Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Регуляторні акти Держатомрегулювання / Проєкти регуляторних актів
Чорноштан, від 31 серпня 2007 р.
Київ
Проект НПА

  П Р О Е К Т

 

Умови та порядок видачі окремих письмових дозволів

на види робіт чи операцій на етапах експлуатації та закриття

сховища для захоронення радіоактивних відходів

 

І. Загальні положення

 

1.1. Ці Умови та порядок розроблено відповідно до Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії".

 

1.2. Ці Умови та порядок установлюють процедури видачі Держатомрегулюванням окремих письмових дозволів експлуатуючій організації (далі – ЕО), контролю за дотриманням установлених у дозволі вимог, обліку та зберігання, зупинення дії та анулювання окремих письмових дозволів.

 

1.3. У цих Умовах та порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", "Про поводження з радіоактивними відходами", "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії" та Основних санітарних правилах забезпечення радіаційної безпеки України, затверджених наказом МОЗ від 02.02.2005 № 54, зареєстрованих в Мін’юсті України 20.05.2005 за № 552/10832.

 

1.4. Окремі письмові дозволи Держатомрегулювання надаються ЕО при наявності діючої ліцензії на експлуатацію або закриття сховища для захоронення радіоактивних відходів (далі – сховище).

 

1.5. Перелік робіт чи операцій, виконання яких можливе тільки за наявності окремого письмового дозволу, визначається Держатомрегулюванням в умовах ліцензії на здійснення діяльності на етапах експлуатації або закриття сховища.

 

1.6. Перелік робіт чи операцій, які виконуються за окремими письмовими дозволами, наведено в додатку 1 до Умов та порядку.

 

ІІ. Умови видачі окремого письмового дозволу

 

2.1. Для одержання окремого письмового дозволу на виконання заявлених робіт чи операцій ЕО повинна документально підтвердити наявність:

відповідної організаційної структури та кваліфікованого персоналу;

технологій, методик та процесів, що необхідні для виконання визначених робіт та операцій;

матеріально-технічних ресурсів відповідно до специфіки роботи або операції;

системи документування та контролю результатів виконання робіт або операцій.

 

2.2. ЕО відповідає за достовірність відомостей, які викладені в заяві на видачу окремого дозволу та в доданих до неї документах, а також за дотримання вимог правил, норм і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки при виконанні робіт або операцій на етапах експлуатації та закриття сховища для захоронення радіоактивних відходів.

 

ІІІ. Порядок видачі окремих письмових дозволів

 

3.1. Для отримання окремого письмового дозволу експлуатуюча організація подає до Держатомрегулювання заяву за формою, що встановлена в додатку 2 до Умов та порядку.

У заяві зазначаються відомості про заявника: найменування, місцезнаходження, номер ліцензії, в межах якої будуть виконуватися заявлені види робіт чи операцій, прізвище, ім'я та по батькові керівника; вид робіт чи операцій, на провадження якого заявник має намір отримати дозвіл.

 

3.2. До заяви додаються документи, що підтверджують спроможність та готовність заявника виконувати заявлені роботи чи операції відповідно до чинних норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, перелік яких наведено у додатку 3.

 

3.3. Подані заявником документи формуються в окрему справу з переліком цих документів. Якщо заявник подає документи для отримання дозволу на декілька видів робіт чи операцій, можливе подання документів в одному примірнику.

 

3.4. Держатомрегулюванням проводиться розгляд Заяви, перевіряється повнота та достовірність відомостей, які наведено в поданих документах, проводиться інспекційне обстеження підприємства.

 

3.5. Термін розгляду заявних документів та інспекційного обстеження не повинен перевищувати 15 робочих днів із дня отримання Держатомрегулюванням повного комплекту документів.

 

3.6. У разі потреби (великий обсяг заявних документів, необхідність проведення комплексного інспекційного обстеження тощо) терміни розгляду можуть бути подовжені Держатомрегулюванням, але не більше ніж на 10 робочих днів.

 

3.7. Термін дії окремого письмового дозволу на виконання окремих видів робіт або операцій встановлюється Держатомрегулюванням на підставі документованого обґрунтування ЕО строків виконання вказаних робіт або операцій.

 

3.8. Окремий письмовий дозвіл оформлюється у вигляді документа за формою, що встановлена в додатку 4 до Умов та порядку, та надається ЕО в триденний термін після прийняття відповідного рішення.

 

3.9. Окремий письмовий дозвіл має облікову серію та номер, який включає номер відповідної ліцензії на етап життєвого циклу, оформлюється в одному примірнику та направляється ЕО (заявникові).

3.10. Копії окремого письмового дозволу надаються інспекційним підрозділам Держатомрегулювання, що здійснюють державний нагляд за дотриманням ЕО встановлених вимог, а також зберігаються у відповідній ліцензійній справі.

 

IV. Відмова у видачі окремого письмового дозволу

 

4.1. Заявникові може бути відмовлено у видачі окремого письмового дозволу в разі:

відсутності або недостатності документів, що підтверджують дотримання норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки під час виконання заявлених робіт чи операцій;

відсутності або недостатності умов для ефективного функціонування складових системи забезпечення якості заявлених робіт чи операцій;

виявлення за результатами інспекційного обстеження неспроможності заявника забезпечити дотримання вимог норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки під час виконання заявленої роботи чи операції;

виявлення недостовірної інформації у документах, наданих заявником для отримання окремого письмового дозволу.

 

4.2. Про рішення про відмову у видачі окремого письмового дозволу Держатомрегулювання повідомляє заявникові у триденний термін після його прийняття із зазначенням підстав відмови та умов повторного розгляду заяви.

 

4.3. Рішення про відмову у видачі окремого письмового дозволу може бути оскаржене заявником у судовому порядку.

 

V. Зупинення дії та анулювання окремого письмового дозволу

 

5.1. Держатомрегулювання має право зупинити дію окремого письмового дозволу у разі:

порушення умов ліцензії, на підставі якої надано окремий письмовий дозвіл;

порушення умов окремого письмового дозволу;

порушення вимог норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки під час проведення роботи чи операції, на виконання яких видано окремий письмовий дозвіл;

припинення дії або фактичного невиконання вимог документів, що використовуються при виконанні роботи чи операції;

зупинення дії ліцензії.

 

5.2. Держатомрегулювання сповіщає ЕО в письмовій формі про зупинення дії окремого письмового дозволу, пояснює причини та визначає умови, за яких дія окремого письмового дозволу може бути відновлена, а також указує термін, протягом якого необхідно усунути порушення.

 

5.3. Рішення про відновлення дії окремого письмового дозволу приймається Держатомрегулюванням після перевірки виконання ЕО заходів щодо усунення порушень.

 

5.4. У випадку анулювання ліцензії або невиконання ЕО заходів щодо усунення порушень приймається рішення про анулювання окремого письмового дозволу.

 

5.5. Одержання окремого письмового дозволу після його анулювання здійснюється на загальних підставах.

 

VI. Контроль за дотриманням установлених вимог при виконанні робіт чи операцій, що здійснюються на підставі окремого письмового дозволу

 

6.1. Контроль за дотриманням виконання роботи, що здійснюється на підставі окремого дозволу, виконується шляхом аналізу наданих документів та проведення інспекційних перевірок.

 

6.2. Порядок проведення інспекційних перевірок, їх періодичність і звітність встановлюються Держатомрегулюванням відповідно до статті 15 Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії".

 

VII. Облік і зберігання окремих письмових дозволів

 

7.1. Держатомрегулювання та ЕО ведуть облік та зберігають окремі письмові дозволи відповідно до встановленого ними порядку.

 

7.2. Окремі письмові дозволи зберігаються протягом терміну дії ліцензії на відповідний етап життєвого циклу сховища.

 

 

 

Додаток 1

до Умов та порядку видачі окремих письмових дозволів на види робіт чи операцій на етапах експлуатації та закриття сховища для захоронення радіоактивних відходів

 

 

Перелік робіт чи операцій, які на етапах експлуатації та закриття

сховища для захоронення радіоактивних відходів виконуються

за окремими письмовими дозволами

 

 

І. Етап експлуатації сховища

 

1.1. Реконструкція, модернізація, капітальний ремонт сховища та систем і обладнання його життєзабезпечення, порушення функціонування яких може призвести до радіологічного впливу на персонал та навколишнє природне середовище.

 

1.2. Введення в експлуатацію сховища після реконструкції, модернізації, капітального ремонту.

 

1.3. Консервація окремих модулів сховища.

 

1.4. Будівництво, експлуатація та зняття з експлуатації установок для переробки радіоактивних відходів, що знаходяться на майданчику даного сховища і технологічно з ним пов'язані.

 

1.5. Будівництво, експлуатація та зняття з експлуатації сховищ для проміжного зберігання радіоактивних відходів до їх захоронення.

ІІ. Етап закриття сховища

 

2.1. Консервація сховища

 

2.2. Демонтаж систем і обладнання, які забезпечували технологічний процес захоронення і консервації.

 

2.3. Активний адміністративний контроль;

 

2.4. Пасивний адміністративний контроль.

 

 

 

Додаток 2

до Умов та порядку видачі окремих письмових дозволів на види робіт чи операцій на етапах експлуатації та закриття сховища для захоронення радіоактивних відходів

 

Бланк організації

 

ЗАЯВА

про видачу окремого письмового дозволу

 

Експлуатуюча організація

________________________________________________________________

                           (назва, місцезнаходження, прізвище, ім'я, по батькові керівника) 

 

організаційно-правова форма господарювання ________________________

 

ідентифікаційний код _____________________________________________

 

просить видати у зв'язку з

________________________________________________________________

 

окремий письмовий дозвіл на виконання роботи чи операції

________________________________________________________________

 

Місце виконання роботи чи операції

________________________________________________________________

 

 

 

Дата подання заяви "___" ______ 200_ р. Підпис заявника ________

 

Дата реєстрації заяви "___" _____200_ р. № ____________________

 

________________________________________________________________

        (посада особи, що прийняла заяву)                 (підпис)                  (ініціали та прізвище) 

 

 

 

Додаток 3

до Умов та порядку видачі окремих письмових дозволів на види робіт чи операцій на етапах експлуатації та закриття сховища для захоронення радіоактивних відходів

 

Перелік документи, що підтверджують спроможність та готовність заявника виконувати заявлені роботи чи операції

 

1. Перелік документів, необхідних для отримання дозволу на виконання робіт з реконструкції, модернізації, капітального ремонту сховища та систем і обладнання його життєзабезпечення:

копія рішення органу державного управління у сфері поводження з радіоактивними відходами про проведення реконструкції, модернізації, капітального ремонту;

копія висновку державних експертиз, відповідно до законодавства, проекту реконструкції, модернізації, капітального ремонту;

інструкція з радіаційної безпеки провадження заявлених робіт;

інструкція по діям персоналу у разі радіаційної аварії при виконанні заявлених робіт *

довідка про підрядні організації, які ЕО залучає для здійснення заявлених робіт (якщо ЕО буде виконувати роботи з залученням підрядних організацій) **;

довідка про кваліфікацію персоналу ЕО або підрядної організації, які будуть виконувати заявлені роботи ***;

програма забезпечення якості провадження заявлених робіт;

копія виданого в установленому порядку наказу про надання допуску до особливих робіт персоналу ЕО або підрядної організації, який залучається для здійснення заявлених робіт.

 

2. Перелік документів, необхідних для отримання дозволу на введення в експлуатацію сховища після реконструкції, модернізації, капітального ремонту:

копія акту про прийняття до експлуатації сховища після реконструкції, модернізації, капітального ремонту;

санітарний паспорт, виданий службою Держсанепідемнагляду МОЗ;

зміни до документів, на підставі яких була видана ліцензія на експлуатацію сховища, за результатами проведення реконструкції, модернізації, капітального ремонту з урахуванням специфіки проведених робіт віт з аналізу безпеки, технологічний регламент експлуатації тощо).

 

3. Перелік документів, необхідних для отримання дозволу на виконання робіт з консервації окремих модулів сховища:

копія рішення ЕО про припинення експлуатації модуля;

технологічний регламент виконання робіт з консервації;

копія актів останньої інвентаризації радіоактивних відходів;

інструкція з радіаційної безпеки провадження заявлених робіт;

інструкція по діям персоналу у разі радіаційної аварії при виконанні заявлених робіт *;

довідка про підрядні організації, які ЕО залучає для здійснення заявлених робіт *;

довідка про кваліфікацію персоналу ЕО або підрядної організації, які будуть виконувати заявлені роботи ***;

програма забезпечення якості провадження заявлених робіт;

копія виданого в установленому порядку наказу про надання допуску до особливих робіт персоналу ЕО або підрядної організації, який залучається для здійснення заявлених робіт.

 

4. Перелік документів, необхідних для отримання дозволу на виконання робіт з будівництва, експлуатації і зняття з експлуатації установки для переробки радіоактивних відходів або будівництва, експлуатації і зняття з експлуатації сховища для проміжного зберігання радіоактивних відходів:

копія рішення органу державного управління у сфері поводження з радіоактивними відходами про будівництво установки для переробки радіоактивних відходів або сховища для проміжного зберігання радіоактивних відходів (при отриманні дозволу на будівництво);

копія акту державної приймальної комісії про прийняття до експлуатації установки для переробки радіоактивних відходів або сховища для проміжного зберігання радіоактивних відходів (при отриманні дозволу на експлуатацію);

копія рішення про припинення експлуатації установки для переробки радіоактивних відходів або сховища для проміжного зберігання радіоактивних відходів (при отриманні дозволу на зняття з експлуатації);

копія висновку державних експертиз, відповідно до законодавства, проекту установки для переробки радіоактивних відходів або сховища для проміжного зберігання радіоактивних відходів (при отриманні дозволу на будівництво);

санітарний паспорт, виданий службою Держсанепідемнагляду МОЗ (при отриманні дозволу на експлуатацію);

критерії приймання радіоактивних відходів на переробку (при отриманні дозволу на експлуатацію);

звіт з аналізу безпеки провадження заявлених робіт відповідно до Вимог щодо структури та змісту звіту про аналіз безпеки установки для переробки радіоактивних відходів, затверджених наказом Мінекоресурсів України від 26.01.2001 № 11 та зареєстрованих в Мін’юсті України 14.02.2001 за № 137/5328 або Вимог щодо структури та змісту звіту про аналіз безпеки приповерхневих сховищ радіоактивних відходів, затверджених наказом Мінекоресурсів України від 02.10.2000 № 154 та зареєстрованих в Мін’юсті України 30.10.2000 за № 758/4979, в об’ємі, обумовленому специфікою заявлених робіт;

технологічний регламент експлуатації установки для переробки радіоактивних відходів або сховища для проміжного зберігання радіоактивних відходів, якій включає: опис процедур приймання, реєстрації та контролю відходів, схеми поводження з прийнятими радіоактивними відходами, схеми поводження з вторинними радіоактивними відходами;

інструкція по діям персоналу у разі радіаційної аварії при виконанні заявлених робіт *;

довідка про підрядні організації, які ЕО залучає для здійснення заявлених робіт (якщо ЕО буде виконувати роботи з залученням підрядних організацій) **;

довідка про кваліфікацію персоналу ЕО або підрядної організації, які будуть виконувати заявлені роботи ***;

програма забезпечення якості провадження заявлених робіт;

копія виданого в установленому порядку наказу про надання допуску до особливих робіт персоналу ЕО або підрядної організації, який залучається для здійснення заявлених робіт.

 

5. Перелік документів, необхідних для отримання дозволу на виконання робіт з консервації сховища:

копія рішення органу державного управління у сфері поводження з радіоактивними відходами про припинення експлуатації сховища;

технологічний регламент виконання робіт з консервації;

інструкція з радіаційної безпеки провадження робіт з консервації;

інструкція по діям персоналу у разі радіаційної аварії при виконанні заявлених робіт *;

довідка про підрядні організації, які ЕО залучає для здійснення заявлених робіт з консервації (якщо ЕО буде виконувати роботи з залученням підрядних організацій) **;

довідка про кваліфікацію персоналу ЕО або підрядної організації, які будуть виконувати заявлені роботи ***;

програма забезпечення якості провадження заявлених робіт;

копія виданого в установленому порядку наказу про надання допуску до особливих робіт персоналу ЕО або підрядної організації, який залучається для здійснення заявлених робіт.

 

6. Перелік документів, необхідних для отримання дозволу на виконання робіт щодо демонтажу систем і обладнання, які забезпечували технологічний процес захоронення і консервації:

програма демонтажу систем і обладнання;

інструкція з радіаційної безпеки провадження заявлених робіт;

інструкція по діям персоналу у разі радіаційної аварії при виконанні заявлених робіт *;

довідка про підрядні організації, які ЕО залучає для здійснення заявлених робіт з консервації (якщо ЕО буде виконувати роботи з залученням підрядних організацій) **;

довідка про кваліфікацію персоналу ЕО або підрядної організації, які будуть виконувати заявлені роботи ***;

програма забезпечення якості провадження заявлених робіт;

копія виданого в установленому порядку наказу про надання допуску до особливих робіт персоналу ЕО або підрядної організації, який залучається для здійснення заявлених робіт.

 

7. Перелік документів, необхідних для отримання дозволу на виконання робіт щодо активного адміністративного контролю:

програма активного адміністративного контролю;

копія договору на охорону сховища та всіх об’єктів, що знаходяться на майданчику сховища і технологічно з ним пов’язані, від несанкціонованого проникнення до сховища, доступу до радіоактивних відходів та їх крадіжки;

довідка про підрядні організації, які ЕО залучає для здійснення заявлених робіт (якщо ЕО буде виконувати роботи з залученням підрядних організацій) **;

довідка про кваліфікацію персоналу ЕО або підрядної організації, які будуть виконувати заявлені роботи ***;

програма забезпечення якості провадження заявлених робіт;

копія виданого в установленому порядку наказу про надання допуску до особливих робіт персоналу ЕО або підрядної організації, який залучається для здійснення заявлених робіт;

інструкція по діям персоналу у разі незапланованого викиду радіоактивних матеріалів у навколишнє природне середовище.

8. Перелік документів, необхідних для отримання дозволу на виконання робіт щодо пасивного адміністративного контролю:

програма пасивного адміністративного контролю;

довідка про підрядні організації, які ЕО залучає для здійснення заявлених робіт (якщо ЕО буде виконувати роботи з залученням підрядних організацій) **;

довідка про кваліфікацію персоналу ЕО або підрядної організації, які будуть виконувати заявлені роботи ***.

 

––––––––––––––––––––

* Інструкція надається в об’ємі, обумовленому специфікою заявлених робіт та з урахуванням вимог розділу 7 Норм радіаційної безпеки України, затверджених наказом МОЗ України від 14.07.97 № 208 та уведених у дію постановою головного державного санітарного лікаря від 01.12.97 № 62.

 

** Довідка має містити наступне: найменування підрядної організації, її місцезнадходження та ідентифікаційний код, перелік робіт, на які вона залучається, відомості про договір або контракт (коли і на який строк укладено), про ліцензії, дозволи, тощо, (що є підставою для здійснення підрядною організацією заявлених робіт), про надання допуску до особливих робіт.

 

*** Довідка має містити наступне: П.І.Б. посада, дата перевірки знань норм, правил і стандартів з радіаційної безпеки, № протоколу.

 

 

 

 

Додаток 4

до Умов та порядку видачі окремих письмових дозволів на види робіт чи операцій на етапах експлуатації та закриття сховища для захоронення радіоактивних відходів

 

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

 

ОКРЕМИЙ ДОЗВІЛ

 

Серія ОД 

 

  

 

N XXXXX/XXX

(номер відповідної ліцензії / номер ОД) 

 

 

Виданий ________________________________________________________

                                                                                (повна назва ЕО) 

 

на здійснення ____________________________________________________

                                                                             (види робіт або операцій) 

 

у рамках дії ліцензії ________________________________________________

                              (серія, номер, коли видана, термін дії, на який етап життєвого циклу видана) 

 

Місце здійснення діяльності ________________________________________

 

Умови виконання роботи чи операції __________________________________

 

Термін дії з ___________________ р. до ________________

 

Структурний підрозділ Держатомрегулювання України, який здійснює державний нагляд: ____________________________________________________

 

________________________________________________________________

            (Посада відповідальної особи)                                    (підпис)                           (П. І. Б.) 

 

                                          М. П. 

 

____________

 

 

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux