Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Регуляторні акти Держатомрегулювання / Проєкти регуляторних актів
від 31 жовтня 2012 р.
Київ
Наказ

 

 

 

 

 

 

Про затвердження Порядку розгляду справ про порушення вимог законодавства та застосування санкцій до суб’єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії

 

 

З метою забезпечення реалізації вимог статей 22, 24, 25 та 82 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", статті 171 Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії" та підпункту 50 пункту 4 Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 403/2011,

наказую:

1. Затвердити Порядок розгляду справ про порушення вимог законодавства та застосування санкцій до суб’єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії, що додається.

2. Управлінню координації інспекційної діяльності Департаменту з питань безпеки ядерних установок (Кутузова Т. Я.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови – Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України – Гашева М. Х.

  Голова О. А. Миколайчук

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної інспекції ядерного регулювання України
00.10.2012 № ___

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок розгляду справ про порушення вимог законодавства та застосування санкцій до суб’єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії

 

 

1. Цей Порядок встановлює процедуру та послідовність оформлення матеріалів про правопорушення, відповідальність за які передбачена статтею 171 Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії" (далі – правопорушення).

2. Дія цього Порядку поширюється на суб'єктів, які здійснюють діяльність у сфері використання ядерної енергії, щодо якої Законом України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» встановлені вимоги обов'язкового отримання ліцензії та/або іншого документа дозвільного характеру і реєстрації, без одержання таких документів або реєстрації, а також на суб'єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії за невиконання чи неналежне виконання умов ліцензії та/або іншого документа дозвільного характеру (далі - Суб'єкт).

3. Терміни, які застосовані у цьому Порядку, вживаються в значеннях, наведених в Законах України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії" (далі – Закон) та "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку".

4. Цей Порядок застосовується державними інспекторами Держатомрегулювання України та її територіальних органів у процесі здійснення ними функцій відповідно до статті 25 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" .

5. Факти правопорушень виявляються державними інспекторами Держатомрегулювання України та її територіальних органів у процесі здійснення державного нагляду шляхом проведення планових та позапланових перевірок, інспекційних обстежень, аналізу звітів з оцінки безпеки, при розгляді технічної і розпорядчої документації, а також інших джерел інформації.

6. Виявлені державними інспекторами Держатомрегулюванням України та її територіальних органів факти правопорушень фіксуються у актах обстежень, приписах чи листах (якщо порушення виявлено за результатами аналізу документації чи звітної інформації) із посиланням на конкретні статті закону та/або пункти нормативно-правових актів, умови документів дозвільного характеру, вимоги яких було порушено.

7. В разі виявлення порушень законодавства, відповідальність за які передбачена абзацом другим частини першої статті 171 Закону, державними інспекторами Держатомрегулювання України або її територіальних органів складається протокол за кожним виявленим фактом такого порушення. Форма протоколу наведена у додатку 1 до цього Порядку.

8. При виявленні порушень законодавства, відповідальність за які передбачена абзацом третім частини першої статті 171 Закону, кожне таке порушення має бути оцінено державними інспекторами за рівнем його впливу на стан безпеки та ступенем ризику для персоналу, населення та навколишнього природного середовища.

Орієнтовний алгоритм такої оцінки наведено у додатку 2 до цього Порядку.

9. Якщо за результатами такої оцінки державний інспектор, який виявив правопорушення, дійде висновку, що ці порушення завдали або могли завдати шкоди здоров’ю людей чи навколишньому природному середовищу, за фактом виявленого порушення складається протокол за формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку.

10. Протокол відповідно до пункту 8 цього Порядку не складається у випадку порушення умов дії ліцензії та/або іншого документа дозвільного характеру, що за своїм змістом, характером та наслідками не могло спричинити шкоди здоров’ю людей чи навколишньому природному середовищу, відповідальність за яке передбачається відповідно до статті 82 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку».

Факт такого порушення фіксується у звітному документі (акті, приписі, листі) із обов’язковим зазначенням статті закону та/або пункту нормативно-правового акта, умови ліцензії та/або іншого документа дозвільного характеру, вимоги яких на момент перевірки не виконано у повному обсязі, однак вони знаходяться у стадії виконання або щодо яких запроваджуються компенсуючі заходи у погоджені Держатомрегулювання України або її територіальними органами терміни.

11. Протоколи, передбачені у пунктах 7 та 9 цього Порядку, складаються у день виявлення порушення у двох примірниках. Один примірник протоколу надсилається рекомендованим листом на адресу Суб’єкту правопорушення або передається під розпис його посадовим особам. Другий примірник протоколу обліковується і зберігається у справі відповідного структурного підрозділу центрального апарату Держатомрегулювання України чи її територіального органу.

12. Датою порушення провадження у справі є дата підписання протоколу державним інспектором.

13. Протокол та документи, які підтверджують факти виявлених правопорушень (попередження, акти обстежень, приписи, результати вимірювань), а також пояснення, заперечення, експертні висновки, інші матеріали, разом з пропозиціями щодо накладення штрафів відповідно до статті 171 Закону та застосування заходів примусу до Суб’єкта протягом трьох робочих днів з дати виявлення факту порушення подаються Головному державному інспектору з ядерної та радіаційної безпеки України або його заступникам для розгляду та прийняття відповідного рішення.

14. Справа про правопорушення розглядається Головним державним інспектором з ядерної та радіаційної безпеки України або його заступниками за участю Суб'єкта, що притягується до відповідальності, в особі його керівника та/або повноважного представника. Повноваження представника Суб'єкта засвідчуються довіреністю, оригінал або засвідчена копія якої долучається до матеріалів справи.

Держатомрегулювання України або її територіальні органи повідомляють Суб'єкта про дату та час розгляду справи про правопорушення не пізніше, ніж за п'ять днів до дати її розгляду, шляхом надсилання (вручення) повідомлення про розгляд справи, форму якого наведено у додатку 4 до цього Порядку.

Нез'явлення Суб'єкта, в особі його керівника чи уповноваженого представника, у разі, якщо про дату розгляду справи про правопорушення вони були повідомлені у встановленому порядку (що підтверджується відповідним документом з відміткою про відправлення та отримання повідомлення), не може бути підставою для відкладення розгляду справи.

У разі нез'явлення Суб'єкта, в особі його керівника чи уповноваженого представника, з поважних причин, що підтверджується відповідними документами, та при відсутності письмового клопотання про розгляд справи без уповноваженого представника Суб'єкта, Головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України або його заступники відкладають розгляд справи, про що повідомляють Суб'єкта з урахуванням вимог абзацу другого цього пункту. При цьому перебіг строків провадження у справі про невиконання (неналежне виконання) вимог законів та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері безпеки використання ядерної енергії, призупиняється до дати наступного розгляду справи за участю Суб'єкта.

15. Під час розгляду справи оголошується протокол про правопорушення, заслуховуються особи, які беруть участь у розгляді справи, досліджуються докази і вирішуються клопотання.

Справа про правопорушення розглядається відкрито, крім випадків, коли це суперечить інтересам охорони державної таємниці. Держатомрегулювання України або її територіальні органи та Суб’єкти до розгляду справи мають право залучати експертів, фахівців з необхідних напрямів діяльності, третіх осіб, а також використовувати їх письмові висновки та пояснення, що стосуються справи.

16. Рішення про накладення штрафу на Суб’єкта за вчинене порушення або про закриття провадження у справі приймається Головним державним інспектором з ядерної та радіаційної безпеки України або його заступниками від імені Держатомрегулювання України протягом шести місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніш як через один рік з дня правопорушення та оформлюється відповідними постановами за формами згідно з додатками 5 та 6 до цього Порядку.

17. Підставами закриття провадження у справі є:

установлення Головним державним інспектором з ядерної та радіаційної безпеки України або його заступниками під час розгляду справи відсутності правопорушень або правопорушень, які за своїм змістом, характером та наслідками не могли спричинити шкоди здоров’ю людей чи навколишньому природному середовищу;

закінчення на момент розгляду справи строків, передбачених пунктом 16 цього Порядку.

18. Штраф за провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії, щодо якої Законом встановлені вимоги обов'язкового отримання ліцензії та/або іншого документа дозвільного характеру і реєстрації, без одержання таких документів або реєстрації, а також за невиконання чи неналежне виконання умов ліцензії та/або іншого документа дозвільного характеру застосовується у розмірах, передбачених у статті 171 Закону.

При визначенні конкретної суми штрафу, у встановлених законодавством граничних межах, Головним державним інспектором з ядерної та радіаційної безпеки України або його заступниками враховуються умови вчинення порушення та його наслідки на підставі всебічного, повного і об’єктивного дослідження всіх обставин справи в їх сукупності. При цьому посадові особи Держатомрегулювання України та її територіальних органів керуються законом, правосвідомістю та своїм внутрішнім переконанням і практичним досвідом.

19. Якщо під час провадження справи посадові особи Держатомрегулювання України та її територіальних органів прийдуть до висновку, що у виявленому порушенні є ознаки злочину, матеріали справи за підписом Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки або його заступника надсилаються до органів внутрішніх справ.

20. Штраф за порушення вимог законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії, які були допущені внаслідок діяльності/бездіяльності працівників, що працюють на умовах трудового договору у Суб'єкта, накладається безпосередньо на Суб'єкта.

21. Крім застосування фінансових санкцій у вигляді штрафів до Суб’єкта може бути застосовано інші передбачені законодавством санкції, зокрема щодо зупинення дії та анулювання ліцензії.

22. Постанова про застосування штрафу або про закриття провадження у справі оголошується негайно після закінчення розгляду справи. Копія постанови вручається Суб'єкту (його уповноваженому представнику) або надсилається за місцезнаходженням Суб'єкта рекомендованим листом з повідомленням про вручення не пізніше п'яти робочих днів з дня її винесення.

23. Штраф має бути сплачений Суб'єктом до Державного бюджету України протягом одного місяця з дня отримання постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження такої постанови - протягом одного місяця з дня набрання чинності рішенням про залишення скарги без задоволення.

24. Протягом 5 днів після перерахування призначеної суми штрафу Суб'єкт надсилає Держатомрегулюванню України або її територіальному органу копію квитанції або іншого платіжного документа про сплату штрафу. Зазначена копія документа підшивається до справи.

25. У разі якщо Суб'єкт не сплачує штраф протягом встановленого строку з дня отримання постанови про накладення штрафу, Держатомрегулювання України або її територіальний орган звертається до суду з позовною заявою про стягнення з Суб'єкта відповідної суми штрафу.

26. Сплата Суб’єктом накладеного штрафу не звільняє його персонал та посадових осіб від персональної відповідальності за порушення у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки у передбачених законодавством випадках.

27. Рішення про накладення штрафу може бути оскаржене Суб'єктом в установленому законодавством порядку.

28. Керівники структурних підрозділів центрального апарату Держатомрегулювання України та її територіальних органів здійснюють аналіз ефективності застосування штрафних санкцій до підприємств, установ, організацій та щоквартально надають статистичну інформацію про стан провадження справ до Управління координації інспекційної діяльності для узагальнення та звітності.

 

 

Начальник відділу

санкцій та контролю А. В. Чорноштан


Додаток 1

до Порядку розгляду справ про порушення вимог законодавства та застосування санкцій до суб’єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії

Державний Герб України

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

(Державна інспекція з ядерної безпеки на АЕС
або Державна регіональна інспекція з ядерної
та радіаційної безпеки Держатомрегулювання України)

ПРОТОКОЛ № ______

про порушення вимог Закону України

«Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії»


"___" __________ 20__ року ___________________________
(місце складання протоколу)

Мною, ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові державного інспектора, який склав протокол)

складено цей протокол про те, що _______________________________________________________
  (найменування суб'єкта,

______________________________________________________________________________________________________

код за ЄДРПОУ)

юридична адреса _____________________________________________________________________

 

місце провадження діяльності __________________________________________________________

здійснюється діяльність у сфері використання ядерної енергії _______________________________

____________________________________________________________________________________ ,

 

яка відповідно до _____________________________ Закону України «Про дозвільну діяльність у

(абзац, частина, стаття)

сфері використання ядерної енергії» підлягає ліцензуванню,

без одержання ліцензії та/або іншого документа дозвільного характеру або реєстрації, за що передбачена відповідальність відповідно до абзацу другого частини першої статті 171 цього Закону.

Факт порушення встановлено __________________________________________________________

(вказати номер акта обстеження, припису чи інше джерело інформації)

З протоколом ознайомлений, пояснення та/або зауваження (у разі наявності) додаються ___________________________________________________________________________________
(прізвище, ініціали та підпис посадової особи суб’єкту діяльності, дата ознайомлення)

 

Державний інспектор,
який склав протокол _________________________________
(підпис, прізвище та ініціали)

Примітка. У разі відмови посадової особи суб’єкту діяльності від підписання протоколу в ньому робиться запис про це.

 


Додаток 2

до Порядку розгляду справ про порушення вимог законодавства та застосування санкцій до суб’єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії

 

 

Орієнтовний алгоритм оцінки впливу виявлених правопорушень на стан безпеки та ступень ризику для персоналу, населення та навколишнього природного середовища

 

Вплив на стан безпеки є суттєвим, якщо хоча б на одне з нижченаведених запитань надано відповідь «так»:

1.    Призвело чи може призвести невиконання ліцензійних умов до порушень режиму роботи та меж безпечної експлуатації об’єктів нагляду або до помилкових дій персоналу?

2.    Чи є невиконання/неналежне виконання умов документів дозвільного характеру порушенням критеріїв безпеки та/або основоположних принципів безпеки?

3.    Чи є наслідком невиконання/неналежного виконання умов документів дозвільного характеру непоодинокі відмови, непрацездатність, втрата функцій систем та елементів важливих для безпеки (наприклад, внаслідок недостатнього вхідного контролю, несвоєчасного ремонту та технічного обслуговування обладнання)?

4.    Невиконання/неналежне виконання умов документів дозвільного характеру стосуються питань дозиметричного контролю та радіаційного захисту, аварійної готовності та реагування, обліку та контролю ядерних матеріалів, ефективності систем фізичного захисту?

5.    Чи є випадки приховування або надання недостовірної інформації про стан виконання умов документів дозвільного характеру та недооцінка ліцензіатом впливу вищезазначених порушень на стан безпеки людей та довкілля?

 

Для оцінки ступеню ризику слід відповісти на такі запитання:

-    що може відбутися у разі невиконання певних умов документів дозвільного характеру і чому?

-    які можливі наслідки таких подій?

-    яка вірогідність їх виникнення за певний період?

-    які фактори можуть зменшити або знизити вірогідність ризику цих подій?

-    чи є ризик виникнення таких подій прийнятним або він потребує додаткових дій та заходів щодо його зменшення.

 

Додаткові фактори, що можуть враховуватися при прийнятті рішення щодо складання протоколу або застосування інших заходів примусу:

-       факт порушення визнано, не приховано і не заперечується, суб’єктом вживаються заходи щодо його усунення;

-       незаконну діяльність було припинено суб’єктом самостійно, до виявлення факту порушення органом державного регулювання, вжито адекватних заходів для забезпечення безпеки/повернення установок, матеріалів та діяльності під регулюючий контроль;

-       ліцензіат вживає ефективних компенсуючих заходів для підтримки належного рівня безпеки і виконує більшу частину ліцензійних вимог;

-       виявлене порушення є поодиноким випадком, не характерним для стабільної і безпечної діяльності ліцензіата протягом періоду дії ліцензії, ліцензіатом вживаються адекватні запобіжні заходи;

-       стягнення штрафу на поточний момент внаслідок скрутного фінансового стану ліцензіата може спровокувати погіршення досягнутого рівня безпеки.

 


Додаток 3

до Порядку розгляду справ про порушення вимог законодавства та застосування санкцій до суб’єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії

Державний Герб України

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

(Державна інспекція з ядерної безпеки на АЕС
або Державна регіональна інспекція з ядерної
та радіаційної безпеки Держатомрегулювання України)

ПРОТОКОЛ N ______

про порушення вимог Закону України

«Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії»


"__" ________ 20__ року ___________________________
(місце складання протоколу)

Мною, ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові державного інспектора, який склав протокол)

складено цей протокол про те, що _______________________________________________________
  (найменування суб'єкта,

______________________________________________________________________________________________________

код за ЄДРПОУ)

юридична адреса _____________________________________________________________________

 

місце провадження діяльності __________________________________________________________

не виконуються (виконуються неналежно чи не у повному обсязі) умови ліцензії та/або іншого документа дозвільного характеру _______________________________________________________

(серія, номер, дата видачі, пункт ліцензії чи окремого письмового дозволу)

в частині ____________________________________________________________________________

(стисло викласти характер порушення та/або обсяг невиконаних умов)

___________________________________________________________________________________ ,

що є порушенням ___________________________________________________________________

(частина, підпункт, пункт НПА чи статті закону,та/ або програмного документу державного чи галузевого рівня)

 

та відповідальність за яке передбачена абзацом третім частини першої статті 171 Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії».

Факт порушення встановлено __________________________________________________________

(вказати номер акта обстеження, припису чи інше джерело інформації)

З протоколом ознайомлений, пояснення та/або зауваження (у разі наявності) додаються ___________________________________________________________________________________
(прізвище, ініціали та підпис посадової особи суб’єкту діяльності, дата ознайомлення)

 

Державний інспектор,
який склав протокол _________________________________
(підпис, прізвище та ініціали)
Примітка. У разі відмови посадової особи суб’єкту діяльності від підписання протоколу в ньому робиться запис про це.


Додаток 4

до Порядку розгляду справ про порушення вимог законодавства та застосування санкцій до суб’єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії

 


БЛАНК
Державної інспекції ядерного регулювання України,
Державної інспекції з ядерної безпеки на АЕС
або Державної регіональної інспекції з ядерної
та радіаційної безпеки Держатомрегулювання України

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про розгляд справи про невиконання (неналежне виконання) вимог законів та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері безпеки використання ядерної енергії

__________________________________________________

(ПІБ керівника суб’єкта діяльності, адреса)

__________________________________________________

 

Повідомляємо, що розгляд справи про невиконання (неналежне виконання) вимог законів та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері безпеки використання ядерної енергії, за фактом виявлення якого ______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали державного інспектора, який склав протокол)


складено протокол від "__" ________ 20__ року № ____, відбудеться

"__" _________ 20__ року о ___ год. за адресою: __________________________________________.Прошу Вас з'явитися на розгляд вищевказаної справи або відрядити іншу посадову особу, повноваження якої мають бути підтверджені письмовою довіреністю.

 

___________________________ __________ ________________________
(посада особи, (підпис) (прізвище, ініціали)
яка направляє повідомлення
)

Відмітка про отримання повідомлення

------------------------------------------------------------------

Копію отримано Копію відправлено поштою

"__" ____________ 20__ року "__" _______ 20__ року N _______

(дата і номер поштової квитанції/реєстру)

_____________________________ ________________________________

(підпис особи, яка отримала копію) (ПІБ особи, що відправила повідомлення)

------------------------------------------------------------------

Примітка. У разі нез'явлення керівника або повноваженого представника Суб’єкта, щодо якого порушено справу про порушення вимог законодавства, за наявності даних про його своєчасне сповіщення про час і місце розгляду справи, якщо від нього не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи з поважних причин, справа розглядатиметься за його відсутності. 

Додаток 5

до Порядку розгляду справ про порушення вимог законодавства та застосування санкцій до суб’єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії

 

ПОСТАНОВА № __
про накладення штрафу за порушення вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері безпеки використання ядерної енергії

 

"___" ____________ 20__ року 

_________________________________
(місце винесення) 

 

Головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України / Заступник Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України, розглянувши матеріали перевірки дотримання вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері безпеки використання ядерної енергії, суб'єктом діяльності у сфері використання ядерної енергії ___________________________________________________

_____________________________________________________________________________,
         (найменування суб'єкта, код за ЄДРПОУ)
_____________________________________________________________________________
(протокол від ____________ № _____),
_____________________________________________________________________________,
(додатки, що підтверджують висновки акта та/або протоколу)

 

УСТАНОВИВ:

_____________________________________________________________________________,
(формулювання суті порушень законодавства, обставин та наслідків його вчинення)

____________________________________________________________________________,

що є порушенням _____________________________________________________________

(зазначити норму відповідного акта законодавства)

 

На підставі абзацу другого/третього (зайве викреслити) частини першої статті 171 Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії"

 

ПОСТАНОВИВ:

накласти на __________________________________________________________________

(найменування суб'єкта)

штраф у сумі _________________________________________________________________

(указати цифрами та словами суму штрафу)

 

Сума штрафу підлягає перерахуванню ___________________________________________

(найменування і номер розрахункового рахунку )

 

_________________________________
(посада) 

_____________
(підпис)

М. П. 

_______________________
(прізвище, ініціали) 

 
Копію отримав особисто
"___" ____________ 20__ року
 
____________________________
(підпис особи, яка запрошена на розгляд) 
Копію відправлено поштою
"___" ____________ 20__ року N __________
(дата і номер поштової квитанції/реєстру)
 
____________________________________________
(П. І. Б. посадової особи, яка відправила повідомлення поштою)
 
Ця постанова може бути оскаржена Суб’єктом у судовому порядку. 

 


Додаток 6

до Порядку розгляду справ про порушення вимог законодавства та застосування санкцій до суб’єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії

 

ПОСТАНОВА №___
про закриття провадження по справі щодо порушення вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері безпеки використання ядерної енергії

"___" ____________ 20__ року 

_________________________________
(місце винесення) 


Головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України / Заступник Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України, розглянувши матеріали перевірки дотримання вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері безпеки використання ядерної енергії, суб'єктом діяльності у сфері використання ядерної енергії __________________________________________________,

_____________________________________________________________________________,
         (найменування суб'єкта)
____________________________________________________________________________,
(код за ЄДРПОУ)
_____________________________________________________________________________
(протокол та акт перевірки від ____________ № _____),
_____________________________________________________________________________,
(додатки, що підтверджують висновки протоколу та акта)

 

УСТАНОВИВ:

_____________________________________________________________________________

(формулювання висновку про відсутність порушень законодавства та обставин, на яких такий висновок ґрунтується,
або посилання на сплив строку провадження у справі, протягом якого рішення прийнято не було)
_____________________________________________________________________________

 

ПОСТАНОВИВ:

Закрити провадження у справі про невиконання (неналежне виконання) ______________________________________________________________________________ вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері безпеки використання ядерної енергії. 


____________________________________
(посада) 

_____________
(підпис)

М. П. 

_______________________
(прізвище, ініціали) 

 
Копію отримав особисто
"___" ____________ 20__ року
 
____________________________
(підпис особи, яка запрошена на розгляд) 
Копію відправлено поштою
"___" ____________ 20__ року N __________
(дата і номер поштової квитанції/реєстру)
 
____________________________________________
(П. І. Б. посадової особи, яка відправила повідомлення поштою)
 

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux