Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Наказ Держатомрегулювання України
від 08 грудня 2010 р. № 176
Київ
Інструкція з ведення єдиної системи документації з обліку та контролю ядерних матеріалів

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Державного комітету ядерного регулювання України
від 08.12. 2010 року № 176

 

 

Інструкція

з ведення єдиної системи документації з обліку та контролю ядерних матеріалів

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з ведення єдиної системи документації з обліку та контролю ядерних матеріалів (далі – Інструкція) містить роз’яснення щодо ведення облікової та звітної документації суб’єктами державної системи обліку та контролю ядерних матеріалів відповідно до Правил ведення обліку та контролю ядерних матеріалів, затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 26.06.2006 № 97, зареєстрованого в Мін’юсті України 17.07.2006 за № 849/12723, у редакції наказу Держатомрегулювання України від 08.02.2010 № 14, зареєстрованого в Мін’юсті України 03.03.2010 за № 202/17497 (далі – Правила) і Порядку застосування гарантій нерозповсюдження ядерної зброї, затвердженого наказом Держатомрегулювання від 02.07.2009 № 102, зареєстрованого в Мін’юсті України 23.07.2009 за № 683/16699.

1.2. В Інструкції терміни вживаються у значеннях, наведених у законах України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», «Про ратифікацію Угоди між Україною та Міжнародним агентством з атомної енергії про застосування гарантій у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї», (далі – Угода), «Про ратифікацію Додаткового протоколу до Угоди між Україною та Міжнародним агентством з атомної енергії про застосування гарантій у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї» (далі – Додатковий протокол), Положенні про державну систему обліку та контролю ядерних матеріалів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.1996 №1525, у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 № 257 (далі – Положення), Правилах.

1.3. Відповідно до статей 51, 63 Угоди, облікова та звітна документація ведуться по кожній зоні балансу матеріалів (далі - ЗБМ) – ділянці території, на якій здійснюється державний облік ядерних матеріалів (далі – ЯМ), і згідно з установленою процедурою визначається фактично наявна кількість ЯМ та їх кількість при кожній передачі в ЗБМ (із ЗБМ). В Україні існує два типи ЗБМ: зони балансу для ядерних установок і зони балансу для інших місць знаходження ЯМ (регіональні ЗБМ). Перелік ЗБМ України є складовою частиною Додаткових положень до Угоди. Поділ території України на регіональні ЗБМ наведений у додатку 1 до Інструкції.

1.4. Держатомрегулювання визначає та узгоджує з МАГАТЕ коди ЗБМ і ключових точок вимірювання (далі – КТВ), тобто місць у ЗБМ, де ЯМ може бути виміряний з метою визначення потоку ЯМ або його інвентарної кількості. Ліцензіат одержує коди ЗБМ та КТВ під час отримання ліцензії у сфері використання ядерної енергії або постановки ЯМ на державний облік.

1.5. При веденні облікової та звітної документації застосовується єдина система класифікації та кодифікації облікових даних відповідно до Коду 10 Додаткових положень до Угоди.

2. Ведення облікових документів

2.1. До облікових документів, що ведуться ліцензіатами в рамках системи обліку та контролю ЯМ, відносяться:

початкові документи;

облікова картка;

журнал обліку ЯМ;

картограма розміщення ЯМ;

документи про виробничу діяльність (експлуатаційні документи);

додаткові документи.

Формат та зміст елементів даних, які використовуються в облікових документах, викладені в розділі 3 цієї Інструкції.

2.2. Початкові документи.

Початкові документи містять первинну інформацію, на якій базується ведення облікової та звітної документації. До початкових документів відносяться супровідна та технічна документація, технічні паспорти, протоколи вимірювань кількості ЯМ (якщо вимірювання проводились), транспортні накладні та інші документи.

2.3. Облікова картка.

Облікова картка ведеться для кожної облікової одиниці ЯМ і містить наступні дані:

ідентифікаційний номер облікової одиниці;

код ЗБМ (КТВ);

тип, ізотопний склад та кількість ЯМ (за технічним паспортом облікової одиниці або за результатами вимірювань) в обліковій одиниці;

історію облікової одиниці з моменту надходження до ЗБМ (КТВ), наприклад:

зміну інвентарної кількості ЯМ в обліковій одиниці;

зміну ізотопного складу;

переміщення облікової одиниці в межах однієї ЗБМ (КТВ);

інші дані за необхідності.

Рекомендована форма та приклад заповнення облікової картки, сформованої на паперовому носії інформації, наведена у додатку 2 до цієї Інструкції. Допускається ведення облікових карток тільки на комп’ютері.

2.4. Картограма розміщення ЯМ.

Картограма для ЗБМ (КТВ) – це схема розміщення облікових одиниць, тобто координати в реакторі, басейні витримки, контейнері тощо, які дозволяють визначити місцезнаходження кожної облікової одиниці. Приклади картограм розміщення ЯМ наведені у додатку 3 до цієї Інструкції. Згідно з пунктом 5.1 Правил, картограма не є обов’язковою для ЗБМ (КТВ), що містять менше 20 облікових одиниць.

2.5. Журнал обліку ЯМ.

Журнал обліку ЯМ ведеться у кожній ЗБМ ядерної установки або КТВ для регіональних ЗБМ. В журналі реєструються всі інвентарні зміни ЯМ. Кожен запис містить наступні дані:

номер інвентарної зміни – порядковий номер, починаючи з 1, або відповідно до пункту 3.4.3;

дату інвентарної зміни;

ідентифікаційний номер облікової одиниці (або партії);

код ЗБМ ядерної установки – відправника або код країни-відправника вноситься у разі отримання ЯМ з іншої ЗБМ або іншої країни. Для ЗБМ інших місць знаходження ЯМ у разі отримання з іншої КТВ вноситься також код ЗБМ і КТВ – відправника із супровідної документації. У разі відправлення ЯМ вноситься код ЗБМ і КТВ – одержувача або код країни-одержувача. Коди країн вказані у додатку 4 до цієї Інструкції;

код зміни інвентарної кількості ЯМ. Коди змін інвентарної кількості ЯМ вказані у додатку 5 до цієї Інструкції;

код опису матеріалу. Коди опису матеріалу вказані у додатку 7 до цієї Інструкції;

дані про ізотопний склад і масу ЯМ (за технічним паспортом облікової одиниці, за результатами вимірювань, у випадку неможливості проведення вимірювань - за результатами розрахунків, виконаних відповідно до методик, обґрунтованих ліцензіатами та погодженими Держатомрегулюванням);

інші дані, які сприяють ефективності обліку ЯМ.

Ведення журналу розпочинається з взяття ЯМ на облік у даній ЗБМ. При цьому вживаються такі коди: RF, RD - у разі одержання ядерного матеріалу в ЗБМ, RS – взяття на облік ЯМ на стадії ядерного паливного циклу (далі – ЯПЦ) відповідно до статті 34 (b, с) Угоди, або GA – у разі, коли у ЗБМ береться на облік ЯМ, що не перебував на обліку. Рекомендована форма та приклад заповнення журналу обліку ЯМ наведена у додатку 8 до цієї Інструкції.

2.6. Документи про виробничу діяльність (експлуатаційні документи).

Експлуатаційні документи – це сукупність даних щодо виробничої діяльності, пов’язаної з використанням або обробкою ЯМ, які ведуться ліцензіатом, і дають змогу визначити характер змін кількості та складу ЯМ, його місцезнаходження протягом технологічного процесу в будь-який час.

Приклад: експлуатаційні документи реактора, що містять сумарну кількість виробленої теплової енергії, необхідні для оцінки вигорання урану та напрацювання плутонію.

Експлуатаційна документація, що стосується кожної ЗБМ, містить:

дані, які використовуються для визначення змін у кількості та складі ЯМ;

опис послідовності дій, які здійснюються при підготовці та визначенні фактично-наявної кількості ЯМ з метою забезпечення правильності і повноти такого визначення.

2.7. Додаткові документи.

Додаткові документи розробляються та використовуються ліцензіатом, у разі потреби, залежно від специфіки його діяльності, наприклад журнал обліку печаток МАГАТЕ, переміщення контейнерів ЯМ тощо.

Додаткові документи ведуться у довільній формі.

Приклад додаткового документу наведений у додатку 9 до цієї Інструкції.

3. Складання звітних документів

3.1. До звітних документів, що складаються ліцензіатами та подаються до Держатомрегулювання в рамках державної системи обліку та контролю ядерних матеріалів (далі – ДСОК), відносяться:

звіт про зміни інвентарної кількості ЯМ (далі – ЗІЗ). Подається до Держатомрегулювання протягом 14 днів після зміни кількості ЯМ;

список фактично наявної кількості ЯМ (далі – СФК). Подається до Держатомрегулювання протягом 14 днів після закінчення фізичної інвентаризації;

матеріально-балансовий звіт (далі – МБЗ). Подається до Держатомрегулювання протягом 14 днів після закінчення фізичної інвентаризації разом із СФК;

спеціальний звіт. Подається до Держатомрегулювання протягом 5 діб після виникнення аномалії.

Кожний звітний документ складається з елементів даних, які містять інформацію, що має бути відображена у звітному документі.

Звітні документи відповідно до вимог Правил подаються на електронному та паперовому носіях інформації, або тільки на паперовому носії (у разі, якщо ліцензіат веде облік ЯМ без використання комп’ютерної програми).

При поданні до Держатомрегулювання звітних документів ліцензіат вживає заходів щодо захисту даних від несанкціонованого втручання, наприклад, шифрування даних при поданні звітів на електронних носіях інформації за допомогою програми, застосування якої попередньо узгоджується з Держатомрегулюванням.

3.2. Номер звіту складається з 12 символів ZZZZРРРРММЧЧ, якщо документ стосується ядерної установки, або з 14 символів ZZZZKKРРРРMMЧЧ, якщо документ стосується іншого місця знаходження ЯМ, де:

ZZZZ – код ЗБМ;

KK – код КТВ іншого місця знаходження ЯМ для ЗБМ RKQ0 – RKQ6;

РРРР – календарний рік;

MM – місяць року;

ЧЧ – число місяця.

Наприклад: RKZ120100202 – звіт від 2 лютого 2010 року, що стосується першого блоку Запорізької АЕС; RKQ3DМ20090702 – звіт від 2 липня 2009 року, що стосується місця знаходження ЯМ – ВАТ «Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського».

Якщо звіт сформований комп’ютерною програмою, ім’я файлу відповідає номеру звіту.

Примітка: У форматі елементів даних букві «О» відповідає символ «Æ», а цифрі нуль – символ «0».

3.3. Супровідний лист.

При наданні до Держатомрегулювання звіту (на електронному чи паперовому носіях) також надсилається супровідний лист, в якому вказуються наступні дані:

дата підготовки звіту;

підсумкова інформація, яка дає можливість перевірити зміст звіту, наприклад кількість рядків, обсяг інформації в кілобайтах;

перелік звітних документів, які надаються у додатках.

Датою надання звіту вважається дата надходження листа супроводження до Держатомрегулювання.

3.4. Звіт про зміни інвентарної кількості ЯМ.

ЗІЗ відображає зміни інвентарної кількості ЯМ у ЗБМ і містить дані про зміни інвентарної кількості кожного типу матеріалу в кожній обліковій одиниці.

Формат елементів даних ЗІЗ, що надається на електронному носії, наведений у додатку 10 до цієї Інструкції. Форма та приклад заповнення ЗІЗ, сформованого без використання комп’ютерної програми на паперовому носії інформації, наведений у додатку 11 до цієї Інструкції.

ЗІЗ складається із наступних елементів даних.

3.4.1. Елемент даних «ЗБМ».

Елемент даних «ЗБМ» для ядерної установки складається з 4 символів, з яких перші 2 символи визначають код країни, де розташована ЗБМ, третій та четвертий символи визначають ЗБМ, якої стосується ЗІЗ.

Для інших місць знаходження ЯМ елемент даних ЗБМ складається з 6 символів, з яких 4 символи – код регіональної ЗБМ RKQ0 – RKQ6, п’ятий та шостий символи – код КТВ.

3.4.2. Елемент даних «Дата».

Елемент даних «Дата» складається з 8 символів РРРРMMЧЧ, де:

РРРР – календарний рік;

MM – місяць року;

ЧЧ – число місяця.

Елемент визначає дату складання звіту, запису в обліковому документі, зміни інвентарної кількості ЯМ, проведення фізичної інвентаризації. У паперових документах допускається вказувати дату в іншому форматі, наприклад, РРРР.MM.ЧЧ.

3.4.3. Елемент даних «Номер інвентарних змін».

Елемент даних «Номер запису інвентарних змін» складається з 8 символів ZZхххххх, якщо документ стосується ядерної установки, або ZZKKхххх, якщо документ стосується іншого місця знаходження ЯМ, де:

ZZ – останні два символи коду ЗБМ;

KK– код КТВ місця знаходження ЯМ для ЗБМ RKQ0 – RKQ6;

х – номер за порядком (наскрізна нумерація всіх записів інвентарних змін).

Приклад: для ЗБМ B1 попередній рядок запису про інвентарні зміни мав номер B1000223, наступний рядок буде мати номер B1000224.

При отриманні ЯМ з іншої ЗБМ, що знаходиться в Україні, номер запису інвентарних змін можна залишати такий, який вказано у звіті відправника, що надсилається одержувачу відповідно до вимог пункту 5.3.1 Правил.

Приклад: ЯМ відправляється із ЗБМ RKB1 до ЗБМ RKB2. Номер запису в звіті про інвентарні зміни відправника є B1000224, відповідно номер запису про інвентарні зміни одержувача також є B1000224.

3.4.4. Елементи даних «ЗБМ - відправник/одержувач».

Елемент даних «ЗБМ відправник/одержувач» ЯМ визначає ЗБМ, у якій зменшилась кількість ЯМ (наприклад, із якої був відправлений ЯМ) та ЗБМ, у якій збільшилась кількість ЯМ (наприклад, був одержаний ЯМ), та мають той же формат, що й елемент «ЗБМ» (дивись пункт 3.4.1).

У разі імпорту або експорту, якщо конкретна ЗБМ іншої країни невідома, то необхідно вказати код країни та доповнити його до чотирьох символів знаком «-». Наприклад, у випадку імпорту ЯМ з країни з кодом KA, якщо конкретна ЗБМ цієї країни невідома, код відправника вказується як «KA--».

Перелік кодів країн або міжнародних організацій наведений у додатку 4 до цієї Інструкції.

3.4.5. Елемент даних «КТВ».

Елемент даних «КТВ» визначає КТВ потоку – місце в ЗБМ, де ЯМ може бути виміряний для визначення потоку, та позначається цифрою (1, 2, 3, 4, …) відповідно до Додаткових положень та інструкції з обліку та контролю ЯМ ліцензіата.

3.4.6. Елемент даних «Код змін інвентарної кількості ЯМ».

Елемент даних «Код змін інвентарної кількості ЯМ» складається з двосимвольного коду, який визначає тип інвентарної зміни щодо якої подається звіт. Код змін інвентарної кількості ЯМ вказується для кожної облікової одиниці та для кожного типу ЯМ окремо.

Приклад: при отриманні облікової одиниці свіжого ядерного палива (в складі ЯМ є тільки уран) з іншої ЗБМ, що розташована в Україні, в ЗІЗ робиться один запис з кодом зміни інвентарної кількості RD. При відправленні облікової одиниці відпрацьованого ядерного палива (в складі ЯМ уран та плутоній) в іншу ЗБМ, що розташована в Україні, в ЗІЗ робиться два записи з кодом зміни інвентарної кількості SD один запис для урану, другий для плутонію.

Коди змін інвентарної кількості ЯМ наведені в додатку 5 до цієї Інструкції.

3.4.7. Елемент даних «Код опису ЯМ».

Елемент даних «Код опису ЯМ» складається з 4 символів, які визначають фізичну форму, хімічний склад ЯМ, засоби збереження та інші характеристики матеріалу.

Коди опису ЯМ наведено в додатку 7 до цієї Інструкції.

Наприклад, для свіжого ядерного палива використовується код BQOF; для відпрацьованого ядерного палива - код BQOG; для обладнання, що містить збіднений уран, як правило, використовується код ODOA; для закритих джерел типу «Джерело швидких нейтронів» - код QSOA.

3.4.8. Елемент даних «Країна походження ЯМ».

Елемент даних «Країна походження ЯМ» складається з двосимвольного коду, який визначає країну виробника ЯМ. Цей елемент необхідний для простеження ЯМ, отриманого в Україні відповідно до міжнародних договорів у сфері використання ядерної енергії у випадку вимоги щодо звітування про використання цього ЯМ, тому в ЗІЗ для ЗБМ/КТВ інших місць знаходження ЯМ цей елемент даних відсутній. Вказується відповідно до початкових документів. Якщо країна походження ЯМ невідома або з країною відсутні міжнародні угоди про взаємну звітність щодо використання ЯМ, то за узгодженням із Держатомрегулюванням слід указувати код України.

Перелік кодів країн наведений у додатку 4 до цієї Інструкції.

3.4.9. Елемент даних «Кількість предметів».

Елемент даних «Кількість предметів» визначає кількість окремих предметів у складі облікової одиниці.

Приклад: контейнер для відпрацьованого палива у сховищі відпрацьованого ядерного палива містить певну кількість тепловиділяючих збірок (далі – ТВЗ), але він вважається однією обліковою одиницею (партія ЯМ).

Елемент даних складається не більше ніж з 3 цифрових символів. Для ЯМ у балк-формі слід вказувати 0.

3.4.10. Елемент даних «Код елемента».

Елемент даних «Код елемента» визначає код ЯМ, який підлягає обліку і про який зроблено запис у документі. Коди ЯМ наведені в наступній таблиці:

Тип ЯМ

Уран

Плутоній

Торій

Код елемента

U

P

T

3.4.11. Елемент даних «Маса – нетто».

Елемент даних «Маса – нетто» визначає загальну масу речовини, у складі якої є ЯМ, без маси упаковки або контейнера, виражену через масу хімічних елементів, з яких вона складається. Елемент застосовується для матеріалу у балк-формі.

3.4.12. Елемент даних «Концентрація».

Елемент даних «Концентрація» визначає процентний вміст елемента (U, P, T) в обліковій одиниці та застосовується для матеріалу в балк-формі. Необхідно відрізняти від елемента даних «Збагачення».

Елемент даних складається з 8 символів, з яких 2 є цілими числами, а 5 десятковими знаками.

3.4.13. Елемент даних «Маса елемента».

Елемент даних «Маса елемента» у ЗІЗ відображає величину, на яку змінилася кількість кожного типу ЯМ в обліковій одиниці й складається не більше, ніж із 10 цифрових символів, причому значення округлюються за правилами математичного округлення до найближчого цілого.

Приклад: При складанні ЗІЗ про вигорання урану та напрацювання плутонію в ядерному реакторі запис про зміну кількості ЯМ робиться у два рядки для кожної ТВЗ: у першому вказується кількість урану, що залишилась після вигорання, а у другому - кількість напрацьованого плутонію.

3.4.14. Елемент даних «Збагачення».

Елемент даних «Збагачення» використовується тільки для урану і є відношенням маси ізотопу U-233, або маси ізотопу U-235, або сумарної маси ізотопів U-233 та U-235 до всієї маси урану, визначеним у відсотках з точністю до двох десяткових знаків.

Для ядерного палива, в тому числі для відпрацьованого, збагачення вказується відповідно до початкових документів.

3.4.15. Елемент даних «Код ізотопу».

Елемент даних «Код ізотопу» визначає коди ізотопів урану, що наведені в наступній таблиці:

Ізотоп

Уран-235

Уран-235 + Уран-233

Уран-233

Код ізотопу

G

J

K

Для плутонію та торію цей елемент даних не застосовується.

3.4.16. Елемент даних «Маса ізотопу».

Елемент даних «Маса ізотопу» визначає в ЗІЗ масу, на яку змінилась кількість ізотопу урану в обліковій одиниці.

Для плутонію та торію цей елемент даних не застосовується.

3.4.17. Елемент даних «Одиниця виміру».

Елемент даних «Одиниця виміру» визначає код одиниці виміру маси ЯМ.

Коди одиниць виміру маси ЯМ наведені в наступній таблиці:

Ядерний матеріал

Уран

Плутоній

Торій

Одиниця виміру

грам

грам

кілограм

Код

G

G

KG

3.4.18. Елемент даних «Номер контейнера».

Елемент даних «Номер контейнера» вказує номер транспортного контейнера або упаковки у випадку одержання або відправлення ЯМ, що дозволяє відстежити зв'язок звіту з початковими документами, згідно з якими здійснювалась передача ЯМ. Номер вказується так, як він записаний у початкових документах і складається не більше ніж з 10 буквено-цифрових символів.

3.4.19. Елемент даних «Ідентифікаційний номер».

Елемент даних «Ідентифікаційний номер» вказує ідентифікаційний номер облікової одиниці, як правило, це заводський номер виробу.

Елемент даних складається не більше ніж із 14 буквено-цифрових символів. Символи : ; # не використовуються, замість символа «/» використовується «\». Дозволяється використання латинських літер.

3.4.20. Елемент даних «Опис ЯМ».

Елемент даних «Опис ЯМ» у текстовій (довільній) формі описує облікову одиницю (додатково до «Коду опису ЯМ»). Складається не більше, ніж із 25 буквено-цифрових символів

Приклад: відпрацьоване паливо, тепловиділяючі збірки, спечений двоокис урану, стапель 5М.

3.4.21. Елемент даних «Номер експортно-імпортного дозволу/ліцензії».

Елемент даних «Номер експортно-імпортного дозволу/ліцензії» містить номер дозволу на експорт або імпорт ЯМ, що дозволяє відстежити зв'язок звіту з початковими документами, згідно з якими здійснювалася міжнародна передача ЯМ. Номер вказується так, як він записаний у відповідному документі. Складається не більше, ніж із 12 буквено-цифрових символів.

Примітка: Якщо номер дозволу на експорт або імпорт ЯМ складається більш, ніж із 12 символів, в поле записується тільки 12 перших символів, решта не враховуються.

3.4.22. Елемент даних «Номер попереднього повідомлення».

Елемент даних «Номер попереднього повідомлення» містить номер попереднього повідомлення про намір передачі ЯМ з України/в Україну. Елемент даних складається не більше ніж із 12 символів.

Приклад: Z -РР-ххх/i(е), де:

Z – третій символ коду ЗБМ;

РР – дві останні цифри року;

ххх – порядковий номер повідомлення;

i(е) – імпорт (експорт).

3.4.23. Елемент даних «Номер транспортного документа».

Елемент даних «Номер транспортного документа» вказує номер транспортної накладної або іншого документа, що дозволяє відстежити зв'язок звіту з початковими документами, згідно з якими здійснювалась передача ЯМ. Номер вказується так, як він записаний у відповідному документі.

Елемент даних складається не більше ніж з 12 буквено-цифрових символів.

3.4.24. Елемент даних «Вигорання».

Елемент даних «Вигорання» вказує величину вигорання відпрацьованого ядерного палива в МВт*діб/т урану на момент вивантаження палива з реактора (коди типу змін інвентарної кількості LN, NP).

Елемент даних складається не більше ніж з 6 цифрових символів.

3.4.25. Елемент даних «Примітки».

Елемент даних «Примітки» дає можливість ліцензіату в разі необхідності повідомити Держатомрегулюванню додаткові дані. У разі використання коду інвентарних змін GA поле примітки заповнюється обов’язково, наприклад:

постановка на державний облік;

постановка на державний облік ЯМ, виявленого у незаконному обігу та ін.

Елемент складається не більше ніж з 20 буквено-цифрових символів.

3.4.26. Елемент даних «Позначка корекції».

Елемент даних «Позначка корекції» використовується тільки для коригувальних записів і позначається латинською літерою «С».

Дані про корекцію складаються з позначки корекції, номеру і дати запису, що коригується. При цьому дані про масу містять величину, на яку коригується маса.

Приклад: Якщо маса ЯМ складає 10200 г, але раніше помилково було внесено в звіт 10204 г, величина корекції складатиме «- 4г» (дивись додаток 11 до цієї Інструкції).

3.4.27. Елемент даних «Номер коригувального запису».

Елемент даних «Номер коригувального запису» визначає номер запису інвентарної зміни, щодо якого проводиться корекція.

3.4.28. Елемент даних «Дата коригувального запису».

Елемент даних «Дата коригувального запису» визначає дату, коли зроблено запис про інвентарну зміну, щодо якої проводиться корекція.

3.4.29. Елемент даних «Країна в коригувальному записі».

Елемент даних «Країна в коригувальному записі» визначає країну походження ЯМ, щодо якого проводиться корекція.

3.5. Список фактично наявної кількості ЯМ.

СФК відображає дані про інвентарну кількість ЯМ у кожній обліковій одиниці в ЗБМ на дату:

взяття ЯМ на державний облік (початковий СФК);

проведення ліцензіатом фізичної інвентаризації.

Кожній обліковій одиниці в ЗБМ відповідає окремий рядок у СФК.

СФК складається одночасно з матеріально-балансовим звітом за результатами фізичної інвентаризації в двох примірниках, один з яких подається до Держатомрегулювання, другий зберігається у ліцензіата.

Формат елементів даних СФК наведений у додатку 12 до цієї Інструкції. Форма та приклад заповнення СФК, сформованого без використання комп‘ютерної програми на паперовому носії інформації, наведені у додатку 13 до цієї Інструкції.

Формат та зміст кожного з елементів даних СФК наведений у пунктах 3.5.1 – 3.5.18.

3.5.1. Елемент даних «ЗБМ» (дивись пункт 3.4.1).

3.5.2. Елемент даних «Дата» (дивись пункт 3.4.2).

3.5.3. Елемент даних «Ідентифікаційний номер» (дивись пункт 3.4.19).

3.5.4. Елемент даних «КТВ».

Елемент даних «КТВ» позначає КТВ кількості: для ЗБМ установок - місце в ЗБМ, де ЯМ перебуває під час проведення інвентаризації, позначається буквою латинського алфавіту (A, B, C, D, …) відповідно до структури ЗБМ ядерної установки, або двома буквами латинського алфавіту (від AA до ZZ) відповідно до позначення іншого місця знаходження ЯМ для регіональних зон балансу RKQ0 – RKQ6. Конкретні коди КТВ кількості для кожної ЗБМ узгоджуються з Держатомрегулюванням.

3.5.5. Елемент даних «Код опису ЯМ» (дивись пункт 3.4.7).

3.5.6. Елемент даних «Країна походження ЯМ» (дивись пункт 3.4.8).

3.5.7. Елемент даних «Кількість одиниць».

Елемент даних «Кількість одиниць» визначає кількість виробів у обліковій одиниці.

Елемент даних складається не більше ніж з 3 цифрових символів.

3.5.8. Елемент даних «Маса урану».

Елемент даних «Маса урану» визначає фактично наявну масу урану в обліковій одиниці.

3.5.9. Елемент даних «Код ізотопу» (дивись пункт 3.4.15).

3.5.10. Елемент даних «Маса ізотопу».

Елемент даних «Маса ізотопу» визначає фактично наявну масу ізотопу U-233, або масу ізотопу U-235, або масу суміші ізотопів U-233 та U-235 в обліковій одиниці (дивись пункт 3.4.17).

3.5.11. Елемент даних «Маса плутонію».

Елемент даних «Маса плутонію» визначає фактично-наявну кількість плутонію в обліковій одиниці.

3.5.12. Елемент даних «Маса подільного плутонію».

Елемент даних «Маса подільного плутонію» визначає фактично-наявну кількість усіх подільних ізотопів плутонію в обліковій одиниці у грамах. Вказується маса Pu-239 або сумарна маса ізотопів Pu-239+ Pu-241.

3.5.13. Елемент даних «Маса торію».

Елемент даних «Маса торію» визначає фактично-наявну кількість торію в обліковій одиниці.

3.5.14. Елемент даних «Одиниця виміру» (дивись пункт 3.4.17).

3.5.15. Елемент даних «Збагачення». (дивись пункт 3.4.14).

3.5.16. Елемент даних «Місцезнаходження».

Елемент даних «Місцезнаходження» вказує координати розташування облікової одиниці в ЗБМ та використовується при проведенні фізичної інвентаризації.

Елемент складається не більше, ніж із 12 буквено-цифрових символів.

Приклад: зазначається координата чарунки в активній зоні реактора, басейну витримки, номер приміщення, місця на стелажі, тощо.

3.5.17. Елемент даних «Вигорання» (дивись пункт 3.4.24).

3.5.18. Елемент даних «Примітки» (дивись пункт 3.4.25).

3.6. Матеріально-балансовий звіт.

МБЗ формується за результатами фізичної інвентаризації для кожного типу ЯМ (дивись пункт 3.4.10.) та ізотопу, що підлягає обліку в ЗБМ, з урахуванням інформації, що міститься в таких документах:

МБЗ попередньої інвентаризації;

ЗІЗ за весь матеріально-балансовий період (далі - МБП);

СФК поточної інвентаризації.

Дані щодо урану, плутонію, торію, що вказуються в МБЗ, повинні записуватись окремо. Для кожного типу збільшень та зменшень інвентарної кількості, які відбулися протягом МБП, формується окремий рядок, який показує суму змін кількості даного типу ЯМ за МБП. МБЗ подається до Держатомрегулювання на паперовому носії інформації.

Коди, що застосовуються для зведення матеріального балансу, наведені у додатку 6 до цієї Інструкції, форма та приклад заповнення МБЗ наведені у додатку 14.

Формат та зміст кожного з елементів даних МБЗ наведений у пунктах 3.6.1 – 3.6.7.

3.6.1. Елемент даних «ЗБМ» (дивись пункт 3.4.1).

3.6.2. Елемент даних «Період».

Елемент даних «Період» вказує дати початку та закінчення матеріально-балансового періоду.

3.6.3. Елемент даних «Код елемента» (дивись пункт 3.4.10).

3.6.4. Елемент даних «Код інвентарних змін».

Елемент даних «Код інвентарних змін» складається з двосимвольного коду, який визначає елемент матеріального балансу відповідно з яким відбулися зміни кількості ЯМ.

Коди змін інвентарної кількості ЯМ наведені в додатку 5 до цієї Інструкції.

3.6.5. Елемент даних «Маса елемента».

Елемент даних «Маса елемента» визначає фактично-наявну масу елемента.

3.6.6. Елемент даних «Код ізотопу» (дивись пункт 3.4.15).

3.6.7. Елемент даних «Маса ізотопу» (дивись пункт 3.4.16).

3.7. Спеціальний звіт.

Відповідно до додатку 1 до Правил, повідомлення про виявлення аномалії подається до Держатомрегулювання протягом 24 годин після виявлення ознак аномалії (події).

Спеціальний звіт складається у випадку виявлення аномалії у довільній формі та подається до Держатомрегулювання після закінчення роботи комісії з розслідування причин виникнення аномалії, але не пізніше ніж у п’ятиденний термін після виявлення аномалії.

У звіті вказується:

дата, час, опис події та обставини, за яких було виявлено аномалію;

обставини, що передували події;

причини виникнення аномалії;

вжиті заходи з усунення причин виникнення аномалії, спрямовані на визначення характеру події та розв’язання проблем, що виникли та результати вжитих заходів на дату подання Держатомрегулюванню спеціального звіту.


4. Порядок оформлення інформації щодо застосування гарантій

4.1. Попереднє повідомлення про міжнародні передачі ЯМ.

У разі запланованого міждержавного відправлення або одержання ЯМ ліцензіат подає до Держатомрегулювання попереднє повідомлення. В попередньому повідомленні вказується дата відправлення або одержання та опис ЯМ. Відповідно до Додаткових положень до Угоди повідомлення подається:

у разі експорту - за 14 днів до очікуваної дати відправлення ЯМ;

у разі імпорту - за 7 днів до очікуваної дати розпакування ЯМ.

Форма попереднього повідомлення наведена у додатку 15 до цієї Інструкції.

4.2. Звільнення ЯМ від державного обліку.

У разі необхідності ліцензіат звертається до Держатомрегулювання щодо звільнення ЯМ від державного обліку. Заявка на звільнення ЯМ від державного обліку складається у довільній формі. У заявці подаються такі дані про ЯМ:

хімічний склад;

фізична форма;

збагачення або склад ізотопів (якщо це має місце);

ЗБМ (або місцезнаходження ЯМ) на момент подання заявки;

теперішнє використання та особливості збереження ЯМ, наміри подальшого використання;

приблизна дата звільнення ЯМ від обліку.

Інформація, включена у заявку, повинна забезпечувати обґрунтування пропозиції щодо звільнення ЯМ від державного обліку.

Після отримання згоди Держатомрегулювання ліцензіат готує відповідний ЗІЗ.

4.3. Інформація про конструкцію місць розміщення ЯМ.

Інформацію щодо конструкції ліцензіат подає до Держатомрегулювання при створенні системи обліку та контролю ЯМ. Інформація надсилається у вигляді заповненого опитувальника.

Форма опитувальника надається Держатомрегулюванням на запит ліцензіата.

4.4. Повідомлення про зміни в Інформації щодо конструкції.

Ліцензіат повідомляє Держатомрегулювання про суттєві зміни в інформації щодо конструкції. Прикладами суттєвих змін є зміни процедур обліку і контролю ЯМ, зміни у правилах і процедурах з охорони праці, ядерної або радіаційної безпеки, що впливають на роботу інспекцій МАГАТЕ.

Для ядерних установок суттєвими вважаються таки зміни:

збільшення дозволеної теплової потужності при безперервній експлуатації реактора більш ніж на 20%;

перехід на ядерне паливо іншого типу;

збільшення збагачення ядерного палива більше 5% або зміна типу матеріалу, що розщеплюється;

перехід на ТВЗ зміненої конструкції або на такі, в яких можлива заміна твелів, а також при отриманні устаткування для заміни твелів;

зміна методу або процедури ідентифікації ТВЗ;

зміна методів перевантаження ядерного палива або устаткування для перевантаження і поводження з відпрацьованим паливом;

зміни, що впливають на доступ до корпусу або кришки реактора, зміни маршрутів доступу до реактора;

зміна кількості ТВЗ, датчиків, імітаторів або їх місця знаходження в активній зоні реактора;

зміна методів зберігання відпрацьованого ядерного палива, місткості сховищ або басейнів витримки;

встановлення устаткування для демонтажу ТВЗ, видалення оболонок твелів або розчинення матеріалу;

зміна конструкції контейнерів для відправлення ядерного палива або маршрутів переміщення відпрацьованого палива в межах ядерної установки;

зміни в схемі та описі майданчика для кожного місця знаходження ЯМ.

4.5. Інформація про індивідуальні дози опромінення, що отримані інспекторами МАГАТЕ при виконанні інспекційної перевірки.

Ліцензіат щоквартально, а у випадку значного радіаційного опромінення якнайшвидше, подає до Держатомрегулювання у довільній формі наступну інформацію:

ініціали та прізвище інспектора (англійськими літерами);

дата інспекції (випадку опромінення);

отримана доза опромінення (мЗв).

5. Порядок оформлення інформації відповідно до вимог статті 2 Додаткового протоколу до Угоди про гарантії

5.1. Інформація про науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (далі – НДДКР), що стосуються ядерного паливного циклу (стаття 2.а.i Додаткового протоколу).

Суб’єкт ДСОК подає до Держатомрегулювання загальний опис та інформацію щодо місця проведення НДДКР, що стосуються ЯПЦ і не пов'язані із ЯМ, які здійснюються будь-де, фінансуються, одержали конкретний дозвіл або контролюються, або здійснюються від імені України, а саме:

назва НДДКР;

стадія ЯПЦ, а саме: конверсія ЯМ, збагачення ЯМ, виготовлення ядерного палива, реактори, критичні збірки, переробка ядерного палива, обробка (за винятком перепакування або кондиціювання, які не передбачають розділення елементів перед зберіганням або захороненням) відходів середнього або високого рівня активності, що містять плутоній, високозбагачений уран або уран-233;

номер договору, програми або інші дані про роботу, що дають можливість однозначно її ідентифікувати;

джерело фінансування;

мета та короткий опис роботи;

стадія виконання роботи;

назва організації та адреса місця проведення НДДКР.

Декларація охоплює попередній календарний рік і щорічно подається суб’єктом ДСОК у термін не пізніше двох місяців після закінчення року. При цьому теоретичні і фундаментальні наукові дослідження, а також НДДКР, що стосуються промислового, медичного, гідрологічного та сільськогосподарського використання ізотопів, вивчення їх впливу на здоров’я населення та оточуюче середовище, покращення технічного обслуговування, не включаються в декларації.

5.2. Інформація, що стосується опису майданчика (стаття 2.а.iii Додаткового протоколу).

Інформація щодо майданчика містить загальний опис кожної будівлі на майданчику, включаючи його використання і опис його вмісту. До загального опису будівель майданчика додається його схема.

Майданчик означає територію, межі якої визначені у відповідній інформації про конструкцію установки, наданої ліцензіатом, включаючи зупинену установку або місця, де раніше використовувався ЯМ. Майданчик включає всі об'єкти, які розташовані поряд з ядерною установкою або іншим місцем знаходження ЯМ, зокрема:

гарячі камери для обробки опромінених матеріалів;

об’єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами;

об’єкти та засоби життєзабезпечення підприємства;

будівлі, пов'язані з діяльністю, визначеною у статті 2.а.iv Додаткового протоколу.

Якщо поза межею майданчика знаходяться будівлі, що функціонально відносяться до ядерної установки або до діяльності, пов’язаної з ЯМ, в такому разі позначається умовна межа майданчика, яка включає такі будівлі.

Початкова заява охоплює всі будівлі (та інші відповідні споруди, включаючи тимчасові будівлі або споруди) на майданчику. У подальшому в щорічних оновлених заявах подається опис нових будівель або опис будівель, в яких відбулися зміни за звітний період. Також може надаватись опис тих будівель, інформація щодо яких була надана не повністю в попередній заяві або вимагала уточнення. У разі внесення змін до опису будівель, що вже надавались в попередніх заявах, обов’язково робиться посилання на номер запису та номер попередньої заяви для кожної будівлі, в якій відбулися зміни. Записи, які залишаються без змін, повторювати не слід. Схема майданчика подається, якщо відбулися зміни, або внесені уточнення до схеми, наданої в попередній заяві.

Для таких місць як лікарні, університети тощо, де ЯМ використовується для неядерного застосування, наприклад збіднений уран як біологічний захист, майданчик може бути обмежений кімнатою або декількома кімнатами в будинку, в якому знаходиться або може використовуватись ядерний матеріал. Схема майданчика може надаватись в спрощеному вигляді.

Інформація має бути достатньою для забезпечення впевненості у тому, що на майданчиках відсутній незаявлений ЯМ та не здійснюється незаявлена ядерна діяльність з використанням інфраструктури, технологій, устаткування та персоналу, надання послуг, які використовуються для забезпечення виконання заявленої Україною програми.

Зразок заповнення декларації наводиться у додатку 16 до цієї Інструкції. У графі "Код ЗБМ" вказується код ЗБМ ядерної установки або регіональної ЗБМ, який визначається відповідно до пункту 3.4.1 цієї Інструкції. У графі "Будівля" вказується номер будівлі або інше позначення, що забезпечує однозначну ідентифікацію будівлі на схемі майданчика.

Графа «Загальний опис» кожної будівлі включає наступні дані:

розміри будівлі (площа будівлі в метрах квадратних та число поверхів або висота будівлі);

призначення будівлі, основне устаткування, що знаходиться всередині будівлі;

опис попереднього використання будівлі, що особливо важливо у тих випадках, коли раніше використання будівлі було пов'язано з ЯМ. Вказується також обладнання, яке використовувалося в минулому, було демонтоване або не використовується на теперішній час.

Опис кожного будинку заноситься окремим записом. За необхідності у випадках, зазначених у статті 7 Додаткового протоколу, ліцензіат повідомляє про застосування регульованого доступу. У разі неможливості забезпечення доступу в будівлю у терміни, визначені у Додатковому протоколі, про це повідомляється в описі такої будівлі.

Приклад: Якщо будівля, що розміщуються на майданчику, належить або здана в оренду іншій юридичній особі, то опис будівлі має містити інформацію щодо юридичної особи (власника або орендатора), її адреси тощо.

До інформації додається схема майданчика, на яких вказуються межі майданчика, місцезнаходження всіх будівель та споруд, залізничних колій, доріг, річок та інше. На схемі необхідно позначити масштаб і географічну орієнтацію на північ, також вказуються географічні координати будь-якого об’єкта на майданчику або його адреса.

Декларація охоплює попередній календарний рік і подається щорічно суб’єктом ДСОК не пізніше двох місяців після закінчення року.

5.3. Опис масштабу операцій для кожного місця знаходження (стаття 2.а.iv Додаткового протоколу).

У декларації міститься інформація щодо опису масштабу операцій для кожного місця, що має відношення до діяльності, яка зазначена в додатку I до Додаткового протоколу, а саме:

короткий опис діяльності і отриманої в результаті її здійснення продукції, достатній для того, щоб визначити їх зв'язок з ядерним паливним циклом;

визначення масштабів операцій щодо кожного виду виробничої діяльності, перерахованих в додатку І (наприклад, приблизні виробничі потужності і ступінь використання цих потужностей протягом періоду, що охоплюється заявою, або об'єм виробництва протягом періоду, що охоплюється заявою).

Інформація охоплює попередній календарний рік та подається щорічно суб’єктом ДСОК не пізніше двох місяців після закінчення року.

5.4. Декларація, що стосується уранових шахт і заводів із збагачення (обробки) уранової руди (стаття 2.а.v Додаткового протоколу).

У декларації, що стосується уранових шахт і заводів зі збагачення (не ізотопне) уранової руди (далі – збагачувальна установка) подається інформація, що вказує:

назву та адресу підприємства, назву та адресу або географічні координати шахти або збагачувальної установки, вид діяльності, наприклад, видобуток уранової руди, збагачення уранової руди та інше;

експлуатаційний стан («знаходиться в експлуатації», «тимчасово зупинений/зупинена» або «остаточно зупинений/зупинена»);

оціночні річні виробничі потужності уранових шахт або збагачувальних установок, за запитом МАГАТЕ надається існуючий річний обсяг виробництва у тоннах (фактичний об'єм виробництва) кожної окремої шахти або кожної збагачувальної установки.

Звітність подається по всіх шахтах і збагачувальних установках, незалежно від їх експлуатаційного стану. Про остаточно закритий рудник або збагачувальну установку повідомляється тільки один раз, вказуючи, що об’єкт закритий із нульовою виробничою потужністю.

Надання цієї інформації не потребує ведення детального обліку ЯМ.

Декларація охоплює попередній календарний рік та подається щорічно суб’єктом ДСОК не пізніше двох місяців після закінчення року.

5.5. Декларація, що стосується вихідного матеріалу (стаття 2.а.vi Додаткового протоколу).

У декларації щодо запасів, експорту та імпорту вихідного матеріалу, який ще не досяг складу і чистоти, що роблять його придатним для виготовлення ядерного палива або ізотопного збагачення, подається така інформація:

назва та адреса підприємства, назва та адреса або географічні координати збагачувальної установки;

кількість вихідного матеріалу (маса елемента в тоннах), хімічний склад вихідного матеріалу, наприклад U3O8, використання або передбачуване використання такого матеріалу для кожного місця знаходження, в якому такий матеріал є присутнім у кількостях, що перевищують одну метричну тонну урану. Надання цієї інформації не потребує ведення детального обліку ЯМ. Інформація надається на останній день року;

кількість вихідного матеріалу (маса елемента в тоннах), хімічний склад вихідного матеріалу, дата здійснення експортного постачання, пункт призначення (назва держави, в яку здійснюється експортне постачання, якщо є проміжний пункт призначення - вказується держава, що є проміжним пунктом призначення) кожного експортного постачання з України такого матеріалу у кількості, що перевищує одну метричну тонну урану. Про кожне таке експортне постачання повідомляється окремо;

кількість вихідного матеріалу (маса елемента в тоннах), хімічний склад вихідного матеріалу, держава, що експортувала даний матеріал, дата прибуття матеріалу до України, місце знаходження в даний час, конкретне використання або передбачуване використання кожного імпортного постачання в Україну такого матеріалу для конкретних неядерних цілей у кількості, що перевищує одну метричну тонну.

Декларація охоплює попередній календарний рік і подається щорічно суб’єктом ДСОК не пізніше двох місяців після закінчення року.

5.6. Інформація, що стосується місць знаходження або подальшої обробки відходів середнього або високого рівня активності, що містять плутоній, високозбагачений уран або уран-233, щодо яких застосування гарантій було припинено (стаття 2.а.viii Додаткового протоколу).

Інформація надається за двома напрямками:

частина а) заяви є щорічним звітом, в якому повідомляється про зміни місця знаходження вищезазначених відходів протягом звітного року. Кожна зміна місцезнаходження надається окремим записом. В графах «Попереднє місце знаходження» та «Нове місце знаходження» відповідно вказується місцезнаходження відходів до і після їх переміщення;

частина б) заяви використовується для попереднього повідомлення про подальшу обробку відходів, що планується. Для цього випадку «подальша обробка» не включає перепакування радіоактивних відходів або їх подальше кондиціювання, які не передбачають відокремлення елементів перед їх зберіганням або захороненням. Для кожної зміни місця знаходження протягом року робиться окремий запис. У графах «Місце знаходження» необхідно вказати місцезнаходження відходів у даний час; «Місце переробки» - місце знаходження, де має відбутися запланована обробка; У графі «Терміни обробки» необхідно вказати дати початку та кінця наступної кампанії обробки відходів; «Мета обробки» - вказується мета обробки, наприклад, відновлення плутонію або розділення певних продуктів поділу.

В графах, загальних для частини а) та б) заяви, надається наступна інформація:

«Тип відходів» - вказується тип відходів до проведення будь-якого їх кондиціювання, наприклад, залишки, шлам після освітлювання початкового розчину, високоактивні рідкі відходи або рідкі відходи середнього рівня активності;

«Форма кондиціювання» - показується форма кондиціювання відходів на даний момент, якщо це виконується. Наприклад, скло, кераміка, цемент, бітум;«Кількість предметів» - зазначається кількість предметів, які були переміщені до нового місця знаходження за рік або кількість предметів, наприклад, скляних контейнерів, цементних блоків, які були використані в кожній окремій кампанії з переробки;

«Кількість Pu», «Кількість ВЗУ», «Кількість U233» та «Кількість Np/Am» - вказується відповідно виражена у грамах загальна кількість плутонію, високозбагаченого урану, урану-233 або нептунію чи америцію.

Декларація охоплює попередній календарний рік і подається щорічно суб’єктом ДСОК не пізніше ніж через два місяці після закінчення року.

5.7. Декларація про загальні плани на майбутній десятирічний період, які мають відношення до розвитку ядерного паливного циклу, включаючи заплановані НДДКР, які стосуються ЯПЦ, та затверджені відповідними компетентними органами (стаття 2.а.x Додаткового протоколу).

У декларації міститься інформація щодо:

будь-яких аспектів майбутньої десятирічної діяльності, що пов’язана із створенням нових ядерних установок, видобутком та збагаченням уранової руди, конверсією ЯМ, збагаченням ЯМ, виготовленням ядерного палива, використанням ядерного палива в реакторних установках та критичних збірках, поводженням з відпрацьованим ядерним паливом, включаючи його переробку;

інших пов’язаних з розвитком ЯПЦ заходів і діяльності на подальший десятирічний період, які були затверджені відповідними компетентними органами;

запланованих НДДКР, в якої визначається завдання або мета кожної НДДКР, заплановані дати початку та закінчення НДДКР, графік проведення НДДКР, виконавці робіт, стадію ЯПЦ, а саме: конверсія ЯМ, збагачення ЯМ, виготовлення ядерного палива, реактори, критичні збірки, переробка ядерного палива, обробка (за винятком перепакування або кондиціювання, які не передбачають розділення елементів перед зберіганням або захороненням) відходів середнього або високого рівня активності, що містять плутоній, високозбагачений уран або уран-233. Якщо запланована діяльність у сфері НДДКР не пов'язана з потребами України (наприклад, діяльність згідно з угодою про співпрацю з іншою державою), то надаються роз'яснення.

Інформація подається не пізніше ніж через два місяці після затвердження таких планів або НДДКР.

У щорічні оновлюючі декларації включається тільки нова інформація або зміни, що стосуються раніше наданої інформації.Начальник Відділу гарантій нерозповсюдження С.Д.Лопатін

 

Додаток 1

до Інструкції з ведення єдиної системи документації з обліку та контролю ядерних матеріалів

Поділ території України на регіональні ЗБМ

Додаток 2

до Інструкції з ведення єдиної системи документації з обліку та контролю ядерних матеріалів

Приклад облікової картки сформованої на паперовому носії інформації


Облікова картка

Облікова одиниця

GAMMARID-XX/XXX

Документ Товарна накладна №123

ЗІЗ № RKQ0ZU20080308

Ідентифікаційний номер облікової одиниці: 85

Країна походження RK

Код ЗБМ/КТВ RKQ0ZU

Відправник (код ЗБМ/КТВ або назва) RKQ5A УДВП «Ізотоп»

Дата

Інвентарні зміни

Маса елементу (г)

Збагачення

(%)

Елемент

Ізотоп

Маса ізотопу (г)

20080225

RD

3020

0.4

U

G

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Відомості про переміщення:

п/п

Дата

Номер

документу

Місце знаходження

Коментар

Підпис

1

20080225

 

Сховище, комірка К6

Використовується - Цех №5

 

2

20090303


RKQ5A

Перезарядка ДІВ


3

20090426


Сховище, комірка К8

Використовується - Цех №5
Відомості про відправлення із ЗБМ:

Дата

Номер

документу

Одержувач (код ЗБМ/КТВ або країна)

Адреса одержувача

20100103

RKQ0ZU20100112

BYA-

Республіка Білорусь, м. Мінськ Об’єкт «Сосни»

 

 

 

 

Додаток 3

до Інструкції з ведення єдиної системи документації з обліку та контролю ядерних матеріалів

Приклад картограми розміщення ЯМ у реакторі ВВЕР-1000Приклад картограми розміщення ЯМ
в КТВ ЗБМ поза установками (сховище джерел іонізуючого випромінювання)

 

 

6

7

8

9

10

1

Комірка 1

Комірка 2

Комірка 3

Комірка 4

Комірка 5

2

Комірка 6

Комірка 7

№ 009

Комірка 8

Комірка 9

Комірка 10

3

Комірка 11

Комірка 12

Комірка 13

Комірка 14

№ R0\10

Комірка 15

№ 4792

4

Комірка 16

Комірка 17

Комірка 18

Комірка 19

Комірка 20

5

Комірка 21

Комірка 22

Комірка 23

Комірка 24

Комірка 25


Додаток 4

до Інструкції з ведення єдиної системи документації з обліку та контролю ядерних матеріалів


Коди країн та міжнародних організацій, що застосовуються при міжнародних передачах ЯМ


Код країни або міжнародної організації

Назва країни або міжнародної організації

RK

Україна

Z

Російська Федерація

AM

Республіка Вірменія

AR

Азербайджанська Республіка

BG

Республіка Болгарія

BY

Республіка Білорусь

CZ

Чеська республіка

DF

Федеративна Республіка Німеччина

EA

Естонська Республіка

HU

Угорська Республіка

IA

МАГАТЕ

KA

Республіка Казахстан

KT

Республіка Узбекистан

KY

Киргизька Республіка

LT

Литовська Республіка

LV

Латвійська Республіка

MO

Республіка Молдова

PL

Республіка Польща

SF

Фінляндська Республіка

SW

Королівство Швеція

U

Сполучені Штати Америки

W

Євроатом

1.1

Додаток 5

до Інструкції з ведення єдиної системи документації з обліку та контролю ядерних матеріалів

Коди змін інвентарної кількості ЯМ та елементів матеріального балансу

Коди змін інвентарної кількості ЯМ

Коди змін інвентарної кількості, що приведені нижче, застосовуються в облікових та звітних документах про зміни інвентарної кількості ЯМ.

КЛЮЧОВЕ СЛОВО

КОД

ПОЯСНЕННЯ

Міжнародне одержання

RF

ЯМ, імпортований до України.

Одержання внутрідержавне

RD

Одержання ЯМ з іншої ЗБМ всередині країни.

Одержання на початковій точці

RS

Одержання ЯМ усередині країни на початковій точці застосування гарантій згідно Статті 34(с) Угоди.

Одержання з діяльності, що не підлягає гарантіям

RN

Одержання ЯМ всередині країни з діяльності, що не підлягає гарантіям

Ядерне виробництво

NP

Виробництво матеріалу, що розщеплюється, в реакторі (Pu, U233).

Припинення звільнення від обов’язків, використання

DU

Відновлення застосування гарантій до ЯМ, раніше звільненого від гарантій відповідно до статті 36 Угоди.

Припинення звільнення від обов’язків, кількість

DQ

Відновлення застосування гарантій до ЯМ, раніше звільненого від них відповідно до статті 37 Угоди.

Відправка міжнародна

SF

Експорт ЯМ з України.

Відправка внутрішня

SD

Передача ЯМ в іншу ЗБМ всередині країни.

Відправка до діяльності, що не підпадає під гарантії

SN

Передача ЯМ до діяльності, що не підпадає під гарантії

Ядерна втрата

LN

Втрата ЯМ внаслідок його перетворення в інший (інші) елемент (елементи) або ізотоп (ізотопи) в результаті ядерних реакцій.

Виміряні безповоротні втрати

LD

Експлуатаційна втрата, тобто втрата, що сталася внаслідок обробки виміряної або оціненої (на основі вимірювань) кількості ЯМ, який застосовували таким чином, що його подальше використання стає недоцільним.

Перехід до категорії відходів, що зберігаються

TW

Переведення до категорії відходів, що зберігаються, виміряного ЯМ, який вважається таким, що не підлягає регенерації, зберігається в ЗБМ і вилучається із інвентарного списку ЗБМ.1.1.1

1.1.2 Продовження додатка 5


Зворотний перехід із категорії відходів, що зберігаються

FW

Зворотне переведення ЯМ, що зберігався в ЗБМ як відходи, до інвентарного списку ЯМ. Застосовується у випадках, коли матеріал, що зберігався як відходи, переміщується із сховища для переробки в ЗБМ або для передачі із ЗБМ.

Звільнення у зв’язку з використанням

EU

Звільнення ЯМ від гарантій відповідно до Статті 36 Угоди.

Звільнення у зв’язку з кількістю

EQ

Звільнення ЯМ від гарантій відповідно до Статті 37 Угоди.

Припинення у зв’язку з неядерним використанням

TU

Припинення дії гарантій щодо ЯМ відповідно до Статті 35 Угоди.

Випадкова втрата

LA

Незворотна та ненавмисна втрата точно визначеної кількості ЯМ в результаті експлуатаційної аварії.

Випадкове збільшення

GA

ЯМ, несподівано знайдений в ЗБМ, за винятком тих випадків, коли він виявлений в ході проведення фізичної інвентаризації.

Розбіжність у даних відправника і одержувача

DI

Розбіжність між кількістю ЯМ в партії, про яку повідомлено при одержанні (завжди на основі даних відправника) та кількістю ЯМ в тій же партії, виміряного оператором ЗБМ, яка її одержала.

Зменшення в складі партії

RM

Кількість, на яку зменшилась партія, про яку йдеться в записі, у випадку перерозподілу партії. 1

Збільшення в складі партії

RP

Кількість ЯМ, що добавлена із іншої партії в партію про яку йдеться в записі.1

Одержання з іншого місця знаходження ЯМ

KR

Одержання ЯМ з іншої КТВ в межах ЗБМ інших місць знаходження ЯМ.2

Відправлення до іншого місця знаходження ЯМ поза установками

KS

Відправлення ЯМ до іншої КТВ в межах ЗБМ інших місць знаходження ЯМ.2

Повідомлення про зменшення та збільшення у випадках зміни складу, повинні подаватися одночасно. Для кожного ЗІЗ сума записів з кодом RM повинна дорівнювати сумі записів з кодом RP. Оскільки ці записи не змінюють загальну інвентарну кількість ЯМ в ЗБМ, при формуванні матеріально-балансового звіту ці записи ігноруються.

Коди RM, RP можуть бути використані, коли облікова одиниця перестає існувати взагалі, тобто увесь матеріал передано із однієї облікової одиниці до іншої, і коли облікова одиниця просто перейменована.

Якщо здійснюється передача ЯМ до іншого місця знаходження, яке розташоване в іншій ЗБМ, застосовуються коди внутрішнього одержання (RD) або відправлення (SD).

Додаток 6

до Інструкції з ведення єдиної системи документації з обліку та контролю ядерних матеріалів

Коди, що застосовуються для зведення матеріального балансу

Елементи вхідних даних, що приведені нижче, надаються тільки в матеріально-балансових звітах та вказуються в тому порядку, в якому вони наведені нижче:

КЛЮЧОВЕ СЛОВО

КОД

ПОЯСНЕННЯ

Початкова наявна кількість матеріалу

PB


Фактично наявна кількість ЯМ на дату початку звітного періоду; вона повинна дорівнювати кінцевій фактично наявній кількості цього ж ЯМ, що вказана в попередньому МБЗ.

Збільшення інвентарної кількості


Для кожного типу інвентарних змін, що відбулися в ЗБМ протягом звітного періоду, необхідно надавати суму усіх збільшень.

Зменшення інвентарної кількості


Для кожного типу інвентарних змін, що відбулися в ЗБМ протягом звітного періоду, необхідно надавати суму усіх зменшень.

Кінцева зареєстрована інвентарна кількість

ВЕ

Алгебраїчна сума початкової фактично наявної кількості і інвентарних змін (BE = PB + ∑зб - ∑зм)

Розбіжність відправник/ одержувач


DI

Загальний запис вхідних даних повинний бути зроблений для всіх розбіжностей за увесь звітний період, якщо були розбіжності.

Уточнена зареєстрована інвентарна кількість

BA

Алгебраїчна сума початкової фактично наявної кількості і змін інвентарної кількості за період з уточненнями, що випливають з розбіжностей між даними відправника та одержувача. (BA = PB + DI)

Кінцева фактично наявна інвентарна кількість

PE

Сума всіх виміряних та підтверджених кількостей ЯМ в партії, що є в наявності на дату встановлення фактично наявної кількості. Встановлюється ліцензіатом під час фізичної інвентаризації.

Кількість неврахованого матеріалу

MF

Кількість необлікованого ЯМ: ця величина обчислюється як різниця між уточненою зареєстрованою інвентарною кількістю та фактично наявною кількістю. (MF = BA - PE)

Цей елемент даних також інтерпретується як інвентаризаційна різниця.

Додаток 7

до Інструкції з ведення єдиної системи документації з обліку та контролю ядерних матеріалів

Коди опису матеріалу

Фізична форма (1-й символ коду опису матеріалу)


КЛЮЧОВЕ СЛОВО

ПОЯСНЕННЯ

КОД

Паливні елементи

Готові паливні елементи для даної реакторної системи (тобто касети або збірки)

B

Компоненти палива

Компоненти паливних елементів (тобто стержні або диски)

D

Порошки

Порошки (некерамічні): будь який порошковий матеріал, що відрізняється від керамічних оксидів або карбідів.

F

Порошок, керамічний

Порошки, керамічні матеріали: спечений при високій температурі оксид або карбід, спеціально підготовлений для виробництва керамічного палива.

G

Сформований, неспечений

Неспечені таблетки або частки: сформовані за допомогою пресування або гранулювання суміші керамічного порошку зі зв'язуючим матеріалом перед спеченням.

H

Кераміка

Керамічні таблетки та частки: теж саме, що і вище, після усунення в'яжучого матеріалу і спечення.

J

Покриті частинки

Керамічні частинки, на які було нанесене захисне покриття (напр. SiC)

K

Тверді, інше

Тверді матеріали, що відрізняються від тих, що описані вище (напр. злитки, заготовки, залишки від пресування), але незмішані матеріали.1 UF6 також повинен бути включений в цю категорію

Æ

Рідини

Водяні розчини, органічні або інші рідини

N

Залишки, скрап

Залишки і скрап, які утворюються в процесі виробництва і призначені для повторного використання або відновлення

R

Закриті джерела

Джерела іонізуючого випромінювання, що складаються з постійно розташованих у герметичних капсулах матеріалів, що розщеплюються

QS2

Відходи, тверді

Тверді відходи, що призначені для захоронення

T

Відходи, рідкі

Рідкі відходи, що призначені для захоронення

U

Маленькі проби, зразки

Аналітичні проби або зразки, що зібрані в одну партію3

V

Продовження додатка 7

Хімічний склад (2-й символ коду опису матеріалу)


КЛЮЧОВЕ СЛОВО

ПОЯСНЕННЯ

КОД

Елементарна форма

Метал (за виключенням сплавів)

D

Фторид

Будь-який фторид за винятком гексафториду

E

Гекса

Гексафторид

G

Нітрат

Нітрат

J

ADU

Діуранат амонію

K

Двоокис

Двоокис

Q

Триокис

Триокис

T

Окис (3/8)

Окис, який має формулу U3O8

U

Інші окиси

Інші окиси, включаючи суміші різних окисів одного і того ж елементу

R

Оксиди поглинаючі

Оксиди або комбінації оксидів, що містять поглиначі нейтронів.

V

Карбіди

Карбіди

W

Окис/графіт

Суміші окисів з графітом, наприклад паливо високотемпературного реактора (ВТР)

X

Карбід/графіт

Суміші карбіду з графітом, наприклад паливо високотемпературного реактора (ВТР)

Y

Нітрит

Нітрит

Z

Органічні сполуки

Органічні сполуки

1

Інші сполуки

Інші сполуки, солі та їх суміші

2

Сплави алюмінію


Сплави алюмінію, включаючи сплави алюмінію з кремнієм (A/Si)


3

Сплави кремнію

Сплави кремнію (за винятком сплавів Al/Si) та силіциди


4

Сплави цирконію

Сплави цирконію

5

Сплави молібдену та титану (Mo та Ti)

Подвійні та потрійні сплави з молібденом та титаном

6


Інші сплави

Інші сплави, що відрізняються від перелічених вище

7


Змішане

Матеріали з різноманітних хімічних сполук, що зібрані разом в одну партію (наприклад аналітичні проби, зразки)ØПродовження додатка 7

Засоби збереження (3-й символ коду опису матеріалу)

КЛЮЧОВЕ СЛОВО

ПОЯСНЕННЯ

КОД

Не розміщений в контейнери

Матеріал, який не розміщений в контейнери: окремі облікові одиниці, включаючи паливні елементи і компоненти, якщо вони не розміщені в окремій упаковці[1]

1

Паливні вузли

Окремі паливні вузли та їх компоненти, в контейнерах для транспортування або зберігання

2

Контейнер

Екранований контейнер для опроміненого палива та іншого високоактивного матеріалу.

3

В активній зоні

Реактор, тільки паливні елементи в активній зоні

4

Технологічна місткість, калібрована

Технологічні місткості і баки, калібровані

5

Технологічна місткість, некалібрована

Технологічні місткості і баки, некалібровані; бочки

6

Лоток

Відкриті лотки, стелажі, корзини

7

Контейнер з дистанціонуючими решітками

Спеціальний контейнер, який запобігає досягненню критичності

8

Контейнери для зберігання, класифіковані за їх об’ємом[2]

 

²Контейнер² та діапазон об’єму

літри


Місткості для зберігання проб та інші невеликі контейнери

<0.5

A

Місткості, пластикові упаковки, банки

0.5 - 1

E

Місткості, пластикові упаковки, банки

>1 - 5

G

Місткості, пластикові упаковки, банки та циліндри для UF6

>5 - 10

H

Пластикові упаковки, банки

>10 - 15

J

Пластикові упаковки, баки

>15 - 20

K

Баки

>20 - 50

L

Баки

>50 - 100

M

Баки, цистерни

>100 - 200

N

Баки, цистерни

>200 - 500

Q

Циліндри для UF6 (2 т)

>500 - 1000

R

Циліндри для UF6 (10-14 т)

>1000-5000

U

Великі контейнери, наприклад, автомобільні цистерни

>5000

V

Інші контейнери


Ø

Продовження додатка 7

Статус опромінення та якість (4-й символ коду опису матеріалу)

КЛЮЧОВЕ СЛОВО

ПОЯСНЕННЯ

КОД[3]неопромінений

опромінений[4]

Свіже паливо

Свіжі паливні елементи або збірки

F


Опромінене

Опромінене паливо перед переробкою


G

Виготовлені

Виготовлені вироби (крім готових паливних елементів), щодо яких неможливо виконувати відбір проб, але які придатні для неруйнуючих вимірювань

A

H

Чистий, стабільний

Однорідний матеріал, який повинен вироблятися у відповідності із жорсткими вимогами до чистоти й стабільності фізичної форми і хімічного складу (наприклад, продукт, проміжний продукт, деякі сировинні матеріали)


B

J

Чистий

Матеріали, які відповідають вимогам до високої чистоти, які можуть бути в деякій мірі неоднорідними або менш стабільними, ніж вказано вище (наприклад, деякі проміжні продукти, чистий скрап і регенерований матеріал, сировинні матеріали)[5]

C

K

Неоднорідний

Неоднорідні матеріали аналогічного складу, які не відповідають вимогам до чистоти (наприклад, велика частина скрапу і регенерованого матеріалу)

D

L

Перемінний

Неоднорідні матеріали змінного і/або змішаного складу, можливо з низьким вмістом ядерного матеріалу (наприклад, брудний скрап, обрізки оболонок після вилуження, відходи)

E

M

Додаток 8

до Інструкції з ведення єдиної системи документації з обліку та контролю ядерних матеріалів

Рекомендована форма та приклад заповнення журналу обліку ЯМ, сформованого на паперовому носії інформації

№ запису

Дата інвентарних змін

Ідентифікаційний номер облікової одиниці

ЗБМ відправник

ЗБМ одержувач

Код змін інвентарної кількості

Код опису

матеріалу

Код елемента

Маса нетто

Маса елемента

Одиниця вимірювання

Код ізотопу

Маса ізотопу

Збагачення %

Сумарні дані

Додаткова інформація

Підпис особи, яка зробила запис

Кількість одиниць

Маса елемента

Маса ізотопу

1

20080225

85

RKQ5A

RKQ0ZU

RD

ODOA

U


3020

G

G

12

0.4

1

3020

122

20080601

009

Z---

RKQ0ZU

RF

ODOA

U


10204

G

G

41

0.4

2

13224

533

20090303

85

RKQ0ZU

RKQ5А

SD

ODOA

U


3020

G

G

12

0.4

1

3020

12

Відправлено на перезарядку ДІВ


4

20090426

85

RKQ5А

RKQ0ZU

RD

ODOA

U


3020

G

G

12

0.4

1

3020

12

Одержано з перезарядженим ДІВ


5

20100101

R0\10

Z---

RKQ0ZU

RF

ODOA

U


1189179

G

G

4757

0.4

3

1202403

48106

20100103

4792

RKB1ВА

RKQ0ZU

RD

ODOA

U


20100

G

G

80

0.4

4

1222503

48907

20100110

85

RKQ0ZU

Z---

SF

ODOA

U


3020

G

G

12

0.4

3

1219483

48788

20100112

009

U


-4

G
3

1219479


Корекція за результатами вимірювання

Додаток 9

до Інструкції з ведення єдиної системи документації з обліку та контролю ядерних матеріалів

Приклад додаткового документу

Звіт про переміщення контейнерів у полі зору камери спостереження МАГАТЕ


ЗБМ: _____RKA2____


Період часу: початок: 2010.07.29

кінець: 2010.09.08

Інспектор: ____________________


Оператор: ___________________

ЗАЯВА ОПЕРАТОРА ЩОДО ПЕРЕМІЩЕНЬ У ЗОНІ ДІЇ КАМЕРИ СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Контейнер

Завантажено

Вивантажено

Тип

SF/FF

Місткість

Вміст

Дата

Час

Вміст

Дата

Час

SF 048-13

12

12 імітаторів

29.07.10

00-30

12 імітаторів

01.08.10

20-40

SF 048-13

12

12 імітаторів

07.08.10

08-55

12 імітаторів

08.08.10

08-28

SF 048-13

12

12 імітаторів

09.08.10

12-45

12 імітаторів

10.08.10

10-47

FF k-51

18

18

04.09.10

04-50

0

05.09.10

13-10

FF k-81

18

18

05.09.10

10-40

0

06.09.10

16-30

FF k-71

18

12

06.09.10

13-35

0

07.09.10

07-40

FF k-7

18

16 імітаторів

07.09.10

04-45

16 імітаторів

08.09.10

17-30

Інші події
(Зникнення освітлення, відмова енергоживлення системи спостереження, загородження поля зору камери, важливі маніпуляції у полі зору камери та ін..)

01.08.10 з 10-00 до 10-50Якщо контроль активної зони здійснювався у цей період, прохання повідомити кінцеву дату і час (з максимальною точністю) наприкінці перебування інспекторів у будівлі реактораПідпис оператора:_________________

Додаток 10

до Інструкції з ведення єдиної системи документації з обліку та контролю ядерних матеріалів


Формат елементів даних звіту про зміну інвентарної кількості ядерного матеріалу

 

Зміст

Тип запису

Розмір

1. ЗБМ (зона балансу матеріалу)

T

6

2. Дата

D

8

3. Номер запису інвентарних змін

T

8

4. ЗБМ - відправник

T

6

5. ЗБМ - одержувач

T

6

6. КТВ (ключова точка вимірювання)

N

1

7. Код змін інвентарної кількості ЯМ

T

2

8. Код опису ЯМ

T

4

9. Країна походження ЯМ

T

2

10. Кількість предметів

N

5.0

11. Код елемента

T

1

12. Маса елемента - нетто

N

10.0

13. Концентрація

N

8.5

14. Маса елемента

N

10.0

15. Збагачення

N

5.3

16. Код ізотопу

T

1

17. Маса ізотопу

N

10.0

18. Одиниця виміру

T

2

19. Номер контейнера

T

10

20. Ідентифікаційний номер

T

14

21. Опис ЯМ

T

25

22. Номер експортно-імпортного дозволу/ліцензії

T

12

23. Номер попереднього повідомлення

T

12

24. Номер транспортного документа

T

12

25. Вигорання

N

6.0

26. Примітки

T

20

27. Позначка корекції

T

1

28. Номер коригувального запису

T

8

29. Дата коригувального запису

D

8

30. Країна в коригувальному записі

T

2


Т - текстове поле, N - цифрове поле (перша цифра - загальна кількість знаків включно з десятковою крапкою, друга цифра - кількість десяткових знаків), D - дата (ррррммчч: рррр - рік, мм - місяць, чч - число).

Записи відокремлюються комами. У разі відсутності поля проставляється кома. Коми, що розділяють відсутні поля наприкінці запису, проставляти не обов'язково.

Додаток 11

до Інструкції з ведення єдиної системи документації з обліку та контролю ядерних матеріалів

1.2 Форма та приклад звіту про зміну інвентарної кількості, сформованого на паперовому носії інформації

Звіт про інвентарні зміни №: RKQОZU20100112

ЗБМ: RKQОZU ВАТ «Київський завод спеціальних виробів», м. Київ, Московський пр., 1. 2010.01.12

Номер рядка /Номер запису про інвентарну зміну

Дата

інвентарних змін

ЗБМ/KTB

відправник

ЗБМ/КТВ

одержувач

Код зміни

інвентарної кількості

КТВ (потоку)

Ідентифікаційний номер облікової одиниці (партії)

Кількість одиниць

Код опису ЯМ

Код елемента

Маса елемента

Одиниця вимірювання

Збагачення, %

Код ізотопу

Маса ізотопу

Номер контейнера

Вигорання

Коригування

Позначення корекції

Номер звіту, що коригується

Номер запису у звіті, що коригується

Q0ZU0004

20100101

Z---

RKQ0ZU

RF

1

R0\10

1

ODOA

U

1189179

G

0.4

G

4757


B1BA0224

20100103

RKB1BA

RKQ0ZU

RD

1

4792

1

ODOA

U

20100

G

0.4

G

80


Q0ZU0005

20100110

RKQ0ZU

BYA-

SF

2

85

1

ODOA

U

3020

G

0.4

G

12


Q0ZU0006

20100112

009ZUU

-4

G


С

RKQОZU20100510

Q0ZU0002

сума31212295
4849


 

Підпис відповідального за облік ЯМ

 

Примітки: Пояснення щодо рядків звіту.

 Рядок Q0ZU0004 – одержання облікової одиниці R0\10, що містіть збіднений уран, з Російської Федерації.

 Рядок B1BA0224 – одержання облікової одиниці 4792, що містіть збіднений уран, з іншої ЗБМ (RKВ1) в Україні.

 Рядок Q0ZU0005 – відправлення облікової одиниці 85 , що містіть збіднений уран, до Республіки Білорусь.

 Рядок Q0ZU0006 – корекція помилки у масових даних облікової одиниці 009ZU, зменшення маси на 4г (посилання на відповідний запис у стовпчиках «Коригування»).

Додаток 12

до Інструкції з ведення єдиної системи документації з обліку та контролю ядерних матеріалів


 

Формат елементів даних списку фактично наявної кількості ядерного матеріалу


Зміст

Тип запису

Формат

1. ЗБМ (зона балансу матеріалу)

T

4

2. Дата

D

8

3. Ідентифікаційний номер

T

14

4. КТВ (ключова точка вимірювання)

T

2

5. Код опису ЯМ

T

4

6. Країна походження ЯМ

T

2

7. Кількість одиниць

N

3.0

8. Маса урану

N

10.0

9. Код ізотопу

T

1

10. Маса ізотопу

N

10.0

11. Маса плутонію

N

10.0

12. Маса подільного плутонію

N

10.0

13. Маса торію

N

10.0

14. Одиниця виміру

T

2

15. Збагачення

N

5.3

16. Місцезнаходження

T

12

17. Вигорання

N

6.0

18. Примітки

T

20Т - текстове поле, N - цифрове поле (перша цифра - загальна кількість знаків включно з десятковою крапкою, друга цифра - кількість десяткових знаків), D - дата (ррррммчч: рррр - рік, мм - місяць, чч - число).

Записи відокремлюються комами. У разі відсутності поля проставляється кома. Коми, що розділяють відсутні поля наприкінці запису, проставляти не обов'язково.

Додаток 13

до Інструкції з ведення єдиної системи документації з обліку та контролю ядерних матеріалів


Форма та приклад СФК, сформованого без застосування комп‘ютерної програми

Список фактично наявної кількості матеріалу RKQ0ZU-20100114

 

ЗБМ/КТВ RKQ0/, ZU ВАТ «Київський завод спеціальних виробів», м. Київ, Московський пр., 1

 

Дата інвентаризації _20100114________

Номер облікової одиниці

КТВ

Код опису матеріалу

Країна походження ЯМ

Кількість одиниць

Маса урану,

г

Код

ізотопу

Маса

ізотопу

Маса плутонію, г

Маса торію, кг

Збагачення

Опис

Вигорання

Місце знаходження

009

ZU

ODOA

RK

1

10200

G

41

0

0

0.4

Гамарид 20

0

Сховище комірка № 7

R0\10

ZU

ODOA

RK

1

1189179

G

4757

0

0

0.4

Гамарид 192/120

0

Сховище комірка № 14

4792

ZU

ODOA

RK

1

20100

G

80

0

0

0.4

Гамарид 192/120

0

Сховище комірка № 15Сума

 

 

 

3

1219479


4878


 

 

 

 

 

Підпис відповідального за облік ЯМ

Додаток 14

до Інструкції з ведення єдиної системи документації з обліку та контролю ядерних матеріалів


Форма та приклад матеріально-балансового звіту

 

ЗБМ/КТВ ___RKQ0ZU

ВАТ «Київський завод спеціальних виробів», м. Київ, Московський пр., 1

Період: з 2009.01.15 до 2010.01.14 (звітний період)

Код елемента

Код змін інвентарної кількості

Маса елемента, г

Код ізотопу

Маса ізотопу, г

U

3020

G

12

U

RF

1199379

G

4798

U

RD

20100

G

80

U

SF

3020

G

12

U

ВЕ

1219479

G

4878

U

PE

1219479

G

4878

U

MF

0
 

 

 

Підпис відповідального за облік ЯМ


Додаток 15

до Інструкції з ведення єдиної системи документації з обліку та контролю ядерних матеріалів

Форма попереднього повідомлення про експорт/імпорт ЯМ


ПОПЕРЕДНЄ ПОВІДОМЛЕННЯ № _______________

ПРО НАМІР ПЕРЕДАЧІ ЯДЕРНОГО МАТЕРІАЛУ З УКРАЇНИ/В УКРАЇНУ


Дата: ________________

Ліцензіат

__________________________________________________

(назва, адреса)

Зона балансу матеріалу: _________


Зазначеним документом повідомляємо Державний комітет ядерного регулювання України, що наступний ядерний матеріал, що підлягає гарантіям, буде переданий з України/в Україну

а) Кількість ______ загальної маси та ____ ізотопу(пів), що розщеплюється (якщо це має місце).............................................................................(елемент).

б) Хімічний склад: .......................................................................

Фізична форма: ........................................................................

Збагачення (якщо це має місце): ...........................................

в) Приблизна кількість облікових одиниць: .....................................................

г) Опис (тип) контейнерів, включаючи характерні особливості, які дозволили б опечатування. Ідентифікаційні дані відправлення (якщо відомо):

........................................................................................................

д) Держава та, якщо відомо, пункт призначення:

...........................................................................................................................

е) Транспортні засоби: .....................................................................................

ж) Можливі дати відправлення: ........................................................................

та очікуваного прибуття до пункту призначення: .............................................


............................................. ....................................................

(Підпис)

Примітка: якщо разом готуються окремі відправлення до однієї й тієї ж країни (не має значення, одночасні чи ні), всі вони можуть бути визначені в одному попередньому повідомленні.

Додаток 16

до Інструкції з ведення єдиної системи документації з обліку та контролю ядерних матеріалів

Зразок заповнення заяви до статті 2.а. ііі Додаткового протоколу

Назва підприємства: ВАТ «Київський завод спеціальних виробів», м. Київ, Московський пр., 1

Стаття Додаткового протоколу: 2.а.ііі

Дата заповнення: 14.04.2010ЗБМ і КТВ: RKQОZU

 

п/п

Код ЗБМ

 

Будівля

 

Загальний опис (площа будівлі, кількість поверхів і т.п.), який включає для чого використовується будівля, а також що знаходиться усередині будівлі *.

1

RKQОZU

5

Гамма-лаборатория. Одноэтажное здание (общая площадь 550 м2). Здесь хранятся и используются гамма – дефектоскопы типа Гаммарид 192/120 и Гаммарид 20, которые содержат обедненный уран. Здание примыкает к цеху по производству труб.

2

RKQОZU

4

Цех по производству труб. Одноэтажное здание (общая площадь 1250 м2).

3

RKQОZU

6

Цех по сборке готовой продукции. Одноэтажное здание (общая площадь 2130 м2).

4

RKQОZU

3

Административный корпус. Пятиэтажное здание (общая площадь 2200 м2). Администрация предприятия, санпропускник, столовая, помещение охраны.

5

RKQОZU

7

Склад готовой продукции. Одноэтажное здание (общая площадь 620 м2).

6

RKQОZU

1

Контрольно – пропускной пункт (КПП) персонала. Одноэтажное здание (общая площадь 18м2).

7

RKQОZU

2

КПП транспорта. Одноэтажное здание (общая площадь 20м2).

8

RKQОZU

8

Компрессорная станция предназначенная для производства сжатого воздуха. Одноэтажное здание (общая площадь 560 м2).

9

RKQОZU

9

Склад комплектующих изделий. Одноэтажное здание (общая площадь 540 м2).

10

RKQОZU

10

Цех подготовки производства. Одноэтажное здание (общая площадь 5040 м2).

11

RKQОZU

11

Гараж для автотранспорта с автомастерскими. Одноэтажное здание (общая площадь 500 м2).

Коментарі:* Для великих підприємств необхідно описати тільки будівлі, які мають відношення до ЯМ (будівлі, в яких може зберігатися, використовуватися ЯМ, прилеглі будівлі, під'їзди до таких будівель тощо).
Продовження додатка 16

Зразок схеми майданчика, до заяви по статті 2.а.iii Додаткового протоколу


1 Змішані тверді речовин звичайно відносяться до категорії R і T

2 Другий символ коду опису матеріалу (хімічний склад) не використовується

3 Маленькі проби, про які повідомляється як про одну партію, слід кодувати як VÆAE, або VÆAM, незважаючи на хімічну форму або кількість. Стандарти для контролю якості або для неруйнівного аналізу, про які повідомляється як про єдину партію, слід кодувати VÆAB.


[1] До цієї категорії відноситься не розміщене в контейнери опромінене паливо, яке знаходиться в басейнах витримки

[2] Типи контейнерів вказані тільки для довідки. Основною класифікацією є об’єм

[3] Треба вибрати лише один із двох символів коду, відповідно до статусом опромінювання матеріалу

[4] В цьому контексті ²опромінений² стосується матеріалу, з якого не були вилучені продукти ділення, що утворилися під час опромінювання в реакторі

[5] До цієї категорії слід відносити розчинюючі рідини, з використанням символу К

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux