Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Регуляторні акти Держатомрегулювання / Проєкти регуляторних актів
від 07 грудня 2011 р.
Київ
проект наказу

ПРОЕКТ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної інспекції ядерного регулювання України

00.00.2011 _________

 

Умови та порядок видачі ліцензій на провадження діяльності посадових осіб експлуатуючої організації

 

1. Загальні положення

1.1 Ці Умови та порядок розроблені відповідно до Законів України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії», Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 № 403/2011.

1.2 Ці Умови та порядок визначають вимоги та процедури ліцензування діяльності посадових осіб експлуатуючої організації, до службових обов’язків яких належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов’язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки та виконання яких може здійснюватися лише на підставі ліцензії.

1.3 Терміни та визначення, які застосовуються в цих Умовах та порядку, мають таке значення:

ліцензійні вимоги - сукупність встановлених нормативно-правовими актами організаційних, кваліфікаційних та особливих вимог та умов провадження діяльності посадових осіб експлуатуючої організації зі здійснення організаційно-розпорядчі функції, пов'язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки;

ліцензована посадова особа - особа, що обіймає посаду, визначену організаційною структурою та штатним розписом експлуатуючої організації, та на яку покладено встановлене законами, нормативними та корпоративними актами коло повноважень і обов’язків, і яка отримала у встановленому порядку ліцензію на право провадження діяльності зі здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов’язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки.

Інші терміни та визначення вживаються у значеннях, наведених у Загальних положеннях безпеки атомних станцій, затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання від 19.11.2007 № 162, зареєстрованих у Міністерстві юстиції 25.01.2008 за № 56/14747.

1.4 Дія цих Умов та порядку поширюється на всіх учасників процесу ліцензування:

експлуатуючу організацію ядерної установки/сховища для захоронення радіоактивних відходів;

міністерства та інші уповноважені органи управління експлуатуючою організацією;

Держатомрегулювання України;

посадових осіб експлуатуючих організацій, до службових обов’язків яких належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов’язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки.

1.5 Перелік посад посадових осіб, до службових обов’язків яких належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов’язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки, виконання яких може здійснюватися лише на підставі ліцензії, визначається в ліцензії на провадження діяльності експлуатуючої організації на окремому етапі життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів згідно статті 9 Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії».

До переліку включаються посадові особи, до службових обов’язків яких віднесено:

прийняття рішень про режим роботи ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів;

прийняття рішень про впровадження планів протиаварійного реагування;

прийняття рішень про впровадження модернізації та модифікації систем, важливих для безпеки;

допуск персоналу до безпосереднього управління реакторною установкою атомної електростанції;

контроль за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки (внутрішній нагляд).

2. Організаційні вимоги

2.1 Експлуатуюча організація:

розробляє систему кваліфікаційних вимог, програму професійної підготовки, перевірки знань та підтримання кваліфікації для кожної ліцензованої посадової особи;

проводить відбір кандидатів, забезпечує їх підготовку та медичний огляд;

вносить плату за дозвільні процедури з ліцензування діяльності посадових осіб експлуатуючої організації, до службових обов'язків яких належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов'язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки, у порядку та розмірі, встановлених чинним законодавством;

створює умови для виконання ліцензованими посадовими особами вимог і умов ліцензій.

2.2 Особа, яка претендує на зайняття посади зі здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов’язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки, виконання яких можливе лише на підставі ліцензії, має отримати допуск до роботи на ядерній установці або сховищі для захоронення радіоактивних відходів відповідно до Порядку проведення спеціальної перевірки для надання фізичним особам допуску до виконання особливих робіт на ядерних установках з ядерними матеріалами, радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.1997 № 1471.

2.3. Система відбору, підготовки, оцінки знань та підтримки кваліфікації посадових осіб експлуатуючої організації, до службових обов'язків яких належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов'язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки, має гарантувати рівень компетенції ліцензованих посадових осіб, необхідний для безпечної експлуатації ядерних установок або сховищ для захоронення радіоактивних відходів в звичайних режимах та на випадок аварії.

3. Кваліфікаційні вимоги

3.1 Кваліфікаційні вимоги щодо освіти, стажу, досвіду роботи та професійної підготовки, які необхідні для здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов’язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки, встановлюється у посадових інструкціях, що розробляються експлуатуючою організацією відповідно до встановленого системою управління порядку.

3.2 Кваліфікаційні вимоги до керівників та заступників керівників експлуатуючих організацій визначаються у галузевих кваліфікаційних довідниках, узгоджених Держатомрегулювання України.

3.3 Експлуатуюча організація забезпечує ліцензованій посадовій особі умови для удосконалювання її знань і навичок з питань, віднесених до її компетенції, здійснює періодичну оцінку рівня її знань, кваліфікації та якості роботи.

4. Особливі вимоги

4.1. Ліцензовані посадові особи експлуатуючої організації, до службових обов’язків яких належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов’язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки, виконання яких може здійснюватися лише на підставі ліцензії, мають усвідомлювати необхідність провадження культури безпеки, як пріоритетної мети та внутрішньої потреби, при виконанні всіх робіт, що мають вплив на безпеку, відповідно до вимог розділу 5 Загальних положень безпеки атомних станцій, затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання від 19.11.2007 № 162, зареєстрованих у Міністерстві юстиції 25.01.2008 за № 56/14747.

5. Процес ліцензування

5.1 Процес ліцензування діяльності посадових осіб експлуатуючої організації складається з таких процедур:

відбір та підготовка кандидата;

перевірка знань законодавства, норм і правил ядерної та радіаційної безпеки (іспит) у екзаменаційній комісії експлуатуючої організації, міністерства чи іншого уповноваженого органу управління експлуатуючою організацією (щодо керівника та заступників керівника експлуатуючої організації) у присутності та за участю державного інспектора Держатомрегулювання України

подання до Держатомрегулювання України документів на отримання ліцензії;

розгляд документів у Держатомрегулювання України;

прийняття Ліцензійною комісією Держатомрегулювання України рішення про видачу (або відмову у видачі) ліцензії.

5.2 Відбір та підготовка кандидатів на посади осіб експлуатуючої організації, до службових обов'язків яких належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов'язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки, проводиться відповідно до стандартів та процедур експлуатуючої організації та органу її управління.

5.3 Професійну підготовку (теоретичне та практичне навчання, тренування, стажування) кандидат проходить за індивідуальною програмою, складеною на основі типової програми для кожної категорії посад та погодженою Держатомрегулювання України.

5.4 Для отримання ліцензії експлуатуюча організація або міністерство чи інший уповноважений орган управління експлуатуючою організацією (щодо керівника та заступників керівника експлуатуючої організації) подають до Держатомрегулювання України такі документи:

заяву на отримання ліцензії, підписану керівником експлуатуючої організації або міністерства чи іншого уповноваженого органу управління експлуатуючою організацією (щодо керівника та заступників керівника експлуатуючої організації) та завірену печаткою (додаток 1);

документ про внесення плати за здійснення дозвільних процедур;

засвідчену копію посадової інструкції;

копії документів, що підтверджують відповідність кандидата кваліфікаційним вимогам, визначеним у його посадовій інструкції;

індивідуальну програму підготовки кандидата;

копії наказів про надання допуску до особливих робіт.

5.5 Держатомрегулювання України проводить попередній розгляд поданих документів з метою оцінки їх форми та змісту встановленим вимогам і протягом 5 робочих днів повідомляє заявника про результати попереднього розгляду.

5.6 Для підготовки пропозицій щодо прийняття рішення про видачу, відмову в видачі, внесення змін до ліцензії, зупинення, поновлення дії, анулювання ліцензії, включення в ліцензію додаткових умов в Держатомрегулюванні України створюється ліцензійна комісія. Результати розгляду заяви та документів оформлюються Протоколом засідання ліцензійної комісії. Склад ліцензійної комісії та порядок її роботи визначається Держатомрегулюванням України

5.7 Держатомрегулювання України видає ліцензію або надсилає повідомлення експлуатуючій організації, міністерству чи іншому уповноваженому органу управління експлуатуючою організацією (щодо керівника та заступників керівника експлуатуючої організації) про відмову у її видачі із зазначенням причини в триденний термін після прийняття рішення

5.8 Рішення про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржене заявником до суду.

5.9 Строки розгляду заяви та документів не повинні перевищувати двох місяців з дня надходження заяви та повного пакету документів, необхідних для прийняття рішення щодо видачі ліцензії.

5.10 Ліцензія видається на бланках спеціального зразка, затвердженого Кабінетом Міністрів України. До ліцензії вноситься інформація, що зазначена в додатку 2 до цих Умов та порядку.

5.11 Ліцензія видається на термін не менш трьох років, її дія може бути продовжена шляхом переоформлення. У зв’язку зі змінами посадових обов’язків ліцензованої посадової особи до ліцензії можуть бути внесені зміни у встановленому законодавством порядку.

5.12 Ліцензія є документом персонального характеру і не може бути передана або поширена на іншу особу.

5.13 Оригінал ліцензії видається експлуатуючій організації та зберігається протягом усього періоду роботи ліцензованої посадової особи на відповідній посаді та трьох років після її звільнення (переведення).

6. Умови дії ліцензії

6.1 Умовами видачі та продовження дії ліцензії на право провадження діяльності посадових осіб експлуатуючої організації, до службових обов'язків яких належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов'язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки є:

відповідність ліцензованої посадової особи кваліфікаційним та ліцензійним вимогам;

відсутність порушень ліцензованою посадовою особою законодавства, норм, правил та стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, які призвели або могли привести до порушень експлуатаційних меж та/або умов безпечної експлуатації ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів, підвищення ризику додаткового опромінення персоналу та населення;

дотримання принципів культури безпеки та вимог системи управління якістю при роботі на ліцензованій посаді;

систематичне вдосконалення знань та вмінь відповідно до індивідуальної програми підтримання кваліфікації;

успішне проходження в установленому порядку перевірки знань норм і правил ядерної та радіаційної безпеки, медичного огляду.

6.2 До ліцензії можуть бути включені додаткові умови її дії.

7. Умови та порядок внесення змін до ліцензії

7.1 У разі виникнення під час дії ліцензії змін у відомостях, що містяться в цій ліцензії, в т.ч. у зв’язку з призначенням на іншу ліцензовану посаду, експлуатуюча організація або міністерство чи інший уповноважений орган управління експлуатуючою організацією (щодо керівника та заступників керівника експлуатуючої організації) протягом десяти робочих днів з моменту виникнення цих обставин подають до Держатомрегулювання України заяву про внесення відповідних змін до ліцензії.

7.2 До заяви додаються копії засвідчених в установленому законодавством порядку документів, які підтверджують зазначені зміни, та оригінал ліцензії, до якої вносяться зміни.

7.3 Держатомрегулювання України протягом трьох робочих днів з дня надходження заяви приймає рішення про внесення змін чи про відмову. Внесення змін до ліцензії здійснюється шляхом відповідного запису в оригінал ліцензії.

 

Директор Департаменту з питань

безпеки ядерних установок І. А. Шевченко

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux