Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Регуляторні акти Держатомрегулювання / Проєкти регуляторних актів
від 10 листопада 2015 р.
Київ
проект постанови

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

 

від року .

 

Про затвердження Порядку створення

єдиної державної системи контролю та обліку індивідуальних

доз професійного опромінення

 

 

Відповідно до статті 18 Закону України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання» з метою впровадження основних принципів радіаційного захисту щодо виправданості, оптимізації та неперевищення основних дозових меж опромінення, визначених цим Законом України, Кабінет Міністрів України постановляє:

 

1. Затвердити такі, що додаються:

 

Порядок створення єдиної державної системи контролю та обліку індивідуальних доз професійного опромінення;

 

План заходів щодо забезпечення функціонування єдиної державної системи контролю та обліку індивідуальних доз професійного опромінення, що додаються.

 

2. Державній інспекції ядерного регулювання, Міністерству охорони здоров’я, Міністерству економічного розвитку та торгівлі забезпечити виконання Плану заходів щодо функціонування єдиної державної системи контролю та обліку індивідуальних доз професійного опромінення у строк до 01 січня 2018 року.

 

3. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2016 року.

 

Прем'єр-міністр України А. Яценюк

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від _________ 2015 року №________

 

ПОРЯДОК

створення єдиної державної системи контролю та обліку індивідуальних доз професійного опромінення

 

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок регулює питання створення єдиної державної системи контролю та обліку індивідуальних доз професійного опромінення з метою оптимізації доз опромінення персоналу, покращення умов радіаційного захисту персоналу та зменшення ризиків аварійного опромінення.

1.2. Основними завданнями єдиної державної системи контролю та обліку індивідуальних доз професійного опромінення (далі – система ІДК) є:

встановлення єдиної процедури індивідуального дозиметричного контролю професійного опромінення з метою гарантування методичної єдності та якості вимірів та розрахунків індивідуальних доз професійного опромінення;

забезпечення єдиних підходів до реєстрації, зберігання та доступу до результатів індивідуального дозиметричного контролю, ведення єдиного реєстру індивідуальних доз професійного опромінення.

1.3. Єдиний реєстр індивідуальних доз професійного опромінення містить:

a) реєстраційний номер та дані про особу (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження), щодо якої здійснюється індивідуальний дозиметричний контроль;

б) інформацію про роботу (діяльність), під час якої особа піддавалася професійному опроміненню, дата прийняття на роботу та дата звільнення з роботи;

в) інформацію про суб’єкта діяльності в сфері використання ядерної енергії, де працює особа, щодо якого здійснюється індивідуальний дозиметричний контроль професійного опромінення: найменування, поштова та електронна адреса, телефон/факс;

г) інформацію про дози професійного опромінення, отримані особою протягом усього терміну її трудової діяльності: ефективна доза зовнішнього та/або внутрішнього опромінення в мЗв/рік; еквівалентні дози опромінення окремих органів (у разі нерівномірного професійного опромінення) в мЗв/рік;

д) результати оцінки доз професійного опромінення внаслідок участі особи у заходах з ліквідації радіаційної аварії (у разі залучення).

 

 

ІІ. Організаційна структура і функціонування системи ІДК

 

2.1. Вимірювання та розрахунки індивідуальних доз професійного опромінення здійснюють вимірювальні лабораторії індивідуального дозиметричного контролю, які пройшли атестацію на проведення вимірювань у сфері та/або поза сферою поширення державного метрологічного нагляду та відповідають вимогам цього Порядку (далі – вимірювальні лабораторії ІДК).

 

2.2. Для забезпечення методичної єдності вимірювань, контролю та обліку індивідуальних доз професійного опромінення Держатомрегулювання та МОЗ визначають Головний центр індивідуального дозиметричного контролю та формують перелік вимірювальних лабораторій ІДК, що відповідають вимогам цього Порядку. Перелік цих вимірювальних лабораторій ІДК розміщується на офіційних веб-сайтах Держатомрегулювання та МОЗ.

 

2.3. Облік доз професійного опромінення в єдиному реєстрі індивідуальних доз професійного опромінення забезпечується Головним центром індивідуального дозиметричного контролю за картками обліку індивідуальних доз, що заповнюються та подаються вимірювальними лабораторіями ІДК або суб’єктами діяльності в сфері використання ядерної енергії.

 

2.4. Головний центр індивідуального дозиметричного контролю у взаємодії з вимірювальними лабораторіями ІДК та суб’єктами діяльності в сфері використання ядерної енергії забезпечують внесення до єдиного реєстру індивідуальних доз професійного опромінення інформації про дози професійного опромінення, отримані персоналом до набрання чинності цим Порядком.

 

 

ІІІ. Завдання Головного центру індивідуального дозиметричного контролю

 

Основними завданнями Головного центру індивідуального дозиметричного контролю є:

 

координація робіт із виконання вимірювальними лабораторіями ІДК обліку та реєстрації доз опромінення в єдиному реєстрі індивідуальних доз професійного опромінення;

 

ведення єдиного реєстру індивідуальних доз професійного опромінення згідно з порядком, встановленим Держатомрегулювання та МОЗ;

 

накопичення та зберігання даних про індивідуальні дози професійного опромінення особи протягом усього періоду її трудової діяльності і після закінчення цієї діяльності щонайменше до дати, коли особі виповниться 75 років, але не менше 30 років після припинення нею трудової діяльності;

 

організація проведення метрологічними службами періодичної звірки результатів вимірювання (включаючи інтеркалібрування) вимірювальних лабораторій ІДК, спрямованих на забезпечення єдності інтерпретації первинних даних ІДК і розрахунку доз професійного опромінення;

 

проведення аналізу та узагальнення даних про індивідуальні дози професійного опромінення; підготовка пропозицій для Держатомрегулювання та МОЗ з питань оптимізації радіаційного захисту персоналу та зниження доз опромінення;

 

розробка та затвердження методичних рекомендацій для вимірювальних лабораторій ІДК та суб’єктів діяльності в сфері використання ядерної енергії з питань організації та проведення індивідуального дозиметричного контролю професійного опромінення, запровадження процедур контролю якості вимірювань та розрахунків доз;

 

проведення оцінки відповідності вимірювальних лабораторій ІДК вимогам цього Порядку, національним стандартам та надання до Держатомрегулювання звітів за результатами проведеної оцінки;

 

підготовка та надання до Держатомрегулювання та МОЗ:

щорічних (до 30 березня наступного за звітним роком) звітів стосовно результатів обліку та контролю доз професійного опромінення;

інформації про випадки перевищення основних дозових меж опромінення персоналу, визначених законодавством, та контрольних рівнів (у 3-х денний термін після виявлення).

 

 

ІV. Завдання вимірювальних лабораторії ІДК

 

Вимірювальні лабораторії ІДК, що відповідають вимогам цього Порядку, забезпечують:

 

проведення індивідуального дозиметричного контролю доз професійного опромінення згідно з єдиною методикою, затвердженою Держатомрегулювання;

 

передачу результатів вимірювань та розрахунків індивідуальних доз професійного опромінення до Головного центру індивідуального дозиметричного контролю для внесення їх до єдиного реєстру індивідуальних доз професійного опромінення;

 

дотримання єдиної процедури індивідуального дозиметричного контролю, контролю якості дозиметричних вимірювань, методичної єдності реєстрації, зберігання та доступу до результатів індивідуальних доз професійного опромінення.

 

V. Завдання суб’єктів діяльності в сфері використання ядерної енергії в частині забезпечення індивідуального дозиметричного контролю персоналу

 

Суб’єкти діяльності в сфері використання ядерної енергії, в частині забезпечення індивідуального дозиметричного контролю персоналу, здійснюють:

 

організацію проведення індивідуального дозиметричного контролю професійного опромінення вимірювальними лабораторіями ІДК, що відповідають вимогам цього Порядку.

 

розслідування випадків перевищення основних дозових меж опромінення персоналу, встановлених законодавством, та контрольних рівнів та інформують Держатомрегулювання та МОЗ про результати розслідування цих випадків та вжиті коригуючі заходи;

заходи щодо оптимізації доз професійного опромінення та покращення умов праці персоналу в зоні дії іонізуючого випромінювання з урахуванням результатів індивідуального дозиметричного контролю професійного опромінення;

 

інформують Держатомрегулювання про випадки порушення Головним центром індивідуального дозиметричного контролю та вимірювальними лабораторіями ІДК вимог цього Порядку.

 

______________________________

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від _________ 2015 року №________

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо функціонування єдиної державної системи індивідуального

дозиметричного контролю професійного опромінення

 

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

1. Підготовка та затвердження Порядку ведення єдиного реєстру індивідуальних доз професійного опромінення

Держатомрегулювання

МОЗ

 

2. Підготовка та затвердження методичних рекомендацій для вимірювальних лабораторій ІДК та суб’єктів діяльності в сфері використання ядерної енергії з питань організації та проведення індивідуального дозиметричного контролю професійного опромінення, запровадження процедур контролю якості вимірювань та розрахунків доз

 

- " -

3. Розробка програмного забезпеченням для створення інформаційної бази даних єдиного реєстру індивідуальних доз професійного опромінення

 

- " -

4. Розробка єдиних електронних форм для передачі дозиметричної інформації від вимірювальних лабораторій ІДК до єдиного реєстру індивідуальних доз професійного опромінення

Держатомрегулювання

МОЗ

5. Розробка єдиних форм щорічної звітності за результатами ведення єдиного реєстру індивідуальних доз професійного опромінення

Держатомрегулювання

МОЗ

6. Встановлення вимог до технічного забезпечення вимірювальних лабораторій ІДК

Держатомрегулювання

МОЗ

7. Встановлення та впровадження єдиних вимог щодо калібрування дозиметричних систем вимірювальних лабораторій ІДК в одиницях еквівалентної дози Нр (d) при проведенні метрологічної повірки (атестації) дозиметричного обладнання для ІДК вимірювальних лабораторій

Мінекономрозвитку (Укрметртестстандарт), метрологічні лабораторії іонізуючих випромінювань

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux