Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Регуляторні акти Держатомрегулювання / Проєкти регуляторних актів
від 06 червня 2011 р.
Київ
проект постанови "Про затвердження Порядку функціонування державної системи фізичного захисту"

проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

П О С Т А Н О В А

 

від «___»__________ 2011 р. № _____

 

Київ

 

Про затвердження Порядку функціонування державної системи фізичного захисту

 

Відповідно до статті 52 Закону України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання» Кабінет Міністрів України

 

п о с т а н о в л я є:

 

Затвердити Порядок функціонування державної системи фізичного захисту, що додається.

 

 

Прем'єр-міністр України М.Азаров

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від _________2011 р. №____

 

 

Порядок функціонування державної системи фізичного захисту

 

1.        Цей Порядок регулює функціонування державної системи фізичного захисту.

 

2.        Державна система фізичного захисту – сукупність органів державної влади та ліцензіатів, які відповідно до законодавства і своїх повноважень здійснюють скоординовану діяльність, спрямовану на досягнення цілей фізичного захисту:

на державному рівні;

конкретних ядерної установки, об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, інших джерел іонізуючого випромінювання;

конкретних перевезень ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання.

 

3.   Завдання та суб’єкти державної системи фізичного захисту визначені Законом України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання».

 

4.   Об’єктами державної системи фізичного захисту є:

ядерні установки;

ядерні матеріали;

об’єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами;

радіоактивні відходи;

джерела іонізуючого випромінювання;

радіоактивні матеріали, виявлені в незаконному обігу.

 

5. Основними принципами функціонування державної системи фізичного захисту є:

принцип системності – функціонування державної системи фізичного захисту носить системний, упорядкований та постійний характер;

принцип диференційованості – державна система фізичного захисту забезпечує відповідність рівня фізичного захисту об’єктів системи їх категоріям та потенційним радіаційним наслідкам вчинення протиправних дій щодо об’єктів системи;

принцип запобігання – державна система фізичного захисту забезпечує виявлення потенційних загроз об’єктам системи та вжиття заходів щодо успішної протидії реалізації цих загроз;

принцип адаптивності – державна система фізичного захисту забезпечує виконання своїх завдань при зміні проектної загрози;

принцип адекватності – режими функціонування державної системи фізичного захисту відповідають рівню наявних загроз об’єктам системи;

принцип інформованості – суб’єкти державної системи фізичного захисту своєчасно забезпечуються інформацією щодо існуючих та потенційних загроз об’єктам системи в обсягах, що дозволяють суб’єктам вживати відповідних заходів з успішної протидії цим загрозам;

принцип колегіальності – всі суб’єкти забезпечують виконання завдань державної системи фізичного захисту відповідно до своїх повноважень;

принцип персональної відповідальності – керівники суб’єктів державної системи фізичного захисту в межах своїх повноважень є персонально відповідальними за виконання завдань системи фізичного захисту;

принцип виявлення та усунення причин – державна система фізичного захисту забезпечує постійний контроль за відповідністю фізичного захисту об’єктів системи вимогам законодавства та вжиття заходів з усунення виявлених невідповідностей.

 

6. Державна інспекція ядерного регулювання в межах наданих їй повноважень:

бере участь у формуванні та розробляє механізм реалізації державної політики у сфері фізичного захисту;

узагальнює практику застосування законодавства з фізичного захисту, розробляє пропозиції щодо вдосконалення такого законодавства та в установленому порядку вносить пропозиції на розгляд Кабінету Міністрів України;

координує діяльність суб’єктів державної системи фізичного захисту при виконанні ними завдань державної системи фізичного захисту, включаючи діяльність зі створення та забезпечення функціонування єдиної системи захищеного зв’язку між органами державної влади і юридичними особами, до повноважень яких належить здійснення функцій обліку, контролю, фізичного захисту та протидії нападу на ядерні установки, об’єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання, транспортні засоби, що перевозять радіоактивні матеріали (далі – єдина система захищеного зв’язку);

координує діяльність зі створення та забезпечення функціонування державної системи професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів;

оцінює стан функціонування державної системи фізичного захисту та здійснює заходи щодо підтримання її функціонування відповідно до вимог законодавства;

організує роботу суб’єктів державної системи фізичного захисту з розроблення та виконання загальнодержавних, державних та інших програм фізичного захисту, контролює хід виконання програм;

розробляє і здійснює заходи щодо формування культури захищеності, координує діяльність суб’єктів державної системи фізичного захисту з підвищення рівня культури захищеності;

встановлює вимоги до систем управління якістю фізичного захисту об’єктів державної системи фізичного захисту;

встановлює вимоги та форми документів для проведення спеціальної перевірки для надання фізичним особам допуску до виконання особливих робіт на ядерних установках, з ядерними матеріалами, радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання (далі – спеціальна перевірка);

організує проведення науково-технічних досліджень у сфері фізичного захисту, контролює хід виконання досліджень, якість результатів досліджень та сприяє впровадженню результатів досліджень в практику фізичного захисту;

бере участь у проведенні оцінки загрози вчинення диверсії, крадіжки, будь-якого іншого неправомірного вилучення радіоактивних матеріалів;

бере участь у визначенні та супроводженні проектної загрози;

бере участь у роботі міжвідомчих комісій з організації охорони об’єктів;

отримує від відповідних державних органів інформацію про наявні загрози об’єктам державної системи фізичного захисту та інформує в установленому порядку ліцензіатів про ці загрози;

розробляє і затверджує норми та правила з фізичного захисту об’єктів державної системи фізичного захисту;

погоджує відомчі та галузеві нормативно-правові акти з фізичного захисту;

готує висновки щодо додержання вимог фізичного захисту у разі експорту/імпорту та транзитного перевезення територією України радіоактивних матеріалів;

встановлює мінімально допустимі експлуатаційні характеристики систем фізичного захисту об’єктів державної системи фізичного захисту, допустимий ризик вчинення диверсії щодо об’єктів державної системи фізичного захисту в залежності від їх категорій та можливих радіаційних наслідків вчинення диверсії;

погоджує плани забезпечення фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів;

проводить ліцензування діяльності, пов’язаної із забезпеченням фізичного захисту, відповідно до вимог законодавства;

погоджує акти визначення рівня фізичного захисту об’єктів державної системи фізичного захисту;

проводить державну експертизу проектів створення, реконструкції та технічного переоснащення систем фізичного захисту об’єктів державної системи фізичного захисту, включаючи системи перевезень радіоактивних матеріалів;

здійснює державний нагляд за дотриманням вимог законодавства з питань фізичного захисту та виконання умов ліцензій;

проводить в установленому порядку державну перевірку систем фізичного захисту об’єктів державної системи фізичного захисту з метою визначення спроможності систем успішно протистояти проектній загрозі;

здійснює відповідно до законодавства перевірку об’єктових планів взаємодії у разі вчинення диверсії (далі – об’єктовий план взаємодії);

погоджує територіальні (регіональні) плани взаємодії всіх утворених відповідно до законів України озброєних формувань, що знаходяться на території регіону та які можуть бути використані у разі вчинення диверсії (далі – регіональний план взаємодії);

застосовує в межах своїх повноважень примусові заходи до ліцензіатів у разі порушення ними вимог законодавства з фізичного захисту і умов ліцензій, передає правоохоронним органам акти перевірок про порушення встановлених вимог законодавства з фізичного захисту;

здійснює в установленому законодавством порядку співробітництво в сфері фізичного захисту з Міжнародним агентством з атомної енергії, іншими міжнародними організаціями та національними органами інших країн;

встановлює порядок подання Державній інспекції ядерного регулювання звітів з питань фізичного захисту центральними органами виконавчої влади, які здійснюють державне управління, Національною академією наук, ліцензіатами (далі – звіти з питань фізичного захисту);

інформує відповідні державні органи про стан забезпечення фізичного захисту об’єктів державної системи фізичного захисту;

є учасником державного плану взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади на випадок вчинення диверсії (далі – державний план взаємодії).

 

7. Державна інспекція ядерного регулювання наділяється кадровими, фінансовими та матеріально-технічними ресурсами в обсягах, необхідних для виконання нею завдань державної системи фізичного захисту.

 

8. Служба безпеки України як суб’єкт державної системи фізичного захисту в межах наданих їй повноважень:

проводить спеціальну перевірку в межах своїх повноважень, а також залучає у разі потреби до її проведення інші державні органи;

бере участь у проведенні оцінки загрози вчинення диверсії, крадіжки, будь-якого іншого неправомірного вилучення радіоактивних матеріалів, координує діяльність інших державних органів при проведенні оцінки загрози;

бере участь у визначенні та супроводженні проектної загрози;

розробляє та затверджує власні, спільні з іншими суб’єктами державної системи фізичного захисту нормативно-правові акти з фізичного захисту, погоджує державні нормативно-правові акти з фізичного захисту;

погоджує акти визначення рівня фізичного захисту;

вживає в межах своїх повноважень заходи у разі виявлення порушень установленого рівня фізичного захисту об’єктів державної системи фізичного захисту та інформує Державну інспекцію ядерного регулювання про необхідність приведення рівня фізичного захисту у відповідність до вимог законодавства;

здійснює у межах своїх повноважень оперативно-розшукову діяльність щодо виявлення і попередження, припинення та розкриття правопорушень у сфері фізичного захисту;

інформує в установленому порядку Державну інспекцію ядерного регулювання про наявні загрози об’єктам державної системи фізичного захисту;

забезпечує участь відповідних регіональних органів Служби безпеки України в об’єктових планах взаємодії;

погоджує регіональні плани взаємодії;

бере участь у проведенні перевірки об’єктових та регіональних планів взаємодії;

є учасником державного плану взаємодії.

 

9. Міністерство внутрішніх справ як суб’єкт державної системи фізичного захисту в межах наданих йому повноважень:

бере участь у проведенні оцінки загрози диверсії, крадіжки, будь-якого іншого неправомірного вилучення радіоактивних матеріалів;

бере участь у визначенні та супроводженні проектної загрози;

бере участь у розробленні та виконанні загальнодержавних, державних, інших програм з фізичного захисту;

розробляє та затверджує власні, спільні з іншими суб’єктами державної системи фізичного захисту нормативно-правові акти з фізичного захисту, погоджує державні нормативно-правові акти з фізичного захисту;

бере участь у створенні та забезпеченні функціонування єдиної системи захищеного зв’язку;

забезпечує охорону та оборону визначених законодавством об’єктів державної системи фізичного захисту;

бере участь у створенні та забезпеченні функціонування державної системи професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів;

розробляє та здійснює заходи щодо формування та розвитку культури захищеності у персоналу військових підрозділів Міністерства, які виконують завдання з охорони та оборони об’єктів державної системи фізичного захисту;

організує здійснення органами внутрішніх справ профілактичних і оперативно-розшукових заходів щодо запобігання, виявлення, припинення та розкриття правопорушень у сфері фізичного захисту;

інформує в установленому прядку Державну інспекцію ядерного регулювання і відповідні державні органи про наявні загрози об’єктам державної системи фізичного захисту;

забезпечує участь в об’єктових і регіональних планах взаємодії відповідних військових підрозділів Міністерства;

погоджує регіональні плани взаємодії;

бере участь у проведенні перевірки об’єктових і регіональних планів взаємодії;

є учасником державного плану взаємодії.

 

10. Адміністрація Державної прикордонної служби України як суб’єкт державної системи фізичного захисту в межах наданих їй повноважень:

бере участь у проведенні оцінки загрози вчинення протиправних дій щодо об’єктів державної системи фізичного захисту, що знаходяться в зоні відповідальності Адміністрації Державної прикордонної служби України;

бере участь у визначенні та супроводженні проектної загрози;

забезпечує здійснення оперативно-розшукових заходів з виявлення спроб переміщення через державний кордон України радіоактивних матеріалів, що перебувають у незаконному обігу;

забезпечує здійснення заходів з виявлення радіоактивних матеріалів, що перебувають у незаконному обігу;

забезпечує здійснення заходів з фізичного захисту вилучених з незаконного обігу радіоактивних матеріалів під час незаконного перетинання державного кордону поза пунктами пропуску до їх передавання в установленому порядку за призначенням;

забезпечує здійснення огляду транспортних засобів, що перетинають державний кордон України з метою виявлення радіоактивних матеріалів;

бере участь у створенні та забезпеченні функціонування єдиної державної системи захищеного зв’язку;

інформує в установленому порядку Державну інспекцію ядерного регулювання про наявні загрози об’єктам державної системи фізичного захисту;

погоджує регіональні плани взаємодії;

забезпечує участь відповідних органів Державної прикордонної служби України в об’єктових планах взаємодії;

бере участь у межах своїх повноважень в проведенні перевірки об’єктових та регіональних планів взаємодії;

є учасником державного плану взаємодії.

 

11. Центральні органи виконавчої влади, які здійснюють державне управління, Національна академія наук України як суб’єкти державної системи фізичного захисту в межах наданих їм повноважень:

створюють умови для досягнення цілей фізичного захисту на державному рівні;

забезпечують реалізацію державної політики щодо фізичного захисту об’єктів державної системи фізичного захисту на підприємствах, що відносяться до сфери їх управління, у тому числі при перевезенні радіоактивних матеріалів;

узагальнюють практику застосування законодавства з фізичного захисту, розробляють пропозиції щодо вдосконалення такого законодавства та в установленому порядку вносять пропозиції на розгляд Кабінету Міністрів України;

беруть участь у проведенні оцінки загрози вчинення диверсії, крадіжки, будь-якого іншого неправомірного вилучення радіоактивних матеріалів;

беруть участь у визначенні та супроводженні проектної загрози;

розробляють і реалізують державні програми, інші програми щодо забезпечення фізичного захисту об’єктів державної системи фізичного захисту;

виконують функції замовника та органу управління державними науково-технічними програмами з фізичного захисту, забезпечують впровадження результатів виконання програм у практику фізичного захисту об’єктів державної системи фізичного захисту на підприємствах, що відносяться до сфери їх управління;

беруть участь у створенні та забезпеченні функціонування державної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів;

розробляють і здійснюють заходи з формування культури захищеності персоналу об’єктів державної системи фізичного захисту на підприємствах, що відносяться до сфери їх управління;

беруть участь у створенні та забезпеченні функціонування єдиної державної системи захищеного зв’язку;

розробляють і затверджують власні, спільні з іншими суб’єктами державної системи фізичного захисту нормативно-правові акти з фізичного захисту, погоджують державні нормативно-правові акти з фізичного захисту;

розробляють переліки відомостей з фізичного захисту, що містять державну таємницю та іншу інформацію з обмеженим доступом, здійснюють заходи щодо включення відповідно до законодавства переліків відомостей, що містять державну таємницю, до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю;

затверджують акти визначення рівнів фізичного захисту об’єктів державної системи фізичного захисту на підприємствах, що відносяться до сфери їх управління;

погоджують плани забезпечення фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів підприємств, що відносяться до сфери їх управління;

організують діяльність щодо визначення, створення, забезпечення функціонування, реконструкції та технічного переоснащення систем фізичного захисту об’єктів державної системи фізичного захисту на підприємствах, що відносяться до сфери їх управління;

забезпечують і контролюють достатність фінансування функціонування, технічного переоснащення, реконструкції систем фізичного захисту об’єктів державної системи фізичного захисту на підприємствах, що відносяться до сфери їх управління;

організовують і фінансують науково-технічний та науково-дослідний супровід фізичного захисту об’єктів державної системи фізичного захисту на підприємствах, що відносяться до сфери їх управління;

надають методичну допомогу підприємствам, що відносяться до сфери їх управління, при визначенні, створенні, забезпеченні функціонування, реконструкції та технічному переоснащенні систем фізичного захисту об’єктів державної системи фізичного захисту на цих підприємствах;

організовують діяльність з проведення спеціальної перевірки та контролюють надання відповідно до законодавства допусків до виконання особливих робіт;

контролюють забезпечення фізичного захисту об’єктів державної системи фізичного захисту на підприємствах, що відносяться до сфери їх управління;

вивчають міжнародний досвід з фізичного захисту та здійснюють заходи з впровадження кращої практики на об’єктах державної системи фізичного захисту;

беруть у порядку, встановленому законодавством, участь у співробітництві в сфері фізичного захисту з Міжнародним агентством з атомної енергії, іншими міжнародними та національними організаціями, організаціями інших країн;

готують щорічні звіти з питань фізичного захисту та подають їх в установленому порядку Державній інспекції ядерного регулювання;

є учасниками державного плану взаємодії.

 

12. Внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ як суб’єкт державної системи фізичного захисту в межах наданих їм повноважень:

беруть участь у реалізації державної політики щодо фізичного захисту об’єктів державної системи фізичного захисту;

беруть участь у проведенні оцінки загрози вчинення протиправних дій щодо об’єктів державної системи фізичного захисту;

беруть участь у визначенні та супроводженні проектної загрози;

беруть участь у розробленні та реалізації державних програм щодо забезпечення фізичного захисту об’єктів державної системи фізичного захисту;

беруть участь у створенні та забезпеченні функціонування єдиної державної системи захищеного зв’язку;

беруть участь у створенні та забезпеченні функціонування державної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів;

організовують діяльність з проведення спеціальної перевірки щодо надання допуску до виконання особливих робіт персоналу військових підрозділів внутрішніх військ з охорони об’єктів державної системи фізичного захисту;

беруть об’єкти державної системи фізичного захисту під охорону відповідно до чинного законодавства;

здійснюють пропускний режим на об’єктах державної системи фізичного захисту, що ними охороняються;

погоджують об’єктові та регіональні плани взаємодії;

забезпечують участь підрозділів з охорони, військових частин та з’єднань в об’єктових і регіональних планах взаємодії;

здійснюють оборону визначених законодавством об’єктів державної системи фізичного захисту від загроз, що не перевищують проектну загрозу;

забезпечують готовність сил і засобів до виконання завдань з охорони та оборони об’єктів державної системи фізичного захисту, що ними охороняються;

беруть участь у проведенні випробувань інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту об’єктів, що ними охороняються;

беруть участь у проведенні державної перевірки систем фізичного захисту об’єктів державної системи фізичного захисту та об’єктових планів взаємодії;

беруть участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на об’єктах державної системи фізичного захисту, що ними охороняються;

вивчають міжнародний досвід з фізичного захисту та здійснюють заходи з впровадження кращої практики у виконання завдань з охорони об’єктів державної системи фізичного захисту;

здійснюють у порядку, визначеному законодавством, міжнародне співробітництво з питань охорони ядерних установок та ядерних матеріалів, перевезень ядерних матеріалів.

 

13. Ліцензіати як суб’єкти державної системи фізичного захисту:

забезпечують досягнення цілей фізичного захисту конкретних об’єктів державної системи фізичного захисту та конкретних перевезень;

розробляють, затверджують та погоджують плани забезпечення фізичного захисту, здійснюють заходи, передбачені цими планами;

створюють і забезпечують функціонування відповідно до законодавства систем управління якістю фізичного захисту конкретних об’єктів державної системи фізичного захисту;

визначають категорії конкретних об’єктів державної системи фізичного захисту;

визначають рівні фізичного захисту конкретних об’єктів державної системи фізичного захисту;

забезпечують затвердження та погодження актів визначення рівнів фізичного захисту відповідно до законодавства;

забезпечують поводження з інформацією, що стосується фізичного захисту, та її захист відповідно до законодавства;

розробляють, погоджують і затверджують об’єктові проектні загрози;

проводять оцінку вразливості конкретних об’єктів державної системи фізичного захисту;

визначають можливі радіаційні наслідки реалізації об’єктових проектних загроз щодо конкретних об’єктів державної системи фізичного захисту;

здійснюють організаційно-правові та інженерно-технічні заходи з визначення систем фізичного захисту конкретних об’єктів державної системи фізичного захисту;

розробляють, погоджують і затверджують технічні завдання на створення систем фізичного захисту конкретних об’єктів державної системи фізичного захисту;

оцінюють проекти на створення систем фізичного захисту конкретних об’єктів державної системи фізичного захисту, затверджують проекти та подають їх на державну експертизу;

здійснюють організаційно-правові та інженерно-технічні заходи зі створення систем фізичного захисту конкретних об’єктів державної системи фізичного захисту в разі позитивного висновку державної експертизи щодо проектів систем фізичного захисту;

здійснюють заходи з проведення спеціальної перевірки та надають допуски до виконання особливих робіт відповідно до встановленого порядку;

комплектують підрозділ фізичного захисту;

забезпечують початкове навчання, підтримання та підвищення кваліфікації, перевірку знань персоналу підрозділів фізичного захисту;

здійснюють заходи з формування культури захищеності у персоналу конкретних об’єктів державної системи фізичного захисту;

розробляють, перевіряють на дієздатність, затверджують і вводять у дію процедури з фізичного захисту;

проводять випробування інженерно-технічних засобів, комплексів інженерно-технічних засобів систем фізичного захисту конкретних об’єктів державної системи фізичного захисту та вводять їх в експлуатацію;

забезпечують оперативне управління інженерно-технічними засобами, комплексами інженерно-технічних засобів систем фізичного захисту конкретних об’єктів державної системи фізичного захисту та їх технічну експлуатацію відповідно до проектної та експлуатаційної документації в установленому законодавством порядку;

забезпечують застосування охорони в системах фізичного захисту конкретних об’єктів державної системи фізичного захисту відповідно до вимог законодавства;

розробляють, погоджують, затверджують, здійснюють заходи з забезпечення дієздатності об’єктових планів взаємодії;

відображають вимоги фізичного захисту в планах аварійної готовності та аварійного реагування, забезпечують тренування та навчання персоналу підрозділів фізичного захисту та підрозділів з охорони щодо дій в умовах надзвичайної ситуації;

вводять системи фізичного захисту конкретних об’єктів державної системи фізичного захисту в експлуатацію відповідно до законодавства;

забезпечують безперервне функціонування систем фізичного захисту конкретних об’єктів державної системи фізичного захисту, відповідність експлуатаційних характеристик систем вимогам законодавства;

здійснюють перевірку дієздатності об’єктових планів взаємодії та в разі необхідності вживають заходів за результатами перевірки;

розробляють і виконують програму технічного переоснащення інженерно-технічних засобів, комплексів інженерно-технічних засобів систем фізичного захисту конкретних об’єктів державної системи фізичного захисту;

беруть участь у створенні та забезпеченні функціонування єдиної державної системи захищеного зв’язку;

беруть участь у створенні та забезпеченні функціонування державної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів;

забезпечують відповідність об’єктових проектних загроз проектній загрозі;

здійснюють періодичну оцінку стану систем фізичного захисту;

готують і подають звіти з фізичного захисту відповідно до вимог законодавства;

забезпечують в пріоритетному порядку фінансування заходів з фізичного захисту.

 

14. Державна система фізичного захисту функціонує в таких режимах:

нормального функціонування;

підвищеної готовності;

функціонування у кризовій ситуації;

відновлення нормального функціонування.

Рішення про зміну режиму функціонування державної системи фізичного захисту приймає Голова Державної інспекції ядерного регулювання або особа, що його заміщує, на підставі інформації, наданої відповідними суб’єктами державної системи та іншими державними органами.

Державна інспекція ядерного регулювання інформує суб’єктів державної системи фізичного захисту про зміну режиму функціонування державної системи фізичного захисту в порядку, визначеному Державною інспекцією ядерного регулювання та погодженому з іншими суб’єктами державної системи фізичного захисту.

Режим нормального функціонування діє у разі відсутності достовірної інформації про загрозу вчинення диверсії, крадіжки або будь-якого іншого неправомірного вилучення радіоактивних матеріалів на об’єктах державної системи фізичного захисту.

Режим підвищеної готовності вводиться в дію у разі наявності у Державної інспекції ядерного регулювання достовірної інформації про можливість вчинення диверсії, крадіжки або будь-якого іншого неправомірного вилучення радіоактивних матеріалів на об’єктах державної системи фізичного захисту.

Режим функціонування у кризовій ситуації вводиться у разі вчинення диверсії, крадіжки або будь-якого іншого неправомірного вилучення радіоактивних матеріалів на об’єктах державної системи фізичного захисту, які призвели до неприйнятних радіаційних наслідків.

Режим відновлення нормального функціонування вводиться на час, необхідний для переходу державної системи фізичного захисту від режиму підвищеної готовності або режиму функціонування у кризовій ситуації до режиму нормального функціонування.

Заходи, що вживаються у разі введення режимів підвищеної готовності та функціонування у кризовій ситуації, залежать від рівня загроз.

 

15. Державна система фізичного захисту при виконанні своїх завдань взаємодіє з:

державною системою обліку та контролю ядерних матеріалів, єдиною державною системою обліку радіоактивних відходів, єдиною державною системою обліку і контролю джерел іонізуючого випромінювання для досягнення цілей фізичного захисту кожного об’єкта державної системи фізичного захисту;

єдиною державною системою запобігання, реагування і припинення терористичних актів і мінімізації їх наслідків;

державною системою експортного контролю ядерних матеріалів, обладнання і технологій при підготовці висновків стосовно додержання вимог фізичного захисту в разі експорту/імпорту ядерних та інших радіоактивних матеріалів;

єдиною державною системою запобігання і реагування на ситуації техногенного та природного характеру для забезпечення пом’якшення можливих радіаційних наслідків;

державною системою професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів для забезпечення висококваліфікованими фахівцями суб’єктів державної системи фізичного захисту.

 

16. Суб’єкти державної системи фізичного захисту у процесі виконання покладених на них завдань держаної системи фізичного захисту взаємодіють в установленому порядку з іншими органами державної влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України та місцевими органами виконавчої влади.

 

17. При Державній інспекції ядерного регулювання як дорадчий орган створюється міжвідомча рада суб’єктів державної системи фізичного захисту (далі – міжвідомча рада), яку очолює один із заступників Голови Державної інспекції ядерного регулювання.

Положення про міжвідомчу раду та її склад затверджується Головою Державної інспекції ядерного регулювання.

Завданнями міжвідомчої ради є:

підготовка пропозицій щодо реалізації державної політики з фізичного захисту;

забезпечення колегіальності під час обговорення найважливіших питань фізичного захисту;

аналіз практики застосування законодавства з фізичного захисту та підготовка рекомендацій щодо вдосконалення такого законодавства;

розгляд проектів державних, відомчих і галузевих нормативно-правових актів з фізичного захисту перед їх розсиланням на відгук, внесення рекомендацій щодо вдосконалення проектів нормативно-правових актів;

розгляд проектів загальнодержавних, інших програм фізичного захисту, програм наукових і науково-технічних досліджень у сфері фізичного захисту, внесення рекомендацій щодо їх змісту та термінів виконання;

аналіз стану забезпечення виконання завдань державної системи фізичного захисту кваліфікованими фахівцями з фізичного захисту, внесення рекомендацій за результатами аналізу;

аналіз виконання загальнодержавних, інших програм з фізичного захисту, програм наукових і науково-технічних досліджень у сфері фізичного захисту, внесення рекомендацій за результатами аналізу;

розгляд результатів державної перевірки систем фізичного захисту та об’єктових планів взаємодії, державного нагляду та відомчого контролю за забезпеченням фізичного захисту об’єктів державної системи фізичного захисту, аналіз причин виявлених недоліків, внесення рекомендацій за результатами аналізу;

аналіз стану міжнародного співробітництва з фізичного захисту, внесення рекомендацій за результатами аналізу;

внесення рекомендацій щодо формування та розвитку культури захищеності;

розгляд та обговорення звітів з фізичного захисту суб’єктів державної системи фізичного захисту, аналіз визначених у звітах проблем фізичного захисту, внесення рекомендацій з їх вирішення;

аналіз фінансового та матеріально-технічного забезпечення виконання завдань державної системи фізичного захисту, внесення рекомендацій за результатами аналізу;

участь у підготовці щорічної доповіді про стан ядерної та радіаційної безпеки в Україні в частині, що стосується стану фізичного захисту.

Рекомендації, схвалені більшістю голосів членів міжвідомчої ради, передаються головою ради на розгляд Голови Державної інспекції ядерного регулювання.

 

18. Державна інспекція ядерного регулювання використовує рекомендації міжвідомчої ради в своїй практичній діяльності при розробленні пропозицій щодо вдосконалення законодавства з фізичного захисту та розробленні норм і правил з фізичного захисту, рекомендує іншим суб’єктам використовувати рекомендації міжвідомчої ради в їх практичній діяльності та при розробленні відомчих і галузевих нормативно-правових актів з фізичного захисту.

 

19. Суб’єкти державної системи фізичного захисту включають витрати на здійснення заходів з виконання завдань державної системи фізичного захисту у щорічні фінансові плани з фізичного захисту та у відповідні щорічні кошториси, забезпечують фінансування витрат на здійснення заходів з виконання завдань державної системи фізичного захисту в пріоритетному порядку.

 

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux