспекторів.

4.7.5 Начальник Державної інспекції з ядерної безпеки на АЕС щотижня перевіряє якість ведення щоденників та особистим підписом в щоденниках підтверджує проведення заходів оперативного контролю.

4.7.6 В залежності від характеру зауважень (незначних порушень), державний інспектор може зробити запис в оперативному журналі відповідного персоналу, підготувати та направити адміністрації АЕС лист за підписом начальника Державної інспекції з ядерної безпеки на АЕС з вимогою про усунення вказаних зауважень.

4.7.7 Виявлені порушення оформляються в журналах оперативного (систематичного) нагляду за встановленою формою. Запис у журналі оперативного нагляду є оперативним приписом, який є обов’язковим для виконання. В залежності від характеру виявлених порушень може бути наданий окремий припис.

4.8  Контроль за здійсненням адміністрацією АЕС технічного опосвідчення та реєстрація обладнання трубопроводів та систем, важливих для безпеки

4.8.1 Технічне опосвідчення на АЕС проводиться комісією, призначеною наказом директора АЕС, за участі та під контролем державного інспектора Державної інспекції з ядерної безпеки на АЕС. Реєстрацію, як правило, виконують державні інспектори Державних інспекцій з ядерної безпеки на АЕС.

4.8.2 Мета реєстрації і технічного опосвідчення обладнання і трубопроводів, важливих для безпеки, а також локалізуючих систем безпеки (далі – ЛСБ) полягає в тому, щоб впевнитись, що це обладнання, трубопроводи та ЛСБ виготовлені, змонтовані, оснащені і відремонтовані у відповідності з вимогами ЯРБ, знаходяться в працездатному стані і можливе їх використання для роботи на проектних параметрах на етапах введення в експлуатацію та експлуатації ядерних установок.

4.8.3 Обладнання, трубопроводи і ЛСБ реєструються у спеціальному журналі. В паспорті на це обладнання державним інспектором, який виконував реєстрацію, проставляється реєстраційний номер.

4.8.4 Контроль за здійсненням адміністрацією АЕС технічного опосвідчення обладнання і трубопроводів, важливих для безпеки та ЛСБ, включає здійснення державним інспектором наступних заходів:

– перевірка документації;

– зовнішній огляд обладнання і трубопроводів;

– внутрішній огляд обладнання;

– контроль здійснення та результатів гідравлічних випробувань обладнання і трубопроводів;

– оформлення результатів.

4.8.5 При одержанні позитивних результатів технічного опосвідчення обладнання і трубопроводів, важливих для безпеки, і ЛСБ, державний інспектор здійснює відповідні записи в паспорт обладнання, трубопроводів і ЛСБ, що підтверджує право на їх експлуатацію.

Порядок проведення реєстрації та контролю за здійсненням технічного опосвідчення, а також порядок оформлення відповідних документів встановлюється у окремому методичному документі Держатомрегулювання України.5.  ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ РЕГІОНАЛЬНИМИ ДЕРЖАВНИМИ ІНСПЕКЦІЯМИ З ЯДЕРНОЇ ТА РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 

5.1 Державними інспекторами Державних інспекцій з ЯРБ в регіонах здійснюється державний нагляд за дотриманням вимог безпеки на об’єктах державного нагляду, які не є ядерними установками (на підприємствах, в установах і організаціях, які виготовляють та/або використовують ДІВ, здійснюють поводження з РАВ, перевезення радіоактивних матеріалів, переробку уранових руд тощо).

5.2 Державні інспектори Державних інспекцій з ЯРБ в регіонах при здійсненні державного нагляду користуються правами і несуть відповідальність згідно з Законом України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», а також виконують завдання, мають права та обов’язки встановлені в:

– Положенні про Державний комітет ядерного регулювання України;

– положеннях про Північну, Південно-західну, Західну, Південну, Південно-східну, Центральну, Східну та Кримську Державні інспекції з ЯРБ;

– посадових інструкціях державних інспекторів.

5.3 Державний нагляд на об’єктах, які не є ядерними установками, окрім зазначених у п.2.1 включає такі форми його реалізації:

– контроль за станом реалізації заходів щодо запобігання аваріям та забезпечення готовності до ліквідації їх наслідків;

– контроль кваліфікації посадових осіб та персоналу, який забезпечує радіаційну безпеку, фізичний захист, дотримання режиму гарантій нерозповсюдження ядерної зброї.

5.4 Інформація про поточний стан безпеки на об’єктах нагляду, які не є ядерними установками підлягає оперативному аналізу та оцінці державними інспекторами Державних інспекцій з ЯРБ в регіоні для того, щоб впевнитися в наступному:

– поточний стан безпеки об’єкту та дії персоналу на ньому відповідають вимогам з безпеки, при цьому отримані дози зовнішнього та внутрішнього опромінення, величини викидів та скидів не перевищують значень встановлених на об’єкті контрольних рівнів;

– зведено до мінімуму ризик виникнення радіаційних аварій;

– реалізовані необхідні заходи запобігання використанню РАВ, ДІВ та ядерних матеріалів у злочинних та заборонених цілях, а також заходи для запобігання їх втрати чи викрадення.

5.5 З метою забезпечення необхідного рівня кваліфікації посадових осіб, які є головами та членами комісій з перевірки знань персоналу, державні інспектори Державних інспекцій з ЯРБ в регіонах здійснюють контроль за функціонуванням системи підготовки та перевірки знань цих посадових осіб.

Контроль за функціонуванням системи підготовки та перевірки знань персоналу охоплює наступні питання:

– призначення постійно діючої комісії з перевірки знань з радіаційної безпеки персоналу (якщо така комісія створюється на підприємстві);

– наявність затвердженого Положення про перевірку знань персоналу;

– проходження персоналом навчань з питань радіаційної безпеки при виконанні конкретних робіт (навчань на підприємстві або в навчальних закладах, які мають ліцензію Міністерства освіти України, дозвіл Держгірпромнагляду України);

– дотримання періодичності перевірки знань персоналу та керівників ліцензіата, відповідальних за забезпечення радіаційної безпеки;

– призначення відповідальних за організацію і здійснення навчання та перевірку знань з радіаційної безпеки;

– дотримання встановленого порядку допуску персоналу до робіт з РАВ та інших ДІВ;

– ефективність проведення протиаварійних тренувань.


6.  ПРИМУСОВІ ЗАХОДИ ДО ПОРУШНИКІВ ЯДЕРНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

6.1 Державні інспектори Держатомрегулювання України при виявленні порушень вимог безпеки, відповідно до чинного законодавства України мають право застосовувати наступні примусові заходи:

– надсилати ліцензіатам, а також їх посадовим особам, керівникам структурних підрозділів центральних органів державної виконавчої влади, місцевих Рад народних депутатів обов'язкові для виконання розпорядження (приписи) про усунення порушень і недоліків у сфері безпеки використання ядерної енергії;

– застосовувати (ініціювати) у встановленому порядку фінансові санкції (штрафи) до підприємств, установ, організацій та підприємців за порушення законодавчих актів, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки та умов наданих дозволів;

– притягати у встановленому порядку до адміністративної відповідальності осіб, винних у порушенні законодавчих та інших нормативних актів про ядерну та радіаційну безпеку;

– обмежувати, припиняти чи зупиняти експлуатацію підприємств, установ, організацій і об'єктів у разі порушення вимог щодо ядерної та радіаційної безпеки;

– ініціювати зупинення чи анулювання дії ліцензії чи окремих письмових дозволів;

– ініціювати направлення ліцензіатам, керівникам підприємств подання про невідповідність окремих осіб займаним посадам;

– передавати правоохоронним органам матеріали про факти порушень вимог безпеки.

Підставою для застосування зазначених заходів є порушення вимог безпеки.

6.2 У разі виявлення у діях посадових осіб або персоналу ознак правопорушень, що передбачені статтями 95, 18818 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП), до вказаних осіб мають право застосуватися адміністративні стягнення (штрафи). Ці статті процитовані у Додатку 1.

6.3 Форми документів, що складаються при провадженні справ про адміністративні правопорушення, затверджуються наказом Держатомрегулювання України та реєструються у Мін’юсті України. Рекомендації щодо порядку провадження справ про адміністративні правопорушення у сфері ядерної та радіаційної безпеки надаються в спеціальній методиці Держатомрегулювання України.

6.4 За результатами проведеної перевірки та аналізу вчинених правопорушень у випадках, коли буде встановлено, що певна посадова особа грубо чи систематично порушує вимоги безпеки, або її професійна кваліфікація та розуміння важливості питань безпеки не відповідають покладеній на неї відповідальності, виконавцем перевірки, має бути подано службову записку керівнику свого структурного підрозділу про ініціювання розгляду питання про невідповідність цієї особи займаній посаді.

За результатами розгляду цього питання орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки може приймати рішення та надсилати ліцензіатам, власникам, керівникам підприємств подання про невідповідність окремих осіб займаним посадам.

6.5 Якщо в ході проведення інспекційного заходу державний інспектор дійде висновку, що виявлене порушення має ознаки злочину, передбаченого статтею 262, 265, 267 чи 274 Кримінального Кодексу України, то він має подати матеріали по факту порушень Головному державному інспектору з ядерної та радіаційної безпеки України або його заступнику, який приймає рішення про подальшу передачу їх до прокуратури, органу досудового слідства або дізнання.

6.6 Якщо в ході проведення інспекційного заходу державний інспектор Держатомрегулювання України зазнає опір (активний чи пасивний) щодо виконання своїх обов’язків, то він має право звернутися по допомогу до працівників органів внутрішніх справ.

6.7 У разі виявлення в ході інспекційної перевірки значних порушень вимог з безпеки, встановлення факту заподіяння шкоди здоров’ю населення чи навколишньому природному середовищу або реальної загрози заподіяння такої шкоди, свідомого надання недостовірної інформації, або створення перешкод комісії у доступі до об’єкту нагляду, голова комісії має право прийняти рішення щодо застосування (або ініціювання) відповідних заходів впливу до порушників ядерного законодавства та/або обмеження, припинення, або зупинення експлуатації підприємств, установ, організацій і об'єктів об’єкту нагляду.

6.8  Обмеження, припинення або зупинення діяльності об’єкту державного нагляду

6.8.1 Рішення інспекційної комісії про обмеження, припинення чи зупинення експлуатації підприємств, установ, організацій і об'єктів (далі - адміністративно-запобіжні заходи) має бути оформлене у вигляді акт-припису, де в приписуючій частині робиться запис відповідного змісту. Рішення мають бути адекватними виявленим порушенням.

6.8.1.1  Обмеження застосовується у випадках, коли умови виконання робіт чи виконання технологічних операцій не відповідають вимогам безпеки, або викиди радіоактивних речовин здійснюються з порушенням цих вимог, але застосування обмеження дає змогу усунути ці порушення. Тоді, у приписі разом з вимогою усунути порушення робиться запис про заборону на певний термін або безтерміново перевищувати визначені параметри (кількісні, якісні та інші).

6.8.1.2  Зупинення застосовується у випадках, коли застосування обмеження неможливе або воно не усуне виявлене порушення. У цьому випадку, у приписі робиться примітка про заборону на період до усунення порушення: експлуатації підприємства установи, організації чи об’єкту, виконання робіт чи технологічних процесів, використання ДІВ, викидів чи скидів радіоактивних речовин, приймання РАВ тощо.

6.8.1.3  Припинення є безстроковою забороною виконання певного виду діяльності. Припинення застосовується у випадках, коли роботи чи технологічний процес систематично ведуться із суттєвими порушеннями вимог безпеки і об’єкт нагляду не в змозі привести його у відповідність до умов наданої ліцензії з технічних, економічних чи інших причин.

Акт-припис з вимогою припинення експлуатації підприємств, установ, організацій чи об'єктів направляється порушнику листом від Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України або його заступника.

Одночасно з цим копія листа та акт-припису направляється голові ліцензійної комісії Держатомрегулювання України з поданням щодо зупинення ліцензії порушника, її анулювання чи зміну її умов.

6.8.2 У випадках грубого або систематичного порушення вимог безпеки та умов виданої ліцензії, разом з наданням ліцензіату акт-припису, голова комісії може звернутися до Ліцензійної комісії Держатомрегулювання України з поданням щодо зупинення ліцензії порушника, її анулювання чи зміну її умов.

6.8.3 При наявності значних порушень вимог безпеки - заподіяння або реальна загроза заподіяння шкоди здоров’ю людини - застосування відповідних адміністративно-запобіжних заходів є обов’язком державних інспекторів.

6.8.4 Зазначені адміністративно-запобіжні заходи можуть бути застосовані до підприємств установ, і організацій незалежно та одночасно з накладенням на них чи їх посадових осіб фінансових санкцій за вчинені порушення вимог щодо ядерної та радіаційної безпеки та незалежно від того, чи сплачені ними ці штрафи.

6.8.5 Державні інспектори повинні усвідомлювати вплив на безпеку та можливі наслідки для безпеки у випадку прийняття рішення щодо обмеження або зупинення певних систем, обладнання чи устаткування. Не допускається термінових застосувань адміністративно-запобіжних заходів, якщо це може призвести до виникнення аварійної ситуації.

6.8.6 Відновлення діяльності об’єкту державного нагляду проводиться за зверненням керівника об’єкту, після усунення відповідних порушень. Дозвіл на відновлення діяльності, відповідно до умов раніше виданої ліцензії, надається Головним державним інспектором з ядерної та радіаційної безпеки України або начальником відповідної територіальної державної інспекції – заступником Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України. Такий дозвіл оформлюється листом. Відновлення діяльності за умови зміни умов чи переоформлення ліцензії відбувається згідно стандартної процедури ліцензування.

6.8.7 Відновлення діяльності також може відбуватися за рішенням суду у випадку скасування ним вимог акт-припису.

6.8.8 Одночасно з наданням акт-припису про обмеження припинення чи зупинення діяльності об’єкту нагляду може бути застосоване опечатування або опломбування джерел енергії, сировини, приміщень, агрегатів, механізмів, засобів транспорту тощо.

Опечатування (опломбування) слід розглядати як захід контролю та показник того, що за період відсутності державного інспектора на об’єкті нагляду не було відновлення діяльності обладнання чи механізмів, доступу до приміщень, використання сировини тощо.

6.8.9 Опечатування (опломбування) здійснюється в присутності представника адміністрації об’єкта нагляду та з дотриманням техніки безпеки. Відмова представника адміністрації від припинення технологічного процесу або виведення людей з приміщень розглядається як невиконання законних вимог державного інспектора Держатомрегулювання України.

6.8.10 Відновлення обмеженої, припиненої чи зупиненої діяльності без отримання дозволу Держатомрегулювання України, так само як і факт умисного пошкодження пломби (печатки) слід розглядати як порушення вимог акт-припису, що тягне за собою накладення відповідних санкцій на порушників.

6.8.11 Порядок опечатування (опломбування), форма та зміст оформлюваних у цьому випадку документів встановлюється окремими методичними документами Держатомрегулювання України.

6.9  Оскарження акт-припису

6.9.1 Акт-припис може бути оскаржений в місячний термін. Акт-припис державного інспектора оскаржується у Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України або у суді. Акт-припис Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України оскаржується у суді.

6.9.2 За мотивованим клопотанням керівника об’єкту державного нагляду, якому було надано акт-припис, може бути прийнято рішення про відстрочення виконання умов акт-припису. Таке рішення приймає Головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України, або заступник Голови Держатомрегулювання, якому підпорядковано підрозділ, що видав припис, або начальник територіальної державної інспекції, якщо припис надано цією державною інспекцією.

6.9.3 Оскарження акт-припису не припиняє його дії.


7.  ДОКУМЕНТУВАННЯ ТА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ

7.1 В Держатомрегулювання України документування та оцінка (облік та аналіз) результатів державного нагляду здійснюється:

– безпосередньо кожним державним інспектором за напрямом діяльності;

– підрозділами центрального апарату за напрямами діяльності;

– Державними інспекціями з ядерної безпеки на АЕС;

– Державними інспекціями з ядерної та радіаційної безпеки в регіонах;

– підрозділами-кураторами інспекційної діяльності.

7.2 Звітні документи за результатами інспекційних заходів та матеріали щодо впровадження примусових заходів, розслідування порушень та накладення санкцій підлягають обов’язковому обліку і зберіганню протягом п’яти років. Рішення про припинення їх зберігання приймається уповноваженою комісією Держатомрегулювання України.

Разом з ними можуть зберігатися: відповідні інспекційні плани; заходи, розроблені на виконання актів-приписів; інформація, яка надана ліцензіатами щодо результатів перевірок стану безпеки, виконання вимог органів державного регулювання тощо. Термін обов’язкового зберігання цих документів - один рік.

Зміст вказаних вище документів має бути введений до комп'ютерної бази даних Держатомрегулювання України. Порядок отримання інформації від підрозділів та ведення бази даних регламентується окремим документом системи якості Держатомрегулювання України.

7.3 Для швидкого пошуку та орієнтації в цій документації вводиться відповідна нумерація (позначення).

7.4 Якщо результатом проведеної інспекції є акт-припис, облік та контроль виконання заходів за цим приписом веде державний інспектор, який проводив інспекцію (надав відповідний розділ чи вимоги до акт-припису комісії).

7.5 Загальний контроль за виконанням коригуючих заходів за напрямами діяльності, розроблених на виконання акт-припису, покладається на керівників структурних інспекційних підрозділів (органів) за відповідними напрямами діяльності.

7.6 Для забезпечення обліку, проведення аналізу виконання встановлених вимог, копії всіх актів-приписів, акти інспекційних обстежень, довідки, які видані інспекційними підрозділами Держатомрегулювання України, направляються, разом зі щоквартальним звітом, до відповідних підрозділів-кураторів наглядової діяльності.

7.7 Документування результатів наглядової діяльності здійснюється у відповідності до інструкції з діловодства у Державному комітеті ядерного регулювання України.

7.8 Оцінка результатів державного нагляду повинна проводитись регулярно за напрямами діяльності, які впливають на безпеку. Такий аналіз виконується з метою:

– встановлення дотримання експлуатуючими організаціями, ліцензіатами, підприємствами, установами та організаціями вимог безпеки;

– узагальнення результатів інспекційних перевірок та інспекційних обстежень;

– інформування керівництва Держатомрегулювання України і громадськості України.

7.9 За результатами проведеного аналізу і виконаної оцінки, Держатомрегулювання України:

– готує звітні матеріали та національні доповіді щодо стану забезпечення безпеки;

– визначає сфери діяльності об’єктів державного нагляду, де існують дефіцити безпеки, за якими потрібен постійний контроль;

– визначає періодичність інспекцій за напрямами діяльності, в яких ліцензіат не виконує в повній мірі вимоги безпеки.

7.10 Для інформування громадськості щодо рівня безпеки об’єктів державного нагляду підрозділи Держатомрегулювання України за результатами державного нагляду надають інформацію для розміщення її у відповідній рубриці веб-сайту Держатомрегулювання України (за виключенням відомостей, які містять дані, що складають державну чи комерційну таємницю).

7.11 Інформація за встановленою формою надається до веб-сайту Держатомрегулювання України у тижневий термін з моменту завершення оформлення відповідних документів (довідок, актів-приписів, протоколів тощо).


8.  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ НАГЛЯДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

8.1 Забезпечення якості здійснення наглядової діяльності відбувається в рамках функціонування загальної системи якості Держатомрегулюванням України відповідно до положень «Загальної настанови з управління якістю Держатомрегулювання України».

8.2 Завданням Держатомрегулювання України під час здійснення наглядової діяльності є одержання за результатами наглядової діяльності достовірної інформації про стан об'єктів державного нагляду та надання суспільству відповідних висновків щодо рівня безпеки, а також:

– формування достатнього рівня відповідальності та культури безпеки у кожного спеціаліста (інспектора);

– оптимізація витрат на забезпечення наглядової діяльності, підвищення продуктивність праці;

– постійне вдосконалювати процес наглядової діяльності.

8.3 Виконання зазначених завдань має контролюватися, як з боку вищого керівництва Держатомрегулювання України, так і з боку підрозділів-кураторів наглядової діяльності. Параметри моніторингу процесів наглядової діяльності встановлюються відповідними методиками з якості Держатомрегулювання України.

8.4 Контроль за виконанням структурними підрозділами Держатомрегулювання України функцій державного нагляду також забезпечується шляхом виконання комплексу заходів, до яких відносяться:

– оцінка звітної документації, що надається підрозділами за результатами наглядової діяльності;

– проведення безпосередніх перевірок діяльності Державних інспекцій з ядерної безпеки на майданчиках АЕС та Державних інспекцій з ЯРБ в регіоні (аудити якості);

– розробка та виконання заходів для усунення недоліків (невідповідностей);

– заслуховування відповідних керівників структурних підрозділів на Колегіях Держатомрегулювання України з питань ефективності наглядової діяльності.

8.5 Для вирішення робочих та перспективних питань розвитку наглядової діяльності, керівники структурних підрозділів-кураторів наглядової діяльності за дорученням Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України організовують та проводять зустрічі з обміну досвідом державних інспекторів за напрямами державного нагляду. Такі зустрічі проводяться не рідше, ніж раз на рік.Додаток 1

до пункту 6.2

КОДЕКС УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ (витяг)Стаття 95 Порушення правил і норм ядерної та радіаційної безпеки

Порушення посадовими особами підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності правил і норм з ядерної та радіаційної безпеки – тягне за собою накладання штрафу від десяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, - тягнуть за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.


Стаття 18818 Невиконання законних вимог (приписів) посадових осіб органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки

Невиконання законних вимог (приписів) посадових осіб органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки щодо усунення порушень законодавства про ядерну та радіаційну безпеку, ненадання їм необхідної інформації або надання неправдивої інформації, створення інших перешкод для виконання покладених на них обов'язків - тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, - тягнуть за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.Додаток 2

до пункту 3.6.3

(обов’язковий)


Форма довідки щодо проведення інспекцій
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

____________________________________________________________

(найменування структурного підрозділу Держатомрегулювання, територіального органу)


ДОВІДКА

№_________


_______________________ _____________

(найменування населеного пункту) (дата)Комісією Держатомрегулювання України, призначеною наказом (розпорядженням)

 

( дата і номер наказу Держатомрегулювання України, розпорядження начальника територіального органу)

у складі _______________________________________________________________________

(посади, прізвища, ім’я та по батькові (повністю) голови і членів комісії)

у відповідності до інспекційних планів проведення інспекції __________________________

 

(найменування інспекційних планів)

 

(посада, прізвище, ім’я та по батькові керівника і дата затвердження)

в період з ___________ по ____________ в присутності _______________________________

(дата) (дата)

 

(посади, прізвища, ініціали відповідальних керівників об’єкту нагляду, в присутності яких була проведена інспекція)

проведено________________ інспекційну перевірку __________________________________

(вид інспекції) (найменування об’єкту нагляду)


1.В період проведення інспекції було перевірено виконання умов ліцензій і дозволів, виданих Держатомрегулюванням України __________________________________________________,

(вказати номера і дати видачі)


а також виконання вимог чинного законодавства, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки у сфері використання ядерної енергії
 

(вказати устаткування, системи, роботи, які перевірялись)


2. В період проведення інспекції на об’єкті здійснювались такі види діяльності (роботи)

 

(найменування видів діяльності і робіт, в т.ч. стан об’єкту нагляду (на потужності, у ремонті, МКУ і т.д.))


3. В процесі проведення інспекції встановлено:

 

(навести дані, які свідчать про відповідність об’єктів нагляду чи їх обладнання вимогам правил, норм, стандартів у сфері використання ядерної енергії, ліцензій і дозволів)


4. Висновки за результатами проведеної інспекції

 

(охарактеризувати стан забезпечення безпеки при здійсненні дозволених видів діяльності, виконання умов ліцензій і дозволів)

5 Довідку видали

_______________ ___________________ _____________________

(посада особи, яка підписала (підпис) (прізвище та ініціали)

довідку)

_______________ ___________________ _____________________

(посада особи, яка підписала (підпис) (прізвище та ініціали)

довідку)

_______________ ___________________ _____________________

(посада особи, яка підписала (підпис) (прізвище та ініціали)

довідку)

З довідкою ознайомлений і один екземпляр одержав:

 

_______________ ___________________ _____________________

(посада керівника) (підпис) (прізвище та ініціали)Додаток 3

до пункту 3.6.3

(обов’язковий)Форма акту – припису


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

_____________________________________________________________

(найменування структурного підрозділу Держатомрегулювання, територіального органу)


АКТ - ПРИПИС

№__________________


_______________________ _____________

(найменування населеного пункту) (дата)Комісією Держатомрегулювання України, призначеною наказом (розпорядженням)

 

(дата і номер наказу Держатомрегулювання України, розпорядження начальника територіального органу)

у складі 

(посади, прізвище, ім’я та по батькові (повністю) голови і членів комісії)

у відповідності до інспекційних планів проведення інспекції

 

(найменування інспекційних планів)

 

(посада, прізвище, ім’я та по батькові керівника і дата затвердження)

в період з ____________ по _____________ в присутності

(дата) (дата)

 

(посади, прізвища, ініціали відповідальних керівників організації, підприємства чи установи, в присутності яких була проведена інспекція)

проведено_______________інспекційну перевірку ___________________________________

(вид інспекції) (найменування організації, підприємства чи установи)


1 В період проведення інспекції було перевірено виконання умов ліцензій і дозволів, виданих Держатомрегулювання України ___________________________________________________,

(вказати номера і дати видачі)

а також виконання вимог чинного законодавства, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки в області використання ядерної енергії____________________________

 

(привести устаткування, системи, роботи, які перевірялись)

2 В період проведення інспекції на об’єкті здійснювались види діяльності (роботи)_______________________________________________________________________

(найменування видів діяльності і робіт, в т.ч. стан установки, об’єкту (на потужності, у ремонті, МКУ і т.д.))

3 В процесі проведення інспекції встановлено:

 

(надати стисло інформацію щодо існуючого стану безпеки, а також привести перелік осіб, що скоїли порушення, привести виявлені порушення вимог правил, норм, стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, ліцензій і дозволів, вимог інших документів, на відповідність яким виконувалася перевірка, із зазначенням конкретних пунктів НТД з безпеки)

4 Висновки за результатами проведеної інспекції

 

(стисло охарактеризувати стан виконання умов ліцензій і дозволів, вимог з безпеки, вказати основні причини порушень, надати оцінку стану забезпечення поточної безпеки і діяльності структурних підрозділів Ліцензіата при здійсненні дозволених видів діяльності)


5 На основі Положення про Державний комітет ядерного регулювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 року № 1830

 

(посада, прізвище, ім’я та по батькові посадової особи і повне найменування організації, підприємства чи установи)


ПРИПИСУЄТЬСЯ:

 

 

(вказуються порушення, з посиланням на відповідні пункти НТД, які повинні бути усунуті негайно або у визначений термін, необхідність розробки заходів щодо усунення виявлених порушень і реалізації заходів для недопущення повторення порушень в майбутньому, обмеження, припинення чи зупинення експлуатації, робіт, строки звітності про виконання вимог припису)


6 Акт-припис видали

______________________ ______________ _________________

(посада особи, яка підписала (підпис) (прізвище та ініціали)

припис)

______________________ ______________ _________________

(посада особи, яка підписала (підпис) (прізвище та ініціали)

припис)

______________________ ______________ _________________

(посада особи, яка підписала (підпис) (прізвище та ініціали)

припис)

З актом-приписом ознайомлений і один екземпляр для виконання одержав:

 

______________________ ______________ _________________

(посада керівника) (підпис) (прізвище та ініціали)Додаток 4

до пункту 3.7.3

(обов’язковий)


Форма акту інспекційного обстеження


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ


АКТ

ІНСПЕКЦІЙНОГО ОБСТЕЖЕННЯ

№_________


_______________________ _______________

(найменування населеного пункту) (дата)Комісією Держатомрегулювання України, призначеною наказом (розпорядженням)

 

(дата і номер наказу Держатомрегулювання України, розпорядження начальника територіального органу)

у складі _______________________________________________________________________

(посади, прізвища, ім’я та по батькові (повністю) голови і членів комісії)

у відповідності до програми інспекційного обстеження _______________________________

(найменування програм обстеження)

 

(посада, прізвище, ім’я та по батькові керівника і дата затвердження)

в період з ___________ по _____________ в присутності ______________________________

(дата) (дата)

 

(посади, прізвища, ініціали відповідальних керівників об’єкту нагляду, в присутності яких було проведено інспекційне обстеження)

проведено інспекційне обстеження_________________________________________________

(назва обстеження)

 

(найменування об’єкту нагляду)1 В період проведення інспекційного обстеження на об’єкті здійснювались види діяльності (роботи)______________________________________________________________________

(найменування видів діяльності і робіт, в т.ч. стан об’єкту)


2 В процесі проведення інспекційного обстеження було встановлено:

 

(зазначити про відповідність інформації, представленої заявником для отримання ліцензії (окремого дозволу) фактичному стану справ та наявності (достатності) умов для виконання заявленої діяльності (робіт чи операцій), або навести факти невідповідності цієї інформації, а також факти відсутності необхідних умов).


3 Висновки за результатами проведеного інспекційного обстеження

 

(стисло підтвердити наявність або відсутність (недостатність) умов з посиланням на конкретні факти для виконання заявленого виду діяльності, якщо такі умови були встановлені при проведенні інспекційного обстеження, вказати на необхідність розробки заходів щодо усунення виявлених невідповідностей)


4 Акт інспекційного обстеження видали

_______________ ___________________ _____________________

(посада особи, яка підписала (підпис) (прізвище та ініціали)

припис)

_______________ ___________________ _____________________

(посада особи, яка підписала (підпис) (прізвище та ініціали)

припис)

_______________ ___________________ _____________________

(посада особи, яка підписала (підпис) (прізвище та ініціали)

припис)

 

З актом інспекційного обстеження ознайомлений і один екземпляр одержав:

 

________________ ___________________ _____________________

(посада керівника) (підпис) (прізвище та ініціали)


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux