Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Регуляторні акти Держатомрегулювання / Проєкти регуляторних актів
від 26 травня 2016 р.
Київ
Порівняльна

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких Законів України у сфері використання ядерної енергії»

 

Зміст положення (норми) чинного акта законодавства

Зміст відповідного положення (норми) проекту акта

Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»

Стаття 1 Основні терміни та визначення

 

частина перша

 

 

використання ядерної енергії – це сукупність видів діяльності, пов'язаних з використанням ядерних технологій, ядерних матеріалів, джерел іонізуючого випромінювання у науці, виробництві, медицині та інших галузях, а також видобуванням уранових руд та поводженням з радіоактивними відходами;

 

 

 

Відсутнє

 

Стаття 1 Основні терміни та визначення

 

частина перша

 

використання ядерної енергії - це сукупність видів діяльності, пов'язаних з використанням ядерних технологій, ядерних матеріалів, джерел іонізуючого випромінювання у науці, виробництві, медицині та інших галузях, а також видобуванням та переробкою уранових руд та поводженням з радіоактивними відходами;

 

частина четверта

 

Термін «уранові об’єкти» вживається у значенні, наведеному у Законі України «Про видобування і переробку уранових руд».

Стаття 25. Державний нагляд за ядерною та радіаційною безпекою

 

абзац п’ятий частини третьої

 

обмежувати, припиняти чи зупиняти експлуатацію підприємств, установ, організацій, ядерних установок, об’єктів з переробки уранових руд та призначених для поводження з радіоактивними відходами, установок із джерелами іонізуючого випромінювання в разі порушення ними вимог ядерної та радіаційної безпеки або неспроможності дотримання цих вимог;

Стаття 25. Державний нагляд за ядерною та радіаційною безпекою.

 

абзац п’ятий частини третьої

 

обмежувати, припиняти чи зупиняти експлуатацію підприємств, установ, організацій, ядерних установок, уранових об’єктів та призначених для поводження з радіоактивними відходами, установок із джерелами іонізуючого випромінювання в разі порушення ними вимог ядерної та радіаційної безпеки або неспроможності дотримання цих вимог;

Стаття 27. Види діяльності, на які поширюється дія державного регулювання у сфері використання
ядерної енергії

 

частина друга

…………..

Відсутнє

Стаття 27. Види діяльності, на які поширюється дія державного регулювання у сфері використання
ядерної енергії

 

частина друга

…………………

видобування та переробка уранових руд.

Закон України «Про видобування і переробку уранових руд»

Стаття 1. Визначення основних термінів та понять

 

У цьому Законі нижченаведені терміни та поняття вживаються у такому значенні:

видобуток уранових руд - вилучення уранових руд з родовищ усіма можливими способами;

Стаття 1. Визначення основних термінів та понять

 

У цьому Законі нижченаведені терміни та поняття вживаються у такому значенні:

 

видобування уранових руд - вилучення уранових руд з родовищ усіма можливими способами;

Стаття 7. Особливості дозвільної діяльності по видобуванню і переробці уранових руд та використанню продуктів їх переробки

частина п’ята

Ліцензії на переробку уранових руд, а також на перевезення уранових руд і продуктів їх переробки видаються відповідно до Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії".

Стаття 7. Особливості дозвільної діяльності по видобуванню і переробці уранових руд та використанню продуктів їх переробки

частина п’ята

Ліцензії на видобування та переробку уранових руд, а також на перевезення уранових руд і продуктів їх переробки видаються відповідно до Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії".

Закон України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання»

Стаття 1 Визначення основних термінів

 

абзац сьомий

 

опромінення професійне – опромінення персоналу в процесі його роботи;

 

 

 

 

абзац дев’ятий

 

практична діяльність - діяльність людини, під час здійснення якої запроваджуються додаткові джерела випромінювання або додаткові шляхи опромінення, чи збільшується кількість людей, які підпадають під вплив опромінення, внаслідок якої збільшуються величини опромінення, його ймовірність або кількість опромінених людей;

 

……………………..

 

Відсутнє

Стаття 1 Визначення основних термінів

 

абзац сьомий

 

опромінення професійне – опромінення персоналу, стажерів та студентів, інших працівників, залучених до роботи на об’єктах, на яких здійснюється практична діяльність, під час роботи цих працівників з джерелами іонізуючого випромінювання;

 

абзац дев’ятий

 

практична діяльність - діяльність людини, під час здійснення якої запроваджуються додаткові джерела випромінювання або додаткові шляхи опромінення, чи збільшується кількість людей, які підпадають під вплив опромінення, внаслідок якої збільшуються величини опромінення, його ймовірність або кількість опромінених людей, та вважається ситуацією планового опромінення;

 

………………..

діагностичні референтні рівні – рівні доз опромінення пацієнтів в рентгенодіагностиці або рівні активності радіофармпрепарату у радіонуклідній діагностиці для типових досліджень та стандартних пацієнтів або стандартних фантомів з використанням загально визнаних типів обладнання.

Стаття 6. Основні дозові межі опромінення персоналу

……………

Відсутнє

Стаття 6. Основні дозові межі опромінення персоналу

…………………

Для стажерів та студентів від 16 до 18 років, які під час стажування та навчання працюють з джерелами іонізуючого випромінювання, ефективна доза опромінення не повинна перевищувати 2 мілізіверт на рік.

Стаття 9. Повноваження Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення захисту людини від впливу іонізуючого випромінювання 

 

До повноважень Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення захисту людини від впливу іонізуючого випромінювання належать:

 

……………

Відсутнє

 

Стаття 9. Повноваження Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення захисту людини від впливу іонізуючого випромінювання 

 

До повноважень Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення захисту людини від впливу іонізуючого випромінювання належать:

 

розроблення і затвердження плану заходів щодо зниження рівня опромінення населення радоном та продуктами його розпаду, мінімізації довгострокових ризиків від поширення радону в житлових та нежитлових будівлях, на робочих місцях, від будь-якого джерела проникнення радону — з ґрунту, будівельних матеріалів або води.

Стаття 17 . Забезпечення захисту людини під час лікування та здійснення медичної діагностики

…………………..

Відсутнє

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаття 17. Забезпечення радіаційного захисту людини під час медичного опромінення

…………………..

Для діагностичних цілей застосовуються діагностичні референтні рівні, які затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, та органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

Суб’єкти діяльності, які проводять діагностичні та терапевтичні процедури з використанням джерел іонізуючого випромінювання, забезпечують належну якість цих процедур, оцінюють діагностичні дози пацієнтів, здійснюють планування лікувальних доз, забезпечують радіаційний захист пацієнтів та перевірку радіаційних параметрів обладнання, що використовується в діагностичній та інтервенційній радіології, ядерній медицині, комп’ютерній томографії та радіотерапії.

Забороняється використання будь-яких джерел іонізуючого випромінювання для медичного опромінення у разі застосування:

рентгенівських апаратів, призначених для проведення рентгеноскопії без підсилювача рентгенівського зображення;

нових рентгенівських апаратів без пристрою для здійснення автоматизованого контролю експозиції та дози (потужності дози);

апаратів для дистанційної променевої терапії з номінальним значенням енергії пучка понад 1 мегаелектронвольт без пристрою для перевірки основних параметрів опромінення, крім апаратів, установлених до 6 лютого 2018 року;

апаратів в інтервенційній радіології без пристрою або функції інформування лікаря та осіб, які виконують медичне опромінення, про дозу опромінення пацієнта, крім апаратів, установлених до 6 лютого 2018 року;

апаратів в інтервенційній радіології та комп’ютерних томографів, в тому числі обладнання для планування та виконання медичного дослідження, без пристрою або функції інформування лікаря та осіб, які виконують медичне опромінення, про значення параметрів режимів роботи зазначеного обладнання в кінці медичного дослідження, необхідних для оцінки дози опромінення пацієнта;

нових нерадіонуклідних установок та пристроїв, що генерують іонізуюче випромінювання, без пристрою для інформування лікаря про параметри, необхідні для оцінки дози опромінення пацієнта.

Закон України «Про дозвільну діяльність в сфері використання ядерної енергії»

Стаття 1. Основні терміни та визначення

……………….

Відсутнє

Стаття 1. Основні терміни та визначення

………………

11) видобування та переробка уранових руд — діяльність, пов’язана із забезпеченням технологічного циклу видобутку та переробки уранових руд з метою одержання уранового концентрату шляхом будівництва, реконструкції, введення в експлуатацію, експлуатації, ліквідації, перепрофілювання, тимчасового зупинення (консервації) уранових об’єктів;

Стаття 7. Окремі види діяльності у сфері використання ядерної енергії, що підлягають ліцензуванню

 

абзац другий частини першої

 

переробка уранових руд;

 

частина третя

 

Від ліцензування звільняється діяльність, пов'язана з використанням джерел іонізуючого випромінювання, за таких умов: безпека використання джерела іонізуючого випромінювання забезпечується його конструкцією; використання джерела іонізуючого випромінювання не потребує спеціальної підготовки персоналу з питань ядерної та радіаційної безпеки, що виходить за межі вивчення інструкції з використання цього джерела іонізуючого випромінювання; досвід використання свідчить про відсутність аварій з радіаційними наслідками.

 

частина четверта

Перелік джерел іонізуючого випромінювання, діяльність по

використанню яких звільняється від ліцензування, визначається органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, відповідно до критеріїв, установлених Кабінетом Міністрів України.

Стаття 7. Окремі види діяльності у сфері використання ядерної енергії, що підлягають ліцензуванню

 

абзац другий частини першої

 

видобування та переробка уранових руд;

 

частина третя

 

Від ліцензування звільняється діяльність, пов'язана з використанням джерел іонізуючого випромінювання, які за своїми радіаційними та фізико-технічними характеристиками відповідають критеріям звільнення, установленим Кабінетом Міністрів України.

 

 

 

 

 

частина четверта

 

вВиключено

 

 

 

Начальник Управління радіаційної безпеки

Держатомрегулювання В.Ф. Рязанцев

 

 

25 травня 2016 року

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux