Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Регуляторні акти Держатомрегулювання / Проєкти регуляторних актів
від 30 квітня 2014 р.
Київ
проект НПА

___ м. Київ №_______

 

 

 

 

 

Про затвердження Порядку проведення навчання і перевірки знань з питань радіаційної безпеки у персоналу і посадових осіб суб`єктів окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії

 

 

 

 

Відповідно до підпункту 38 пункту 4 Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 363, з метою забезпечення державного регулювання безпеки використання ядерної енергії

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Порядок проведення навчання і перевірки знань з питань радіаційної безпеки у персоналу і посадових осіб суб`єктів окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії, що додається.

 

2. Управлінню радіаційної безпеки (Рязанцев В.Ф.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України в установленому законодавством порядку.

 

3. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2016 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Макаровську О.А.

 

Голова С. Г. БОЖКО

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної інспекції

ядерного регулювання України

02 жовтня 2014 року 143 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК

проведення навчання і перевірки знань з питань радіаційної безпеки у персоналу і посадових осіб суб`єктів окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії

 

I. Загальні положення

 

1.1. Цей Порядок встановлює вимоги до проведення навчання і перевірки знань з питань радіаційної безпеки у персоналу і посадових осіб, які забезпечують радіаційну безпеку, суб’єктів діяльності з виробництва і використання джерел іонізуючого випромінювання, переробки уранових руд; перевезення радіоактивних матеріалів (далі – суб’єкти діяльності).

 

1.2 Цей порядок є обов’язковим для суб’єктів діяльності та інших суб’єктів, що проводять навчання та перевірку знань з питань радіаційної безпеки, органів державного управління у сфері використання ядерної енергії, Держатомрегулювання та його територіальних органів – державних інспекцій з ядерної та радіаційної безпеки (далі – територіальні органи).

 

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

 

екзаменаційна комісія – створена суб’єктом діяльності або іншим суб’єктом постійно діюча екзаменаційна комісія з перевірки знань з питань радіаційної безпеки;

 

навчання і перевірка знань з питань радіаційної безпеки – вивчення та перевірка знань вимог законодавства, норм, правил, стандартів з радіаційної безпеки, освоєння практичних аспектів дотримання вимог радіаційної безпеки та забезпечення радіаційного захисту;

 

персонал і посадові особи, які забезпечують радіаційну безпеку, – особи, призначені в установленому порядку відповідальними за радіаційну безпеку, радіаційний контроль; персонал, що працює з джерелами іонізуючого випромінювання; особи, які виконують завдання, що потребують спеціальних знань та навиків у сфері радіаційного захисту; персонал, робота якого пов’язана з медичним опроміненням, персонал аварійного реагування тощо;

 

суб'єкт діяльності – зареєстрована в установленому законом порядку юридична особа (підприємство, установа чи організація будь-якої форми господарювання) або фізична особа - підприємець, яка провадить чи заявила про намір провадити діяльність у сфері використання ядерної енергії, щодо якої Законом України «Про дозвільну діяльність в сфері використання ядерної енергії» установлені вимоги обов'язкового ліцензування, сертифікації або реєстрації.

 

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії», а також у Загальних вимогах до системи управління діяльністю у сфері використання ядерної енергії, затверджених наказом Держатомрегулювання від 19 грудня 2011 року № 190, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 січня 2012 року за № 17/20330.

 

ІІ.  Система навчання і перевірки знань суб’єкта діяльності

 

2.1. Суб’єкт діяльності запроваджує систему навчання та перевірки знань у персоналу і забезпечує, що персонал, допущений до самостійного виконання своїх обов’язків:

 

відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим суб’єктом діяльності;

 

пройшов відповідне навчання з питань радіаційної безпеки;

 

пройшов перевірку знань у встановленому законодавством порядку;

 

знає, розуміє та дотримується вимог радіаційної безпеки.

 

2.2. Суб’єкт діяльності призначає особу (групу осіб), на яку (яких) покладаються обов’язки щодо:

 

розробки та затвердження кваліфікаційних вимог до персоналу, методик, програм та планів - графіків проведення навчання і перевірки знань з питань радіаційної безпеки, з якими має бути ознайомлений персонал;

 

проведення перевірки відповідності персоналу кваліфікаційним вимогам при призначенні на посаду та під час роботи на займаній посаді, включаючи навчання та перевірку знань з питань радіаційної безпеки у персоналу;

 

обліку результатів проходження перевірки знань персоналом, ведення та зберігання відповідної документації;

 

контролю за дотриманням строків та процедур проведення навчання і перевірки знань з питань радіаційної безпеки.

 

2.3. Суб’єкт діяльності визначає кваліфікаційні вимоги до персоналу з урахуванням вимог законодавства, відповідних вимог органів державного управління, характеру та змісту обов’язків персоналу на займаній посаді. Суб’єкт діяльності забезпечує перегляд кваліфікаційних вимог з метою врахування змін умов праці та законодавства.

 

2.4. Кваліфікаційні вимоги до персоналу – це вимоги, яким має відповідати персонал на конкретній займаній посаді, зокрема: необхідний рівень освіти та професійне спрямування; необхідні спеціальні знання та навички; обсяг знань з питань радіаційної безпеки, обмеження за станом здоров’я, досвід роботи, особисті якості.

 

2.5. Суб’єкт діяльності забезпечує:

 

проходження персоналом та посадовими особами, які забезпечують радіаційну безпеку, навчання та перевірку знань з питань радіаційної безпеки з метою забезпечення їх готовності до виконання своїх обов'язків відповідно до посадових інструкцій та з дотриманням основних принципів культури безпеки;

 

фінансування витрат, пов’язаних з проходженням персоналом і посадовими особами, які забезпечують радіаційну безпеку, навчання з питань радіаційної безпеки, відповідно до законодавства та колективного договору;

 

інформування про умови праці, наявність на робочому місці персоналу небезпечних та шкідливих факторів, можливі наслідки їх впливу на здоров’я та про права працівників на пільги та компенсації за роботу в таких умовах, відповідно до законодавства та колективного договору;

 

наявність інструкцій з радіаційної безпеки на кожному робочому місці персоналу та для відповідного виду діяльності (робіт) у сфері використання ядерної енергії;

 

впровадження необхідних та достатніх заходів радіаційного захисту (у тому числі індивідуальних засобів захисту) з метою недопущення опромінення персоналу;

 

попередження працівників - жінок про необхідність своєчасного повідомлення про настання вагітності з огляду на можливі ризики для здоров’я жінки та здоров’я майбутньої дитини;

 

дотримання планів аварійного реагування, технічних, медичних та адміністративних вимог з метою попередження виникнення радіаційних аварій.

 

2.6. Керівники суб'єкта діяльності на всіх рівнях надають допомогу підлеглому персоналу і посадовим особам та сприяють вивченню ними вимог законодавства, норм, правил, стандартів з радіаційної безпеки шляхом організації спеціальних навчань, лекцій, надання консультацій тощо. Для кращого засвоєння матеріалу використовуються наочні посібники, проводяться тестування, тренування, створюються зручні умови для проведення перевірки знань у спеціальних приміщеннях та на робочих місцях.

 

 2.7. У випадку незадовільного результату перевірки знань з питань радіаційної безпеки персонал та посадові особи протягом одного місяця проходять повторне навчання і повторну перевірку знань. Не допускаються до роботи персонал та посадові особи, які не пройшли навчання і перевірку знань з питань радіаційної безпеки згідно з вимогами цього Порядку.

 

III. Навчання з питань радіаційної безпеки

 

3.1. Суб’єкт діяльності або інший суб’єкт, у разі наміру проводити навчання з питань радіаційної безпеки, письмово повідомляє про це Держатомрегулювання або її територіальний орган.

 

3.2.           До письмового повідомлення додається інформація про:

 

матеріально-технічне, навчально-методичне забезпечення та викладацький склад (із зазначенням спеціальної освіти та стажу роботи за фахом) відповідно до вимог чинного законодавства;

 

погоджені з Держатомрегулювання або її територіальним органом навчальні плани та програми з питань радіаційної безпеки,

впроваджену систему оформлення, обліку і зберігання протоколів перевірки знань з питань радіаційної безпеки;

 

проходження членами екзаменаційної комісії перевірки знань з питань радіаційної безпеки в комісії Держатомрегулювання або її територіальному органі згідно з вимогами цього Порядку;

 

викладацький склад (кваліфікованих працівників з досвідом роботи у сфері використання ядерної енергії не менше трьох років, які здійснюють викладацьку, наукову або дослідницьку діяльність у цій сфері);

 

матеріально-технічну базу та необхідні умови для проведення навчального процесу (функціональні приміщення та забезпеченість обладнанням для проведення навчання, методично - консультативні матеріали для кожного учасника навчального процесу, сертифіковані та повірені дозиметричні прилади для проведення практичних занять тощо).

 

3.3.           Навчальні плани та програми складаються із теоретичної та практичної частин та включають такі модулі навчання:

 

основний модуль – загальні питання щодо дії іонізуючого випромінювання на організм людини, взаємодії іонізуючого випромінювання з речовиною; основи дозиметрії; забезпечення контролю якості при здійсненні окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії; дотримання основних принципів радіаційного захисту і безпеки; вивчення вимог законодавства, норм, правил, стандартів з радіаційної безпеки, основ державного регулювання радіаційної безпеки; попередження радіаційних аварій та реагування на них, інші питання, що пов’язані із забезпеченням радіаційної безпеки;

 

додатковий модуль – навчання з урахуванням специфіки кожного окремого виду діяльності у сфері використання ядерної енергії та видів робіт з джерелами іонізуючого випромінювання.

 

Рекомендована кількість годин навчання за базовим та додатковим модулями складає 50 годин.

 

3.4. Навчальні плани та програми розробляються окремо для кожного виду діяльності з виробництво і використання джерел іонізуючого випромінювання; переробки уранових руд; перевезення радіоактивних матеріалів.

 

3.4.           Навчання з питань радіаційної безпеки включає:

 

базове навчання з питань радіаційної безпеки – вивчення основ радіаційної безпеки у навчальних закладах і під час професійного навчання в рамках загальнотехнічних і спеціальних дисциплін у навчальних програмах яких мають передбачатися окремі питання (розділи) з питань радіаційної безпеки. Типові навчальні плани і програми навчання з питань радіаційної безпеки (вищі навчальні заклади, професійно-технічні навчальні заклади), зміст окремих розділів з питань радіаційної безпеки у навчальних програмах загальнотехнічних та спеціальних дисциплін затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти і науки, в усіх навчальних закладах за погодженням з Держатомрегулювання;

 

первинне навчання – навчання з питань радіаційної безпеки під час призначення на посаду, до початку виконання своїх обов’язків посадових осіб, які забезпечують радіаційну безпеку або під час прийняття на роботу, до початку виконання своїх обов’язків працівників, зайнятих на об’єктах із виробництва і використання джерел іонізуючого випромінювання, перевезення радіоактивних матеріалів та переробки уранових руд;

 

періодичне навчання – проводиться з урахуванням ступенів ризику від провадження діяльності в сфері використання ядерної енергії, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 13 листопада 2013 року № 824 «Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки», а саме: з високим ступенем ризику – не менш ніж один раз на три роки; із середнім ступенем ризику – не менше ніж один раз на п’ять років; з незначним ступенем ризику – не менше ніж один раз на сім років;

 

позачергове навчання – проводиться при переведенні працівника на іншу роботу або призначені на іншу посаду, що потребує додаткових знань з питань радіаційної безпеки, у разі зміни вимог законодавства в сфері використання ядерної енергії (може у формі семінару); впровадження нових радіаційних технологій; порушень персоналом чи посадовими особами вимог законодавства, норм, правил, стандартів з радіаційної безпеки, умов документів дозвільного характеру, що впливають або можуть вплинути на стан радіаційної безпеки.

 

3.6. Посадові особи, які забезпечують радіаційну безпеку, та персонал де сталася радіаційна аварія протягом місяця проходять позачергове навчання і перевірку знань з питань радіаційної безпеки згідно з цим Порядком, якщо комісією з розслідування встановлено факт порушення ними вимог законодавства в сфері використання ядерної енергії.

 

3.7. Залучення представників органів державного управління, Держатомрегулювання чи його територіальних органів до проведення навчальних заходів (лекцій, семінарів, консультацій тощо) здійснюється відповідно до Закону України «Про державну службу» та Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

 

3.8. Суб’єкти діяльності або інші суб’єкти, що проводять навчання з питань радіаційної безпеки, щорічно до 15 січня року, наступного за звітним, подають до Держатомрегулювання або її територіального органу щорічні звіти щодо результатів проведення навчання і перевірки знань з питань радіаційної безпеки згідно з цим Порядком. за формою, наведеною в додатку 1.

 

3.9. Перелік суб’єктів діяльності або інших суб’єктів, що відповідають вимогам цього Порядку, розміщується на офіційному веб-сайті Держатомрегулювання.

 

IV. Перевірка знань з питань радіаційної безпеки

 

4.1. Перевірка знань з питань радіаційної безпеки проводиться згідно з вимогами законодавства, норм правил і стандартів з радіаційної безпеки, в обсязі, передбаченому кваліфікаційними вимогами та посадовими інструкціями до посади, яку займає чи претендує зайняти персонал чи посадові особи.

 

4.2. Суб’єкт діяльності або інший суб’єкт забезпечують проведення перевірки знань з питань радіаційної безпеки у персоналу та посадових осіб, які забезпечують радіаційну безпеку, в таких випадках:

 

первинну – при призначенні на посаду, переведенні на іншу посаду, якщо нова посада вимагає додаткових знань з питань радіаційної безпеки;

 

періодичну (чергову) – не менше ніж один раз на рік під час роботи на одній посаді,

 

повторну – у випадку негативного результату проходження періодичної (чергової) перевірки знань;

 

позачергову – у випадках, передбачених суб’єктом діяльності, а також у разі набрання чинності законодавством, нормами, правилами, стандартами з радіаційної безпеки; у разі перерви у виконанні службових обов’язків більше шести місяців;

 

перед поверненням персоналу та посадових осіб до виконання своїх посадових обов’язків після відсторонення від роботи; на вимогу Держатомрегулювання та територіальних органів у разі порушення персоналом чи посадовими особами вимог законодавства, норм, правил, стандартів з радіаційної безпеки, умов документів дозвільного характеру, що впливають або можуть вплинути на стан радіаційної безпеки.

 

4.3. Перевірка знань з питань радіаційної безпеки здійснюється екзаменаційною комісією, склад якої затверджується наказом керівника суб’єкта діяльності чи іншого суб’єкта. Головою комісії призначається керівник підприємства або його заступник, до службових обов'язків яких входить організація роботи з питань радіаційної безпеки, а в разі потреби створення комісій в окремих структурних підрозділах, їх очолюють керівник відповідного підрозділу чи його заступник.

 

4.4. До складу екзаменаційної комісії входять не менше трьох осіб, що пройшли навчання з питань радіаційної безпеки згідно з цим Порядком. У складі екзаменаційної комісії мають право бути присутніми представник профспілки, страхові експерти з охорони праці відповідного робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

Участь представника Держатомрегулювання або його територіального органу у складі екзаменаційної комісії обов'язкова лише під час проведення первинної перевірки знань з питань радіаційної безпеки у посадових осіб, які забезпечують радіаційну безпеку.

 

4.5. Перевірка знань з питань радіаційної безпеки проводиться у формі письмового тестування. Перелік запитань для перевірки знань з питань радіаційної безпеки складається членами екзаменаційної комісії та затверджується керівником, з урахуванням виду діяльності (робіт) в сфері використання ядерної енергії.

 

4.6. Розуміння вимог законодавства, норм, правил, стандартів з радіаційної безпеки, а також принципів культури безпеки персонал та посадові особи демонструє шляхом наведення прикладів практичного застосування цих вимог та принципів при виконанні посадових обов'язків.

 

4.7 Загальна кількість питань для перевірки знань з питань радіаційної безпеки не може бути меншою 30 та перевищувати 45. Тестування вважається пройденим у разі надання особою, знання якої перевіряються:

 

не менше 60 % повних правильних відповідей;

 

не більше 30 % часткових/неповних відповідей.

 

4.8. Результати перевірки знань оформляються протоколом засідання екзаменаційної комісії з перевірки знань з питань радіаційної безпеки за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку.

 

4.9. Не допускаються до роботи персонал і посадові особи, які не пройшли навчання і перевірку знань з питань радіаційної безпеки згідно з вимогами цього Порядку.

 

4.10 Представники профспілок, уповноважені найманими працівниками особи, як члени постійно діючих екзаменаційних комісій з перевірки знань з питань радіаційної безпеки, проходять навчання з питань радіаційної безпеки відповідно до вимог цього Порядку, а перевірку знань у порядку, визначеному відповідними громадськими організаціями за участю представника Держатомрегулювання або його територіального органу.

 

V. Контроль, координація і методичний супровід навчання і перевірки знань з питань радіаційної безпеки

 

5.1. Контроль, координацію і методичний супровід навчання і перевірки знань з питань радіаційної безпеки, у тому числі контроль за дотриманням вимог цього Порядку, здійснює Держатомрегулювання та його територіальні органи.

 

5.2. Під час участі в засіданні екзаменаційної комісії державний інспектор Держатомрегулювання або територіального органу має право:

 

ознайомитися з повноваженнями та порядком роботи екзаменаційної комісії з перевірки знань з питань радіаційної безпеки;

 

ознайомитися з посадовою інструкцією особи, знання якої перевіряються;

 

ставити персоналу та посадовим особам, знання яких перевіряються, запитання щодо розуміння ними вимог законодавства, норм, правил та стандартів з радіаційної безпеки;

 

оцінювати правильність і повноту відповідей;

 

перевіряти правильність оформлення протоколів засідань екзаменаційної комісії;

 

підписувати протокол засідання екзаменаційної комісії, підпис державного інспектора у протоколі підтверджує дотримання екзаменаційною комісією вимог законодавства щодо проведення перевірки знань.

 

5.3 У разі виявлення порушень і недоліків у сфері безпеки використання ядерної енергії під час участі у роботі екзаменаційної комісії, у тому числі невиконання вимог цього Порядку, недотримання навчальних планів та програм, узгоджених з Держатомрегулювання або її територіальним органом, державний інспектор надає у встановленому законодавством порядку припис щодо необхідності усунення виявлених порушень і недоліків.

 

 

Начальника Управління радіаційної

безпеки – державний інспектор В. Ф. Рязанцев

 

 

 

Додаток 1

до пункту 3.8 Порядку проведення навчання і перевірки знань з питань радіаційної безпеку персоналу та посадових осіб суб’єктів окремих видів діяльності в сфері використання ядерної енергії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма щорічного звіту за результатами проведення навчання та перевірки знань з питань радіаційної безпеки

ЗАТВЕРДЖЕНО

__________________________________________

(посада керівника суб’єкта навчання та перевірки знань) 

_____________

(підпис) 

_____________________

     (ініціали та прізвище) 

____________ 20__ р.

 

М. П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ

про результати проведення навчання та перевірки знань з питань радіаційної безпеки за 20___ рік

_______________________________________________

(найменування суб’єкта діяльності або іншого суб’єкта )

 

1. Інформація про погодження Держатомрегулюванням або територіальним органом навчальних планів та програм із зазначенням окремих видів діяльності в сфері використання ядерної енергії, для яких розроблені ці навчальні плани та програми.

 

2. Інформація про екзаменаційну комісію суб’єкта діяльності або іншого суб’єкта, склад комісії, номер та дата протоколу про перевірку знань з питань радіаційної безпеки.

 

3. Інформація про матеріально-технічну базу та необхідні умови для проведення навчального процесу (функціональні приміщення, обладнання для презентацій: оргтехніка, екран, фліпчарт, дошка, маркери, мікрофон, методично-консультативні матеріали для кожного учасника, сертифіковані та повірені дозиметричні прилади для проведення практичних занять тощо.

 

4. Інформація про проведення навчання та перевірки знань з питань радіаційної у персоналу та посадових осіб за звітний період (перелік персоналу та посадових осіб, що пройшли навчання за звітний період із зазначенням прізвища, ім’я по – батькові, посади та найменування суб’єкта діяльності).

 

 

 

 

 

Додаток 2

до пункту 4.8 Порядку проведення навчання і перевірки знань з питань радіаційної безпеки у персоналу і посадових осіб суб'єктів окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії

 

 

__________________________________________________________________(найменування юридичної особи)

 

П Р О Т О К О Л № ______

 

від _______________20_____ року м.

 

засідання екзаменаційної комісії з перевірки знань з питань радіаційної безпеки

_________________________________________________

Комісія у складі:

Голови _______________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по - батькові)

і членів комісії

____________________________________________________________________;

(посада, прізвище, ім’я, по - батькові)

створеної на підставі наказу від ______________ № _______, яка перевірила знання у працівників ____________________________

(найменування суб’єкта діяльності або іншого суб’єкта)

 

Таблиця

 

№ з/п

Прізвище, ім’я та по - батькові

Посада,

Вид перевірки (первинна, періодична повторна, позачергова)

 

Висновок комісії

(% правильних відповідей)

Підпис особи, знання якої перевірено

 

 

 

 

 

 

 

Додаток: перелік запитань, за якими здійснювалось опитування або копія

письмового тесту

 

Голова комісії _______________________________________________________

(підпис, прізвище, ім’я, по - батькові)

Члени комісії ________________________________________________________

(підпис, прізвище, ім’я, по - батькові)

_____________________________________________________________________

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux