Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Регуляторні акти Держатомрегулювання / Проєкти регуляторних актів
від 03 серпня 2012 р.
Київ
Проект НПА

Затверджено

Наказ Державної інспекції ядерного регулювання України __ серпня 2012 року

 

 

 

 

 

 

 

Порядок проведення навчання і перевірки знань з питань ядерної та радіаційної безпеки персоналу експлуатуючої організації (оператора) та юридичних осіб, які залучаються експлуатуючими організаціями як підрядники

 

 

І. Загальні положення

1.1.    Цей Порядок встановлює вимоги щодо проведення навчання і перевірки знань з питань ядерної та радіаційної безпеки у персоналу експлуатуючої організації (оператора) та у персоналу підрядних організацій експлуатуючої організації (оператора), який безпосередньо залучений до здійснення видів діяльності, яка підлягає державному регулюванню у сфері використання ядерної енергії.

1.2.    Цей Порядок є обов’язковим для органів державного управління у сфері використання ядерної енергії, Держатомрегулювання України, експлуатуючих організацій (операторів), а також для юридичних осіб, які залучаються експлуатуючими організаціями (операторами) у якості підрядників до здійснення наступних видів діяльності:

проектування ядерних установок чи об’єктів призначених для поводження з радіоактивними відходами;

проектування, виготовлення, поставки, ремонту чи обслуговування систем та елементів, важливих для безпеки ядерних установок та/або об’єктів призначених для поводження з радіоактивними відходами;

видобування, виробництва чи переробки ядерних матеріалів;

введення в експлуатацію, експлуатації, зняття з експлуатації чи консервації ядерних установок, об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами або закриття сховищ для захоронення радіоактивних відходів.

1.3.    У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

перевірка знань з питань ядерної та радіаційної безпеки (далі - перевірка знань) – діяльність, спрямована на отримання впевненості у тому, що особа, яка перевіряється, знає та розуміє вимоги норм правил та стандартів з ядерної та радіаційної безпеки в обсязі передбаченому її посадовою інструкцією та кваліфікаційними вимогами до посади яку займає, або претендує займати особа. Перевірка знань буває первинна, чергова, повторна та позачергова;

персонал – зараховані відповідно до штатного розпису суб’єкта діяльності працівники (включаючи керівників всіх рівнів та посадових осіб), які безпосередньо зайняті трудовою діяльністю, яка підлягає державному регулюванню згідно статті 27 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», забезпечують контроль за її здійсненням або керівництво цією діяльністю;

системи та елементи, важливі для безпеки об’єктів призначених для поводження з радіоактивними відходами – контейнери, в яких зберігаються, захоронюються або транспортуються радіоактивні речовини, інженерні бар’єри, що забезпечують утримання та локалізацію радіоактивних речовин, системи та елементи призначені для контролю за станом радіоактивних речовин або для запобігання чи зменшення наслідків радіаційних аварій у місці знаходження цих речовин;

суб’єкт діяльності - експлуатуюча організація (оператор) або юридична особа, які залучаються експлуатуючою організацією (оператором) у якості підрядника для здійснення зазначених у пункті 1.2 цього Порядку видів діяльності.

 

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії», а також у «Загальних вимогах до системи управління діяльністю у сфері використання ядерної енергії», затверджених наказом Держатомрегулювання України від 19 грудня 2011 року № 190, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 січня 2012 року за № 17/20330.

 

ІІ. Система навчання та перевірки знань

2.1.          Суб’єкт діяльності запроваджує систему навчання та перевірки знань персоналу, яка забезпечує, що персонал, допущений до самостійного виконання своїх обов’язків:

відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим суб’єктом діяльності з урахуванням вимог законодавства;

пройшов відповідне навчання з питань ядерної та радіаційної безпеки;

пройшов перевірку знань у встановленому законодавством порядку;

знає, розуміє та дотримується вимог з ядерної та радіаційної безпеки.

2.2.          Суб’єкт діяльності призначає особу (групу осіб), на яку (яких) покладаються обов’язки щодо:

розробки та затвердження кваліфікаційних вимог до персоналу, а також методик, програм та планів щодо підтримки кваліфікації, навчання та перевірки знань;

проведення перевірки відповідності персоналу кваліфікаційним вимогам при прийомі на посаду та протягом роботи персоналу на займаній посаді, включаючи здійснення навчання та перевірки знань персоналу з ядерної та радіаційної безпеки.

2.3.          Суб’єкт діяльності визначає кваліфікаційні вимоги до персоналу, з урахуванням характеру та змісту обов’язків персоналу на займаній ним посаді. Суб’єкт діяльності забезпечує перегляд цих кваліфікаційних вимог з метою врахування змін умов праці та змін законодавства.

2.4.          Кваліфікаційні вимоги до персоналу встановлюють вимоги, яким має відповідати персонал на конкретній займаній посаді, зокрема: необхідний рівень освіти та професійне спрямування; необхідні спеціальні знання та навички; обсяг знань з питань ядерної та радіаційної безпеки, обмеження за станом здоров’я, досвід роботи, особисті якості.

2.5.          Суб’єкт діяльності вживає наступних заходів з організації та здійснення навчання та перевірки знань:

погодження з Держатомрегулювання України Положення про перевірку знань норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, включно із критеріями успішності проходження перевірки знань норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки;

погодження з Держатомрегулювання України Переліку питань для перевірки знань норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки;

створення центральної екзаменаційної комісії з перевірки знань з питань ядерної та радіаційної безпеки;

перевірка знань голови та членів центральної екзаменаційної комісії в комісії органу державного управління у сфері використання ядерної енергії;

планування та проведення заходів з навчання та перевірки знань персоналу з питань ядерної та радіаційної безпеки;

ведення та збереження записів щодо результатів проходження перевірки знань протягом всього періоду роботи персоналу на займаній посаді.

2.6.          Положенням про перевірку знань норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки визначається:

порядок призначення голови та членів центральної екзаменаційної комісії суб’єкта діяльності, їх обов’язки, а також порядок перевірки їх знань з питань ядерної та радіаційної безпеки відповідним органом державного управління у сфері використання ядерної енергії;

порядок та спосіб навчання персоналу перед проведенням перевірки знань;

порядок та умови проведення первинної, чергової, повторної та позачергової перевірки знань;

критерії успішності проходження перевірки знань;

умови за яких перевірка знань проводиться усно, письмово або з використанням комп’ютерних засобів;

види документів, які видаються за результатами проходження перевірки знань, порядок їх оформлення та збереження.

2.7.          Критерії успішності проходження перевірки знань включають:

мінімальну кількість запитань, на які повинна відповісти особа, знання якої перевіряють;

мінімальний відсоток повних правильних відповідей, необхідний для проходження перевірки знань;

максимально можливий відсоток невірних відповідей допустимий для проходження перевірки знань;

перелік норм, правил та стандартів знання яких є обов’язковою умовою успішного проходження перевірки знань та щодо яких не допускаються невірні відповіді.

2.8.          Перелік питань для перевірки знань норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки визначає перелік норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, знання яких перевіряються у персоналу суб’єкта діяльності у повному обсязі або частково (розділи, статті, пункти).

Перелік норм правил та стандартів повинен охоплювати усі аспекти забезпечення ядерної та радіаційної безпеки щодо виду діяльності у сфері використання ядерної енергії, який здійснюється суб’єктом діяльності.

2.9.          Положення про перевірку знань норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, а також Перелік питань для перевірки знань норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки переглядається суб’єктом діяльності не менше ніж один раз за 5 років.

2.10.      Суб’єкт діяльності наказом призначає членів центральної екзаменаційної комісії виключно з числа осіб, які пройшли перевірку знань в органі державного управління у сфері використання ядерної енергії у встановленому законодавством порядку.

2.11.      У разі потреби, суб’єкт діяльності своїм наказом створює додаткові екзаменаційні комісії. При цьому, у Положенні про перевірку знань норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки вказується повноваження цих комісій, порядок призначення голови та членів цих комісії.

2.12.      Суб’єкт діяльності здійснює навчання та перевірку знань персоналу у відповідності до затверджених ним планів. У цих планах зазначається: форма проведення навчання; строки проведення навчання, особи відповідальні за проведення навчання, персонал який повинен проходити навчання, обсяг знань який повинен засвоїти персонал, дати та форми проведення перевірки знань.

 

ІІІ. Проведення навчання з питань ядерної та радіаційної безпеки

3.1.    Суб’єкт діяльності здійснює навчання персоналу з питань ядерної та радіаційної безпеки, з метою забезпечення його готовності до виконання своїх обов`язків відповідно до посадових інструкції, кваліфікаційних вимог та з урахуванням вимог щодо формування та підтримки культури безпеки.

3.2.    Процес навчання полягає в ознайомлені з вимогами законодавства, нормами, правилами та стандартами з ядерної та радіаційної безпеки, а також з практичними аспектами дотримання вимог безпеки на підприємстві суб’єкта діяльності включаючи ознайомлення з прикладами дотримання принципів культури безпеки.

3.3.    Навчання проводиться перед перевіркою знань з питань ядерної та радіаційної безпеки та включає проведення лекцій, семінарів або консультацій.

3.4.    Організація навчання персоналу та підтримка його кваліфікації на належному рівні є обов’язком суб’єкта діяльності у сфері використання ядерної енергії. Навчання та перевірка знань персоналу з питань ядерної та радіаційної безпеки під час прийняття на роботу та в процесі роботи проводиться за рахунок його роботодавця.

3.5.    Залучення представників Держатомрегулювання України до проведення навчальних заходів (лекцій, семінарів, консультацій тощо) здійснюється відповідно до Закону України «Про державну службу» та Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

 

ІV. Проведення перевірки знань з питань ядерної та радіаційної безпеки

4.1.    Суб’єкт діяльності проводить перевірку знань персоналу у наступних випадках:

первинну – при прийомі на посаду чи переведенні на іншу посаду, підвищенні в посаді, покладанні нових обов’язків, або якщо нова посада та нові обов’язки потребують додаткових знань;

чергову (періодичну) – не менше ніж один раз на три роки при роботі на одній посаді;

повторну – при негативному результаті проходження первинної, чергової чи позачергової перевірки знань. Повторна перевірка призначається не пізніше ніж через один місяць з дати складання протоколу про негативний результат проходження попередньої перевірки знань;

позачергову – у випадках передбачених суб’єктом діяльності, а також у разі: введення в дію норм, правил чи стандартів, що стосуються діяльності персоналу; перерви у виконанні службових обов’язків на термін більше шести місяців; перед поверненням персоналу до виконання своїх посадових обов’язків після відсторонення керівництвом суб’єкта діяльності або за листом Держатомрегулювання України.

4.2.    Позачергова перевірка призначена у випадках введення в дію норм, правил чи стандартів з ядерної та радіаційної безпеки проводиться лише щодо знання цих норм, правил та стандартів у обсязі передбаченому посадовою інструкцією персоналу.

4.3.    У разі неможливості підрядної організації створити власну комісію, перевірка знань, за зверненням підрядної організації, може проводитись в комісії експлуатуючої організації у відповідності до процедур експлуатуючої організації.

4.4.    Перевірка знань персоналу проводитися в обсязі, визначеному посадовою інструкцією особи, яка походить перевірку знань. Обсяг знань в посадовій інструкції має бути конкретизовано до рівня статей законів, розділів або пунктів правил, норм та стандартів з ядерної і радіаційної безпеки.

4.5.    Розуміння вимог норм правил та стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, а також принципів культури безпеки персонал демонструє шляхом наведення прикладів практичного застосування цих вимог та принципів культури безпеки при виконанні ним своїх посадових обов’язків.

4.6.    Перевірка знань в комісіях суб’єкта діяльності та комісіях органів державного управління у сфері використання ядерної енергії проводиться за наявності не менше ніж двох осіб з числа членів екзаменаційної комісії, а також голови комісії або його заступника.

На засідання комісії запрошується представник відповідної профспілки.

4.7.    Перевірка знань голови та членів центральної екзаменаційної комісії суб'єкта діяльності, посадових осіб експлуатуючої організації, до службових обов'язків яких належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов'язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки, виконання яких можливе лише на підставі ліцензії, проводиться органом державного управління у сфері використання ядерної енергії або комісією, уповноваженою цим органом на здійснення відповідних перевірок, згідно із затвердженим цим органом та узгодженим з Держатомрегулювання України порядком.

4.8.    Перевірка знань голови та членів центральної екзаменаційної комісії суб’єкта діяльності проводитися органом державного управління у сфері використання ядерної енергії не менше ніж один раз на три роки.

4.9.    Результати перевірки знань оформлюються протоколом, якій готується секретарем комісії з перевірки знань одразу після завершення іспиту. Форму протоколу наведено у Додатку 1.

4.10.      Протокол підписується усіма присутніми на засідання членами комісії, особами, які проходили перевірку знань, представниками органів державного регулювання у сфері використання ядерної енергії, які брали участь у роботі комісії. Підпис голови комісії завіряється відповідною печаткою.

4.11.      Проходження персоналом суб’єкта діяльності перевірки знань засвідчується підписом керівника екзаменаційної комісії суб’єкта діяльності у особовому посвідченні. Посвідчення персоналу про проходження перевірки знань оформлюється згідно форми, наведеної у Додатку 2.

4.12.      У разі не проходження повторної перевірки знань у встановленому законодавством порядку персонал суб’єкта діяльності має бути відсторонений наказом суб’єкта діяльності від виконання обов’язків пов’язаних із керуванням, контролем чи здійсненням діяльності у сфері використання ядерної енергії. Наказом про відсторонення має бути призначений строк походження наступної позачергової перевірки знань.

4.13.      Позачергові перевірки знань з питань ядерної та радіаційної безпеки призначаються персоналу експлуатуючої організації (оператора) у передбачених експлуатуючою організацією (оператором) випадках, а також за поданням Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України або його заступника у разі вчинення порушень персоналом вимог законодавства у сфері використання ядерної енергії.

4.14.      Експлуатуюча організація допускає до роботи на майданчику ядерної установки персонал підрядних організацій, що пройшов перевірку знань з питань ядерної та радіаційної безпеки у встановленому законодавством порядку.

 

V. Участь Держатомрегулювання України в роботі комісії
з перевірки знань

5.1.    Виконання функцій Держатомрегулювання щодо нагляду за станом функціонування системи навчання та перевірки знань з питань ядерної та радіаційної безпеки забезпечується державними інспекторами Держатомрегулювання України шляхом:

перевірки документації суб’єкта діяльності щодо функціонування системи перевірки відповідності кваліфікації персоналу та протоколів роботи комісій суб’єкту діяльності з перевірки знань;

перевірки посвідчень персоналу, що підтверджують своєчасне проходження ним перевірки знань;

участі в роботі екзаменаційних комісій суб’єктів діяльності з перевірки знань з питань ядерної та радіаційної безпеки;

участі в роботі екзаменаційних комісій з перевірки знань з питань ядерної та радіаційної безпеки органів державного управління у сфері використання ядерної енергії.

5.2.    За обов’язкової присутності державного інспектора Держатомрегулювання України здійснюється перевірка знань з питань ядерної та радіаційної безпеки: голови та членів центральної екзаменаційної комісії суб’єкта діяльності; персоналу та посадових осіб експлуатуючої організації (оператора), діяльність якого підлягає ліцензування відповідно до статті 9 Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії»; найвищого керівництва експлуатуючої організації (оператора).

5.3.    Запрошення для участі в роботі екзаменаційної комісії повинно бути направлено до Держатомрегулювання України не пізніше ніж за 3 робочих дні до дати проведення засідання цієї екзаменаційної комісії.

5.4.    Підставою для участі державного інспектора в роботі комісії є наказ Держатомрегулювання України про відрядження державного інспектора або резолюція Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки чи його заступника на відповідному листі-запрошенні та запис у журналі місцевих відряджень Держатомрегулювання України.

5.5.    Під час участі в роботі екзаменаційної комісії державний інспектор Держатомрегулювання України має право:

ознайомитись з повноваженнями та порядком роботи екзаменаційної комісії;

ознайомитися з посадовою інструкцією та посвідченням про проходження перевірки знань особи знання якої перевіряються;

задавати особі, яка складає іспит, питання щодо знання та розуміння нею вимог з ядерної та радіаційної безпеки в обсязі посадової інструкції;

оцінювати правильність і повноту відповідей;

перевіряти правильність оформлення протоколу та посвідчень про проходження перевірки знань.

5.6.    У разі участі у роботі екзаменаційної комісії державний інспектор Держатомрегулювання України підписує протокол проведення перевірки знань та ставить печатку державного інспектора. Підпис у протоколі екзаменаційної комісії підтверджує присутність державного інспектора під час перевірки знань та дотримання комісією вимог цього Порядку та інших погоджених з Держатомрегулювання України процедур щодо проведення перевірки знань.

5.7.    У разі виявлення державним інспектором Держатомрегулювання України порушень законодавства у сфері використання ядерної енергії, у тому числі невиконання комісією вимог щодо процедур проведення перевірки знань, узгоджених з Держатомрегулювання України, або наявності невідповідностей в роботі комісії, він робить про це запис у протоколі засідання комісії та надає голові комісії у встановленому законодавством порядку припис про усунення виявлених порушень чи невідповідностей.

Начальник Відділу аналізу систем

управління та людського фактору Ю.М. Єсипенко


Додаток 1

ПРОТОКОЛ

 

від ………… №………..….

засідання Центральної екзаменаційної комісії ……………….... у складі:

Голови ..................................................................................……………………….

(прізвище, ініціали, посада)

та членів ….................................................................................................…………………

….................................................................................................…………………

….................................................................................................…………………

.................................................................................................…………………....

(прізвище, ініціали, посада)

при участі представника …................................... Держатомрегулювання України (назва установи)

.................................................................................................……………………

(прізвище, ініціали, посада)

з перевірки знань ….….....................................................................…………………

(найменування правил, норм та стандартів з ядерної і радіаційної безпеки)

у керівників та спеціалістів ..................................................………………………...

(найменування підприємства, організації)

 

п/п

П.І.Б.

Посада

Освіта,

коли

та який

заклад закінчив

Причина перевірки

знань

(первинна, чергова, повторна, позачергова)

Дата попередньої перевірки

Дата наступної

перевірки

Висновок

комісії

Підпис особи, яку перевіряють

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Голова комісії ..........................................................................……………………

(підпис, прізвище, ініціали)

Члени комісії ...........................................................................……………………

(підпис, прізвище, ініціали)

...........................................................................……………………

(підпис, прізвище, ініціали)

 

Представник Держатомрегулювання України …………………………………….

(підпис, прізвище, ініціали)


 

 

Додаток 2

 

Посвідчення про проходження перевірки знань

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила, норми, стандарти з ядерної та радіаційної безпеки

Дата

перевірки

Причина

перевірки

Оцінка

протоколу

Підпис голови

комісії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux