Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Регуляторні акти Держатомрегулювання / Проєкти регуляторних актів
від 16 травня 2012 р.
Київ
проект наказу

Проект

 

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 

_______________ м. Київ ___________

 

 

 

Про затвердження Правил оцінки відповідності інженерно-технічних засобів систем фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання та обладнання систем обліку та контролю ядерних матеріалів

 

 

 

Відповідно до статті 6 Закону України «Про підтвердження відповідності» та статті 10 Закону України «Про стандартизацію», з метою забезпечення єдиної технічної політики в сфері фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Правила оцінки відповідності інженерно-технічних засобів систем фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання та обладнання систем обліку та контролю ядерних матеріалів, що додаються.

2. Управлінню з питань ядерної захищеності і міжнародного співробітництва (Кушка В.М.) подати цей наказ до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію в установленому порядку.

3.      Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4.      Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Макаровську О.А.

 

Голова О. А. Миколайчук

 

 


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної інспекції

ядерного регулювання України

____________2012 №______

 

 

 

Правила оцінки відповідності інженерно-технічних засобів систем фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання та обладнання систем обліку та контролю ядерних матеріалів

 

І. Загальні положення

 

1.1. Правила встановлюють порядок здійснення оцінки відповідності інженерно-технічних засобів систем фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання та обладнання систем обліку та контролю ядерних матеріалів.

 

1.2. У цих Правилах терміни вживаються у значенні, наведеному в ДСТУ ISO/IEC 17000:2007 «Оцінювання відповідності. Словник термінів і загальні принципи», ДСТУ ISO 9000:2007 «Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів», Законах України: «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання», «Про підтвердження відповідності», «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності», «Про акредитацію органів з оцінки відповідності», Декрет Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію», а також Правилах фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів, затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 04.08.2006 №116, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21.09.2006 за №1067/12941, Загальних вимогах до систем фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів, затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 28.08.2008 № 156, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21.10.2008 за № 999/15690, Вимогах до комплексу інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту, затверджених наказом Держатомрегулювання від 05.12.2011 № 176, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 2.12.2011 за №1505/20243.

 

1.3. Об’єктами оцінки відповідності при здійсненні діяльності в сфері фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів є:

інженерно-технічні засоби систем фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання (далі – ІТЗ СФЗ);

комплекси інженерно-технічних засобів систем фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання (далі – КІТЗ);

обладнання систем обліку та контролю ядерних матеріалів (далі – ОСОКЯМ).

 

1.4. Ці Правила поширюються на:

експлуатуючі організації та інших ліцензіатів, які відповідно до законодавства визначають, створюють і підтримують безперервне функціонування систем фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, створюють та забезпечують функціонування систем обліку та контролю ядерних матеріалів;

юридичних та фізичних осіб, які виробляють, поставляють, проектують, монтують, налагоджують, беруть участь у введенні в експлуатацію ІТЗ СФЗ, КІТЗ та ОСОКЯМ;

органи з сертифікації продукції та випробувальні лабораторії, призначені за пропозицією органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки і акредитовані відповідно до законодавства (далі – органи з сертифікації та випробувальні лабораторії).

 

1.5. Оцінка відповідності ІТЗ СФЗ, КІТЗ та ОСОКЯМ полягає у:

доказуванні відповідності ІТЗ СФЗ та ОСОКЯМ, які занесені до Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні, вимогам встановленим у відповідних технічних регламентах, стандартах, технічних умовах;

доказуванні відповідності одиничних виробів ОСОКЯМ, які не занесені до Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні, технічному завданню на їх створення.

доказуванні відповідності характеристик КІТЗ, проект на створення якого успішно пройшов державну експертизу фізичного захисту, вимогам законодавства.

 

1.6. Учасниками процедури оцінки відповідності КІТЗ, ІТЗ СФЗ, ОСОКЯМ є:

заявник. Заявником може бути виробник або його уповноважений представник в Україні, постачальник, кінцевий споживач КІТЗ, ІТЗ СФЗ, ОСОКЯМ;

орган з сертифікації;

випробувальні лабораторії.

 

1.7. Випробування КІТЗ та одиничного великогабаритного ОСОКЯМ, призначеного для роботи з ядерним паливом, (далі – великогабаритне ОСОКЯМ) здійснюється на промисловому майданчику кінцевого споживача.

 

1.8. Роботи, пов’язані з проведенням оцінки відповідності КІТЗ, ІТЗ СФЗ, ОСОКЯМ, оплачуються заявником в порядку встановленому законодавством.

 

1.9. Поводження з інформацією щодо фізичного захисту, обліку та контролю ядерного матеріалу при проведенні оцінки відповідності КІТЗ, ІТЗ СФЗ та ОСОКЯМ здійснюється відповідно до чинного законодавства.

 

ІІ. Проведення оцінки відповідності ІТЗ СФЗ, ОСОКЯМ

 

2.1. Заявник подає до органу з сертифікації заявку встановленої форми на проведення оцінки відповідності ІТЗ СФЗ, ОСОКЯМ, документацію на виріб в обсязі, визначеному органом з сертифікації, та письмову гарантію що він не заявляв ці ІТЗ СФЗ, ОСОКЯМ на сертифікацію іншим органам з сертифікації.

 

2.2. Орган з сертифікації, отримавши заявку на проведення оцінки відповідності ІТЗ СФЗ або ОСОКЯМ, перевіряє подану заявником документацію на її достатність і повноту. У разі необхідності орган з сертифікації визначає перелік документів, які заявник має надати додатково.

Термін розгляду заявки та прийняття рішення не повинен бути більше одного місяця з дня її реєстрації.

 

2.3. Орган з сертифікації за погодженням із заявником визначає схему (модель) оцінки відповідності.

 

2.4. Орган з сертифікації у разі позитивного результату розгляду заявки на проведення оцінки відповідності ІТЗ СФЗ, ОСОКЯМ приймає рішення, в якому визначається вибрана схема (модель) оцінки відповідності, випробувальна лабораторія, кількість зразків для ідентифікації та випробувань, правила їх відбору (у разі сертифікації серійних ІТЗ СФЗ, ОСОКЯМ) та показники, за якими проводяться випробування. Рішення направляється заявнику та випробувальній лабораторії.

 

2.5. Заявник у разі рішення органу з сертифікації щодо проведення випробувань ІТЗ СФЗ, ОСОКЯМ поза межами випробувальної лабораторії створює відповідні умови для проведення випробувань.

 

2.6. Персонал органу з сертифікації, який під час проведення оцінки відповідності ІТЗ СФЗ здійснює поводження з інформацією з обмеженим доступом щодо фізичного захисту, повинен мати відповідний допуск.

 

2.7. Випробувальна лабораторія здійснює випробування ІТЗ СФЗ, ОСОКЯМ відповідно до чинного законодавства. У випадку, якщо заявником проведення оцінки відповідності є кінцевий споживач, присутність його представників є обов’язковою.

 

2.8. Випробувальна лабораторія:

у разі отримання позитивних результатів випробувань ІТЗ СФЗ, ОСОКЯМ оформлює протокол, подає його органу з сертифікації та в копії – заявнику;

у разі отримання негативних результатів хоча б за одним з показників, передбачених програмою випробувань ІТЗ СФЗ, ОСОКЯМ, припиняє випробування та подає інформацію про негативні результати заявнику та органу з сертифікації.

 

2.9. Орган з сертифікації, за наявності протоколу з позитивних результатів випробувань ІТЗ СФЗ, ОСОКЯМ оформляє сертифікат відповідності, реєструє його відповідно до законодавства та видає сертифікат заявнику. Термін дії сертифіката відповідності встановлюється відповідно до законодавства.

Орган з сертифікації надсилає завірену копію сертифіката органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

 

2.10. Врегулювання відносин між заявником, органом з сертифікації, випробувальною лабораторією після отримання заявником сертифіката відповідності, включаючи отримання сертифіката на новий термін, внесення змін в ІТЗ СФЗ, ОСОКЯМ або технологію їх виготовлення, встановлення нормативними документами більш жорстоких вимог до ІТЗ СФЗ, ОСОКЯМ, технічний нагляд за сертифікованими ІТЗ СФЗ, ОСОКЯМ під час їх виробництва, непланові перевірки, рішення про призупинення дії сертифіката відповідності, скасування сертифіката відповідності здійснюється відповідно до чинного законодавства.

 

2.11. Орган з сертифікації у разі скасування сертифікату відповідності ІТЗ СФЗ, ОСОКЯМ повідомляє про це орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

 

ІІІ. Проведення оцінки відповідності КІТЗ і великогабаритного ОСОКЯМ

 

3.1. Заявник після закінчення в зонах обмеження доступу монтажу та налагодження КІТЗ або великогабаритного ОСОКЯМ до введення їх в експлуатацію подає органу з сертифікації заявку встановленої форми на проведення оцінки відповідності КІТЗ або великогабаритного ОСОКЯМ, документацію на виріб в обсязі, визначеному органом з сертифікації.

 

3.2. Орган з сертифікації перевіряє відповідність і достатність поданої заявником документації на проведення оцінки відповідності КІТЗ, великогабаритного ОСОКЯМ, за результатами перевірки приймає рішення про проведення випробувань КІТЗ, великогабаритного ОСОКЯМ безпосередньо в зонах обмеження доступу і визначає випробувальну лабораторію, в разі необхідності декілька випробувальних лабораторій.

 

3.3. Кінцевий споживач створює умови та сприяє проведенню випробувань КІТЗ або великогабаритного ОСОКЯМ.

 

3.4. Випробувальна лабораторія:

за погодженням з адміністрацією ядерної установки або об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання, в зонах обмеження доступу яких здійснюватимуться випробування КІТЗ, великогабаритного ОСОКЯМ, визначає конкретні терміни проведення випробувань;

за погодженням з органом з сертифікації призначає особу, відповідальну за проведення випробувань, створює зі свого складу групу з проведення випробувань КІТЗ, великогабаритного ОСОКЯМ. При проведенні випробувань можуть бути присутніми представники органу з сертифікації, органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, заявника, кінцевого споживача;

розробляє методи та програму проведення випробувань КІТЗ, великогабаритного ОСОКЯМ. Методи та програму проведення випробувань погоджує з органом з сертифікації та кінцевим споживачем;

забезпечує під час проведення випробувань дотримання особами, які беруть участь у проведенні випробувань, вимог ядерної, радіаційної, пожежної, загально технічної безпеки та охорони праці, що діють на промисловому майданчику кінцевого споживача;

оформлює в установленому законодавством порядку протокол результатів випробувань КІТЗ або великогабаритного ОСОКЯМ.

 

3.5. Особи, які беруть участь у проведенні випробувань КІТЗ або великогабаритного ОСОКЯМ, повинні мати оформлений в установленому порядку допуск до виконання особливих робіт відповідної категорії.

 

3.6. Протокол випробувань КІТЗ, великогабаритного ОСОКЯМ підписується особою, відповідальною за проведення випробувань. Протокол затверджується керівником випробувальної лабораторії.

Випробувальна лабораторія надсилає органу з сертифікації протокол випробувань КІТЗ або великогабаритного ОСОКЯМ та завірену копію протоколу заявнику.

 

3.7. Орган з сертифікації за результатами випробувань КІТЗ або великогабаритного ОСОКЯМ у разі свого позитивного рішення видає сертифікат відповідності заявнику і завірену копію сертифіката надсилає органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

 

 

 

Начальник Управління з питань ядерної захищеності і міжнародного співробітництва Держатомрегулювання України

 

 

 

_________

 

 

В.М. Кушка

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux