Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Регуляторні акти Держатомрегулювання / Проєкти регуляторних актів
від 16 січня 2015 р.
Київ
проект НПА

ПРОЕКТ

Закон УкраЇни

Про внесення змін до деяких законів України
у сфері використання ядерної енергії
__________________________________________

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

 

I. Внести зміни до таких законів України:

 

1. Частину шосту статті 45 Закону України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 12, ст. 81; 2013 р., № 14, ст. 91; 2014 р., № 2-3, ст. 41) викласти в такій редакції:

 

“Використання для народногосподарських цілей земель і водоймищ, розташованих у санітарно-захисній зоні, можливе лише за погодженням з експлуатуючою організацією за умови обов'язкового проведення радіологічного контролю продукції, яка виробляється, та дотримання вимог норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки під час провадження діяльності у санітарно-захисній зоні.”.

 

2. У Законі України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 9, ст. 68; 2010 р., № 20, ст. 198; 2013 р., № 38, ст. 502; 2014, № 2-3, ст. 41):

 

1) підпункт 1 статті 1 після слів «передача (збут)» доповнити словами «радіонуклідних джерел іонізуючого випромінювання»;

 

2) статтю 6 доповнити новими частинами такого змісту:

 

«Розмір плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії встановлюється законом, а порядок справляння цієї плати встановлюються Кабінетом Міністрів України.

 

Документ про внесення плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії надається органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки не пізніше ніж через 30 календарних днів з дня направлення заявнику повідомлення про прийняття в установленому цим Законом порядку рішення про видачу документа дозвільного характеру. У разі не подачі документа про сплату послуг у зазначений строк орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки має право скасувати рішення про видачу документа дозвільного характеру.».

 

3) У статті 7:

 

абзац п'ятий частини першої доповнити словами:

 

«, крім тих, що здійснюються виробниками радіоактивних відходів до передачі радіоактивних відходів спеціалізованим підприємствам з поводження з радіоактивними відходами та підрядними організаціями, які надають послуги із переробки, зберігання радіоактивних відходів виробникам радіоактивних відходів або спеціалізованим підприємствам з поводження з радіоактивними відходами, якщо послуги надаються в обсязі ліцензованої діяльності цих замовників;»;

 

після частини другої доповнити частиною третьою такого змісту:

 

«Від ліцензування звільняється діяльність, пов`язана з транспортуванням радіоактивних матеріалів залізницею, водним та повітряним транспортом; перевантаження (завантаження, розвантаження, відправлення) упаковок та їх транзитне зберіганням у морських та річкових портах, аеропортах, на залізничних станціях, за умови наявності у перевізників та організацій, які здійснюють зазначені операції ліцензії на перевезення небезпечних вантажів.».

У зв`язку з цим частини третю та четверту вважати відповідно частинами четвертою та п`ятою.

 

4) У частині третій статті 8:

 

у першому реченні слово «письмового» виключити;

 

друге речення виключити.

 

5) У статті 9:

 

у частині другій слово «посадових» замінити словом «посад»;

 

у частині третій слова «посадові особи» замінити словами «посади осіб».

 

6) Статтю 111 викласти в такій редакції:

 

«Стаття 111. Видача дозволів на перевезення радіоактивних матеріалів

 

Дозволи на перевезення радіоактивних матеріалів видаються органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки у разі міжнародних перевезень радіоактивних матеріалів.

 

Для отримання дозволу на перевезення радіоактивних матеріалів заявник подає заяву до органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, до якої додаються документи, що засвідчують відповідність заявлених умов перевезення вимогам законодавства, норм, правил та стандартів з ядерної та радіаційної безпеки.

 

Порядок видачі дозволів та перелік документів, які додаються до заяви, встановлюються Кабінетом Міністрів України.

 

Рішення про видачу або про відмову у видачі дозволу приймається органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки протягом 20 робочих днів з дня надходження заяви. Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки в разі необхідності надсилання запитів з питань безпеки перевезення до відповідних центральних органів виконавчої влади може встановлювати інший строк, який не повинен перевищувати 50 днів з дня надходження заяви.

 

Заявникові може бути відмовлено у видачі дозволу у разі:

 

невідповідності заявлених умов перевезення вимогам законодавства, норм, правил та стандартів з ядерної та радіаційної безпеки;

 

виявлення в документах, поданих заявником для видачі дозволу, недостовірної інформації;

 

наявності обставин, підтверджених відповідними центральними органами виконавчої влади, що перешкоджають здійсненню безпечного перевезення радіоактивних матеріалів;

 

наявності потенційних загроз, пов'язаних з воєнними діями, збройними конфліктами, громадянською війною, повстаннями, політичними або громадянськими заворушеннями, страйками, терористичними актами, діями непереборної сили, у тому числі природними явищами, які мають винятковий, неминучий, непередбачуваний характер;

 

не усунення порушень, виявлених під час попереднього розгляду заяви та документів.

Протягом строку дії дозволу на перевезення радіоактивних матеріалів орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки може вносити до нього зміни відповідно до заяви суб’єкта, якому видано дозвіл. Розгляд заяви про внесення змін до дозволу здійснюється у порядку, встановленому для видачі дозволу.

 

Дозвіл на перевезення радіоактивних матеріалів може бути зупинений або анульований органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, що його видав, у разі:

 

подання суб’єктом, якому видано дозвіл, відповідної заяви;

 

порушення учасниками перевезення умов дозволу, законодавства, норм, правил та стандартів з ядерної та радіаційної безпеки;

 

наявності потенційних загроз, пов'язаних з воєнними діями, збройними конфліктами, громадянською війною, повстаннями, політичними або громадянськими заворушеннями, страйками, терористичними актами, діями непереборної сили, у тому числі природними явищами, які мають винятковий, неминучий, непередбачуваний характер;

 

наявності інших подій, що мають або можуть мати вплив на безпеку перевезення радіоактивних матеріалів.

 

Рішення про відмову у видачі, зупинення або анулювання дозволу на перевезення радіоактивних матеріалів може бути оскаржено до суду.».

 

7) Статтю 112 доповнити новими частинами такого змісту:

 

«Для отримання сертифікату про затвердження у разі перевезення радіоактивних матеріалів заявник подає заяву до органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

 

До заяви додаються документи, що підтверджують відповідність безпеки під час перевезення радіоактивних матеріалів, вимогам, встановленим нормами, правилами і стандартами з ядерної та радіаційної безпеки.

 

Порядок видачі, перелік та вимоги до документів, що подаються для отримання сертифікату про затвердження у разі перевезення радіоактивних матеріалів встановлюються органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

Заявникові може бути відмовлено у видачі сертифіката про затвердження в разі невідповідності об’єкта затвердження вимогам норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки.

 

Сертифікат про затвердження може бути анульований органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, що його видав, у разі:

 

подання суб’єктом, якому видано сертифікат, відповідної заяви;

 

порушення умов, зазначених у сертифікаті про затвердження.

 

Рішення про відмову у видачі сертифіката про затвердження у разі перевезення радіоактивних матеріалів може бути оскаржено заявником до суду.».

 

8) Статтю 12 викласти в такій редакції:

 

«Стаття 12. Порядок видачі ліцензій на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії

 

Ліцензування діяльності у сфері використання ядерної енергії, що підлягає ліцензуванню відповідно до цього Закону, здійснюється органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

 

Для отримання ліцензії на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії суб'єкт діяльності (заявник) подає заяву до органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

 

До заяви на отримання ліцензії на провадження діяльності, пов'язаної з конкретним етапом життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів та на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії додаються копії засвідчених в установленому законодавством порядку установчих документів, документи, що засвідчують рівень безпеки ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів, об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, джерел іонізуючого випромінювання та уранових об'єктів, а також документи, що підтверджують спроможність заявника дотримуватися умов провадження заявленого виду діяльності, встановлених нормами та правилами з ядерної та радіаційної безпеки.

 

До заяви на отримання ліцензії на провадження діяльності, пов'язаної із здійсненням персоналом безпосереднього управління реакторною установкою, та діяльності посадових осіб експлуатуючої організації додаються документи, що підтверджують відповідність персоналу чи посадових осіб вимогам, встановленим законодавством, нормами, правилами та стандартами з ядерної та радіаційної безпеки.

 

Перелік документів, що подаються для отримання ліцензії, а також вимоги щодо їх оформлення та змісту встановлюються органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

 

У заяві на отримання ліцензії на провадження діяльності, пов'язаної з конкретним етапом життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів, та на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії зазначаються межі майданчика, на якому розміщено (планується розмістити) ядерну установку або сховище для захоронення радіоактивних відходів, місце або територія провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії.

 

У разі наявності у заявника філій, інших відокремлених підрозділів, що провадитимуть діяльність на підставі виданої ліцензії, у заяві зазначається їх місцезнаходження.

 

У заяві на отримання ліцензії на провадження діяльності, пов'язаної із здійсненням персоналом безпосереднього управління реакторною установкою чи ліцензії на провадження діяльності посадових осіб експлуатуючої організації зазначається інформація про особу: прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, освіта, посада, стаж роботи, інформація про придатність за станом здоров’я для роботи на посаді, про допуск до роботи на ядерних установках або сховищах для захоронення радіоактивних відходів, про професійну підготовку; а в заяві на отримання ліцензії на провадження діяльності, пов'язаної із здійсненням персоналом безпосереднього управління реакторною установкою також зазначається блок та тип реакторної установки, безпосереднє управління якою має здійснюватись персоналом.

 

Заявник відповідальний за достовірність відомостей, викладених у заяві на отримання ліцензій, та у поданих разом з нею документах.

 

Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки здійснює попередній розгляд заяви та поданих разом з нею документів з метою оцінки їх форми та змісту.

 

Про результати попереднього розгляду орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки повідомляє заявнику:

 

протягом 30 робочих днів з дня надходження заяви та поданих разом з нею документів для отримання ліцензії на провадження діяльності на окремих етапах життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів;

 

протягом 10 робочих днів з дня надходження заяви та поданих разом з нею документів для отримання ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії, діяльності, пов'язаної із здійсненням персоналом безпосереднього управління реакторною установкою, та діяльності посадових осіб експлуатуючої організації, до службових обов'язків яких належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов'язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки.

 

Заява на отримання ліцензії може бути залишена органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки без розгляду та повернута заявнику, якщо:

 

заяву від імені заявника подано особою, яка не має на це повноважень;

 

відсутні документи, необхідні для видачі ліцензії, або якщо подані документи оформленні з порушенням вимог, встановлених органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки;

 

відсутні в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців відомості про заявника або наявні відомості про перебування юридичної особи у стані припинення шляхом ліквідації (перебування фізичної особи - підприємця у стані припинення підприємницької діяльності) чи про державну реєстрацію її припинення (державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця).

 

Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки у строки, передбачені для попереднього розгляду заяви, повідомляє заявника в письмовій формі про залишення заяви на отримання ліцензії без розгляду із зазначенням причин.

 

Після усунення причин, що були підставою для залишення заяви на отримання ліцензії без розгляду, заявник може повторно подати заяву на отримання ліцензії, яка розглядається в порядку, встановленому цим Законом.

 

Перевірка повноти і достовірності відомостей, що містяться в поданих документах, може здійснюватися органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки шляхом проведення державної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки та інспекційного обстеження заявника. Інспекційне обстеження заявника є обов'язковим у разі провадження ним діяльності на етапах будівництва та введення в експлуатацію, експлуатації та зняття з експлуатації ядерної установки, а також на етапах експлуатації та закриття сховища для захоронення радіоактивних відходів.

 

Порядок проведення державної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки поданих документів та порядок проведення інспекційного обстеження заявника встановлюються органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки відповідно до норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки.

 

Строки проведення перевірки повноти і достовірності відомостей, що містяться в поданих документах, та їх оцінки, включаючи державну експертизу зазначених документів та інспекційне обстеження заявника та прийняття рішення про видачу ліцензії або про відмову у видачі ліцензії, не повинні перевищувати:

 

двох років з дня надходження заяви на отримання ліцензії на провадження діяльності на окремих етапах життєвого циклу ядерної установки. Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки в разі виникнення обставин, що зумовлюють необхідність проведення додаткової перевірки, може встановлювати інший строк, який не повинен перевищувати трьох років;

 

одного року з дня надходження заяви на отримання ліцензії на провадження діяльності на окремих етапах життєвого циклу сховища для захоронення радіоактивних відходів. Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки в разі виникнення обставин, що зумовлюють необхідність проведення додаткової перевірки, може встановлювати інший строк, який не повинен перевищувати двох років;

 

чотирьох місяців з дня надходження заяви на отримання ліцензії на провадження окремих видів діяльності з переробки та зберігання радіоактивних відходів, виробництва джерел іонізуючого випромінювання та переробки уранових руд;

 

двох місяців з дня надходження заяви на отримання ліцензії на провадження інших окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії, діяльності, пов'язаної із здійсненням персоналом безпосереднього управління реакторною установкою та діяльності посадових осіб експлуатуючої організації.

Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки повідомляє заявника про прийняття рішення про видачу ліцензії або про відмову у видачі ліцензії в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення. У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються підстави такої відмови.

 

Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки оформляє ліцензію не пізніше трьох робочих днів з дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії.

 

Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки веде єдиний реєстр виданих ліцензій у встановленому законодавством порядку.

 

Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки формує ліцензійну справу щодо кожного ліцензіата, в якій зберігаються документи, подані ліцензіатом для видачі, переоформлення ліцензії, внесення до неї змін, видачі дубліката ліцензії, а також копії рішень про видачу, переоформлення, анулювання та видачу дубліката ліцензії, внесення до неї змін, розпорядження про усунення порушень умов ліцензії.».

 

9) розділ III доповнити статтею 121 такого змісту:

 

«Стаття 121. Порядок видачі експлуатуючій організації окремого дозволу на виконання певних видів робіт чи операцій на окремих етапах життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів

 

Для отримання окремого дозволу на виконання певних видів робіт чи операцій на окремих етапах життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів експлуатуюча організація подає заяву до органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

 

До заяви додаються документи, що підтверджують спроможність експлуатуючої організації виконувати зазначені в заяві роботи чи операції відповідно до вимог норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки.

 

Умови та порядок видачі окремого дозволу, а також перелік документів, що додаються до заяви, вимоги щодо їх оформлення та змісту, встановлюються органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

 

Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки приймає рішення про видачу або відмову у видачі окремого дозволу у строк, не пізніше 30 робочих днів з дня надходження заяви. У разі необхідності проведення державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки чи інспекційного обстеження експлуатуючої організації, орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки може встановлювати інший строк, який не повинен перевищувати 120 робочих днів.

 

Заявникові може бути відмовлено у видачі окремого дозволу у разі:

 

відсутності чи недостатності документів, що підтверджують спроможність експлуатуючої організації дотримуватися вимог норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки під час виконання заявлених робіт чи операцій;

 

виявлення неспроможності експлуатуючої організації забезпечити дотримання вимог норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки під час виконання заявлених робіт чи операцій;

 

виявлення в поданих документах недостовірної або перекрученої інформації.

 
Термін дії окремого дозволу встановлюється органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки відповідно до заявленого експлуатуючою організацією строку виконання робіт чи операцій, але не більше терміну дії ліцензії в рамках якої видано окремий дозвіл. 
 
При недотриманні експлуатуючою організацією встановленого в дозволі строку виконання робіт чи операцій строк дії окремого дозволу може бути продовжено відповідно до заяви експлуатуючої організації. До заяви додаються документи, що підтверджують причини недотримання встановленого в дозволі строку та обґрунтування нового строку.
 
Дія окремого дозволу може бути зупинена чи анульована органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки у разі: 
 
подання експлуатуючою організацією відповідної заяви; 
 
порушення умов ліцензії, в рамках якої видано окремий дозвіл;
 
порушення експлуатуючою організацією умов виконання передбачених окремим дозволом певних видів робіт чи операцій, встановлених нормами, правилами і стандартами з ядерної та радіаційної безпеки;
 
припинення дії або внесення, без погодження із органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, змін до документів, які надавались експлуатуючою організацією разом із заявою на отримання окремого дозволу та на підставі яких прийнято рішення про його видачу;
 
набуття чинності новими нормами, правилами і стандартами з ядерної та радіаційної безпеки, в зв’язку з чим необхідне здійснення переоцінки стану безпеки виконання певних видів робіт або операцій на виконання яких видано цей окремий дозвіл.
 
У разі зупинення дії чи анулювання ліцензії, відповідно до умов якої видано окремий дозвіл, дія цього дозволу відповідно зупиняється чи анулюється. 

 

Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки видає окремий дозвіл або надсилає повідомлення про відмову у видачі, зупинення дії чи поновлення, анулювання окремого дозволу не пізніше ніж у п’ятиденний строк після прийняття відповідного рішення.

 

У повідомленні про відмову у видачі окремого дозволу, про зупинення дії чи анулювання окремого дозволу зазначаються причини відмови, зупинення чи анулювання та умови повторного розгляду заяви про отримання окремого дозволу, про поновлення дії окремого дозволу.

 
Рішення про поновлення дії окремого дозволу приймається органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки після перевірки усунення експлуатуючою організацією порушень, що стали підставою для зупинення дії дозволу. Строк проведення перевірки не повинен перевищувати десяти днів з дня надходження заяви. У разі не усунення експлуатуючою організацією порушень, що стали підставою для зупинення дії дозволу орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки може прийняти рішення про анулювання цього окремого дозволу. 

 

Рішення про відмову у видачі, зупинення дії або анулювання окремого дозволу може бути оскаржено експлуатуючою організацією до суду.

 

Протягом строку дії окремого дозволу орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки може вносити до нього зміни.

 

Підставами для внесення змін до окремого дозволу є:

 

внесення змін до ліцензії, в рамках якої видано окремий дозвіл;

 

намір ліцензіата продовжити строк дії окремого дозволу;

намір ліцензіата змінити межі та умови здійснення робіт та операцій, встановлені у окремому дозволі;

 

виявлення у процесі провадження діяльності або під час здійснення державного нагляду за виконанням умов окремого дозволу обставин, що потребують зміни умов окремого дозволу.

 

У разі виникнення підстав для внесення змін до окремого дозволу експлуатуюча організація протягом десяти робочих днів подає до органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки заяву. До заяви додаються документи, що обґрунтовують підстави для внесення змін до окремого дозволу, та документи, перелік яких встановлено відповідно до частини другої цієї статті. У разі, якщо такі документи подавалися до органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки при видачі окремого дозволу і є чинними на момент подання заяви про внесення змін до цього окремого дозволу, заявник посилається на ці документи.

 

Розгляд заяви про внесення змін до окремого дозволу здійснюється у порядку, встановленому для видачі окремого дозволу.».

 

10) у частині першій статті 13:

 

абзац другий викласти в такій редакції:

 

«відсутності чи недостатності документів, що підтверджують відповідність безпеки, фізичного захисту ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів, установок для поводження з радіоактивними відходами, джерелами іонізуючого випромінювання та уранових об'єктів, заходів з обліку та контролю ядерних матеріалів вимогам, встановленим нормами, правилами і стандартами з ядерної та радіаційної безпеки, фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів в обсязі, необхідному для її забезпечення;»;

 

абзац третій після слова «безпеки» доповнити словами «, фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів»;

 

після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

 

«відсутності чи недостатності документів, що підтверджують відповідність встановленим вимогам персоналу, що здійснює безпосереднє управління реакторною установкою та посадових осіб експлуатуючої організації;».

У зв’язку з цим абзаци четвертий – п’ятий вважати відповідно абзацами п’ятим – шостим.

 

11) у статті 14:

 

у частині четвертій:

 

після абзацу п’ятого доповнити новими абзацами такого змісту:

 

«прізвище, ім'я, по батькові, посада персоналу, який здійснює безпосереднє управління реакторною установкою або посадової особи експлуатуючої організації (у ліцензіях на провадження діяльності, пов'язаної із здійсненням персоналом безпосереднього управління реакторною установкою та посадових осіб експлуатуючої організації);

 

посада, яку має право заміщати посадова особа (у ліцензіях на провадження діяльності посадових осіб експлуатуючої організації);

 

блок та тип реакторної установки, безпосереднє управління якою дозволяється персоналу (у ліцензіях на провадження діяльності, пов'язаної із здійсненням персоналом безпосереднього управління реакторною установкою);».

 

У зв’язку з цим абзаци шостий – чотирнадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим – сімнадцятим.

 

в абзаці чотирнадцятому слово «посадових» замінити словом «посад»;

 

у частині шостій:

 

абзац третій після слів «ядерної енергії» доповнити словами «, діяльності посадових осіб експлуатуючої організації»;

 

доповнити частину новим абзацом такого змісту:

 

«на провадження діяльності, пов'язаної із здійсненням персоналом безпосереднього управління реакторною установкою на строк, не менший ніж два роки.»;

 

у частині восьмій:

 

абзац третій викласти в такій редакції:

 

«намір ліцензіата поширити дію ліцензії на додаткові ядерні установки, сховища для захоронення радіоактивних відходів, об’єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами, будівлі чи об'єкти, технологічно з ними пов’язані, додаткові джерела іонізуючого випромінювання, а також розширити межі майданчика, на якому розміщено ядерну установку або сховище для захоронення радіоактивних відходів чи об’єкт, призначений для поводження з радіоактивними відходами;»

 

частину дванадцяту замінити новими частинами такого змісту:

 

«У разі виникнення підстав для внесення змін до ліцензії чи її переоформлення ліцензіат протягом десяти робочих днів подає до органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки заяву. До заяви додаються документи, що обґрунтовують підстави для внесення змін чи переоформлення ліцензії, та документи, перелік яких встановлено відповідно до частини четвертої статті 12 цього Закону. У разі, якщо такі документи подавалися до органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки при видачі ліцензії і є чинними на момент подання заяви про внесення змін до цієї ліцензії чи її переоформлення, заявник посилається на ці документи.

 

Розгляд заяви про внесення змін до ліцензії та її переоформлення здійснюються у порядку, встановленому для видачі ліцензії.

 

Заява про внесення змін до ліцензії чи її переоформлення у разі наміру ліцензіата продовжити строк дії ліцензії подається не пізніше:

 

ніж за два роки до закінчення строку дії ліцензії на провадження діяльності на окремих етапах життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів.

 

ніж за два місяці до закінчення строку дії ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії, діяльності, пов'язаної із здійсненням персоналом безпосереднього управління реакторною установкою, та діяльності посадових осіб експлуатуючої організації.»;

 

У зв’язку з цим частину тринадцяту вважати частиною п’ятнадцятою.

 

12) у статті 16:

 

частину першу викласти в такій редакції:

«Дія ліцензії на провадження діяльності на окремих етапах життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів, ліцензії на провадження діяльності, пов'язаної із здійсненням персоналом безпосереднього управління реакторною установкою, та діяльності посадових осіб експлуатуючої організації та ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії може бути зупинена, а ліцензія на провадження діяльності на етапах будівництва та введення в експлуатацію ядерної установки (до завантаження ядерних матеріалів у ядерну установку) або будівництва сховища для захоронення радіоактивних відходів, ліцензії на провадження діяльності, пов'язаної із здійсненням персоналом безпосереднього управління реакторною установкою, та діяльності посадових осіб експлуатуючої організації та ліцензія на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії можуть бути анульовані органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, що їх видав, у разі:»;

 

після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:

 

«Про прийняте рішення про зупинення дії або анулювання ліцензії орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки повідомляє ліцензіата в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення із зазначенням причин зупинення дії або анулювання ліцензії. У разі зупинення дії ліцензії зазначаються умови, за яких дія ліцензії може бути поновлена.».

 

У зв’язку з цим частини четверту - шосту вважати відповідно частинами п’ятою – сьомою.

 

II. Прикінцеві положення

 

1.                 Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

 

Голова
Верховної Ради України

 

 

 

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux