Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Проєкти нормативно-правових актів
від 04 березня 2014 р.
Київ
Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії»

Держатомрегулювання України виносить на громадське обговорення проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії».


Зауваження та пропозиції до зазначеного законопроекту приймаються до 04 квітня 2014 року за адресою: 02100, м. Київ, бульвар Верховної Ради, 3.


Контактні особи:

Григораш Олександр Віталійович – начальник Управління ліцензування нових проектів – державний інспектор, e-mail: [email protected];

Бойчук Вячеслав Степанович – начальник Управління аналізу безпеки ядерних установок – державний інспектор, e-mail:[email protected].


тел.: 292-51-37, 296-41-17

факс.: 296-41-19


Будемо вдячні за співпрацю щодо надання зауважень та пропозицій.


ПРОЕКТ


ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії

 

Верховна Рада України постановляє:


I. Внести зміни до таких законів України:


1. У Законі України "Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення" (Офіційний вісник України, 2005, N 40, ст. 2533, 2009, N 55, ст. 1895):


1) статтю 5 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

«висновку державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки щодо основних проектних рішень ядерної установки або об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами;».

У зв'язку з цим абзаци п’ятий - шостий вважати абзацами шостим - сьомим;


2) статтю 6 викласти у такій редакції:

«Стаття 6. Прийняття рішень щодо продовження терміну експлуатації ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення

Рішення щодо продовження терміну експлуатації ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, приймається Кабінетом Міністрів України на підставі:

висновку державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки щодо звіту з періодичної переоцінки безпеки цієї установки чи об'єкта;

результатів проведення громадських слухань стосовно продовження терміну експлуатації ядерної установки або об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами;

звіту щодо заходів з інформування суміжних держав про можливий вплив у транскордонному контексті відповідно до закону.».


2. У Законі України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 9, ст. 68; 2010 р., N 20, ст. 198):

1) у статті 14:

частину дванадцяту доповнити реченнями такого змісту:

«Заява про внесення змін до ліцензії на провадження діяльності експлуатуючої організації на етапі життєвого циклу експлуатація ядерної установки або об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, або про її переоформлення у зв'язку з наміром ліцензіата продовжити термін експлуатації установки або об’єкта подається не пізніше ніж за три роки до закінчення визначеного в ліцензії терміну експлуатації цієї установки або об’єкта. До заяви додаються звіт з періодичної переоцінки безпеки ядерної установки або об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, а також документи, що підтверджують спроможність заявника дотримуватися умов провадження діяльності на етапі життєвого циклу експлуатація цієї установки або об'єкта, встановлених нормами та правилами з ядерної та радіаційної безпеки.».


II. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ


1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.


2. Для ядерних установок або об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, термін експлуатації яких відповідно до ліцензій закінчиться до 1 січня 2018 року, у разі намірів ліцензіатів продовжити термін експлуатації цих установок або об'єктів заява про внесення змін до ліцензії або про її переоформлення подається ліцензіатом до органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки не пізніше ніж за два роки до закінчення визначеного в ліцензії терміну експлуатації цієї установки або об’єкта.


3. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня офіційного оприлюднення цього Закону забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії »

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону розроблений Державною інспекцією ядерного регулювання України.

Розробка проекту Закону викликана необхідністю приведення порядку прийняття рішення щодо продовження терміну експлуатації діючих ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, у відповідність до вимог чинного законодавства України.

Відповідно до статті 6 Закону України «Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення» (далі – Закон), рішення щодо продовження терміну експлуатації існуючих ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, приймається органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки на підставі висновку державної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки шляхом внесення змін до ліцензії на експлуатацію ядерної установки або об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами.

Вказаний порядок не враховує вимоги інших нормативно-правових актів України та міжнародних зобов’язань України, взятими шляхом ратифікації відповідних міжнародних договорів, а саме:

по-перше, не вказує документ, висновок державної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки якого є підставою для прийняття рішення органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки;

по-друге, не враховує необхідність проведення оцінки впливу на навколишнє природне середовище, в тому числі в транскордонному контексті, та інформування суміжних держав, як це передбачено «Конвенцією про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті» (Конвенція Еспо), ратифікованою Законом України від 19 березня 1999 року № 534-XIV;

по-третє, не враховує права громадськості на доступ до інформації та на її участь в процесі прийняття рішень з питань, що стосуються навколишнього середовища, як це передбачено Конвенцією Еспо та «Конвенцією про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля» (Орхуська конвенція), ратифіковану Законом України від 6 липня 1999 року № 832-XIV.

Відповідно до підпункту 24) пункту 4 Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 452/2011, компетентним органом з питань організації, координації та контролю проведення оцінки впливу на навколишнє середовище, у тому числі у транскордонному контексті є Мінприроди України.

Відповідно до «Порядку проведення громадських слухань з питань використання ядерної енергії та радіаційної безпеки», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 1998 року №1122 та «Порядку залучення громадськості до обговорення питань щодо прийняття рішень, які можуть впливати на стан довкілля», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2011 року №771 організатором проведення громадських слухань та громадського обговорення може бути орган виконавчої влади, який приймає рішення, орган місцевого самоврядування або замовник проекту такого рішення.

Таким чином, рішення стосовно продовження експлуатації ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, окрім Держатомрегулювання України повинно прийматися Міністерством екології та природних ресурсів України природи України, місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування на території яких проводилися громадські слухання (громадські обговорення) або центральним органом виконавчої влади, до компетенції якого належить питання правового режиму території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, в разі розміщення цих установок або об’єктів у зоні відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення.

Враховуючи, що відповідно до статті 1 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» координацію діяльності міністерств, інших центральних органів виконавчої влади здійснює Кабінет Міністрів України комплексне рішення стосовно продовження експлуатації ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, повинне прийматися Кабінетом Міністрів України.


2. Мета і шляхи її досягнення

Проект Закону розроблено з метою приведення Закону у відповідність до законодавства.

Проектом Закону пропонується внести зміни до статей 5 та 6 Закону "Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення", передбачивши, що:

до проекту закону про розміщення, проектування та будівництво ядерної установки або об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення додається також регулювання висновок державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки стосовно проектів основних проектних рішень ядерної установки або об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами;

рішення щодо продовження терміну експлуатації існуючих ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, прийматиметься Кабінетом Міністрів України на підставі:

висновку державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки щодо звіту з періодичної переоцінки безпеки цієї установки чи об’єкта;

результатів проведення громадських слухань (громадського обговорення) стосовно продовження терміну експлуатації ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами;

звіту щодо заходів з інформування суміжних держав про можливий вплив у транскордонному контексті відповідно до закону.

Також проектом Закону пропонується доповнити статтю 14 Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» нормами щодо подачі заяви про внесення змін до ліцензії на провадження діяльності експлуатуючої організації, пов'язаної з експлуатацію ядерної або об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, або про її переоформлення у зв'язку з наміром ліцензіата продовжити термін експлуатації понад встановлений.


3. Правові аспекти

В сфері суспільних відносин, що регулюється проектом Закону, діють такі нормативно-правові акти:

Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті;

Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля;

Закон України «Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення»;

Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»;

Закон України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії»;

Закон України «Про екологічну експертизу»;

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

постанова Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»;

постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 1998 р. № 1122 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань з питань використання ядерної енергії та радіаційної безпеки»;

постанова Кабінету Міністрів України від 29 червня 2011 року №771 «Про затвердження Порядку залучення громадськості до обговорення питань щодо прийняття рішень, які можуть впливати на стан довкілля».

Реалізація проекту Закону не передбачає внесення змін до чинних актів або визнання актів такими, що втратили чинність.

Проект акта не стосується прав та обов'язків громадян, про це зазначається окремо.


4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень проекту Закону не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України та місцевих бюджетів.


5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону потребує погодження з Міненерговугілля, Мінекономрозвитку, Мінфіном, Мінприроди, Мінрегіоном, а також погодження та проведення Мін’юстом правової експертизи.


6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць та питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку.


61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Проведення громадської антидискримінаційної експертизи не потребується.


7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Проведення громадської антикорупційної експертизи не потребується.


8. Громадське обговорення

Проект Закону оприлюднений для громадського обговорення.


9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально - трудової сфери.


10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону є регуляторним актом.


11. Прогноз результатів

Прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії» сприятиме вдосконаленню процедури прийняття рішення щодо продовження терміну експлуатації існуючих ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення.


Голова О. Миколайчук


___ ____________ 2014 р.


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux