Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Регуляторні акти Держатомрегулювання / Проєкти регуляторних актів
від 15 липня 2011 р.
Київ
проект постанови

ПРОЕКТ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від __________ 2011 р. №___

Київ

 

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

з питань плати за здійснення дозвільних процедур

у сфері використання ядерної енергії

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести зміни до постанов Кабінету Міністрів України з питань плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України 

М.АЗАРОВ 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постанова Кабінету Міністрів України

від ____________ 2011 р. № ____ 

 

ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

з питань плати за здійснення дозвільних процедур

у сфері використання ядерної енергії

 

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 року № 440 «Про затвердження Порядку справляння та розмірів плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії» (Офіційний вісник України, 2001 р., N 20, ст. 853, 2004 р., N 5, ст. 243, 2011р. N 43 ст. 1742):

у назві слова «та розмірів» виключити;

постановляючу частину викласти у такій редакції:

«Затвердити Порядок справляння плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії»;

Порядок справляння плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії, затверджений зазначеною постановою, викласти у такій редакції:

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 6 травня 2001 р. № 440 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від _______ № _____ )

«

 

ПОРЯДОК
справляння плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії

 

1. Цей Порядок визначає механізм справляння плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії, які є адміністративними послугами, що надаються Державною інспекцією ядерного регулювання та її територіальними органами.

2. Плата за здійснення дозвільних процедур справляється:

1) у разі видачі ліцензій:

на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії;

на провадження діяльності експлуатуючої організації на окремому етапі життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів;

на провадження діяльності, пов'язаної із здійсненням персоналом безпосереднього управління реакторною установкою;

на провадження діяльності посадових осіб експлуатуючої організації, до службових обов’язків яких належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов’язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки;

2) у разі видачі дубліката ліцензії;

3) у разі внесення змін до ліцензії, якщо:

змінено найменування або місцезнаходження ліцензіата - юридичної особи або прізвища, імені та по батькові, місце проживання ліцензіата - фізичної особи (без зміни місця провадження діяльності

у ліцензіата є намір поширити дію ліцензії на додаткові ядерні установки, сховища для захоронення радіоактивних відходів, будівлі чи об’єкти, додаткові джерела іонізуючого випромінювання, щодо поводження з якими встановлені умови ліцензії, а також розширити межі майданчика, на якому розміщено ядерну установку або сховище для захоронення радіоактивних відходів;

у ліцензіата є намір продовжити строк дії ліцензії;

внесено зміни до чинних, набрали чинності нові нормативно-правові акти з ядерної та радіаційної безпеки;

у процесі провадження діяльності або під час здійснення державного нагляду за виконанням умов ліцензії виявлено обставини, що потребують перегляду і зміни умов ліцензії;

4) у разі переоформлення ліцензії, якщо:

реорганізовано ліцензіата;

змінено місце або територію провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії;

у ліцензіата є наміри внести до ліцензії зміни, що потребують перегляду спроможності заявника дотримуватися умов провадження заявленого виду діяльності, встановлених нормами та правилами з ядерної та радіаційної безпеки. 

5) у разі видачі сертифікатів про затвердження у разі перевезення радіоактивних матеріалів;

6) у разі видачі дозволів на перевезення радіоактивних матеріалів та внесення до них змін;

7) у разі видачі окремого дозволу експлуатуючій організації на виконання певних робіт чи операцій на окремих етапах життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів.

3.Оплата за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії здійснюється відповідно до Переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною інспекцією ядерного регулювання та її територіальними органами і розмір плати за їх надання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 року № 591 (Офіційний вісник України, 2011, 43, ст. 1742).

У разі одночасної наявності декількох підстав для внесення змін чи переоформлення ліцензії плата справляється одноразово у найбільшому зі встановлених для цих підстав розмірі.

У разі видачі ліцензії на використання джерел іонізуючого випромінювання одночасно на різні типи робіт або типи джерела іонізуючого випромінювання плата справляється одноразово у найбільшому зі встановлених для видачі ліцензії на ці типи робіт або типи джерела іонізуючого випромінювання розмірі.

У разі внесення змін або переоформлення ліцензії на використання джерел іонізуючого випромінювання у зв’язку з її поширенням на інший тип робіт або інший тип джерела іонізуючого випромінювання плата справляється виходячи з розміру плати за видачу ліцензії на цей тип робіт або тип джерела іонізуючого випромінювання. За подальше внесення змін чи переоформлення такої ліцензії, а саме: у разі реорганізації ліцензіата; зміни місця або території провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії; наміру ліцензіата продовжити строк дії ліцензії - плата справляється виходячи з плати за видачу первинної ліцензії.

4.Оплата послуг з реєстрації джерел іонізуючого випромінювання здійснюється згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2000 р. N 1718 "Деякі питання державного регулювання діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 47, ст. 2034, 2001 р., N 33, ст. 1545, 2002 р. N 27, ст. 1276, 2007 р., N 81, ст. 3017).

5. Документ про оплату додається до заяви для отримання (внесення змін, переоформлення, видачі дубліката) ліцензії на провадження відповідного виду діяльності у сфері використання ядерної енергії, сертифіката про затвердження у разі перевезення радіоактивних матеріалів, дозволу на міжнародні перевезення радіоактивних матеріалів та окремого дозволу експлуатуючій організації на виконання певних робіт чи операцій на окремих етапах життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів.

6. Бюджетні медичні заклади, що фінансуються виключно із загального фонду державного або місцевих бюджетів та не мають власних надходжень першої групи, звільняються від плати за отримання (внесення змін, переоформлення, видачу дубліката) ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання.

До заяви для отримання (внесення змін, переоформлення, видачі дубліката) ліцензії такими медичними закладами додається відповідна довідка органу управління медичного закладу.

Довідка складається у довільній формі, оформляється на бланку органу управління, завіряється його печаткою та повинна містити назву медичного закладу, його ідентифікаційний код та підтвердження органу управління виключного фінансування медичного закладу із загального фонду державного або місцевих бюджетів та відсутності у медичного закладу власних надходжень першої групи.

Довідка повинна бути видана медичному закладу у поточному бюджетному році подання заяви на отримання (внесення змін, переоформлення, видачу дубліката) ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання.

У разі прийняття органом ліцензування рішення про відмову медичному закладу у видачі (внесенні змін, переоформленні, видачі дубліката) ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання, при повторному поданні заяви допускається подання копії довідки органу управління, завіреної в установленому порядку медичним закладом, за умови, що довідка видана у поточному бюджетному році подання заяви.

7. Плата за здійснення дозвільних процедур зараховується до доходів загального фонду Державного бюджету України в установленому порядку.

8. У разі прийняття органом ліцензування рішення про відмову у видачі (внесенні змін, переоформленні, видачі дубліката) ліцензії, сертифіката, дозволу кошти, сплачені за здійснення дозвільних процедур, не повертаються.»

 

2. У Порядку видачі дозволу на здійснення міжнародних перевезень радіоактивних матеріалів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2007 року № 1196 (Офіційний вісник, 2007 р., N 76, ст. 2820):

в абзаці першому пункту 4 після слів "До заяви додаються" доповнити словами "документ про оплату послуг щодо здійснення дозвільних процедур та";

друге речення пункту 10 викласти у такій редакції:

"Оплата послуг з видачі дозволу здійснюється згідно з Переліком платних адміністративних послуг, які надаються Державною інспекцією ядерного регулювання та її територіальними органами і розміром плати за їх надання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 року № 591 (Офіційний вісник України, 2011, 43, ст. 1742).;

в абзаці четвертому пункту 11 слова “відповідно до пункту 7 цього Порядку” замінити на слова “відповідно до пункту 6 цього Порядку”;

пункт 13 доповнити реченням "До заяви додається документ про оплату послуг щодо здійснення дозвільних процедур".

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux