Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Регуляторні акти Держатомрегулювання / Проєкти регуляторних актів
від 22 вересня 2015 р.
Київ
проект НПА

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

від р. N

 

Київ

 

Про внесення змін до Порядку видачі дозволу на здійснення

міжнародних перевезень радіоактивних матеріалів

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

 

Внести до Порядку видачі дозволу на здійснення міжнародних перевезень радіоактивних матеріалів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2007 р. N 1196 (Офіційний вісник України, 2007, N 76 , ст. 2820), зміни, що додаються.

 

 

Прем'єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від р. N

 

 

ЗМІНИ,

що вносяться до Порядку видачі дозволу на здійснення

міжнародних перевезень радіоактивних матеріалів

 

1. Пункт 1 доповнити словами «та процедуру узгодження перевезення радіоактивних відходів та відпрацьованого ядерного палива з компетентними органами країн під час міжнародних перевезень цих матеріалів з метою нагляду та контролю за такими перевезеннями для забезпечення захисту людей та навколишнього природного середовища від впливу іонізуючого випромінювання.».

 

2. Пункт 2 викласти в такій редакції:

 

«2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку мають таке значення:

 

власник - суб'єкт діяльності у сфері використання ядерної енергії, який провадить діяльність по поводженню з радіоактивними відходами чи відпрацьованим ядерним паливом, і має намір здійснити їх перевезення до одержувача;

 

відпрацьоване ядерне паливо - ядерне паливо, опромінене в активній зоні ядерного реактору і остаточно вилучене з неї, як придатне для подальшого використання після переробки, так і призначене для остаточного захоронення;

 

джерело випромінювання, що вилучене із ужитку - закрите джерело іонізуючого випромінювання, яке не використовується чи використання якого не планується в діяльності, на провадження якої видано ліцензію;

 

додаткові умови – умови здійснення міжнародних перевезень радіоактивних відходів та відпрацьованого ядерного палива, які випливають із положень законодавства України щодо перевезення радіоактивних матеріалів у разі транзиту радіоактивних відходів та відпрацьованого ядерного палива та положень законодавства України щодо поводження з радіоактивними відходами або відпрацьованим ядерним паливом та перевезення радіоактивних матеріалів у разі їх ввезення або вивезення, враховуючи особливості перевезення конкретного вантажу;

країна походження - країна, з якої планується здійснити чи здійснюється перевезення;

 

країна призначення - країна призначення - будь-яка країна, до якої планується здійснити чи ввозяться радіоактивні матеріали;

 

країна транзиту - країна, крім країни походження або країни призначення, через територію якої планується здійснити чи здійснюється перевезення;

компетентний орган - орган, призначений урядом країни, на територію якої ввозяться, з території якої вивозяться чи через територію якої перевозяться радіоактивні матеріали, для здійснення державного регулювання безпеки перевезення радіоактивних матеріалів, включаючи видачу дозволів на перевезення;

 

одержувач - будь-яка юридична чи фізична особа, яка одержує радіоактивні відходи чи відпрацьоване ядерне паливо;

 

переробка - процес чи операція, метою яких є вилучення радіоактивних ізотопів з відпрацьованого ядерного палива для подальшого використання;

 

радіоактивні відходи – матеріальні об'єкти та субстанції, активність радіонуклідів або радіоактивне забруднення яких перевищує межі звільнення від регулюючого контролю, встановлені міжнародними договорами у сфері перевезення радіоактивних матеріалів або відповідним законодавством України, і подальше використання цих об'єктів та субстанцій не передбачається;

 

стандартні документи –документи, які використовуються для подачі заяви про узгодження міжнародних перевезень радіоактивних відходів та відпрацьованого ядерного палива, для оформлення компетентними органами узгодження, відмови в узгодженні, узгодження із додатковими умовами міжнародних перевезень радіоактивних відходів та відпрацьованого ядерного палива та для надання підтвердження про отримання заяви або вантажу.

 

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Законах України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії", "Про перевезення небезпечних вантажів", Положенні про порядок здійснення перевезення радіоактивних матеріалів територією України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 р. N 1373 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 42, ст. 2771).».

 

3. Пункт 3 викласти в такій редакції:

 

«3. Для видачі дозволу заявник подає до Держатомрегулювання заяву про видачу дозволу на перевезення радіоактивних матеріалів (далі - заява).

 

У разі міжнародного перевезення радіоактивних відходів або відпрацьованого ядерного палива до заяви про видачу дозволу додається заповнений стандартний документ для здійснення компетентними органами узгодження цього перевезення відповідно до пунктів 18 - 29 цього Порядку.».

 

4. У абзаці другому пункту 6 слова «, зокрема щодо стану залізничних шляхів або автомобільних доріг, інфраструктури портів, можливості забезпечити належну охорону вантажу» замінити словами «з питань, що можуть впливати на стан ядерної та радіаційної безпеки, фізичного захисту радіоактивних матеріалів під час їх перевезення.».

 

5. Пункт 8 викласти в такій редакції:

 

«8. Рішення про видачу або про відмову у видачі дозволу приймається Держатомрегулювання протягом одного місяця з дня надходження заяви. У разі необхідності отримання відповіді на запит, надісланий згідно з абзацом другим пункту 6 цього Порядку, цей термін не повинен перевищувати двох місяців з дня надходження заяви.

 

Рішення про видачу або про відмову у видачі дозволу у разі міжнародного перевезення радіоактивних відходів або відпрацьованого ядерного палива приймається Держатомрегулювання протягом чотирьох місяців з дня надходження заяви про видачу дозволу, включаючи строк, передбачений абзацом першим цього пункту.»

 

6. Пункт 9 викласти в такій редакції:

 

«9. Строк дії дозволу встановлюється в дозволі, але не більше одного року.».

 

7. Пункт 13 викласти в такій редакції:

«13. Внесення змін до дозволу здійснюється на підставі заяви, в якій зазначаються підстави для внесення змін та інформація, яку необхідно внести до дозволу. При необхідності до заяви додаються документи, що обґрунтовують підстави для внесення змін до дозволу.».

8. Пункт 14 викласти в такій редакції:

«14. Розгляд заяви про внесення змін до дозволу та прийняття відповідного рішення здійснюються у порядку та у строки, передбачені для видачі дозволу.».

9. Доповнити пунктами 18 – 33 такого змісту:

 

«18. Узгодження міжнародних перевезень здійснюється Держатомрегулювання у разі:

 

експорту радіоактивних відходів та відпрацьованого ядерного палива;

 

імпорту радіоактивних відходів, що утворилися внаслідок послуг, які були надані Україні іншою країною і які відповідно до контракту між суб’єктами цих країн підлягають поверненню в Україну;

транзиту радіоактивних відходів та відпрацьованого ядерного палива через територію України.

 

19. Міжнародні перевезення здійснюються без узгодження відповідно до цього Порядку у разі:

 

перевезення джерел випромінювання, що вилучені із ужитку, до їх постачальника, виробника чи до об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами;

 

перевезення радіоактивних матеріалів, відновлених шляхом переробки, для їх подальшого використання;

 

перевезення радіоактивних відходів, що містять тільки радіоактивні матеріали природного походження, які не були утворені в наслідок будь-якої практичної діяльності.

 

20. Форми стандартного документу затверджуються Держатомрегулювання.

 

Стандартний документ, що подається заявником до Держатомрегулювання, може бути заповнений англійською мовою, а на вимогу Держатомрегулювання надається його переклад на українську мову, завірений в установленому порядку.

 

21. За результатами розгляду заяви Держатомрегулювання приймає рішення про узгодження міжнародних перевезень, про відмову в узгодженні або про узгодження міжнародних перевезень із додатковими умовами.

 

У разі узгодження міжнародних перевезень із додатковими умовами, такі умови зазначаються у стандартному документі про узгодження. Будь-які додаткові умови встановлюються відповідно до законодавства України.

 

При прийнятті рішення про відмову в узгодженні міжнародних перевезень Держатомрегулювання зазначає причини відмови із посиланням на:

 

при узгодженні транзиту - законодавство України та міжнародні договори у сфері перевезення радіоактивних матеріалів;

 

при узгодженні експорту та імпорту - законодавство України та міжнародні договори у сфері поводження з радіоактивними відходами або відпрацьованим ядерним паливом та перевезення радіоактивних матеріалів.

 

22. Узгодження Держатомрегулювання міжнародних перевезень не звільняє власника, перевізника, одержувача та будь-яких інших юридичних та фізичних осіб, залучених до перевезення, від відповідальності за ядерну та радіаційну безпеку під час таких перевезень.

 

23. У разі, якщо власником радіоактивних відходів або відпрацьованого ядерного палива є юридична особа, яка не зареєстрована в Україні в установленому законом порядку, його інтереси під час перевезення радіоактивних відходів або відпрацьованого ядерного палива по території України представляє уповноважена ним в установленому порядку юридична особа чи фізична особа-підприємець, зареєстрована в Україні в установленому законом порядку.

 

24. У разі експорту радіоактивних відходів або відпрацьованого ядерного палива:

 

1) власник подає до Держатомрегулювання заяву про узгодження міжнародного перевезення, використовуючи стандартний документ, зазначений у пункті 20 цього Порядку.

 

Заява може подаватися для узгодження більш ніж одного міжнародного перевезення у разі наявності одночасно таких умов:

 

радіоактивні відходи або відпрацьоване ядерне паливо мають одинакові фізичні, хімічні та радіаційні характеристики;

 

перевезення здійснюється від одного й того ж власника до одного й того ж одержувача та для узгодження такого перевезення залучаються одні і ті ж компетентні органи;

 

вантаж прямує транзитом через території третіх країн і такий транзит здійснюється через один і той самий прикордонний пост в Україні і через один і той самий прикордонний пост в суміжній третій країні, якщо інше не погоджено компетентними органами країн;

 

2) Держатомрегулювання протягом 10 днів з дня надходження заяви надсилає її до компетентних органів країн призначення та транзиту (далі - залучені компетентні органи), якщо такі є, для узгодження ними цього міжнародного перевезення;

 

3) у разі надходження від залучених компетентних органів запиту щодо інформації, яка міститься у заяві, Держатомрегулювання надсилає інформацію, яка запитується, не пізніше 20 днів з дня отримання запиту.

 

4) якщо Держатомрегулювання, протягом двох місяців з дня отримання від залучених компетентних органів підтвердження про отримання ними заяви або протягом трьох місяців з цього дня у разі надходження від них клопотання про додатковий час для прийняття рішення, не отримає від цих органів інформацію про узгодження, про відмову в узгодженні або про узгодження із додатковими умовами, узгодження цими органами міжнародного перевезення вважається здійсненим.

 

25. Держатомрегулювання приймає рішення про узгодження міжнародного перевезення у разі експорту радіоактивних відходів або відпрацьованого ядерного палива, про відмову в узгодженні або про узгодження із додатковими умовами протягом 20 днів з дня надходження узгоджень від всіх залучених компетентних органів чи після закінчення строку, зазначеного в підпункті 4 пункту 24 цього Порядку, оформляє відповідний стандартний документ, який надсилає власнику радіоактивних відходів або відпрацьованого ядерного палива та повідомляє про прийняте рішення залученим компетентним органам.

 

Узгодження міжнародного перевезення здійснюється на строк до трьох років. При визначенні строку дії узгодження Держатомрегулювання приймає до уваги додаткові умови, встановлені залученими компетентними органами під час узгодження цього міжнародного перевезення.

 

Одне узгодження може стосуватись більше ніж одного міжнародного перевезення, якщо умови цих перевезень відповідають умовам, зазначеним в підпункті 1 пункту 24 цього Порядку.

 

Оформлений стандартний документ, який засвідчує, що процедура узгодження була  належним чином здійснена, супроводжує кожне перевезення вантажу, що підпадає під дію цього Порядку, у тому числі в тих випадках, коли одне узгодження стосувалось більше ніж одного перевезення.

 

У разі надходження від компетентного органу країни призначення копії підтвердження про отримання вантажу, Держатомрегулювання надсилає копію цього підтвердження власнику, який здійснив перевезення вантажу до одержувача.

 

26. Узгодження міжнародного перевезення у разі експорту радіоактивних відходів або відпрацьованого ядерного палива не здійснюється:

 

якщо місце призначення вантажу розміщене південніше 60 градусів південної широти;

 

до країни, яка за висновком Держатомрегулювання не має адміністративних та технічних можливостей для поводження з радіоактивними відходами або відпрацьованим ядерним паливом, у тому числі в цій країні не здійснюється державне регулювання безпеки цієї діяльності.

 

27. У разі імпорту радіоактивних відходів Держатомрегулювання:

 

1) здійснює попередній розгляд заяви про узгодження міжнародного перевезення радіоактивних відходів протягом 20 днів з дня її надходження від компетентного органу країни походження;

 

2) надсилає запит на отримання додаткової інформації до компетентного органу країни походження у разі, якщо заява оформлена не належним чином і не містить інформацію, достатню для прийняття рішення, не пізніше терміну, зазначеного у підпункті 1, та інформує про такий запит інші залучені компетентні органи країн транзиту, якщо такі є;

 

3) надсилає до компетентного органу країни походження підтвердження про отримання заяви про узгодження міжнародного перевезення не пізніше 10 днів з дня отримання інформації, зазначеної у підпункті 2, але не раніше закінчення терміну, зазначеного в підпункті 1, та копію цього підтвердження іншим залученим компетентним органам країн транзиту, якщо такі є;

 

4) приймає рішення про узгодження міжнародного перевезення або про відмову в узгодженні, або про узгодження міжнародного перевезення із додатковими умовами не пізніше двох місяців з дня направлення підтвердження про отримання від компетентного органу країни походження заяви про узгодження міжнародного перевезення та повідомляє про прийняте рішення компетентний орган країни походження.

 

Держатомрегулювання має право продовжити цей термін, але не більше ніж на один місяць, про що повідомляє компетентний орган країни походження до закінчення терміну, зазначеного у абзаці першому підпункту 4. У разі, якщо після закінчення зазначених термінів Держатомрегулювання не повідомив компетентний орган країни походження про прийняте рішення, узгодження ним міжнародного перевезення вважається здійсненим.

 

28. Після закінчення кожного міжнародного перевезення у разі імпорту радіоактивних відходів одержувач протягом 15 днів надсилає до Держатомрегулювання підтвердження про отримання вантажу. Держатомрегулювання надсилає копії цих підтверджень до компетентних органів країн походження та транзиту.

 

29. У разі транзиту радіоактивних відходів або відпрацьованого ядерного палива через територію України Держатомрегулювання здійснює розгляд заяви про узгодження міжнародного перевезення через територію України у разі її надходження від компетентних органів країн походження або призначення відповідно до пункту 27 цього Порядку.

 

30. Держатомрегулювання не може відмовити в узгодженні міжнародного перевезення радіоактивних відходів або відпрацьованого ядерного палива у зворотному напрямі у випадках:

 

якщо було узгоджено транзит радіоактивних відходів або відпрацьованого ядерного палива, які перевозились для обробки чи переробки, і у зворотному напрямі здійснюється перевезення радіоактивних відходів чи інших продуктів обробки чи переробки, еквівалентних вихідним матеріалам після їх обробки чи переробки;

 

повернення до країни походження радіоактивних відходів або відпрацьованого ядерного палива, транзит яких було узгоджено, коли таке повернення здійснюється за рішенням компетентних органів країн походження, призначення чи транзиту у разі, якщо умови перевезення не відповідають дозволам чи погодженням, що були надані.

 

31. У випадку, якщо під час перевезення радіоактивних відходів або відпрацьованого ядерного палива виявилось, що перевезення не може бути завершене чи умови перевезення не відповідають виданому дозволу, Держатомрегулювання у межах повноважень забезпечує повернення власником таких відходів або ядерного палива, якщо не можливо вжиття інших безпечних заходів, а також забезпечує, щоб особа, відповідальна за перевезення, вжила коригуючих заходів з безпеки, у разі, якщо це необхідно. Власник є відповідальним за витрати, що виникають у цьому випадку.

 

Держатомрегулювання негайно інформує компетентні органи інших країн про незавершене перевезення.

 

32. Держатомрегулювання у межах повноважень забезпечує безпечне повернення до країни походження:

 

радіоактивних відходів та відпрацьованого ядерного палива, що підпадають під дію цього Порядку, але перевезення яких здійснено з порушенням цього Порядку;

 

радіоактивно забруднених відходів та матеріалів, що містять радіоактивне джерело, якщо ці речовини не були задекларовані як радіоактивні відходи країною походження.

 

33. Держатомрегулювання в межах повноважень вживає заходи, необхідні для захисту інформації щодо перевезення радіоактивних матеріалів та її використання відповідно до законодавства.».

 

_______________________________

 

 

 

 

 

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux