Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Регуляторні акти Держатомрегулювання / Проєкти регуляторних актів
від 22 березня 2012 р.
Київ
АРВ

АНАЛІЗ

регуляторного впливу проекту наказу

Державної інспекції ядерного регулювання України

«Про затвердження Положення про перелік та вимоги щодо форми та змісту документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії»

 

1.     Визначення проблеми

 

Відповідно до статті 12 Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» ліцензування діяльності окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії здійснюється органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки або його територіальним органом. Для отримання ліцензії суб'єкт діяльності у сфері використання ядерної енергії - заявник подає заяву, до якої додаються копії засвідчених в установленому законодавством порядку установчих документів, документи, що засвідчують рівень безпеки ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів, джерел іонізуючого випромінювання та уранових об'єктів, а також документи, що підтверджують спроможність заявника дотримуватися умов провадження заявленого виду діяльності, встановлених нормами та правилами з ядерної та радіаційної безпеки. до органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки або його територіального органу. Перелік зазначених документів, а також вимоги щодо їх оформлення та змісту встановлюються органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки. Відповідно до Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України, затвердженого Указом Президента від 06.04.2011 № 403/2011, таким органом є Держатомрегулювання України.

На даний час перелік документів на отримання ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії встановлюється постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ліцензування окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії» від 6 грудня 2000 року № 1782.

З метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» Держатомрегулюванням України розроблено перелік та вимоги до форми та змісту документів, які подаються для отримання ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної.

При визначені переліку документів, що подаються для отримання ліцензій Держатомрегулювання України керується метою дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії, яка передбачена в статті 4 Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії" (забезпечення використання тільки тих ядерних установок,джерел іонізуючого випромінювання, об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, уранових об'єктів, рівень ядерної та радіаційної безпеки яких визнано таким, що відповідає міжнародно визнаним вимогам безпеки та забезпечення провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії тільки тими фізичними та юридичними особами, які можуть гарантувати виконання вимог законодавства, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, фізичного захисту) та основними принципами дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії, ключовим із яких є пріоритетність забезпечення ядерної та радіаційної безпеки над іншими інтересами.

 

2. Цілі державного регулювання

 

Основними цілями державного регулювання є:

1) приведення нормативно-правових актів у сфері використання ядерної енергії у відповідність до вимог чинного законодавства;

2) встановлення чітких вимог щодо оформлення пакету документів, які подаються суб’єктами діяльності у сфері використання ядерної енергії для отримання ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії;

3) зниження регуляторного тиску на суб’єктів діяльності шляхом встановлення чіткого та вичерпного переліку документів, необхідних для отримання ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії;

4) підвищення ефективності державного регулювання в сфері використання ядерної енергії.

 

3. Опис альтернатив запропонованому акта

 

Перша альтернатива – залишити ситуацію без змін. Тобто залишити чинною постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ліцензування окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії» від 6 грудня 2000 року № 1782 , яка не відповідає нормам Законів України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії», "Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання" та Указу Президента від 06.04.2011 №403/2011 «Про Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України».

Друга альтернатива – визнати такою, що втратила чинність постанова Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2000 року №1782 та не затверджувати перелік документів, які подаються для отримання ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії наказом Держатомрегулювання України, що призведе до негативних наслідків, пов’язаних з виникненням прогалини в законодавстві та відсутністю конкретного переліку документів, які подаються для отримання ліценції на провадження зазначених видів діяльності.

На підставі зазначеного, єдиною прийнятною альтернативою є затвердження переліку документів, які подаються для отримання ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії наказом Держатомрегулювання України.

 

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв‘язання проблеми, і відповідні заходи

Для досягнення поставлених цілей пропонується застосувати такі механізми та заходи:

- затвердження переліку, змісту та форми документів для отримання ліцензій на окремі види діяльності у сфері використання ядерної;

- здійснення контролю за виконанням вимог цього регуляторного акта.

 

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

 

Прийняття регуляторного акта направлене на реалізацію вимог Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» та на приведення нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства щодо ліцензування окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії.

Не виявлено зовнішніх або внутрішніх чинників, які можуть негативно впливати на дотримання вимог цього акта.

 

6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта

 

Позитивні наслідки прийняття даного наказу пов’язані із встановленням конкретного переліку документів, які необхідні для отримання суб'єктом діяльності ліцензії на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії та чітко визначеними змістом та формами цих документів, що сприятиме прозорості та передбачуваності діяльності Держатомрегулювання України при видачі документів дозвільного характеру.

Встановлення чіткого переліку документів, які необхідно подавати для отримання ліцензії на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії сприятиме спрощенню процедури підготовки ліцензійних документів, економії часу та ресурсів при здійснення дозвільних процедур, недопущення провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії без відповідного дозвільного документу та, як наслідок, підвищення безпеки життя та здоров'я населення та навколишнього природного середовища від негативного впливу іонізуючого випромінювання, спричиненого практичною діяльністю у сфері використання ядерної енергії та у випадках можливих радіаційних аварій.

 

Об’єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Додаткових витрат із Державного бюджету України прийняття регуляторного акта не вимагає

 

немає

 

 

 

Суб'єкт діяльності

Встановлення чіткого переліку, змісту та форм документів, які необхідні для отримання ліцензії на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії

немає

 

 

 

 

 

Громадськість

Підвищення ядерної та радіаційної безпеки. Зменшення загрози життю та здоров’ю населення, зменшення ризику настання радіаційних аварій.

немає

 

7.Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 

Обмеження строку дії проекту не передбачається, оскільки регуляторний акт реалізує положення чинного законодавства України.

 

8.Показники результативності регуляторного акта

 

З прийняттям цього регуляторного акта:

буде встановлений чіткий перелік документів, який подається для отримання ліцензій на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії;

забезпечено приведення нормативно-правових актів щодо ліцензування окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії у відповідність до чинного законодавства ;

недопущення провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії без відповідного дозвільного документу;

підвищення безпеки життя та здоров'я населення та навколишнього природного середовища від негативного впливу іонізуючого випромінювання, спричиненого практичною діяльністю у сфері використання ядерної енергії та у випадках можливих радіаційних аварій.

Конкретні показники результативності регуляторного акта:

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта не передбачається;

кількість осіб, на яких буде поширюватися дія регуляторного акта- відповідатиме кількості осіб, які звернулися за відповідною ліцензією;

кошти і час, які будуть витрачатися суб'єктами господарювання на виконання регуляторного акта - будуть зменшені шляхом виконання деталізованих вимог, встановлених регуляторним актом;

передбачається суттєво скоротити кількість повернень на доопрацювання суб’єктам діяльності в сфері використання ядерної енергії під час розгляду ліцензійних документів;

рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень акта - інформування здійснюватиметься шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Держатомрегулювання України, письмових повідомлень зацікавлених установ та проведення “гарячої лінії ” тощо.

 

9. Заходи щодо відстеження результативності акта.

 

Відстеження результатів буде здійснюватись в порядку та у строки, визначені статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Базове відстеження результативності здійснюватиметься до дати набрання чинності цього регуляторного акта на підставі статистичних даних шляхом аналізу заяв на отримання ліцензій на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється через рік з дня набрання ним чинності на підставі статистичних даних за результатами аналізу заяв суб’єктів діяльності на отримання ліцензій на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта здійснюються один раз на кожні три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження на підставі статистичних даних за результатами аналізу заяв суб’єктів діяльності на отримання ліцензій на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії.

 

Голова О.А. Миколайчук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стайкова А.В.

254-32-87

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux