Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Регуляторні акти Держатомрегулювання / Проєкти регуляторних актів
від 07 грудня 2004 р.
Київ
Правила ліцензування підготовки персоналу для експлуатації ядерної установки

Правила ліцензування підготовки персоналу для експлуатації ядерної установки (далі Правила) розроблені відповідно до Законів України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії", Положення про Державний комітет ядерного регулювання України, затвердженого Указом Президента України від 6 березня 2001 року № 155 з урахуванням "Порядку ліцензування окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2000 року № 1782.

Правила визначаютьобов´язкові для виконання усіма учасниками ліцензійного процесу сукупність регулюючих вимог і процедур для здійснення діяльності з підготовки певних посад персоналу для експлуатації ядерної установки та проведення ліцензування цієї діяльності; конкретизують порядок розгляду, обліку та зберігання документації, пов'язаної з ліцензійним процесом.

1 Загальні положення

1.1 Терміни та визначення, які застосовуються в цих Правилах, мають таке значення:

Держатомрегулювання Державний комітет ядерного регулювання України.

Заявник юридична чи фізична особа, яка подає документи до Держатомрегулювання на право здійснення підготовки персоналу для експлуатації ядерної установки.

Ліцензіат юридична чи фізична особа, яка має видану у встановленому порядку ліцензію на право здійснення підготовки персоналу для експлуатації ядерної установки.

Ліцензійна комісія постійно-діючий колегіальний орган Держ-атомрегулювання, який готує пропозиції щодо прийняття рішення про видачу, відмову у видачі, переоформлення, продовження чи зупинення дії, анулювання і поновлення дії ліцензії, а також про видачу її дубліката.

Певні посади персоналу посади персоналу для експлуатації ядерної установки, підготовка якого підлягає ліцензуванню за переліком посад та спеціальностей, визначених Кабінетом Міністрів України.

Персонал працівники підприємства, установи, організації, що виконують роботи, які пов'язані з експлуатацією ядерних установок або джерел іонізуючого випромінювання.

Постачальник юридична або фізична особа, що виконує функції, які пов'язані з виконанням робіт або наданням послуг у сфері здійснення підготовки персоналу для експлуатації ядерної установки.

Суб'єкт діяльності юридична або фізична особа (Ліцензіат або Заявник), яка здійснює або заявила про намір здійснювати діяльність у сфері підготовки персоналу для експлуатації ядерної установки, щодо якої Законом України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії" установлені вимоги обов'язкового ліцензування.

·        Підготовка персоналу для експлуатації ядерної установки проводиться за відповідними нормативними документами органу державного управління у сфері використання ядерної енергії, галузевими стандартами і стандартами експлуатуючої організації.

·        Суб'єкту діяльності для одержання ліцензії на підготовку певних посад персоналу необхідно:

- мати фінансові, матеріальні та інші ресурси, відповідну організаційну структуру і відповідних фахівців для якісного навчання персоналу;

- розробити і запровадити систему професійної підготовки і підтримання кваліфікації для кожної певної посади персоналу;

- розробити щодо всіх певних посад персоналу типові програми підготовки, що враховують особливості проектів ядерних установок, у відповідності до прийнятої системи підготовки;

- встановити в посадових інструкціях персоналу вимоги до освіти, обсягу знань, умінь та навичок із зазначенням переліку попередніх посад за зростаючою відповідальністю при виконанні посадових обов´язків та стажем роботи на них;

- запровадити програму забезпечення якості підготовки і підтримання кваліфікації персоналу, яку необхідно розробити на підставі нормативно-правового акту "Вимоги до програми забезпечення якості на всіх етапах життєвого циклу ядерних установок", затвердженого наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 11.03.1999 р. № 53 та зареєстрованого у Мін´юсті 7.04.1999 р. № 294/3587 (НП 306.5.02/3.017-99);

- розробити та запровадити систему документування результатів навчального процесу.

o       Вимоги до системи підтримання кваліфікації персоналу встановлює експлуатуюча організація.

·        Навчально-тренувальні центри (підрозділи) експлуатуючої організації, які здійснюють підготовку персоналу (далі навчальні центри), повинні мати узгоджені та затверджені у встановленому порядку організаційно-розпорядчі документи, що визначають структуру, взаємовідносини з іншими структурними підрозділами підприємства і вищими органами, а також встановлюють мету, завдання, функції, права і відповідальність навчальних центрів.

·        У разі зміни статусу або структури навчальних центрів, організаційно-розпорядчу документацію після її перегляду та затвердження необхідно у встановленому порядку надати до Держатомрегулювання.

·        Відповідно до вимоггалузевогостандарту України "Система підготовки персоналу атомних електростанцій України", затвердженого наказом Міністерства палива та енергетики України від 14.08.2000 р. № 331 та зареєстрованого Українським науково-дослідним інститутом стандартизації, сертифікації та інформатики Держстандарту України від 17.08.2000 р. № 804/200424 (далі - ГСТУ 95.1.07.04.047-2000), навчальному центру для якісного проведення навчання запланованої чисельності певних посад персоналу, необхідно мати:

·        типові програми підготовки певних посад персоналу;

·        комплект діючої експлуатаційної документації відповідно до затвердженого переліку для кожного робочого місця персоналу, що навчається;

·        навчально-методичні матеріали, технічні засоби навчання згідно з типовими програмами підготовки;

·        програми підготовки інструкторського (викладацького) персоналу;

·        кваліфікований інструкторський (викладацький) персонал у кількості, достатній для навчання;

·        обладнані навчальні приміщення (аудиторії);

·        технічні приміщення (комп'ютерні, макетні тощо);

·        обладнані робочі місця інструкторів (викладачів);

·        навчальну та офісну техніку.

o       Для підготовки персоналу, що здійснює функції з безпосереднього управління реакторною установкою на етапі її введення в експлуатацію та експлуатації, навчальний центр повинен бути оснащений повномасштабним тренажером (далі - ПМТ) енергоблоку.

·        У разі відсутності в навчальному центрі ПМТ допускається проводити тренажерну підготовку на інших аналогічних ПМТ, у тому числі - іноземних. За цієї умови на суб´єкта діяльності, що проводить тренажерну підготовку певних посад персоналу, поширюються вимоги цих Правил.

·        В окремих випадках (за відсутності ПМТ), за узгодженням з Держатомрегулюванням, допускається використати тренажери графічного інтерфейсу (багатофункціональні, аналітичні, базових принципів тощо). При цьому, суб´єкт діяльності повинен обґрунтувати використання таких тренажерів і розробити заходи, що компенсують їх спрощеність та відмінність від підготовки на ПМТ.

2 Вимоги до програм підготовки 

2.1 Професійну підготовку певних посад персоналу необхідно вести за індивідуальними програмами підготовки, які розробляють на підставі відповідних типових програм підготовки для кожної посади, у залежності від результатів вхідного контролю знань спеціаліста, його освіти і досвіду та затверджують у порядку, який встановлює експлуатуюча організація.

2.2 Типову програму підготовки необхідно розробляти на основі аналізу професійної діяльності персоналу, проведеного експлуатуючою організацією, з урахуванням його відповідальності за безпечну експлуатацію ядерної установки.

2.3 Типову програму підготовки оформлюють у вигляді документа, в якому встановлено порядок одержання кандидатом комплексу професійних знань, умінь і навичок відповідно до вимог посадової інструкції.

2.4 У типових програмах підготовки визначаються:

- проведення вхідного контролю знань кандидата в обсязі, необхідному щоб розпочати його підготовку. Процедура та обсяг вхідного контролю знань кандидата на посаду визначається експлуатуючою організацією;

- навчання безпечним прийомам праці при виконанні посадових обов'язків та методам захисту від іонізуючого випромінювання;

- цілі навчання (проміжні та кінцеві);

- складові частини підготовки (етапи, курси, теми), їхня послідовність і тривалість;

- навчально-методичні матеріали;

- методи та засоби підготовки, включаючи використання технічних засобів навчання;

- проміжні та підсумкові контрольні процедури (іспити).

2.5 Вимоги до змісту типових і індивідуальних програм підготовки, терміни перегляду типових програм підготовки визначаються ГСТУ 95.1.07.04.047-2000.

2.6 Типові програми підготовки певних посад персоналу необхідно у встановленому порядку узгодити з Держатомрегулюванням.

2.7 Типові програми підготовки переглядаються у разі:

- зміни специфіки ядерної установки або переходу ядерної установки в інший етап життєвого циклу (наприклад, припинення експлуатації);

- внесення змін у навчальний процес;

- запровадження нових правил, норм і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки;

- модернізації обладнання ядерної установки;

- принципових змін в експлуатаційній документації;

- запровадження нової системи (елементів) підготовки;

- неефективності існуючих програм.

2.8 Зміни та доповнення в типові програми підготовки вносяться у встановленому порядку на підставі рішення всіх посадових осіб, які узгоджували та затверджували типові програми підготовки.

2.9 В індивідуальній програмі підготовки визначаються:

- тривалість, послідовність і терміни складових частин навчання конкретного спеціаліста;

- навчально-методичні матеріали, які будуть використовуватися, методи та засоби залежно від результатів вхідного контролю знань спеціаліста;

·        особи, які відповідають за підготовку конкретного спеціаліста, з адміністративно-технічного персоналу експлуатуючої організації та персоналу навчального центру.

2.10 Зменшення обсягу підготовки кожного фахівця в порівнянні із типовою програмою підготовки повинно бути обґрунтовано. Причини скорочення обсягу підготовки необхідно відзначити в індивідуальній програмі підготовки.

2.11 Підтримання кваліфікації персоналу необхідно вести за програмами відповідно до системи підтримання кваліфікації.

2.12 В типовій програмі підготовки інструкторського (викладацького) персоналу необхідно визначити мету, тривалість, послідовність навчання, використовувані методи та засоби, проміжні та підсумкові контрольні процедури, а також передбачити психолого-педагогічну та методичну підготовку, у тому числі - оволодіння передовими методами навчання.

3 Вимоги до інструкторського (викладацького) персоналу 

3.1 Вимоги до інструкторського (викладацького) персоналу щодо його кваліфікації (освіти, стажу роботи на попередніх посадах), допуску до роботи на ядерних установках, періодичності складання іспитів проведення інструктажів та інших форм роботи з ним повинні бути визначені галузевим стандартом.

3.2 Інструкторському (викладацькому) персоналу необхідно:

- мати рівень освіти не нижчий за рівень, визначений посадовими інструкціями тих, хто навчається;

- мати практичний досвід діяльності у сфері навчання практичної частини підготовки персоналу;

- пройти підготовку на посаду інструктора за індивідуальною програмою, розробленою на основі типової;

- пройти у встановленому порядку перевірку знань.

3.3 Експлуатуюча організація та навчальний центр організовують систематичне, не рідше 1 разу в 3 роки, підтримання кваліфікації інструкторського (викладацького) персоналу для збереження та вдосконалення його технічних і педагогічних знань, умінь та навичок.

3.4 Підтримання кваліфікації інструкторського (викладацького) персоналу проводиться за програмою підтримання кваліфікації, розробленою навчальним центром, у спеціалізованих організаціях, що мають необхідні умови (акредитацію).

4 Вимоги до навчально-методичних матеріалів 

4.1 До навчально-методичних матеріалів належать:

- навчально-методичні посібники інструкторського (викладацького) персоналу;

- посібники з проведення навчально-тренувальних занять на тренажерних системах і системах для навчання та тестування;

- навчальні посібники для персоналу, що навчає та що навчається;

- наочні посібники (макети) систем та обладнання.

4.2 Комплект навчально-методичних матеріалів повинен забезпечувати досягнення проміжної і кінцевої мети навчання, що установлена типовою програмою підготовки.

4.3 Комплект навчально-методичних матеріалів містить:

- необхідні демонстраційні матеріали (креслення, схеми, макети) та інші наочні посібники, використання яких під час навчання передбачено навчально-методичними посібниками інструкторського (викладацького) персоналу;

- матеріали (посібники) з тем, що вивчаються, відповідно до програм підготовки.

4.4 Навчально-методичні матеріали варто зберігати в технічній бібліотеці навчального центру. Фонди і час роботи технічної бібліотеки повинні задовольняти абонентів і забезпечувати підготовку, у тому числі, самопідготовку відповідно до графіку навчання.

5 Вимоги до технічних засобів навчання навчального центру 

5.1 Технічні засоби навчання повинні забезпечувати здійснення навчального процесу відповідно до типових програм підготовки .

5.2 Технічні засоби навчання необхідно прийняти у встановленому порядку в експлуатацію (атестувати як навчальні засоби) та постійно підтримувати в робочому стані для реалізації всіх, передбачених типовими програмами підготовки, режимів навчання.

5.3 Технічні засоби тренажерної підготовки повинні забезпечувати можливість надбання умінь та навичок управління ядерною установкою у режимах нормальної експлуатації, відхилень від нормальної експлуатації, аварійних ситуаціях та аваріях.

5.4 Тренажерні системи розробляються відповідно до стандарту ЕО (ДП НАЕК "Енергоатом"): "Требования к техническим средствам обучения персонала АЭС", затвердженого наказом ДП НАЕК "Енергоатом" від 22.08.2003 р. № 487 (СТП 0.18.023-2003).

5.5 Кількість ПМТ повинна бути достатньою для забезпечення потреби експлуатуючої організації в підготовці та підтриманні кваліфікації визначених посад персоналу.

6 Умови та порядок видачі ліцензій 

·        Суб'єкт діяльності за наявності умов для підготовки певних посад персоналу направляє до Держатомрегулювання:

·        заяву про одержання ліцензії за формою (додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2000 року № 1782 "Про затвердження порядку ліцензування окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії"),

·        заявні документи, що є невід'ємною частиною заяви,

·        документ (копію платіжного доручення) про оплату за здійснення дозвільних процедур.

В окремих випадках, за узгодженням з Держатомрегулюванням, допускається подання заявних документів для одержання ліцензії на окремі етапи підготовки, що передбачені типовою програмою підготовки.

6.2 До заявних документів належать:

·        засновницькі документи Заявника;

·        положення про навчально-тренувальний центр;

·        інформація про перспективні плани діяльності навчального центру на 2 роки;

·        довідка, що включає такі розділи:

а) про заплановані потреби експлуатуючої організації у підготовці певних посад персоналу в навчальному центрі на кожний рік з наступних двох років за кожною певною посадою персоналу;

б) про наявність, кількість і обладнання приміщень (класів) навчального центру для проведення теоретичної підготовки, проведення комп'ютерних та тренажерних занять;

в) про наявність технічної бібліотеки;

г) про наявність узгодженої у встановленому порядку типової програми (програм) підготовки;

ґ) про наявність інструкторського (викладацького) персоналу, що відповідає вимогам цих Правил;

д) про наявність комплекту експлуатаційної документації та навчально-методичних матеріалів, які відповідають вимогам розділу 4 цих Правил;

е) про наявність технічних засобів навчання, що відповідають вимогам розділу 5 цих Правил.

Інформація за пунктами "г", "ґ" "д" "е" надається щодо кожної заявленої посади.

6.3 Документи, зазначені в п.6.1, 6.2 готуються в двох примірниках, з яких:

- перший - направляється до Держатомрегулювання;

- другий - залишається у Заявника.

6.4 Заява підписується керівником організації-заявника та засвідчується печаткою.

·        Інформація та довідка за пунктом 6.2 підписуються керівником навчального центру.

·        Держатомрегулювання протягом 10 робочих днів з дня надходження заявних документів здійснює їх попередній розгляд та дає оцінку в частині виконання Заявником вимог щодо номенклатури і змісту поданих документів.

·        У разі виявлення невідповідності документів встановленим вимогам, Держатомрегулювання письмово повідомляє Заявникові про результати попереднього розгляду комплекту документів із зазначенням невідповідностей.

·        Заявник має право в ході розгляду самостійно відкликати заявні документи за підписом особи, яка направила їх на первинний розгляд. При цьому плата за здійснення дозвільних процедур не повертається.

·        Держатомрегулювання перевіряє комплект поданих документів щодо повноти, достовірності, однозначності та відповідності вимогам правил, норм і стандартів з безпеки шляхом проведення інспекційного обстеження (комісії) Заявника.

·        Конкретний термін, мета інспекційного обстеження, персональний склад комісії визначаються наказом Держатомрегулювання.

·        Інформація про терміни проведення інспекційного обстеження, склад комісії, інспекційний план проведення перевірки (процедури), а також про ступінь технічного сприяння проведенню перевірки заздалегідь надається Заявнику.

·        Інспекційне обстеження необхідно проводити відповідно до затвердженого інспекційного плану.

·        За підсумками інспекційного обстеження Заявника, комісія Держатомрегулювання оформляє акт, у якому викладає результати, висновки і пропозиції про можливість видачі ліцензії на підготовку заявлених посад.

·        Документи за пунктами 6.1, 6.2, акт інспекційного обстеження, заходи та звіти Заявника щодо усунення зауважень формуються Держатомрегулюванням у ліцензійну справу, яка надається до Ліцензійної комісії.

·        Ліцензійна комісія Держатомрегулювання на підставі всебічного обговорювання документів ліцензійної справи складає висновок про можливість видачі ліцензії, який оформлюється протоколом.

·        Рішення про видачу ліцензії на підготовку певних посад персоналу приймає відповідальна за видачу ліцензії посадова особа Держатомрегулювання на підставі пропозицій Ліцензійної комісії.

·        Термін перевірки та оцінка поданих документів, прийняття рішення про видачу ліцензії не повинні перевищувати двох місяців від дати одержання всіх необхідних документів, включаючи проведення інспекційного обстеження.

·        Рішення про видачу ліцензії надсилається Заявнику протягом трьох робочих днів після його прийняття.

·        Ліцензія підписується відповідальною за видачу ліцензії посадовою особою Держатомрегулювання та засвідчується печаткою.

·        Термін дії ліцензії встановлюється Держатомрегулюванням, але в кожному разі він не повинен бути менше трьох років і в необхідних випадках може бути продовжений за заявою Ліцензіата з дотриманням вимог, викладених у розділі 10 цих Правил.

·        Ліцензія оформляється в одному примірнику за встановленою формою та надається керівнику експлуатуючій організації або його представнику з дотриманням встановлених вимог.

·        Бланки ліцензії є документами суворої звітності, мають облікову серію та номер.

·        Ліцензійна комісія направляє копії ліцензії у відповідні структурні підрозділи Держатомрегулювання, що здійснюють державний нагляд за дотриманням умов ліцензії, Ліцензіат відповідним навчальним центрам.

7 Відмова у видачі ліцензії

7.1 Держатомрегулювання має право відмовити у видачі ліцензії у разі:

·        виявлення неможливості Заявника забезпечити дотримання умов і правил встановлених для впровадження діяльності з підготовки певних посад персоналу (наприклад, при негативних висновках інспекційного обстеження);

·        відсутності окремих документів або подання останніх з неповною інформацією, що не дає змоги скласти позитивний висновок про здатність Заявника здійснювати підготовку певних посад персоналу;

·        виявлення недостовірної або перекрученої інформації в документах, поданих Заявником.

7.2 Рішення про відмову у видачі ліцензії надсилається Заявникові протягом трьох робочих днів після його ухвалення із зазначенням причин відмови.

7.3 Рішення про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржене Заявником у судовому порядку.

7.4 Повторне подання документів для одержання ліцензії можливе після повного усунення причин відмови.

7.5 У разі відмови у видачі ліцензії плата за здійснення дозвільних процедур не повертається.

7.6 Необхідність виконання повторних контрольних процедур ліцензування у кожному конкретному випадку приймає відповідальна за видачу ліцензії посадова особа Держатомрегулювання.

8 Умови дії ліцензії

8.1 Умовами дії ліцензії є:

- відповідність Ліцензіата вимогам цих Правил;

- відсутність систематичних порушень в роботі ядерної установки (не більше двох за 12 місяців підряд), пов'язаних з недоліками підготовки персоналу Ліцензіатом та зафіксованих у звітах про розслідування порушень;

- подання Ліцензіатом Держатомрегулюванню щорічних звітів про проведену підготовку за певними посадами персоналу;

- усунення порушень та виконання заходів у встановлені строки.

8.2 За 30 днів до закінчення кожного календарного року протягом дії ліцензії Ліцензіат подає до Держатомрегулювання звіт, у якому за звітний (календарний) рік періоду дії ліцензії міститься наступна інформація:

·        кількість підготовленого та такого, що готується, персоналу за кожною посадою, на підготовку якого видана ліцензія, його персональний склад, календарні строки та тривалість складових частин підготовки (етапів, тем, курсів) за кожною індивідуальною програмою із зазначенням відповідної тривалості за типовою програмою;

·        дата допуску та номер наказу (розпорядження) про допуск до самостійної роботи (наявність ліцензії - для персоналу, який здійснює безпосереднє управління реакторною установкою);

·        порушення в роботі ядерної установки за звітний період, які зафіксовані у звітах про розслідування порушень та пов'язані з недоліками підготовки певних посад персоналу;

·        виконання інструкторським (викладацьким) персоналом Ліцензіата програм підтримання кваліфікації відповідно до встановлених вимог;

·        робота, яка здійснена за звітний період Ліцензіатом, навчальним центром Ліцензіата з удосконалення навчального процесу підготовки певних посад персоналу.

8.3 За результатами розгляду щорічних звітів Ліцензіата про виконання підготовки певних посад персоналу, Держатомрегулювання може прийняти рішення про проведення у Ліцензіата перевірки (інспекції) дотримання умов дії ліцензії. Порядок і строки проведення такої перевірки визначає Держатомрегулювання.

9 Порядок внесення змін до ліцензії та переоформлення ліцензії 

9.1 Внесення змін до ліцензії, переоформлення ліцензії здійснюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2000 року
№ 1782 "Про затвердження порядку ліцензування окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії" (далі Постанова № 1782).

10 Порядок зупинення дії та анулювання ліцензії 

10.1 Зупинення дії та анулювання ліцензіїздійснюється відповідно до Постанови № 1782.

10.1 Держатомрегулювання може також зупинити дію або анулювати ліцензію у випадкунеодноразового (три та більше разів протягом 12 календарних місяців) порушення правил, норм і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, які зафіксовані у звітах про розслідування порушень у роботі ядерної установки і пов'язані з недоліками підготовки персоналу, навчання якого здійснювалося Ліцензіатом на підставі виданої ліцензії.

11 Облік виданих ліцензій 

11.1 Держатомрегулювання здійснює облік виданих ліцензій, контроль за дотриманням умов ліцензії відповідно до Постанови № 1782.

11.2 Ліцензіат здійснює облік виданих йому ліцензій відповідно до встановленого ним порядку.

14 Відповідальність 

14.1 Відповідальність Держатомрегулювання, Заявника, Ліцензіата визначені Постановою № 1782.

14.2 Постачальник відповідає за якість виконаних робіт і наданих послуг (розробка навчально-методичних документів, технічних та інших засобів навчання тощо) відповідно до законодавства.

Директор Департаменту державної інспекції 
з ядерної та радіаційної безпеки 

М.С. Бережний 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux