Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Проєкти нормативно-правових актів
від 11 липня 2008 р.
Київ
Пояснювальна записка до остаточної редакції нормативно-правового акта “Вимоги до вибору майданчика для розміщення сховища для захоронення радіоактивних відходів”

Пояснювальна записка

до остаточної редакції нормативно-правового акта “Вимоги до вибору майданчика для розміщення сховища для захоронення радіоактивних відходів”

 

1. Підстава для розробки нормативно-правового акта

Підставою для розробки нормативно-правового акта (далі - НПА) є “Комплексна програма поводження з радіоактивними відходами”, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 р. № 2015 (далі – Комплексна програма), у якій передбачається розвиток нормативно-правової бази з питань підвищення радіаційної безпеки при поводженні з радіоактивними відходами (далі – РАВ), в тому числі при їх захороненні, пункт 1 розділу ІІІ Плану заходів на 2006-2010 роки щодо реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 липня 2006 р. № 436-р, яким, зокрема, передбачено “удосконалення вибору майданчиків для будівництва та визначення процедури ухвалення рішень про розміщення об‘єктів нового будівництва”, в т.ч. об‘єктів, призначених для поводження з РАВ та пункт 3.14 “Плану нормативного регулювання Державного комітету ядерного регулювання України на 2007 рік” затвердженого наказом Держатомрегулювання.

Робота виконується Державним підприємством “Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки” (далі – ДНТЦ ЯРБ) відповідно до Технічного завдання на розроблення НПА, затвердженого Головою Держатомрегулювання України 26.06.2007 р.


2. Сфера дії нормативно-правового акта

Сферою дії НПА є:

- вибір майданчика для розміщення нового приповерхневого/геологічного сховища;

- оцінка майданчиків, на яких вже розміщені сховища, щодо їх здатності забезпечити довготривалу безпеку захоронення РАВ;

- проведення прогнозних досліджень та оцінка придатності майданчиків для розміщення приповерхневого/геологічного сховищ для захоронення відповідних типів та обсягів РАВ;

- розроблення і обґрунтування проектів будівництва нових та існуючих сховищ РАВ;

- обґрунтування прийнятності характеристик майданчика щодо спроможності забезпечення експлуатаційної та довготривалої безпеки;

- державна експертиза ядерної та радіаційної безпеки звітів з аналізу безпеки сховищ РАВ;

- прийняття рішення про можливість/неможливість розміщення сховища для захоронення відповідних категорій РАВ на запропонованих майданчиках та ухвалення остаточного рішення про розміщення сховища.


3. Мета та завдання розробки

Метою створення НПА є встановлення основних критеріїв та вимог забезпечення безпеки при виборі майданчиків розміщення приповерхневого/геологічного сховища для захоронення РАВ.

Задачею НПА є встановлення переліку характеристик та якісних і, по можливості, кількісних показників, для визначення потенційно придатних майданчиків для розміщення сховища (приповерхневого або розташованого на певній глибині, у стабільних геологічних формаціях) для захоронення відповідних РАВ, а також повного та достатнього переліку факторів – подій та процесів природного і техногенного походження, які мають аналізуватися при визначенні придатності майданчика. При цьому має бути врахований достатньо повний комплекс екологічних та економіко-соціальних чинників. Відповідність визначеним критеріям та вимогам дозволить забезпечити безпеку захоронення РАВ, мінімізуючи впливи від захоронення РАВ на теперішні та майбутні покоління.

НПА також визначає:

- стадійність і процедури вибору та оцінки прийнятності умов для розміщення сховищ захоронення РАВ, дотримання яких має забезпечити відповідність характеристик майданчиків висунутим вимогам;

- вимоги до проведення інженерно-вишукувальних та дослідницьких робіт у процесі вибору майданчиків з метою визначення та оцінки придатності умов майданчиків для розміщення сховищ певного типу на вибраному майданчику.

Актуальність розроблення НПА обумовлена відсутністю в нормативній базі України нормативного документа, який би деталізував положення Закону України “Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об‘єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення” в частині вибору майданчиків для розміщення сховищ захоронення РАВ.

Використання НПА буде сприяти:

- реалізації державної політики України з метою впровадження принципів безпеки при захороненні РАВ, включаючи захоронення у стабільних геологічних формаціях;

- удосконаленню існуючої практики поводження з РАВ;

- забезпеченню належного рівня довготривалої безпеки сховищ для захоронення РАВ і необхідного рівня захисту здоров‘я людини та навколишнього природного середовища.


4. Характеристика об’єкта регулювання

Об‘єктом регулювання НПА є захоронення РАВ у приповерхневих та геологічних сховищах. Вибір майданчика для розміщення сховища є одним з етапів життєвого циклу сховища і розглядається в контексті прийняття обґрунтованих рішень про прийнятність умов майданчика для забезпечення безпеки при експлуатації сховища та довготривалої безпеки системи захоронення після закриття сховища.

НПА призначений для використання експлуатуючою організацією сховища та організаціями, що надають послуги у сфері використання ядерної енергії, і є обов‘язковим для всіх юридичних та фізичних осіб, які здійснюють діяльність, пов‘язану з захороненням РАВ і ухваленням відповідних рішень.

НПА слід керуватися при:

- виборі майданчиків для розміщення нових сховищ (приповерхневих та у стабільних геологічних формаціях) для захоронення відповідних РАВ;

- прийнятті рішення про можливість/неможливість розміщення сховища для захоронення РАВ на запропонованих майданчиках та ухвалення остаточних рішень про розміщення сховищ;

- оцінці здатності майданчиків, на яких вже розміщені сховища, виконувати функції безпеки, передбачені концепцією ізоляції РАВ;

- обґрунтуванні безпеки сховищ РАВ на будь-якому з етапів їх життєвого циклу;

- державній експертизі ядерної і радіаційної безпеки звітів з аналізу безпеки приповерхневих та геологічних сховищ РАВ.

При виборі майданчика має бути встановлено, наскільки ефективно майданчик (разом з інженерними бар‘єрами сховища) здатний забезпечувати належну ізоляцію радіонуклідів, радіологічний захист людини і навколишнього середовища на запланований термін часу. Аналіз ефективності захисних властивостей потенційних майданчиків, спрямований на відбракування менш придатних з них, вимагає виконання оцінки безпеки на період експлуатації сховища і на довготривалий період після його закриття. Конкретна оцінка безпеки майданчика та системи захоронення на довготривалий період повинна здійснюватися у контексті чинних нормативно-правових актів у сфері поводження з РАВ.

Прийняття рішення про розміщення сховищ РАВ регламентовано законами України “Про поводження з радіоактивними відходами” та “Про прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об‘єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення”.

Загальні вимоги до майданчиків розміщення приповерхневих сховищ визначені документами “Захоронення радіоактивних відходів у приповерхневих сховищах. Загальні вимоги радіаційної безпеки” (НД 306.604.95); “Вимоги щодо структури та змісту звіту про аналіз безпеки приповерхневих сховищ радіоактивних відходів” (НП 306.3.02/3.038-2000); геологічних сховищ – документом “Загальні положення забезпечення безпеки захоронення радіоактивних відходів у геологічних сховищах” (НП 306.4.133-2007). Критерії радіологічного захисту визначені Законом України “Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань” та нормативними документами - “Норми радіаційної безпеки України” (НРБУ-97), “Норми радіаційної безпеки України; доповнення: “Радіаційний захист від джерел потенційного опромінення” (НРБУ-97/Д-2000). Документи, які містять конкретні вимоги до майданчиків приповерхневих/геологічних сховищ і оцінки умов розміщення сховищ, критерії та процедури їх вибору, серед інших нормативно-правових актів України відсутні.

Своєчасність розроблення НПА обумовлена тим, що на сьогодні в Україні планується спорудження нових приповерхневих сховищ, реконструкція вже існуючих, розроблення геологічного сховища. У зв‘язку з цим виникає нагальна необхідність вибору майданчика та оцінки умов розміщення сховища.

Впровадження цього НПА дозволить уніфікувати процедуру вибору майданчиків та обґрунтовано приймати рішення про надійність систем захоронення й можливість додержання критеріїв безпеки при захороненні певних типів та обсягів РАВ у приповерхневому/геологічному сховищі, забезпечить належний рівень захисту людини й навколишнього природного середовища та зменшить ризики радіаційних навантажень на майбутні покоління при захороненні РАВ.


5. Характеристика проекту нормативно-правового акта

НПА розроблено згідно з вимогами Технічного завдання, уточненого за результатами І етапу виконання робіт за договором №03/1.3Н-2006/09 (звіт ДНТЦ ЯРБ про науково-дослідну роботу “Аналіз та узагальнення наявного вітчизняного та міжнародного досвіду стосовно підходів, критеріїв та процедур вибору майданчиків для розміщення сховищ РАВ” від 15.12.2006 року), та затвердженого Головою Держатомрегулювання 26.06.2007 р.

НПА розроблено відповідно до законів України “Про ратифікацію Об'єднаної конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами”, “Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення”, “Про поводження з радіоактивними відходами”, “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”, “Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання”, “Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії”, “Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання”, чинних нормативно-правових актів в галузі регулювання безпеки поводження з РАВ.

Згідно з вимогами Технічного завдання проект НПА перед розсилкою на відгуки сторонніх організацій був надісланий на розгляд до Держатомрегулювання. Основні зауваження Держатомрегулювання стосувалися, зокрема, розділу НПА “Базові положення вибору майданчика для розміщення сховища РАВ”, а саме відсутності детального розгляду у НПА основних принципів вибору майданчика з пропозицією редагування або уточнення назв відповідних підрозділів. Зазначено також, що наведене у НПА визначення приповерхневого та геологічного сховища не відповідають тим, що використовують у документах МАГАТЕ, і недоцільним є встановлення обмежень з розміщення геологічного сховища на глибині 1000 м.

Більшість зауважень Держатомрегулювання редакційного характеру було враховано при доопрацюванні першої редакції НПА, решту зауважень враховано при розробленні остаточної редакції НПА.

Проект першої редакції документа був оприлюднений на веб-сайті Держатомрегулювання, після чого обговорювався на засіданнях Громадської ради при Держатомрегулюванні (Протокол від 23 жовтня 2007 року) та Науково-технічної ради Держатомрегулювання (Протокол від 27 листопада 2007 року), та був розісланий на відгуки.

У зверненні, що надійшло від Науково-інженерного центру радіогідрогеоекологічних полігонних досліджень Національної академії наук України (ст.н.с. Шибецький Ю.О.), відмічено надзвичайну актуальність НПА. В той же час зазначено, що недоцільно визначати вимоги до розміщення приповерхневих та геологічних сховищ в одному НПА, а введення уніфікованої процедури вибору майданчика може призвести до неоптимальних витрат в процесі вибору майданчика. Також відмічено необґрунтованість визначення деяких кількісних критеріїв до характеристик майданчиків. Такі ж зауваження та пропозиції загального характеру були озвучені при обговоренні документа на засіданні Науково-технічної ради Держатомрегулювання. Крім того, було запропоновано доопрацювати документ в плані більш стислого та чіткого формулювання його положень, що дозволить скоротити об‘єм документа, оптимізувати кількість критеріїв, виключивши існуючі повторення у тексті НПА. Практично всіма учасниками обговорення була зроблена пропозиція створити два окремих документа. Документ стосовно вибору майданчика для приповерхневих сховищ пропонувалося створювати в рамках діючого договору №03/1.3Н-2006/09, підписаного Держатомрегулюванням 27.10.2006 р. Для розроблення документа для геологічних сховищ запропоновано передбачити додаткові кошти. При цьому зазначалося, що розробникам необхідно надати додатковий час для осмислення та детального доопрацювання зібраного матеріалу. Також запропоновано, по можливості, виключити кількісні критерії визначення придатності майданчика, а встановити якісні вимоги до характеристик, яким має відповідати майданчик, придатний для розміщення приповерхневого/геологічного сховища. Дискусійним є питання сфери дії документа. Так, з точки зору громадськості (Протокол засідання Громадської ради при Держатомрегулюванні від 23 жовтня 2007р.), дія НПА має бути поширена не тільки на нові, але й на діючі сховища, тоді як на засіданні Науково-технічної ради Держатомрегулювання була висказана протилежна думка.

Для визначення доцільності/недоцільності створення окремих документів для геологічного і приповерхневого сховищ, висування кількісних критеріїв та їх конкретних показників, а також з‘ясування напрямків доопрацювання НПА було проведено погоджувальну нараду між представниками Держатомрегулювання та ДНТЦ ЯРБ (Протокол наради від 09.04.08 р). Відповідно до прийнятих на Погоджувальній нараді рішень сфера дії НПА розповсюджена на майданчики для розміщення приповерхневого/геологічного сховища, а текст НПА доопрацьовано, а саме:

- вилучено визначення, які містяться у документах вищого рівня,

- змінено структуру НПА - в розділі 4 встановлено загальні критерії та вимоги до характеристик майданчика, придатного для розміщення сховища, в розділі 5 - фактори, що оцінюються при виборі майданчика для розміщення сховища для захоронення РАВ; вимоги до виконання інженерно-вишукувальних робіт віднесено до розділу 6 (підрозділ, що встановлює вимоги до стадії підтвердження вибору майданчика);

- із текса розділу 3 НПА вилучено положення, які встановлюють загальні принципи і критерії радіаційного захисту;

- виключено більшість з чисельних значень критеріїв виключення і критеріїв вибору майданчика, замість чого документ доповнено положеннями, які встановлюють вимоги до порядку і процедури визначення критеріїв вибору майданчика на окремих стадіях вибору майданчика;

- відредаговано положення документа, які містять вимоги до інженерно-вишукувальних робіт та робіт в підземній експериментальній лабораторії (ПЕЛ).

НПА розроблено з урахуванням принципів забезпечення безпеки при поводженні з РАВ, викладених в публікаціях Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ): “The Principles of Radioactive Waste Management”, SS No.111-F (IAEA, 1995), “International Basic Safety Standards for Protection against Ionizing Radiation and for the Safety of Radiation Sources”, SS No.115 (IAEA, 1996); Міжнародної комісії з радіологічного захисту (МКРЗ): “Recommendation of the International Commission on the Radiological Protection”, Publication 60 (ICRP, 1991), “Radiological Protection Policy for the Disposal of Radioactive Waste”, Publication 77 (ICRP, 1998), “Radiation Protection Recommendation as Applied to the Disposal of Long-lived Solid Radioactive Waste”, Publication 81 (ICRP, 1998); та в нормативних документах України: “Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)”, “Норми радіаційної безпеки України, доповнення: Радіаційний захист від джерел потенційного опромінення (НРБУ-97/Д-2000)”. При розробленні НПА враховано сучасні науково-технічні підходи до визначення придатності майданчика для захоронення РАВ у приповерхневому та геологічному сховищах, узагальнені в документах МАГАТЕ та провідних західноєвропейських країн, а також накопичений досвід з розроблення, експлуатації, закриття сховищ та оцінок рівня їх безпеки.

Положення документа відповідають вимогам чинних НПА України та рекомендаціям МАГАТЕ в сфері поводження з РАВ. Впровадження цього НПА дозволить підвищити рівень безпеки при захороненні РАВ у приповерхневих сховищах або розміщених у стабільних геологічних формаціях.


6. Введення в дію, термін дії та перевірки нормативно-правового акта

Цей НПА стає чинним через 10 днів після реєстрації у Мін‘юсті України та підписаного наказу Держатомрегулювання щодо його затвердження. Термін першої перевірки НПА – через 5 років після надання чинності.


7. Місце нормативно-правового акта в системі нормативного регулювання ядерної та радіаційної безпеки

НПА, згідно з “Положенням про систему нормативно-правового регулювання в сфері використання ядерної енергії, ядерної та радіаційної безпеки”, затвердженого наказом Держатомрегулювання від 01.06.2004 р. № 95, входить до системи нормативних актів, що регулюють безпеку поводження з радіоактивними відходами і відноситься до категорії “норми та правила”; група – безпека РАВ (04); підгрупа – технічні вимоги (3).


8. Взаємозв’язок з іншими нормативно-правовими актами

НПА відповідає законам України, НПА Держатомрегулювання і Міністерства охорони здоров‘я України, національним нормам, правилам і стандартам з ядерної та радіаційної безпеки, зокрема таким:

а) закони України:

- “Про поводження з радіоактивними відходами”;

- “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”;

- “Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання ”;

- “Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об‘єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення”;

- “Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії”;

- “Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів. Інших джерел іонізуючого випромінювання”;

- “Об’єднана конвенція про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами”, ратифікована Законом України від 20.04.2000 р;

б) нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України:

- “Про затвердження Порядку розроблення та затвердження норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки”, постанова Кабінету Міністрів України від 08.02.1997 № 163;

- “Про затвердження Порядку ліцензування окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії”, постанова Кабінету Міністрів України від 06.12.2000 № 1782;

- “Комплексна програма поводження з радіоактивними відходами”, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 р. № 2015;

- “Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади”, постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 № 731;

- “Про затвердження регламенту Кабінету Міністрів України”, постанова Кабінету Міністрів України від 18.07. 2007 № 950;

в) норми та правила з ядерної та радіаційної безпеки:

- “Норми радіаційної безпеки України” (НРБУ-97), затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.97 №62;

- “Норми радіаційної безпеки України, доповнення: Радіаційний захист від джерел потенційного опромінення” (НРБУ-97/Д-2000), затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України 12.07.2000 №116;

- “Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки” (ОСПУ), затверджені наказом Міністерства охорони здоров‘я України 02.02.2005 № 54;

- “Вимоги та умови безпеки (ліцензійні умови) під час провадження діяльності з проектування ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів” (НП 306.5.02/2.069-2003), затверджені наказом Держатомрегулювання від 04.04.03 №50 та зареєстровані Мін‘юстом України 23.04.2003 за №322/7643;

- “Поводження з радіоактивними відходами. Вимоги до поводження з радіоактивними відходами до їх захоронення. Загальні положення (НД 306.607-95), затверджені наказом Мінекобезпеки України 01.08.1995 № 87;

- “Поводження з радіоактивними відходами. Захоронення радіоактивних відходів у приповерхневих сховищах. Загальні вимоги радіаційної безпеки” (НД 306.604.95), затверджені наказом Мінекобезпеки України від 01.08.1995 № 89;

- “Поводження з радіоактивними відходами. Контейнери для захоронення твердих радіоактивних відходів. Вимоги до забезпечення радіаційної безпеки” (НД 306.608.95), затверджені наказом Мінекобезпеки України 24.09.1995 № 115;

- “Положення про перелік та вимоги щодо форми та змісту документів, що надаються експлуатуючою організацією для отримання ліцензії на здійснення діяльності на конкретному етапі життєвого циклу сховища для захоронення радіоактивних відходів” (НП 306.2.02/3.037-2000), затверджене наказом Мінекоресурсів України 15.08.2000 № 109 та зареєстроване Мін‘юстом України 12.09.2000 за № 601/4822;

- “Вимоги щодо структури та змісту звіту про аналіз безпеки приповерхневих сховищ радіоактивних відходів” (НП 306.3.02/3.038-2000), затверджені наказом Мінекоресурсів України 02.10.2000 № 154 та зареєстровані Мін‘юстом України 30.10.2000 за № 758/4979;

- “Умови і вимоги безпеки (ліцензійні вимоги) провадження діяльності з переробки, зберігання та захоронення радіоактивних відходів” (НП 306.5.04/2.060-2002), затверджені наказом Держатомрегулювання 22.10.2002 № 110 та зареєстровані Мін‘юстом України 06.11.2002 за № 874/7162;

- “Порядок проведення державної інвентаризації радіоактивних відходів” (НП 306.5.04/2.059-2002), затверджений наказом Держатомрегулювання від 11.02.2003 № 27 та зареєстрований Мін‘юстом України 25.02.2003 за №160/7481;

- “Порядок проведення інспекційних обстежень та перевірок сховищ для захоронення РАВ на етапах експлуатації та закриття” (НП 306.6.01/1.074-2003), затверджений наказом Держатомрегулювання 19.06.2003 № 75;

- “Порядок здійснення державного нагляду за забезпеченням безпеки при використанні ядерної енергії” (НП 306.2.01/1.081-2003), затверджений наказом Держатомрегулювання 19.11.2003 № 141;

- “Рекомендації щодо встановлення критеріїв приймання кондиційованих радіоактивних відходів на захоронення у приповерхневих сховищах” (РД 306.4.098-2004), затверджені наказом Держатомрегулювання 25.10.2004 № 160.


9. Відомості щодо розсилки на відгук

Документ було надіслано на відгук до Національної академії наук України, Міністерства палива та енергетики України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерства охорони здоров‘я України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища, Державного комітету України з питань регуляторної політики і підприємництва, Національної комісії з радіаційного захисту населення України.

Відгуки на документ були одержані від Міністерства охорони навколишнього природного середовища, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерства охорони здоров‘я України, Міністерства палива та енергетики України, Національної комісії з радіаційного захисту населення України.

В цілому позитивну оцінку документа надано у відгуках Міністерства охорони здоров‘я України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища. Решта відгуків містить зауваження як редакційного, так і принципового характеру.

Зауваження, надані у відгуках, стосуються термінології документа; особливостей викладення окремих положень документа та його загальної ідеології. Зазначається, що НПА дещо перевантажено загальними питаннями забезпечення безпеки та принципами і критеріями безпеки. Слід також більш чітко визначити мету розроблення документа. Зауваження принципового характеру стосуються недоцільності встановлення в одному НПА вимог до майданчиків розміщення приповерхневих та геологічних сховищ, а також встановлення кількісних показників придатності майданчиків.

Переважна більшість зауважень стосовно термінології, а також деякі технічні зауваження визнані слушними і враховані в проекті остаточної редакції НПА.

Принципові зауваження, які стосувалися ідеології документа (визначення вимог до майданчиків приповерхневих/геологічних сховищ в окремих документах, доцільності/недоцільності встановлення кількісних показників придатності майданчика), було винесено на погоджувальну нараду. На погоджувальній нараді представниками Держатомрегулювання та ДНТЦ ЯРБ були узгоджені підходи до викладення тих положень документа, що стосуються загальних питань забезпечення безпеки при захороненні РАВ, встановлення вимог до майданчиків приповерхневого/геологічного сховища в одному документі, встановлення якісних вимог до характеристик майданчика та виключення більшості з чисельних критеріїв придатності майданчика.

Інші зауваження було визнано несуттєвими або такими, що не відповідають сучасному науково-технічному рівню і міжнародним підходам до поводження з РАВ.


10. Джерела інформації, які використані при розроблені цього нормативно-правового акта

При розроблені НПА використані чинні документи України, документи МАГАТЕ, МКРЗ, а також держав з розвиненою ядерною енергетикою, зокрема:

- Закон України “Про поводження з радіоактивними відходами”;

- Закон України “Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії”;

- Закон України “Кодекс України Про надра”;

- Закон України “Земельний Кодекс України”;

- “Комплексна програма поводження з радіоактивними відходами”, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 № 2015;

- “Норми радіаційної безпеки України” (НРБУ-97), затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.97 №62;

- “Норми радіаційної безпеки України, доповнення: Радіаційний захист від джерел потенційного опромінення” (НРБУ-97/Д-2000), затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України 12.07.2000 №116;

- “Положення про систему нормативно-правового регулювання в сфері використання ядерної енергії, ядерної та радіаційної безпеки”, затверджене наказом Держатомрегулювання 01.06.2004 № 95;

- “Поводження з радіоактивними відходами. Вимоги до поводження з радіоактивними відходами до їх захоронення. Загальні положення” (НД 306.607-95), затверджені наказом Мінекобезпеки України 01.08.1995 № 87;

- “Поводження з радіоактивними відходами. Захоронення радіоактивних відходів у приповерхневих сховищах. Загальні вимоги радіаційної безпеки” (НД 306.604- 95), затверджені наказом Мінекобезпеки України 01.08.1995 № 89;

- “Безпека РАВ. Порядок звільнення радіоактивних відходів і побічних радіоактивних матеріалів від регуляційного контролю” (НП 306.3.04/2.001-97), затверджений наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища 17.11.1997 №183/331 та зареєстрований Мін‘юстом України 10.12.1997 № 583/2387;

- “Вимоги до програми забезпечення якості на всіх етапах життєвого циклу ядерних установок” (НП 306.5.02/3.017-99), затверджені наказом Мінекобезпеки України 11.03.1999 №53 та зареєстровані Мін‘юстом України 7.05.1999 №294,3587;

- “Вимоги щодо структури та змісту звіту про аналіз безпеки приповерхневих сховищ радіоактивних відходів” (НП 306.3.02/3.038-2000), затверджені наказом Мінекоресурсів України 02.10.2000 № 154 та зареєстровані Мін‘юстом України 30.10.2000 за № 758/4979;

- “Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва” (ДБН А.2.2-3-2004), затверджені наказом Держбуду України від 20.01.2004 №8;

- Classification of Radioactive Waste, IAEA, Safety Series No.111-G -1.1;

- The Principles of Radioactive Waste Management, IAEA, Safety Series No.111-F, 1995;

- International Basic Safety Standards for Protection against Ionizing Radiation and for the Safety of Radiation Sources, IAEA, Safety Series No.115, 1996;

- Radiation Protection Recommendations as Applied to the Disposal of Long Lived Solid Radioactive Waste, ICRP Publication 81, Pergamon Press, Oxford and New York (2000);

- Near Surface Disposal of Radioactive Waste, IAEA, Safety Standards Series No.WS-R-1, 1999;

- Site Selection Factors for Repositories of Solid High-Level and Alpha-Bearing Waste in Geological Formation, IAEA, Technical Report Series, No.177, 1977;

- Geological Disposal of Radioactive Waste, Safety Requirements, IAEA, Technical Report Series, No.WS-R-4, 2006;

- Experience in Selection and Characterization of Sites for Geological Disposal of Radioactive Waste, IAEA TECDOC Series, No.991, 1998;

- Siting of Geological Disposal Facilities, IAEA SS No.111-G-4.1, 1994;

- Site Investigations for Repositories for Solid Radioactive Waste in Shallow Ground, Technical Report Series, No.216, 1982;

- Siting of Near Surface Disposal Facilities, IAEA, SS No.111-G-3.1, 1994;

- Scientific and Technical Basis for Geological Disposal of Radioactive Waste, IAEA TRS, No.43, 2003;

- Code of Federal Regulations Part 10 Section 63.311, Disposal of High–Level Radioactive Waste at Geological Repositories at Yucca Mountain, Nevada;

- Disposal Facilities on Land for Low and Intermediate Level Radioactive Wastes: Guidance on Requirements for Authorization, Radioactive Substances Act 1993, HMSO, London, 1997.


11. Фінансово-економічні розрахунки

Реалізація НПА не потребує фінансування державного або місцевого бюджету.


12. Соціально-економічні результати реалізації акта

Реалізація НПА дозволить підвищити рівень безпеки при захороненні РАВ та дозволить уникнути витрат, пов‘язаних з необхідністю впровадження невиправданих заходів безпеки при захороненні РАВ у приповерхневих та геологічних сховищах. Це досягається встановленням регулюючих вимог до вибору майданчика для розміщення сховища для захоронення відповідних категорій РАВ.

Додержання вимог цього НПА, як складової частини системи нормативно-правових актів, дозволить забезпечити високий рівень безпеки та захист від потенційної небезпеки шкідливого впливу геологічного сховища РАВ на персонал, населення та навколишнє природне середовище.

Заступник директора ДНТЦ ЯРБ

з наукових питань


____________ А.В.Носовський

____________
Заступник директора ДНТЦ ЯРБ

з оцінки безпеки


____________ В.В.Інюшев

____________
Помічник директора ДНТЦ ЯРБ

з питань якості


____________ Н.П.Валігун

____________
Науковий керівник теми,

начальник відділу зняття з експлуатації


____________ С.М.Кондратьєв

____________
Відповідальний виконавець,

провідний науковий співробітник

відділу зняття з експлуатації


____________ З.М.Алєксєєва

____________


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux