Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Регуляторні акти Держатомрегулювання / Проєкти регуляторних актів
від 10 листопада 2006 р.
Київ
Пояснювальна записка

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України

«Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії»

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта 

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» підготовлений відповідно до пункту 99 Орієнтовного плану законопроектної роботи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2006 р. № 747.

 Прийняття проекту Закону зумовлено необхідністю врегулювання окремих питань, які накопичились у процесі застосування органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки норм актів законодавства у сфері дозвільної діяльності та потребують свого вирішення Крім того, прийняття проекту Закону зумовлює необхідність перегляду норм Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» у частині уточнення строків прийняття рішення про видачу або відмову у видачі документа дозвільного характеру, вичерпного переліку підстав для відмови у видачі та анулювання документа дозвільного характеру.

У процесі здійснення дозвільної діяльності органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки доведена необхідність перегляду видів діяльності, які підлягають ліцензуванню відповідно до Закону України  «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії». Так, результати здійснення дозвільної діяльності свідчать, що ліцензія на проектування ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів лише підтверджує спроможність ліцензіата виконувати відповідний вид діяльності згідно з вимогами діючого законодавства. Між тим, не зважаючи на наявність у проектної організації  (організацій)чи в експлуатуючої організації відповідної ліцензії, підготовлений проект проходить обов´язкову державну експертизу на відповідність встановленим вимогам з ядерної та радіаційної безпеки. Результати державної експертизи проектних документів дозволяють зробити конкретні висновки щодо можливості подальшої практичної реалізації проектної розробки на ядерній установці. Тобто, при прийнятті відповідного проекту, перш за все, до уваги приймаються результати державної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки розроблених документів, незалежно від наявності у проектантів  та експлуатуючої організації ліцензії на право проектування ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів.

Крім того, при здійсненні ліцензування окремих видів діяльності, пов´язаних із забезпеченням фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання  встановлено, що умови провадження трьох видів діяльності з чотирьох, крім діяльності з підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації фахівців з фізичного захисту,  практично дублюють умови ліцензій на інші види діяльності у сфері використання ядерної енергії, крім того, запропонованим проектом встановлюється обов´язковість визначення в ліцензії на провадження діяльності, як експлуатуючою організацією, так і при провадженні окремих видів діяльності, умов щодо фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання.

Додатково потребує урегулювання питання ліцензування діяльності посадових осіб експлуатуючої організації, на яких покладено здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов´язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки, оскільки у поточному часі вимога щодо ліцензування зазначеного виду діяльності міститься у статтях 27, 28 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку».

Відповідно до Правил безпечного перевезення радіоактивних матеріалів МАГАТЕ одним із заходів забезпечення безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів є затвердження компетентним органом відповідності організаційних заходів та технічних засобів, важливих для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів, вимогам норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки. За результатами затвердження компетентним органом видається сертифікат. Сертифікат про затвердження є одним із документів, на підставі якого видається дозвіл на міжнародні перевезення радіоактивних матеріалів та ліцензія на провадження діяльності з перевезення радіоактивних матеріалів. Інформація про затвердження для певних типів упаковок та перевезень надається до МАГАТЕ і публікується у спеціальних виданнях МАГАТЕ для користування національними компетентними органами країн-членів МАГАТЕ. Зазначене затвердження, фактично, Держатомрегулюванням здійснюється з 1999 року відповідно до  норм та правил, тому потребує законодавчого врегулювання.

Надання компетентним органом державної влади дозволів на перевезення радіоактивних матеріалів передбачено, зокрема, Конвенцією про фізичний захист ядерних матеріалів,  статтею 55 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку». У поточному часі функцію надання зазначених дозволів виконує орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 р. N 1373. Враховуючи вимоги статті 4 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» у частині встановлення необхідності одержання документів дозвільного характеру виключно законами, які регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру, питання отримання дозволів на перевезення радіоактивних матеріалів потребує урегулювання на рівні Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії».

 

2. Цілі і завдання прийняття акта 

Метою прийняття проекту Закону України «Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» є узгодження норм зазначеного Закону з нормами міжнародно-правових актів у сфері використання ядерної енергії: Об´єднаної конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами, Конвенції про ядерну безпеку, а також законів України «Про використання ядерної енергії», «Про фізичний захист ядерних установок, ядерного матеріалу, радіоактивних відходів інших джерел іонізуючого випромінювання» щодо отримання документів дозвільного характеру. Крім того, при внесенні змін до Закону потребують врахування недоліки та переваги практики застосування дозвільних процедур, узагальненої за шість років його використання.

 

3. Загальна характеристика і основні положення проекту акта 

У проекті Закону, порівняно з діючим Законом України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії»:

- уточнена термінологія та доповнена визначеннями нових термінів «використання джерел іонізуючого випромінювання», «державна реєстрація джерел іонізуючого випромінювання» «документи дозвільного характеру», «ліцензіат», «ліцензування»;

- вирішено питання щодо поширення дозвільних процедур, встановлених Законом, лише на осіб, зареєстрованих у порядку, встановленому законодавством України;

- дію Закону поширено також на діяльність військових формувань та установ у сфері використання ядерної енергії на цілі, не пов´язані з військовими;

- встановлено необхідність зазначення в ліцензії на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії  вимоги щодо обов´язкового забезпечення суб´єктами діяльності фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, джерел іонізуючого випромінювання;

- передбачена можливість щодо делегування Держатомрегулювання повноважень передбачених Законом своїм територіальним органам;

- встановлена необхідність погодження переліку джерел іонізуючого випромінювання, діяльність по використанню яких звільняється від ліцензування, з центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я, санітарного та епідемічного благополуччя населення;

- передбачено поширення ліцензування на персонал, який здійснює управління дослідницькими реакторами, за переліком посад визначеним органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки;

- встановлено, що дозвільна діяльність передбачає видачу сертифікатів про затвердження при перевезенні радіоактивних матеріалів;

- здійснена ревізія заходів дозвільного характеру, які використовуються  в процесі дозвільної діяльності, а саме:

виключено ліцензування діяльності з проектування ядерних установок або сховищ для захоронення радіоактивних відходів;

виключено ліцензування діяльності із зберігання, технічного обслуговування джерел іонізуючого випромінювання;

запроваджується ліцензування діяльності посадових осіб експлуатуючої організації, на  яких покладено здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов´язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки;

на законодавчому рівні встановлюється обов´язковість отримання дозволів на перевезення радіоактивних матеріалів;

- порівняно з діючим Законом України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії», яким врегульовано лише порядок ліцензування  діяльності експлуатуючих організацій на окремих етапах життєвого циклу ядерних установок та сховищ для захоронення радіоактивних відходів, у запропонованому законопроекті врегульовується порядок ліцензування всіх видів діяльності у сфері використання ядерної енергії, що відповідно до Закону підлягають ліцензуванню, зокрема. До цього часу порядок ліцензування окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії регулювався постановою Кабінету Міністрів від 6 грудня 2000 р. N 1782;

- передбачено інформування  суб´єктами діяльності громадян та їх об'єднання про стан безпеки при здійсненні діяльності, на провадження якої виданий документ дозвільного характеру;

- встановлюється відповідальність суб´єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії за недотримання дозвільних процедур, визначених у законопроекті, або за невиконання, неналежне виконання умов провадження тих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії, на які відповідно до цього Закону поширюються дозвільні процедури.

 

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання 

Вимоги щодо необхідності отримання суб´єктами діяльності документів дозвільного характеру у сфері використання ядерної енергії містяться у ряді міжнародно-правових актів, зокрема, у Конвенції про ядерну безпеку, ратифікованій Законом України від 17.12.1997 р. № 736/97-ВР, Об´єднаній конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами, ратифікованій Законом України від 20.04.2000 р. №1688ІІІ, Конвенції про фізичний захист ядерного матеріалу, обов´язковість для України якої встановлена постановою Верховної Ради України від 05.05.1993 р. № 3182-XІІ, законами України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та інших джерел іонізуючого випромінювання».

При прийнятті законопроекту необхідно буде здійснити перегляд нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки (Державного комітету ядерного регулювання України) щодо дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії.

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

Прийняття Закону не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України. Заходи щодо перегляду та прийняття нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, Державного комітету ядерного регулювання України щодо дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії здійснюються в межах виконання зазначеними органами своїх функцій і покриватимуться за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на фінансування діяльності відповідних органів державної влади.

 

6. Прогноз соціально економічних  та  інших наслідків прийняття Закону

Прийняття запропонованих змін до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» сприятиме впорядкуванню питань дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії, у тому числі у частині забезпечення  передбачуваності та прозорості здійснення дозвільних процедур, спрощення застосування нормативно-правових актів, пов´язаних із здійсненням дозвільних процедур.

 

Голова Державного комітету ядерного регулювання                                                 О.А. Миколайчук

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux