Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Регуляторні акти Держатомрегулювання / Проєкти регуляторних актів
від 18 квітня 2013 р.
Київ
проект НПА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної інспекції

ядерного регулювання України

____________2013 №

 

 

 

 

 

 

 

 

Умови та порядок видачі окремих дозволів на види робіт або операцій на етапах життєвого циклу ядерної установки

 

1. Загальні положення

 

1.1. Цим регуляторним актом (далі – Умови та порядок) визначаються умови та порядок отримання експлуатуючою організацією (далі – ЕО) окремого (письмового) дозволу Держатомрегулювання України (далі – ОД) на виконання певних видів робіт або операцій на етапах життєвого циклу ядерних установок: будівництво і введення в експлуатацію, експлуатація, зняття з експлуатації ядерної установки, а також умови та порядок відмови у видачі ОД, зупинення та анулювання його дії.

 

1.2. Ці Умови та порядок є обов'язковими для Держатомрегулювання України та ЕО ядерних установок.

 

1.3. Цими Умовами та порядком визначається базовий перелік видів робіт або операцій, які можуть виконуватись на ядерних установках виключно за наявності ОД.

Перелік таких видів робіт або операцій наведено у Додатках 1-5 до цих Умов та порядку з урахуванням типів ядерних установок.

Перелік видів робіт або операцій, здійснення яких можливе лише за наявності ОД для конкретної ядерної установки, визначається умовами ліцензії Держатомрегулювання України на право здійснення діяльності на окремому етапі життєвого циклу такої ядерної установки.

За рішенням Держатомрегулювання, до видів робіт або операцій, які виконуються на підставі ОД, також можуть бути віднесені роботи або операції ЕО, що впливають на забезпечення ядерної безпеки та/або цілісність бар’єрів глибокоешелонованого захисту ядерної установки.

 

1.4. Видача ОД є адміністративною послугою Держатомрегулювання та здійснюється на платній основі у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України. Зміни до ОД не вносяться.

 

1.5. За здійснення діяльності (видів робіт або операцій), щодо якої передбачено отримання відповідного ОД, без такого дозволу, а також за порушення умов отриманого ОД, ЕО та її посадові особи несуть відповідальність згідно законодавства України.

 

1.6. В цих Умовах та порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії", а також у "Загальних положеннях безпеки атомних станцій", затверджених наказом Держатомрегулювання від 19.11.2007 № 162, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25.01.2008 за № 56/14747, "Загальних вимогах до системи управління діяльністю у сфері використання ядерної енергії", затверджених наказом Держатомрегулювання від 19.12.2011 № 190, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10.01.2012 за № 17/20330.

 

2. Умови отримання окремого (письмового) дозволу

 

2.1. До подання до Держатомрегулювання заяви на отримання ОД на виконання на певній ядерній установці робіт або операцій ЕО повинна забезпечити:

наявність затверджених у встановленому ЕО порядку програм, процедур, методик та технічної документації, необхідних для виконання цих робіт або операцій;

наявність, в межах виконуваних робіт або операції, достатньої кількості персоналу належної кваліфікації або договорів на залучення підрядних організацій;

наявність у ЕО необхідних для виконання робіт або операцій матеріально-технічних ресурсів або договорів на їх вчасне постачання;

функціонування процесів системи управління ЕО необхідних для виконання, контролю, незалежної оцінки та документування під час виконання видів робіт або операцій на які надається ОД;

функціонування процесів системи управління, наявність матеріально-технічних ресурсів та необхідного персоналу для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки під час виконання робіт та операцій, на які надається ОД включаючи дотримання вимог з забезпечення фізичного захисту;

проведення аналізу готовності до виконання робіт або операцій в рамках ОД з урахуванням зазначених вище умов;

проведення аналізу впливу виконання робіт або операцій на стан ядерної та радіаційної безпеки після завершення дії ОД.

 

2.2 ЕО відповідає за достовірність відомостей, які викладені в заяві на видачу ОД та в доданих до неї документах, а також за дотримання вимог правил, норм і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки при виконанні таких робіт або операцій та забезпечення фізичного захисту.

 

 

3. Порядок видачі окремого дозволу

 

3.1. До початку виконання на ядерній установці робіт або операцій, про необхідність отримання ОД на виконання яких зазначено в ліцензії на право здійснення діяльності на етапі життєвого циклу цієї ядерної установки, або тих видів робіт чи операцій щодо яких Держатомрегулювання листом повідомило ЕО про необхідність їх виконання на основі ОД, ЕО звертається до Держатомрегулювання із заявою про видачу ОД на виконання певних видів робіт або операцій.

 

Форма заяви наведена у Додатку 6 до цього Порядку.

 

3.2. Разом із заявою до Держатомрегулювання направляються документи, що підтверджують виконання умов визначених пунктом 2.1 цих Умов та порядку, а також:

програма проведення робіт або операцій із зазначенням мети та послідовності робіт або операцій, заходів для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, переліку контрольованих параметрів;

документи, де вказані заходи запобігання виникнення аварій під час виконання робіт або операцій, зменшення їх можливого впливу чи ліквідації наслідків;

інформацію про стан виконання заходів програм з підтримки та підвищення безпеки даної ядерної установки, виконання умов ліцензії та раніше наданих дозволів Держатомрегулювання щодо цієї установки, приписів Держатомрегулювання щодо неї;

довідку про забезпечення фізичного захисту в період виконання робіт або операцій;

інші документи, за бажанням ЕО, які підтверджують здатність виконати заявлений вид роботи або операцію безпечним чином.

 

3.3. ЕО атомних станцій розробляє вимоги до переліку та змісту документів, які надаються до Держатомрегулювання разом із заявою для отримання ОД передбачених ліцензією цієї атомної станції та погоджує ці вимоги з Держатомрегулювання.

 

3.4. Держатомрегулювання здійснює розгляд наданої ЕО заяви та пакету документів з метою оцінки відповідності заявленого виду роботи або операції вимогам з ядерної та радіаційної безпеки та визначення спроможності заявника виконувати вид робіт або операції, відповідно до вимог з ядерної та радіаційної безпеки.

 

3.5. У разі необхідності уточнення змісту видів робіт або операцій та оцінки їх впливу на безпеку ядерної установки, включаючи забезпечення фізичного захисту, Держатомрегулювання може звертатись до заявника за отриманням додаткових документів чи роз’яснень.

 

3.6. З метою оцінки відповідності отриманої від ЕО інформації фактичному стану та спроможності ЕО забезпечити виконання заявлених видів робіт або операцій із дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки Держатомрегулювання може проводити інспекційні обстеження ЕО щодо заявленого виду роботи або операції.

 

3.7. Термін розгляду заявних документів (після надходження їх до Держатомрегулювання у повному обсязі) включаючи час проведення інспекційного обстеження не повинен перевищувати 15 діб.

3.8. Проведення Держатомрегулюванням інспекційного обстеження здійснюється відповідно до встановленого порядку. Повідомлення про проведення інспекційного обстеження надсилається ЕО не менш ніж за день до його проведення.

 

3.9. У разі потреби (великий обсяг заявних документів, необхідність проведення їх експертизи, інспекційного обстеження тощо), термін розгляду заяви може бути подовжений Держатомрегулюванням, але не більше ніж на 10 робочих днів.

Про подовження терміну розгляду заяви Держатомрегулювання повідомляє ЕО листом.

3.10. ОД друкується на бланку Держатомрегулювання за формою наведеною у Додатку 7 до цього Порядку.

ОД має облікову серію та номер, який включає номер відповідної ліцензії на етап життєвого циклу ядерної установки.

ОД видається ЕО в одному примірнику.

 

3.11. Термін дії ОД на виконання видів робіт або операцій встановлюється Держатомрегулювання згідно заявлених ЕО строків виконання вказаних видів робіт або операцій, та не повинен перевищувати терміну дії ліцензії на відповідний етап життєвого циклу ядерної установки.

 

3.14. ОД оформлюється в триденний термін після прийняття рішення про його видачу та передається ЕО.

ОД може бути отримано представником ЕО особисто в день оформлення або направлено поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення).

 

3.12. ЕО повинна надати до Держатомрегулювання документ, що підтверджує сплату у повному обсязі зборів за здійснення адміністративної послуги з надання ОД не пізніше 7 робочих днів з дати отримання цього ОД.

 

3.13. Копія ОД зберігається у відповідній ліцензійній справі ядерної установки.

Копія ОД виданого центральним офісом Держатомрегулювання надсилається у підрозділ Держатомрегулювання, який здійснює нагляд за дотриманням вимог з ядерної безпеки на даній ядерній установці.

 

4. Відмова у видачі ОД

 

4.1. ЕО може бути відмовлено у видачі ОД у разі виявлення Держатомрегулювання за результатами розгляду заяви, пакету документів та/ або в ході інспекційного обстеження:

невідповідності поданих документів вимогам цього Порядку та вимогам до переліку, структури чи змісту заявних документів, визначених у документах ЕО, узгоджених з Держатомрегулювання;

необґрунтованості висновків ЕО щодо можливості забезпечення дотримання вимог з ядерної та радіаційної безпеки під час здійснення ЕО виду роботи або операції або після їх завершення;

наявності у документах, поданих ЕО, недостовірної інформації;

неспроможності заявника забезпечити дотримання вимог норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки під час виконання заявлених видів робіт або операцій.

 

4.2. У разі прийняття рішення про відмову у видачі ОД Держатомрегулювання у триденний термін повідомляє ЕО про таке рішення із зазначенням причини відмови.

 

4.3. Рішення про відмову у видачі ОД може бути оскаржено до суду.

 

5. Зупинення дії або анулювання ОД

 

5.1. Держатомрегулювання зупиняє дію ОД у разі:

припинення дії ліцензії ЕО в рамках якої виданий ОД;

скасування або внесення, без погодження із Держатомрегулювання, змін до документів, які надавались ЕО разом із заявою на отримання ОД та були підставою для прийняття рішення про його видачу;

набуття чинності новими актами законодавства чи нормативно-правовими актами, за якими вимагається переоцінка стану безпеки виконання певних видів робіт або операцій на виконання яких видано цей ОД;

не надання ЕО до Держатомрегулювання документів підтверджуючих оплату за отримання ОД у передбачений пунктом 3.15 цього Порядку термін.

 

5.2 Держатомрегулювання може зупинити дію ОД у разі:

невиконання умов ліцензії, в рамках якої видано ОД;

невиконання умов ОД;

порушення вимог з ядерної та радіаційної безпеки під час проведення виду роботи або операції, на виконання яких видано ОД;

невиконання положень документів та процедур, які були підставою для прийняття рішення про видачу ОД та надавались ЕО в пакеті документів на його отримання.

Рішення про зупинення ОД у разі вчинення зазначених вище дій приймається Держатомрегулювання з урахуванням впливу наслідків цих дій на стан ядерної та радіаційної безпеки.

 

5.3. Держатомрегулювання письмово повідомляє ЕО про зупинення дії ОД, про умови, з яких дію ОД може бути поновлено, а також умови, за яких ОД буде анульовано.

 

Держатомрегулювання письмово повідомляє ЕО про зупинення дії ОД; про умови, за якими дія ОД може бути поновлена; про умови, за якими ОД буде анульовано; а також обґрунтування дії окремого дозволу.

 

5.4. Після отримання повідомлення Держатомрегулювання про зупинення дії ОД або його анулювання ЕО повинна негайно забезпечити припинення виконання зазначених у ОД робіт чи операцій та перевести ядерну установку чи радіоактивні матеріали у безпечний стан.

5.5. Рішення про відновлення дії ОД приймається Держатомрегулювання після отримання підтвердження про виконання ЕО у повному обсязі умов відновлення дії ОД та забезпечення ЕО стану ядерної та радіаційної безпеки, за якого може бути відновлено дію цього ОД.

 

5.6. Рішення про анулювання ОД після його зупинення приймається Держатомрегулювання у разі повного або часткового невиконання ЕО умов відновлення його дії у передбачений рішенням про зупинення термін та відсутності заяви ЕО і обґрунтування про перенесення цього терміну.

 

5.7. ОД також може бути анульовано за відповідним зверненням ЕО.

 

5.8. Отримання ОД після його анулювання здійснюється у тому ж порядку, що й його видача.

 

6. Облік і зберігання ОД, нагляд за дотриманням їх умов

 

6.1. ЕО забезпечує облік і зберігання ОД та контроль за виконанням умов ОД.

 

6.2. Протягом дії ліцензії та не менше п’яти років після її закінчення ЕО зберігає:

ОД на виконання робіт, пов’язаних з ліквідацією наслідків аварій чи порушень меж безпечної експлуатації ядерної установки, та/або критеріїв безпеки;

ОД на виведення реакторної установки атомної станції на мінімально-контрольований рівень потужності та експлуатацію енергоблоку після порушень в роботі атомних електростанцій;

відомості про кількість та зміст отриманих ОД.

 

6.3. Держатомрегулювання веде облік виданих ОД та документів про оплату за їх видачу у журналі обліку, в електронній та паперовій формах та здійснює їх зберігання, згідно з вимогами діловодства.

Форма журналу обліку наведено у додатку 8 цього Порядку.

 

6.4. Нагляд за дотриманням умов дії ОД Держатомрегулювання здійснює шляхом аналізу отриманих від ЕО документів та шляхом проведення інспекційних перевірок ЕО.

 

 

 


Додаток 1

до пункту 1.3 Порядку

ПЕРЕЛІК

видів робіт або операцій, які виконуються на енергоблоках атомних електростанцій виключно за наявності окремого (письмового) дозволу

 

1. Етап будівництва та введення в експлуатацію

 

1.1. Випробування системи герметичного захисту та її елементів на міцність та герметичність на стадії передпускових та налагоджувальних робіт.

 

1.2. Гідравлічні випробування, промивка та обкатка ядерної пароутворювальної установки (холодна, гаряча обкатка) на стадії передпускових та налагоджувальних робіт.

 

1.3. Перше завезення ядерного палива на майданчик атомної електростанції (для першого енергоблоку на майданчику АЕС).

 

1.4. Транспортні операції з ядерним паливом при переміщенні його з вузла свіжого палива в центральний зал реакторного відділення на стадії фізичного пуску.

 

1.5. Завантаження ядерного палива в реактор на стадії фізичного пуску.

 

1.6. Збирання реактора, герметизація, гідравлічні випробування, підготовка до пуску реакторної установки на стадії фізичного пуску.

 

1.7. Виведення реакторної установки на мінімально контрольований рівень потужності і проведення нейтронно-фізичних вимірів і випробувань.

 

1.8. Енергетичний пуск.

 

1.9. Освоєння потужності.

 

2. Етап експлуатації

 

2.1. Перше вивантаження ядерного палива*.

 

2.2. Введення в експлуатацію нових об’єктів інфраструктури, важливих для безпеки, що включаються до технологічного комплексу.

 

2.3. Виведення реакторної установки на мінімально-контрольований рівень потужності після ремонту з перевантаженням активної зони.

 

2.4. Виведення реакторної установки на мінімально-контрольований рівень потужності після ремонту (без перевантаження активної зони).

 

2.5. Виведення реакторної установки на мінімально-контрольований рівень потужності після перевантаження активної зони (без ремонту).

 

2.6. Пуск ядерної установки після проведення планово-попереджувального ремонту з перевантаженням активної зони.

 

2.7. Виведення реакторної установки на мінімально-контрольований рівень потужності та експлуатацію після виникнення радіаційних аварійних ситуацій.

 

2.8. Виведення реакторної установки на мінімально-контрольований рівень потужності та експлуатацію після реалізації проектних вихідних подій з радіаційними наслідками.

 

2.9. Виведення реакторної установки на мінімально-контрольований рівень потужності та експлуатацію після перевищення експлуатаційних меж пошкодження ядерного палива.

 

2.10. Випробування енергоблоку, установок, систем та елементів важливих для безпеки, які не передбачені технологічним регламентом, інструкціями з експлуатації реакторної установки, її систем та обладнання.

 

2.11. Проведення ядерно-небезпечних робіт, які не передбачені проектом ядерної установки та технологічним регламентом.

 

2.12. Перше виведення реакторної установки на мінімально контрольований рівень потужності після виконання заходів щодо продовження терміну експлуатації ядерної установки

 

2.13. Перший пуск ядерної установки після виконання заходів щодо продовження терміну її експлуатації

 

3. Етап зняття з експлуатації

3.1. Видалення свіжого ядерного палива з енергоблоку*.

 

3.2. Видалення відпрацьованого ядерного палива з енергоблоку*.

 

3.3. Остаточне закриття енергоблоку.

 

3.4. Консервація енергоблоку.

 

3.5. Витримка енергоблоку.

 

3.6. Демонтаж енергоблоку.

 

 

 

Додаток 2

до пункту 1.3 Порядку

 

 

ПЕРЕЛІК

видів робіт або операцій, які виконуються у сховищах відпрацьованого ядерного палива виключно за наявності окремого (письмового) дозволу

 

1. Етап будівництва та введення в експлуатацію

 

Введення в експлуатацію.

 

2. Етап експлуатації

 

2.1. Поновлення регламентних робіт після виникнення радіаційних аварійних ситуацій.

 

2.2. Поновлення регламентних робіт після реалізації проектних вихідних подій з радіаційними наслідками.

 

2.3. Поновлення регламентних робіт після перевищення експлуатаційних меж пошкодження ядерного палива.

 

2.4. Випробування систем та елементів важливих для безпеки, які не передбачені технологічним регламентом.

 

2.5. Проведення ядерно-небезпечних робіт, які не передбачені проектом та технологічним регламентом сховища відпрацьованого ядерного палива.

 

3. Етап зняття з експлуатації

3.1. Видалення відпрацьованого ядерного палива*.

 

3.2. Проведення ядерно-небезпечних робіт, які не передбачені проектом та технологічним регламентом. сховища відпрацьованого ядерного палива.

 

3.3. Консервація та/або демонтаж.

 

 

 

 

 

Додаток 3

до пункту 1.3 Порядку

 

 

ПЕРЕЛІК

видів робіт або операцій, які виконуються на дослідницьких ядерних реакторах виключно за наявності окремого (письмового) дозволу

 

1. Етап будівництва та введення в експлуатацію

 

1.1. Випробування системи герметичного захисту та її елементів на міцність та герметичність на стадії передпускових налагоджувальних робіт.

 

1.2. Гідравлічні випробування, промивка та обкатка дослідницького ядерного реактора на стадії передпускових налагоджувальних робіт.

 

1.3. Перше завезення ядерного палива на майданчик дослідницького ядерного реактора.

 

1.4. Транспортні операції з ядерним паливом при переміщенні його на майданчику дослідницького ядерного реактора на стадії фізичного пуску.

 

1.5. Завантаження ядерного палива в реактор на стадії фізичного пуску.

 

1.6. Збирання дослідницького ядерного реактора корпусного типу, герметизація, гідравлічні випробування, підготовка до фізичного пуску.

 

1.7. Виведення дослідницького ядерного реактора на мінімально контрольований рівень потужності і проведення нейтронно-фізичних вимірів і випробувань.

 

1.8. Енергетичний пуск.

 

2. Етап експлуатації

 

2.1. Відновлення роботи дослідницького ядерного реактора після виникнення радіаційних аварійних ситуацій.

 

2.2. Відновлення роботи дослідницького ядерного реактора після реалізації проектних вихідних подій з радіаційними наслідками.

 

2.3. Відновлення роботи дослідницького ядерного реактора після перевищення експлуатаційних меж пошкодження ядерного палива.

 

2.4. Відновлення роботи дослідницького ядерного реактора після перевантаження ядерного палива.

 

2.5. Випробування систем та елементів важливих для безпеки, які не передбачені технологічним регламентом.

 

2.6. Проведення ядерно-небезпечних робіт, які не передбачені проектом та технологічним регламентом.

 

 

3. Етап зняття з експлуатації

3.1. Видалення свіжого ядерного палива*.

 

3.2. Видалення відпрацьованого ядерного палива*.

 

3.3. Остаточне закриття дослідницького ядерного реактора.

 

3.4. Консервація дослідницького ядерного реактора.

 

3.5. Витримка дослідницького ядерного реактора.

 

3.6. Демонтаж дослідницького ядерного реактора.

 

 

 

 

 

Додаток 4

до пункту 1.3 Порядку

 

ПЕРЕЛІК

видів робіт або операцій, які виконуються на об’єктах по виробництву ядерного палива виключно за наявності окремого (письмового) дозволу

 

 

1. Етап будівництва та введення в експлуатацію

 

1.1. Перше завезення ядерних матеріалів на майданчик об’єкту по виробництву ядерного палива

 

1.2. Введення в експлуатацію.

 

2. Етап експлуатації

 

2.1. Поновлення регламентних робіт після виникнення радіаційних аварійних ситуацій.

 

2.2. Поновлення регламентних робіт після реалізації проектних вихідних подій з радіаційними наслідками.

 

2.3. Поновлення регламентних робіт після перевищення проектних експлуатаційних меж пошкодження ядерного палива.

 

2.4. Випробування систем та елементів важливих для безпеки, які не передбачені технологічним регламентом.

 

2.5. Проведення ядерно-небезпечних робіт, які не передбачені проектом та технологічним регламентом..

 

3. Етап зняття з експлуатації

3.1. Видалення ядерних матеріалів з об’єкту по виробництву ядерного палива.

 

3.2. Демонтаж обладнання з об’єкту по виробництву ядерного палива.

 

 

 

Додаток 5

до пункту 1.3 Порядку

 

 

ПЕРЕЛІК

видів робіт або операцій, які виконуються на ядерних підкритичних установках виключно за наявності окремого (письмового) дозволу

 

Етап будівництва та введення в експлуатацію

 

1.1. Перше завезення ядерного палива на майданчик ядерної підкритичної установки та транспортно-технологічні операції з його переміщення.

 

1.2. Введення в експлуатацію та фізичний пуск ядерної підкритичної установки (завантаження ядерного палива та формування активної зони для досягнення проектного значення Кеф підкритичної збірки, герметизація, гідравлічні випробування і проведення нейтронно-фізичних вимірів і випробувань) без використання прискорювача електронів в якості зовнішнього джерела нейтронів.

 

1.3. Завантаження нейтроноутворюючої мішені в активну зону підкритичної збірки та проведення комплексних випробувань ядерної підкритичної установки.

 

2. Етап експлуатації

 

2.1. Відновлення роботи ядерної підкритичної установки після виникнення радіаційних аварійних ситуацій.

 

2.2. Відновлення роботи ядерної підкритичної установки після реалізації проектних вихідних подій з радіаційними наслідками.

 

2.3. Відновлення роботи ядерної підкритичної установки після перевищення експлуатаційних меж пошкодження ядерного палива.

 

2.4. Відновлення роботи ядерної підкритичної установки після перевантаження ядерного палива.

 

2.5. Випробування систем та елементів важливих для безпеки, які не передбачені технологічним регламентом.

 

2.6. Проведення ядерно-небезпечних робіт, які не передбачені проектом та технологічним регламентом.

 

2.7. Вивантаження (завантаження) нейтроноутворюючої мішені в активну зону підкритичної збірки.

 

3. Етап зняття з експлуатації

3.1. Видалення свіжого ядерного палива*.

 

3.2. Видалення відпрацьованого ядерного палива*

 

3.3. Остаточне закриття ядерної підкритичної установки.

 

3.4. Консервація ядерної підкритичної установки.

 

3.5. Витримка ядерної підкритичної установки.

 

3.6. Демонтаж ядерної підкритичної установки.

 

 


Додаток 6

до пункту 2.1 Порядку

 

Бланк експлуатуючої організації

 

ЗАЯВА

про видачу окремого дозволу

Експлуатуюча організація

__________________________________________________________________

(назва ЕО , місцезнаходження, прізвище, ім`я, по батькові керівника ЕО)

організаційно-правова форма господарювання _________________________

ідентифікаційний код ______________________________________________

просить видати у зв`язку з

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

окремий (письмовий) дозвіл на виконання роботи або операції __________________________________________________________________

(із зазначенням строків)

__________________________________________________________________

Місце виконання роботи або операції

__________________________________________________________________

Додатки (згідно з розділом 2.2 Порядку)

Дата подання заяви "___"________ 20__ р. Підпис заявника ___________

Дата реєстрації заяви "___"_________ 20__ р. N _________________

____________________ ______ _________________

(посада особи, що прийняла заяву) (підпис) (ініціали та прізвище)

 

 


Додаток 7

до пункту 3.9.Порядку

 

 

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

ОКРЕМИЙ ДОЗВІЛ

 

Серія ОД N ________/________

(номер відповідної ліцензії / номер ОД)

Виданий __________________________________________________________

(повна назва експлуатуючої організації (відокремленого підрозділу))

на здійснення ______________________________________________________

(види робіт або операцій)

у рамках дії ліцензії _________________________________________________

(серія, номер, коли видана, термін дії, на який етап життєвого циклу видана)

 

Місце здійснення діяльності _________________________________________

 

Умови виконання роботи \операції ____________________________________

Термін дії з _________________ р. до ________________ р.

Структурний підрозділ Держатомрегулювання України, який здійснює державний нагляд: __________________________________________________

__________________________ __________ ______________

(Посада відповідальної особи) (підпис) (ПІБ)

М.П.


Додаток 8

до пункту 6.4 Порядку

 

 

Журнал обліку видачі

окремих дозволів (ОД) та документів про оплату за їх видачу

 

з/п

Серія та

№ ОД, дата видачі

Кому видано (ЕО),

місце здійснення діяльності

Вид

робіт

або

операцій

Термін дії ОД

(з дд.мм.рр

до дд.мм.рр)

Посада, прізвище та ініціали

особи, яка видала ОД та

виконавця

№, дата платіжного доручення та сплачена

сума

При - мітки

 

 * отримання даного дозволу можливе в рамках ліцензії на будівництво та введення в експлуатацію

* отримання даного дозволу можливе в рамках ліцензії на експлуатацію

 

* отримання такого дозволу можливе в рамках ліцензії на експлуатацію

* отримання такого дозволу можливе в рамках ліцензії на експлуатацію

 

* отримання такого дозволу можливе в рамках ліцензії на експлуатацію

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux