Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Регуляторні акти Держатомрегулювання / Проєкти регуляторних актів
від 05 серпня 2014 р.
Київ
проект НПА

ПРОЕКТ

 

 

Про затвердження Положення про перелік документів, що подаються експлуатуючою організацією для отримання ліцензії на провадження діяльності на окремому етапі життєвого циклу ядерної установки

 

 

Відповідно до статті 12 Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії”

наказую:

1. Затвердити Положення про перелік документів, що подаються експлуатуючою організацією для отримання ліцензії на провадження діяльності на окремому етапі життєвого циклу ядерної установки, що додається.

2. Департаменту з питань безпеки ядерних установок (Григораш О.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

  

Голова С.БОЖКО

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної інспекції

ядерного регулювання України

__________2014 р. № ______

 

ПОЛОЖЕННЯ

про перелік документів, що подаються

експлуатуючою організацією для отримання ліцензії на провадження діяльності на окремому етапі життєвого циклу ядерної установки

 

1. Це Положення визначає перелік документів, що надаються експлуатуючою організацією для отримання ліцензії на провадження діяльності на окремому етапі життєвого циклу ядерної установки, переоформлення, внесення змін до чинних ліцензій чи видачі дубліката у разі втрати або пошкодження ліцензій.

 

2. Етапи життєвого циклу ядерної установки, провадження діяльності на яких підлягає ліцензуванню, визначені в статті 8 Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії".

 

3. Для отримання (переоформлення, внесення змін) ліцензії на провадження діяльності на окремому етапі життєвого циклу ядерної установки експлуатуюча організація (далі - заявник) подає до Держатомрегулювання України заяву за формою, встановленою у додатку 1 до цього Положення.

 

4. До заяви додаються:

копії засвідчених у встановленому порядку установчих документів (статут або положення);

документи, що засвідчують рівень безпеки ядерної установки, документи, що підтверджують спроможність заявника дотримуватися умов провадження заявленого виду діяльності, а також підтверджують відповідність фінансових, матеріальних, інших ресурсів, організаційної структури та персоналу заявника вимогам, установленим нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки, в обсязі, необхідному для її забезпечення (у випадку переоформлення або внесення змін до ліцензії, якщо такі документи подавалися до органу, який видав ліцензію, і є чинними на момент подання заяви, заявникові достатньо посилатися на ці документи). Перелік документів з урахуванням конкретного етапу життєвого циклу ядерної установки наведено в додатках 2, 3, 4 до цього Положення;

 

копія рішення про призначення (створення) експлуатуючої організації (оператора);

 

довідка про кваліфікацію персоналу експлуатуючої організації за формою, встановленою додатком 5 до цього Положення;

 

ліцензію, що підлягає переоформленню або до якої уносяться зміни;

 

документи, які обґрунтовують підстави для переоформлення або внесення змін до ліцензії.

 

5. Для видачі дубліката ліцензії на провадження діяльності на окремому етапі життєвого циклу ядерної установки ліцензіат подає до Держатомрегулювання України такі документи:

 

заяву на видачу дубліката ліцензії за формою, наведеною в додатку 1 до цього Положення;

 

непридатний для користування внаслідок пошкодження бланк ліцензії у разі його наявності.

 

 

Заступник директора Департаменту

з питань безпеки ядерних установок –

державний інспектор О.В. Григораш

 

 

Додаток 1

до Положення про перелік документів, що подаються експлуатуючою організацією для отримання ліцензії на провадження діяльності на окремому етапі життєвого циклу ядерної установки

 

 

ЗАЯВА

на отримання (переоформлення, внесення змін, видачу дубліката) ліцензії на провадження діяльності

 

(назва виду діяльності на окремому етапі життєвого циклу ядерної установки )

 

Експлуатуюча організація________________________________________________ ______________________________________________________________________

(найменування експлуатуючої організації, місцезнаходження, прізвище, ім'я та по батькові керівника. У разі, коли діяльність будуть провадити філії, інші відокремлені підрозділи також зазначається їх найменування, місцезнаходження, прізвище, ім'я та по батькові керівника)

 

організаційно-правова форма господарювання ______________________________

 

код згідно з ЄДРПОУ____________________________________________________

 

Банківські реквізити_____________________________________________________

 

Прошу видати / переоформити / внести зміни/ ліцензію, видати дублікат ліцензії у зв’язку з_______________________________________________________________

на провадження ________________________________________________________

______________________________________________________________________

(етап життєвого циклу ядерної установки, номер та серія ліцензії, що підлягає переоформленню чи внесенню змін, номер та серія ліцензії, дублікат якої необхідно видати)

 

Межі майданчика, на якому розміщено (планується розмістити) ядерну установку

______________________________________________________________________

 

З порядком видачі ліцензії, умовами та правилами провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.

 

Документи, що додаються________________________________________________

(перелік документів, що додаються)

 

Дата подання заяви "___" _______________ ____ р.

 

_____________________________________ _____________ ______________________

(посада керівника або уповноваженої особи) (підпис) ( ініціали та прізвище)

М.П.»

Дата реєстрації заяви "___" _______________ 20__ р. № ____________

______________________________

(посада особи, яка прийняла заяву) 

_________

(підпис) 

____________________

(ініціали та прізвище) 

 

 

 

 

Додаток 2

до Положення про перелік документів, що подаються експлуатуючою організацією для отримання ліцензії на провадження діяльності на окремому етапі життєвого циклу ядерної установки

 

ПЕРЕЛІК

документів, що додаються до заяви на отримання ліцензії на провадження діяльності на етапах будівництва та введення в експлуатацію ядерної установки

 

1. Копія генерального плану майданчика, на якому планується розмістити ядерну установку (далі – ЯУ) відповідно до статті 12 Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» та статті 4 Закону України «Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення».

 

2. Попередній звіт з аналізу безпеки ЯУ відповідно до пункту 6.4.4 та підпункту 9.1.2 пункту 9.1 розділу IX Загальних положень безпеки атомних станцій, затверджених наказом Держатомрегулювання України від 19.11.2007р. № 162, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25 січня 2008 р. за № 56/14747, пункту 2 підрозділу 1 розділу VIII Загальних положень безпеки ядерної підкритичної установки, затверджених наказом Держатомрегулювання України від 12.03.2012р. № 56 та зареєстрованих в Мін’юсті 27 квітня 2012 р. за № 640/20953 та пункту 2 підрозділу 1 розділу VІІІ Загальних положень безпеки об’єкта по виробництву ядерного палива, затверджених наказом Держатомрегулюванння України від 06.09.2010р. № 112, зареєстрованих в Мін’юсті 10.11.2010 р. за № 1082/18377.

 

3. Проект ЯУ або копія документу про затвердження проекту ЯУ. (Ліцензія на будівництво та введення в експлуатацію ЯУ видається лише за умови затвердження проекту ЯУ відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»).

 

4. Копія плану забезпечення обліку та контролю ядерних матеріалів на етапах будівництво та введення в експлуатацію ЯУ відповідно до статті 67 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» та пунктів 6.8.11, 8.1.21 Загальних положень безпеки атомних станцій, затверджених наказом Держатомрегулювання України від 19.11.2007р. № 162, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25 січня 2008 р. за № 56/14747.

 

5. Копія настанови щодо системи управління (настанова з якості) на етапі будівництва ЯУ відповідно до Загальних вимог до системи управління діяльністю у сфері використання ядерної енергії, затверджених наказом Держатомрегулювання України від 19.12.2011р. N 190, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10 січня 2012 р. за N 17/20330, пункту 2.7 Вимог з безпеки до вибору майданчика для розміщення атомної станції, затверджених наказом Держатомрегулювання України від 07.04.2008 N 68 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28 травня 2008 року за № 467/15158, пункту 5 підрозділу 1 розділу VIII Загальних положень безпеки ядерної підкритичної установки, затверджених наказом Держатомрегулювання України від 12.03.2012р. № 56 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2012 р. за № 640/20953, пункту 5 підрозділу 1 розділу VІІІ Загальних положень безпеки об’єкта по виробництву ядерного палива, затверджених наказом Держатомрегулюванння України від 06.09.2010р. № 112, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10.11.2010 р. за № 1082/18377.

 

6. Копія положення про перевірку знань законодавства, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки відповідно до Порядку проведення навчання і перевірки знань з питань ядерної та радіаційної безпеки у персоналу експлуатуючої організації (оператора) та юридичних осіб, які залучаються експлуатуючими організаціями як підрядники, затвердженого наказом Держатомрегулювання України від 18.10.2012р. № 188 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2012р. за № 1817/22129.

 

7. Перелік посадових осіб, до службових обов’язків яких віднесено здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов’язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки відповідно до пункту 9.1.1 Загальних положень безпеки атомних станцій, затверджених наказом Держатомрегулювання України від 19.11.2007р. № 162 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25 січня 2008 р. за № 56/14747.

 

8. Копія наказу про призначення одного із заступників керівника заявника відповідальним за стан системи фізичного захисту відповідно до абзацу шостого статті 18 Закону України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання», пункту 2.3 Вимог до об'єктового плану взаємодії у разі вчинення диверсії, затверджених наказом Держатомрегулювання України від 22.11.2010 N 163, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 15 грудня 2010 року за № 1264/18559.

 

9. Копії наказів про надання допуску до виконання особливих робіт керівнику та персоналу ЯУ, переліку посад працівників, робота на яких потребує допуску до виконання особливих робіт, виданих та оформлених в порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1997 р. N 1471 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 р. N 284) «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки для надання фізичним особам допуску до виконання особливих робіт на ядерних установках з ядерними матеріалами, радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання».

10. Копія акту визначення рівня фізичного захисту ЯУ, оформленого у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. N 625 «Про затвердження Порядку визначення рівня фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання відповідно до їх категорії».

11. Довідка складена заявником в довільній формі про професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців, на яких покладається здійснення функцій фізичного захисту, відповідно до програми та переліку питань, розроблених заявником, та/або копії сертифікатів про проходження навчання в навчальних закладах, які отримали ліцензію на провадження діяльності з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з фізичного захисту ЯУ, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання відповідно до статті 17, абзацу четвертого статті 18 Закону України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання», пункту 9 Положення про державну систему професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 21.03.2012 № 263, підпункту г) пункту 2.9 Правил фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів, затверджених наказом Держатомрегулювання України від 04.08.2006 № 116, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 21 вересня 2006 р. за N 1067/12941.

 

12. Копія фінансового плану, пов'язаного із забезпеченням фізичного захисту ЯУ. При подачі заяви на переоформлення ліцензії або внесення змін до ліцензії, у зв’язку з наміром ліцензіата продовжити строк її дії – звіт про виконання фінансового плану, пов'язаного із забезпеченням фізичного захисту ЯУ відповідно до статті 28 Закону України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання» та Порядку проведення розрахунків і складання фінансових планів фізичного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.08.2005 № 740.

 

13. Довідка складена заявником в довільній формі про наявність об’єктового плану взаємодії експлуатуючої організації, органів державної влади та сил допомоги ззовні у разі вчинення диверсії, процедура повідомлення про порушення режиму фізичного захисту, пам’ятки дій для персоналу відповідно до абзацу сьомому статті 18 Закону України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання», глави 7 Правил фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів, затверджених наказом Держатомрегулювання України від 04.08.2006 N 116, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 21 вересня 2006 р. за N 1067/12941, пунктів 2.13-2.15 Вимог до об'єктового плану взаємодії у разі вчинення диверсії, затверджених наказом Держатомрегулювання України від 22.11.2010 року N 163, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 15 грудня 2010 року за № 1264/18559.

 

14. Копія програми забезпечення якості діяльності з фізичного захисту відповідно до останнього абзацу статті 18 Закону України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання», пункту 2.6 Правил фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів, затверджених наказом Держатомрегулювання України від 04.08.2006 N 116, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 21 вересня 2006 р. за N 1067/12941 .

 

15. Інформація складена заявником в довільній формі про наявність об’єктової проектної загрози відповідно до абзацу 9 пункту 11 Порядку функціонування державної системи фізичного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 р. N 1337, наказу Держатомрегулювання України від 17.12.2012  № 238 «Про затвердження Переліку радіаційно небезпечних об’єктів в Україні, для яких розробляється об’єктова проектна загроза», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 2 січня 2013 року за № 21/22553, пункту 4 глави 9 розділу V Загальних положень безпеки об’єкта по виробництву ядерного палива, затверджених наказом Держатомрегулюванння України від 06.09.2010р. № 112, зареєстрованих в Мінюсті 10.11.2010 р. за № 1082/18377.

 

16. Копія плану забезпечення фізичного захисту ЯУ та ядерних матеріалів на етапі будівництва та введення в експлуатацію ЯУ відповідно до пункту 1.2 розділу 1 та пункту 2.9 Правил фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів, затверджених наказом Держатомрегулювання України від 04.08.2006 N 116, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 21 вересня 2006 р. за N 1067/12941.

 

17. Копія концепції зняття з експлуатації ЯУ відповідно до статті 42 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», пунктів 11, 12 розділу X Загальних положень безпеки ядерної підкритичної установки, затверджених наказом Держатомрегулювання України від 12.03.2012р. № 56, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2012 р. за № 640/20953.

 

Додаток 3

до Положення про перелік документів, що подаються експлуатуючою організацією для отримання ліцензії на провадження діяльності на окремому етапі життєвого циклу ядерної установки

 

ПЕРЕЛІК

документів, що додаються до заяви на отримання ліцензії на провадження діяльності на етапі експлуатації ядерної установки

 

1. Копія генерального плану майданчика, на якому розміщено ядерну установку (далі – ЯУ) відповідно до статті 12 Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» та статті 4 Закону України «Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення».

 

2. Остаточний звіт з аналізу безпеки ЯУ відповідно до пункту 6.4.4 Загальних положень безпеки атомних станцій, затверджених наказом Держатомрегулювання України від 19.11.2007р. № 162, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25 січня 2008 р. за № 56/14747, пункту 3.1.8 Правил ядерної безпеки реакторних установок атомних станцій з реакторами з водою під тиском, затверджених наказом Держатомрегулювання України від 15.04.2008 р. № 73, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 9 червня 2008 за N 512/15203 та пункту 5.4 Вимог до оцінки безпеки атомних станцій, затверджених наказом Держатомрегулювання України від 22.09.2010 N 124 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 21 жовтня 2010 р. за N 964/18259. При подачі заяви на переоформлення ліцензії або внесення змін до ліцензії, у зв’язку з наміром ліцензіата продовжити строк її дії – звіт з періодичної переоцінки безпеки.

 

3. Копія договору обов’язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду відповідно до статті 43 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку».

 

4. Копія плану забезпечення обліку та контролю ядерних матеріалів на етапі експлуатації ЯУ відповідно до статті 67 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» та пунктів 6.8.11, 8.1.21 Загальних положень безпеки атомних станцій, затверджених наказом Держатомрегулювання України від 19.11.2007р. № 162, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25 січня 2008 р. за № 56/14747.

 

5. Копія настанови щодо системи управління (настанова з якості) на етапі експлуатації ЯУ відповідно до Загальних вимог до системи управління діяльністю у сфері використання ядерної енергії, затверджених наказом Держатомрегулювання України від 19.12.2011р. N 190, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10 січня 2012 р. за N 17/20330, пункту 2.7 Вимог з безпеки до вибору майданчика для розміщення атомної станції, затверджених наказом Держатомрегулювання України від 07.04.2008 N 68 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28 травня 2008 року за № 467/15158, пункту 5 підрозділу 1 розділу VIII Загальних положень безпеки ядерної підкритичної установки, затверджених наказом Держатомрегулювання України від 12.03.2012р. № 56 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2012 р. за № 640/20953, пункту 5 підрозділу 1 розділу VІІІ Загальних положень безпеки об’єкта по виробництву ядерного палива, затверджених наказом Держатомрегулюванння України від 06.09.2010р. № 112, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10.11.2010 р. за № 1082/18377.

 

6. Копія положення про перевірку знань законодавства, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки відповідно до Порядку проведення навчання і перевірки знань з питань ядерної та радіаційної безпеки у персоналу експлуатуючої організації (оператора) та юридичних осіб, які залучаються експлуатуючими організаціями як підрядники, затвердженого наказом Держатомрегулювання України від 18.10.2012р. № 188 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2012р. за № 1817/22129.

 

7. Перелік посадових осіб, до службових обов’язків яких віднесено здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов’язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки відповідно до пункту 9.1.1 Загальних положень безпеки атомних станцій, затверджених наказом Держатомрегулювання України від 19.11.2007р. № 162 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25 січня 2008 р. за № 56/14747.

 

8. Копія наказу про призначення одного із заступників керівника заявника відповідальним за стан системи фізичного захисту відповідно до абзацу шостого статті 18 Закону України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання», пункту 2.3 Вимог до об'єктового плану взаємодії у разі вчинення диверсії, затверджених наказом Держатомрегулювання України від 22.11.2010 N 163, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 15 грудня 2010 року за № 1264/18559.

 

9. Копії наказів про надання допуску до виконання особливих робіт керівнику та персоналу ЯУ, переліку посад працівників, робота на яких потребує допуску до виконання особливих робіт, виданих та оформлених в порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1997 р. N 1471 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 р. N 284) «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки для надання фізичним особам допуску до виконання особливих робіт на ядерних установках з ядерними матеріалами, радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання».

 

10. Копія акту визначення рівня фізичного захисту ЯУ, оформленого у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. N 625 «Про затвердження Порядку визначення рівня фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання відповідно до їх категорії».

 

11. Довідка складена заявником в довільній формі про професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців, на яких покладається здійснення функцій фізичного захисту, відповідно до програми та переліку питань, розроблених заявником, та/або копії сертифікатів про проходження навчання в навчальних закладах, які отримали ліцензію на провадження діяльності з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з фізичного захисту ЯУ, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання відповідно до статті 17, абзацу четвертого статті 18 Закону України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання», пункту 9 Положення про державну систему професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 21.03.2012 № 263, підпункту г) пункту 2.9 Правил фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів, затверджених наказом Держатомрегулювання України від 04.08.2006 № 116, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 21 вересня 2006 р. за N 1067/12941.

 

12. Копія фінансового плану, пов'язаного із забезпеченням фізичного захисту ЯУ. При подачі заяви на переоформлення ліцензії або внесення змін до ліцензії, у зв’язку з наміром ліцензіата продовжити строк її дії – звіт про виконання фінансового плану, пов'язаного із забезпеченням фізичного захисту ЯУ, відповідно до статті 28 Закону України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання» та Порядку проведення розрахунків і складання фінансових планів фізичного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.08.2005 № 740 .

 

13. Довідка складена заявником в довільній формі про наявність об’єктового плану взаємодії експлуатуючої організації, органів державної влади та сил допомоги ззовні у разі вчинення диверсії, процедура повідомлення про порушення режиму фізичного захисту, пам’ятки дій для персоналу відповідно до абзацу сьомому статті 18 Закону України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання», глави 7 Правил фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів, затверджених наказом Держатомрегулювання України від 04.08.2006 N 116, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 21 вересня 2006 р. за N 1067/12941, пунктів 2.13-2.15 Вимог до об'єктового плану взаємодії у разі вчинення диверсії, затверджених наказом Держатомрегулювання України від 22.11.2010 року N 163, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 15 грудня 2010 року за № 1264/18559.

 

14. Копія програми забезпечення якості діяльності з фізичного захисту відповідно до останнього абзацу статті 18 Закону України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання», пункту 2.6 Правил фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів, затверджених наказом Держатомрегулювання України від 04.08.2006 N 116, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 21 вересня 2006 р. за N 1067/12941.

 

15. Інформація складена заявником в довільній формі про наявність об’єктової проектної загрози відповідно до абзацу 9 пункту 11 Порядку функціонування державної системи фізичного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 р. N 1337, наказу Держатомрегулювання України від 17.12.2012  № 238 «Про затвердження Переліку радіаційно небезпечних об’єктів в Україні, для яких розробляється об’єктова проектна загроза», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 2 січня 2013 року за № 21/22553, пункту 4 глави 9 розділу V Загальних положень безпеки об’єкта по виробництву ядерного палива, затверджених наказом Держатомрегулюванння України від 06.09.2010р. № 112, зареєстрованих в Мінюсті 10.11.2010 р. за № 1082/18377.

 

16. Копія плану забезпечення фізичного захисту ЯУ та ядерних матеріалів на етапі експлуатації ЯУ відповідно до пункту 1.2 розділу 1 та пункту 2.9 Правил фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів, затверджених наказом Держатомрегулювання України від 04.08.2006 N 116, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 21 вересня 2006 р. за N 1067/12941.

 

17. Копія акту готовності об’єкта до експлуатації оформленого у відповідності до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461.

 

18. Копія технологічного регламенту безпечної експлуатації ЯУ відповідно до пунктів 2.4, 10.3.1, 10.3.2 Загальних положень безпеки атомних станцій затверджених наказом Держатомрегулювання України від 19.11.2007р. № 162, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25 січня 2008 р. за № 56/14747, пункту 4.2 Правил ядерної безпеки реакторних установок атомних станцій з реакторами з водою під тиском, затверджених наказом Держатомрегулювання України від 15.04.2008 р. № 73, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 9 червня 2008 р. за № 512/15203, пункту 3 підрозділу 3 розділу IX Загальних положень безпеки ядерної підкритичної установки, затверджених наказом Держатомрегулювання України від 12.03.2012р. № 56, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2012 р. за № 640/20953.

 

19. Копія регламенту радіаційного контролю відповідно до пункту 6.8.8 Загальних положень безпеки атомних станцій, затверджених наказом Держатомрегулювання України від 19.11.2007р. № 162, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25 січня 2008 р. за № 56/14747.

 

20. Копія інструкції з експлуатації ЯУ відповідно до пункту 4.2, 4.3 Правил ядерної безпеки реакторних установок атомних станцій з реакторами з водою під тиском, затверджених наказом Держатомрегулювання України від 15.04.2008 р. № 73 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 9 червня 2008 р. за № 512/15203.

 

21. Копія інструкції з ліквідації аварій та аварійних ситуацій на ЯУ відповідно до пунктів 5.3.4, 10.9 Загальних положень безпеки атомних станцій, затверджених наказом Держатомрегулювання України від 19.11.2007р. № 162, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25 січня 2008 р. за № 56/14747.

 

22. Копія керівництва з управління запроектними аваріями на ЯУ відповідно до пункту 10.9 Загальних положень безпеки атомних станцій, затверджених наказом Держатомрегулювання України від 19.11.2007р. № 162, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25 січня 2008 р. за № 56/14747, пунктів 4.2, 4.3 Правил ядерної безпеки реакторних установок атомних станцій з реакторами з водою під тиском, затверджених наказом Держатомрегулювання України від 15.04.2008 р. № 73, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 9 червня 2008 р. за № 512/15203, пункту 9 підрозділу 3 розділу IX Загальних положень безпеки ядерної підкритичної установки, затверджених наказом Держатомрегулювання України від 12.03.2012р. № 56, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2012 р. за № 640/20953, пункт 8 підрозділу 3 розділу IX Загальних положень безпеки об’єкта по виробництву ядерного палива, затверджених наказом Держатомрегулюванння України від 06.09.2010р. № 112, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10.11.2010 р. за № 1082/18377.

 

23. Копія аварійного плану ЯУ відповідно до підпункту 10.13.2. Загальних положень безпеки атомних станцій, затверджених наказом Держатомрегулювання України від 19.11.2007 № 162, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25 січня 2008 р. за № 56/14747, пунктів 2 та 3 підрозділу 7 розділу IX Загальних положень безпеки ядерної підкритичної установки, затверджених наказом Держатомрегулювання України від 12.03.2012р. № 56, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2012 р. за № 640/20953, пунктів 2 та 3 підрозділу 7 розділу IX Загальних положень безпеки об’єкта по виробництву ядерного палива, затверджених наказом Держатомрегулюванння України від 06.09.2010р. № 112, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10.11.2010 р. за № 1082/18377.

 

24. Копія плану аварійного реагування експлуатуючої організації відповідно до пункту 10.13.3. Загальних положень безпеки атомних станцій, затверджених наказом Держатомрегулювання України від 19.11.2007 № 162, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25 січня 2008 р. за № 56/14747, пунктів 2 та 4 підрозділу 7 розділу IX Загальних положень безпеки ядерної підкритичної установки, затверджених наказом Держатомрегулювання України від 12.03.2012р. № 56, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2012 р. за № 640/20953, пунктів 2 та 4 підрозділу 7 розділу IX Загальних положень безпеки об’єкта по виробництву ядерного палива, затверджених наказом Держатомрегулюванння України від 06.09.2010р. № 112, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10.11.2010 р. за № 1082/18377.

 

 

Додаток 4

до Положення про перелік документів, що подаються експлуатуючою організацією для отримання ліцензії на провадження діяльності на окремому етапі життєвого циклу ядерної установки

 

 

ПЕРЕЛІК

документів, що додаються до заяви на отримання ліцензії на провадження діяльності на етапі зняття з експлуатації ядерної установки

 

1. Копія генерального плану майданчика ядерної установки (далі – ЯУ), що знімається з експлуатації відповідно до статті 12 Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» та статті 4 Закону України «Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення», 08.09.2005р., № 2861-IV.

 

2. Звіт з аналізу безпеки зняття з експлуатації ЯУ відповідно до підпункту 3.2.1 пункту 3.2 розділу 3 Загальних положень забезпечення безпеки при знятті з експлуатації атомних електростанцій та дослідницьких ядерних реакторів, затверджених наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 9 січня 1998 року N 2, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 23 січня 1998 року за N 47/2487.

 

3. Копія договору обов’язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду (у випадку, якщо до проекту (програми) зняття з експлуатації включені роботи по поводженню з ядерними матеріалами) відповідно до статті 43 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку».

 

4. Копія плану забезпечення обліку та контролю ядерних матеріалів на етапі зняття з експлуатації ЯУ відповідно до статті 67 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» та пунктів 6.8.11, 8.1.21 Загальних положень безпеки атомних станцій, затверджених наказом Держатомрегулювання України від 19.11.2007р. № 162, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25 січня 2008 р. за № 56/14747.

 

5. Копія настанови щодо системи управління (настанова з якості) на етапі зняття з експлуатації ЯУ відповідно до Загальних вимог до системи управління діяльністю у сфері використання ядерної енергії, затверджених наказом Держатомрегулювання України від 19.12.2011р. N 190, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10 січня 2012 р. за N 17/20330, пункту 2.7 Вимог з безпеки до вибору майданчика для розміщення атомної станції, затверджених наказом Держатомрегулювання України від 07.04.2008 N 68 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28 травня 2008 року за № 467/15158, пункту 5 підрозділу 1 розділу VIII Загальних положень безпеки ядерної підкритичної установки, затверджених наказом Держатомрегулювання України від 12.03.2012р. № 56 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2012 р. за № 640/20953, пункту 5 підрозділу 1 розділу VІІІ Загальних положень безпеки об’єкта по виробництву ядерного палива, затверджених наказом Держатомрегулюванння України від 06.09.2010р. № 112, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10.11.2010 р. за № 1082/18377.

 

6. Копія положення про перевірку знань законодавства, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки відповідно до Порядку проведення навчання і перевірки знань з питань ядерної та радіаційної безпеки у персоналу експлуатуючої організації (оператора) та юридичних осіб, які залучаються експлуатуючими організаціями як підрядники, затвердженого наказом Держатомрегулювання України від 18.10.2012р. № 188 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2012р. за № 1817/22129.

 

7. Перелік посадових осіб, до службових обов’язків яких віднесено здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов’язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки відповідно до пункту 9.1.1 Загальних положень безпеки атомних станцій, затверджених наказом Держатомрегулювання України від 19.11.2007р. № 162 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25 січня 2008 р. за № 56/14747.

 

8. Копія наказу про призначення одного із заступників керівника заявника відповідальним за стан системи фізичного захисту відповідно до абзацу шостого статті 18 Закону України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання», пункту 2.3 Вимог до об'єктового плану взаємодії у разі вчинення диверсії, затверджених наказом Держатомрегулювання України від 22.11.2010 N 163, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 15 грудня 2010 року за № 1264/18559.

 

9. Копії наказів про надання допуску до виконання особливих робіт керівнику та персоналу ЯУ, переліку посад працівників, робота на яких потребує допуску до виконання особливих робіт, виданих та оформлених в порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1997 р. N 1471 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 р. N 284) «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки для надання фізичним особам допуску до виконання особливих робіт на ядерних установках з ядерними матеріалами, радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання».

10. Копія акту визначення рівня фізичного захисту ЯУ, оформленого у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. N 625 «Про затвердження Порядку визначення рівня фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання відповідно до їх категорії».

 

11. Довідка складена заявником в довільній формі про професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців, на яких покладається здійснення функцій фізичного захисту, відповідно до програми та переліку питань, розроблених заявником, та/або копії сертифікатів про проходження навчання в навчальних закладах, які отримали ліцензію на провадження діяльності з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з фізичного захисту ЯУ, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання відповідно до статті 17, абзацу четвертого статті 18 Закону України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання», пункту 9 Положення про державну систему професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 21.03.2012 № 263, підпункту г) пункту 2.9 Правил фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів, затверджених наказом Держатомрегулювання України від 04.08.2006 № 116, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 21 вересня 2006 р. за N 1067/12941.

 

12. Копія фінансового плану, пов'язаного із забезпеченням фізичного захисту ЯУ. При подачі заяви на переоформлення ліцензії або внесення змін до ліцензії, у зв’язку з наміром ліцензіата продовжити строк її дії – звіт про виконання фінансового плану, пов'язаного із забезпеченням фізичного захисту ЯУ відповідно до статті 28 Закону України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання» та Порядку проведення розрахунків і складання фінансових планів фізичного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.08.2005 № 740.

 

13. Довідка складена заявником в довільній формі про наявність об’єктового плану взаємодії експлуатуючої організації, органів державної влади та сил допомоги ззовні у разі вчинення диверсії, процедура повідомлення про порушення режиму фізичного захисту, пам’ятки дій для персоналу відповідно до абзацу сьомому статті 18 Закону України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання», глави 7 Правил фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів, затверджених наказом Держатомрегулювання України від 04.08.2006 N 116, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 21 вересня 2006 р. за N 1067/12941, пунктів 2.13-2.15 Вимог до об'єктового плану взаємодії у разі вчинення диверсії, затверджених наказом Держатомрегулювання України від 22.11.2010 року N 163, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 15 грудня 2010 року за № 1264/18559.

 

14. Копія програми забезпечення якості діяльності з фізичного захисту відповідно до останнього абзацу статті 18 Закону України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання», пункту 2.6 Правил фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів, затверджених наказом Держатомрегулювання України від 04.08.2006 N 116, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 21 вересня 2006 р. за N 1067/12941.

 

15. Інформація складена заявником в довільній формі про наявність об’єктової проектної загрози відповідно до абзацу 9 пункту 11 Порядку функціонування державної системи фізичного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 р. N 1337, наказу Держатомрегулювання України від 17.12.2012  № 238 «Про затвердження Переліку радіаційно небезпечних об’єктів в Україні, для яких розробляється об’єктова проектна загроза», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 2 січня 2013 року за № 21/22553, пункту 4 глави 9 розділу V Загальних положень безпеки об’єкта по виробництву ядерного палива, затверджених наказом Держатомрегулюванння України від 06.09.2010р. № 112, зареєстрованих в Мінюсті 10.11.2010 р. за № 1082/18377.

 

16. Копія плану забезпечення фізичного захисту ЯУ та ядерних матеріалів на етапі зняття з експлуатації ЯУ відповідно до пункту 1.2 розділу 1 та пункту 2.9 Правил фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів, затверджених наказом Держатомрегулювання України від 04.08.2006 N 116, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 21 вересня 2006 р. за N 1067/12941.

 

17. Копія проекту (програми) зняття з експлуатації ЯУ відповідно до абзацу третього розділу 2, пункту 4.8 розділу 4 Загальних положень забезпечення безпеки при знятті з експлуатації атомних електростанцій та дослідницьких ядерних реакторів, затверджених наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 9 січня 1998 року N 2, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 23 січня 1998 року за N 47/2487, пункту 11.5 Загальних положень безпеки атомних станцій, затверджених наказом Держатомрегулювання України від 19.11.2007р. № 162, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25 січня 2008 р. за № 56/14747, пункту 9 розділу X Загальних положень безпеки ядерної підкритичної установки, затверджених наказом Держатомрегулювання України від 12.03.2012р. № 56, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2012 р. за № 640/20953.

 

18. Копія технологічного регламенту зняття з експлуатації ЯУ відповідно до пункту 3.6 розділу 3 Загальних положень забезпечення безпеки при знятті з експлуатації атомних електростанцій та дослідницьких ядерних реакторів, затверджених наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 9 січня 1998 року N 2, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 23 січня 1998 року за N 47/2487.

 

19. Копія регламенту радіаційного контролю відповідно до пункту 6.8.8 Загальних положень безпеки атомних станцій, затверджених наказом Держатомрегулювання України від 19.11.2007р. № 162, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25 січня 2008 р. за № 56/14747.

 

20. Копія програми радіаційного захисту на етапі зняття з експлуатації ЯУ відповідно до пункту 4.9 розділу 4 та розділу 5 Загальних положень забезпечення безпеки при знятті з експлуатації атомних електростанцій та дослідницьких ядерних реакторів, затверджених наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 9 січня 1998 року N 2, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 23 січня 1998 року за N 47/2487, пунктів 11.6 та 11.12 Загальних положень безпеки атомних станцій, затверджених наказом Держатомрегулювання України від 19.11.2007р. № 162, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25 січня 2008 р. за № 56/14747.

 

21. Копія інструкції з ліквідації аварій та аварійних ситуацій на ЯУ відповідно до пунктів 5.3.4, 10.9 Загальних положень безпеки атомних станцій, затверджених наказом Держатомрегулювання України від 19.11.2007р. № 162, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25 січня 2008 р. за № 56/14747.

 

22. Копія керівництва з управління запроектними аваріями на ЯУ (у випадку, якщо до проекту (програми) зняття з експлуатації включені роботи по поводженню з ядерними матеріалами) відповідно до пункту 10.9 Загальних положень безпеки атомних станцій, затверджених наказом Держатомрегулювання України від 19.11.2007р. № 162, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25 січня 2008 р. за № 56/14747, пунктів 4.2, 4.3 Правил ядерної безпеки реакторних установок атомних станцій з реакторами з водою під тиском, затверджених наказом Держатомрегулювання України від 15.04.2008 р. № 73, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 9 червня 2008 р. за № 512/15203, пункту 9 підрозділу 3 розділу IX Загальних положень безпеки ядерної підкритичної установки, затверджених наказом Держатомрегулювання України від 12.03.2012р. № 56, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2012 р. за № 640/20953, пункт 8 підрозділу 3 розділу IX Загальних положень безпеки об’єкта по виробництву ядерного палива, затверджених наказом Держатомрегулюванння України від 06.09.2010р. № 112, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10.11.2010 р. за № 1082/18377.

 

23. Копія аварійного плану ЯУ відповідно до підпункту 10.13.2. Загальних положень безпеки атомних станцій, затверджених наказом Держатомрегулювання України від 19.11.2007 № 162, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25 січня 2008 р. за № 56/14747, пунктів 2 та 3 підрозділу 7 розділу IX Загальних положень безпеки ядерної підкритичної установки, затверджених наказом Держатомрегулювання України від 12.03.2012р. № 56, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2012 р. за № 640/20953, пунктів 2 та 3 підрозділу 7 розділу IX Загальних положень безпеки об’єкта по виробництву ядерного палива, затверджених наказом Держатомрегулюванння України від 06.09.2010р. № 112, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10.11.2010 р. за № 1082/18377.

 

24. Копія плану аварійного реагування експлуатуючої організації відповідно до пункту 10.13.3. Загальних положень безпеки атомних станцій, затверджених наказом Держатомрегулювання України від 19.11.2007 № 162, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25 січня 2008 р. за № 56/14747, пунктів 2 та 4 підрозділу 7 розділу IX Загальних положень безпеки ядерної підкритичної установки, затверджених наказом Держатомрегулювання України від 12.03.2012р. № 56, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2012 р. за № 640/20953, пунктів 2 та 4 підрозділу 7 розділу IX Загальних положень безпеки об’єкта по виробництву ядерного палива, затверджених наказом Держатомрегулюванння України від 06.09.2010р. № 112, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10.11.2010 р. за № 1082/18377.

 

25. Копія програми поводження з радіоактивними відходами на етапі зняття з експлуатації ЯУ відповідно до пункту 4.9 розділу 4 та розділу 6 Загальних положень забезпечення безпеки при знятті з експлуатації атомних електростанцій та дослідницьких ядерних реакторів, затверджених наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 9 січня 1998 року N 2, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 23 січня 1998 року за N 47/2487, пункту 11.12 Загальних положень безпеки атомних станцій, затверджених наказом Держатомрегулювання України від 19.11.2007р. № 162, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25 січня 2008 р. за № 56/14747.

 

26. Копія програми поводження з ядерними матеріалами (у випадку, якщо до проекту (програми) зняття з експлуатації включені роботи по поводженню з ядерними матеріалами) відповідно до пункту 11.12 Загальних положень безпеки атомних станцій, затверджених наказом Держатомрегулювання України від 19.11.2007р. № 162, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25 січня 2008 р. за № 56/14747.

 

 

Додаток 4

до Положення про перелік документів, що подаються експлуатуючою організацією для отримання ліцензії на провадження діяльності на окремому етапі життєвого циклу ядерної установки

 

Зразок

ДОВІДКА

про кваліфікацію персоналу експлуатуючої організації

№ з/п

Посада працівника

Прізвище, ім'я та по батькові

Освіта (навчальний заклад, кваліфікація, спеціальність)

Стаж роботи у сфері використання ядерної енергії

Навчальний заклад і термін підвищення кваліфікації (номер свідоцтва встановленого державного зразка)

Перевірка знань норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки або фізичного захисту (дата перевірки, номер протоколу)

Інформація про комісію з перевірки знань норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки або фізичного захисту (номер наказу про створення комісії, навчальний заклад, експлуатуюча організація тощо, при якій вона створена)

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________

(керівник експлуатуючої організації) 

___________

(підпис) 

___________________________

(прізвище, ініціали) 

М.П. 

 

 

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux