Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Регуляторні акти Держатомрегулювання / Проєкти регуляторних актів
від 10 листопада 2006 р.
Київ
проект Закону

проект

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії»

 

Верховна Рада України постановляє:

 

І. Внести зміни до Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 9, ст. 68 ; 2003 р., № 29, ст. 236) такі зміни:

1. У преамбулі до Закону:

1) слово «здійснення» замінити словом «провадження»;

2) слова «Про підприємництво» замінити словами «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»;

3) слово «система» замінити словом «діяльність».

2. У статті 1:

1) після абзацу другого доповнити новими абзацами такого змісту:

«використання джерел іонізуючого випромінювання один із окремих видів діяльності в сфері використання ядерної енергії, що включає такі види робіт з джерелами іонізуючого випромінювання: експлуатація, технічне обслуговування, зарядження-перезарядження, перетарювання, ремонт, налагоджування, проведення випробовувань з метою визначення технічних характеристик та перевірки на герметичність; введення та виведення з експлуатації установок з джерелами іонізуючого випромінювання; монтаж та демонтаж, зберігання (крім транзитного зберігання при перевезеннях), отримання (придбання) та передача (збут), у тому числі з метою постачання;

державна реєстрація джерел іонізуючого випромінювання - внесення до Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання інформації про джерела іонізуючого випромінювання, які вироблені на території України або ввезені чи вивезені через державний кордон, а також власників цих джерел, юридичних і фізичних осіб, за якими джерела закріплені на праві господарського відання або оперативного управління чи знаходяться у їх володінні і користуванні на інших підставах;

дозвіл на перевезення радіоактивних матеріалів документ дозвільного характеру, який надає право на фактичне здійснення окремого перевезення радіоактивних матеріалів територією України;

документи дозвільного характеру ліцензії, дозволи, окремі дозволи, сертифікати;»

2) у абзаці п´ятому:

слово «державою» замінити словами «в установленому Кабінетом Міністрів України порядку»;

після слів «радіаційну безпеку» доповнити словами «фізичний захист ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів на всіх етапах їх життєвого циклу»;

3) після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

«ліцензіат - суб´єкт діяльності у сфері використання ядерної енергії, що має видану у встановленому порядку ліцензію на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії»;

4) абзац сьомий виключити;

5) у абзаці восьмому:

після слова «документ» доповнити словами «дозвільного характеру»;

після слів «ядерної та радіаційної безпеки» доповнити словами «фізичного захисту ядерних установок ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання»;

6) після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:

«ліцензування - видача, внесення змін, переоформлення, зупинення та анулювання ліцензій, видача дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ, контроль за додержанням ліцензіатами умов провадження дозволеної діяльності, встановлених нормами та правилами з ядерної та радіаційної безпеки та фізичного захисту, видача розпоряджень про усунення порушень умов провадження дозволеної діяльності;»;

7) після абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змісту:

«сертифікат про затвердження при перевезенні радіоактивних матеріалів - документ, який підтверджує відповідність організаційних заходів та технічних засобів, важливих для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів, вимогам норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки;»;

8) у абзаці одинадцятому після слів «(суб´єкт діяльності)» доповнити словами «зареєстрована в установленому законодавством України порядку».

3. У абзаці другому статті 2 слово «здійснення» замінити словом «провадження».

4. У абзаці першому статті 3:

слово «здійснення» замінити словом «провадження»;

після слів «ядерної енергії» доповнити словами «,у тому числі у випадках використання ядерної енергії військовими формуваннями та установами на цілі, не пов´язані з військовими».

5. У статті 4:

1) у абзаці другому після слів «радіоактивними відходами» доповнити словами «уранових об´єктів», а після слова «рівень» доповнити словами «ядерної та радіаційної»;

2) у абзаці третьому:

слово «здійснення» замінити словом «провадження», слова «можуть гарантувати» замінити словами «спроможні забезпечити»;

після слів «радіаційної безпеки» доповнити словами «фізичного захисту ядерних матеріалів, ядерних установок, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання».

6. У статті 5:

1) у абзаці четвертому слова «незалежність та» виключити;

2) після абзацу п´ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

«неприпустимість втручання будь-яких органів, посадових і службових осіб, громадян та їх об'єднань у вирішення питань, що належать до повноважень органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, крім випадків, передбачених законами»;

3) у абзаці шостому слово «органів» замінити словом «органу», а слово «здійснення» замінити словом «провадження»

4) доповнити статтю абзацом такого змісту:

«забезпечення органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки відкритості та гласності провадження дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії.».

7. Статтю 6 викласти в новій редакції:

«Стаття 6. Особливості провадження дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії

Особливості провадження дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії визначаються пріоритетністю забезпечення ядерної та радіаційної безпеки і пов'язані з необхідністю всебічної оцінки безпеки у разі прийняття рішення про видачу або відмову у видачі документів дозвільного характеру.

Дозвільна діяльність є складовою частиною державного регулювання у сфері використання ядерної енергії і передбачає:

ліцензування окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії;

ліцензування діяльності експлуатуючої організації на окремому етапі життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів та видачу цій організації окремих дозволів на виконання певних видів робіт чи операцій на окремих етапах життєвого циклу ядерних установок та сховищ для захоронення радіоактивних відходів;

ліцензування діяльності, пов'язаної із здійсненням персоналом безпосереднього управління реакторною установкою,та ліцензування діяльності посадових осіб експлуатуючої організації, на яких покладено здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов´язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки;

обов´язкову сертифікацію у сфері використання ядерної енергії;

видачу сертифікатів про затвердження при перевезенні радіоактивних матеріалів;

державну реєстрацію джерел іонізуючого випромінювання;

надання дозволів на перевезення радіоактивних матеріалів.

Забезпечення фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, обліку та контролю ядерних матеріалів є обов´язковими умовами для надання документів дозвільного характеру на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії.

Ліцензії на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії, щодо якої цим Законом установлені вимоги обов'язкового ліцензування, видані уповноваженими органами інших країн, визнаються в Україні відповідно до міжнародних угод про взаємне визнання ліцензій.

Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, що здійснює передбачені цим Законом повноваження, може делегувати їх своїм територіальним органам.».

8. У статті 7:

1) у частині першій:

абзаци другий, сьомий та дев´ятий виключити;

у абзаці шостому слова «зберігання, технічне обслуговування» замінити словами «та використання»;

у абзаці восьмому слова «Кабінетом Міністрів України» замінити словами «органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки»;

доповнити частину новим абзацом такого змісту:

«підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців з фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання»;

2) у частині четвертій після слів «визначається» доповнити словами «органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки за погодженням з центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я, санітарного та епідемічного благополуччя населення відповідно до критеріїв, встановлених».

9. У статті 8:

1) у частині першій:

у абзаці першому слова «(далі заявник)» виключити, слово «заявника» замінити словами «цієї експлуатуючої організації» слово «здійснення» - словом «провадження»;

абзац другий виключити;

2) у частині другій слово «заявником» замінити словами «експлуатуючою організацією», слова «ведення робіт та операцій, пов´язаних з даним» замінити словами «за окремим», слово «здійснення» замінити словом «провадження»;

3) у частині третій слово «здійснення» замінити словом «провадження» слово «певному» замінити словом «окремому».

10. Статтю 9 викласти в новій редакції:

«Стаття 9. Ліцензування діяльності, пов'язаної із здійсненням персоналом безпосереднього управління реакторною установкою,та ліцензування діяльності посадових осіб експлуатуючої організації

Перелік посад персоналу, який безпосередньо здійснює управління реакторною установкою та перелік посад посадових осіб експлуатуючої організації, на яких покладено здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов´язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки, і діяльність яких може здійснюватися лише на підставі ліцензії, а також умови та порядок видачі таких ліцензій, визначаються органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки».

11. Статтю 10 викласти в новій редакції:

« Стаття 10. Обов´язкова сертифікація у сфері використання ядерної енергії

Обов´язкова сертифікація у сфері використання ядерної енергії здійснюється відповідно до законодавства з питань підтвердження відповідності».

12. У статті 11 після слова «випромінювання» доповнити словами «у тому числі ті, діяльність по використанню яких звільняється від ліцензування».

13. Доповнити Закон статтею 111 такого змісту:

«Стаття 111. Надання дозволів на перевезення радіоактивних матеріалів

Дозволи на перевезення радіоактивних матеріалів видаються органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, чи його територіальними органами відповідно до розподілу повноважень у випадках перевезення ядерних матеріалів та у випадках міжнародних перевезень радіоактивних матеріалів. Порядок надання дозволів визначається Кабінетом Міністрів України».

14. Доповнити Закон статтею 112 такого змісту:

«Стаття 112 . Видача сертифікатів про затвердження при перевезенні радіоактивних матеріалів

Сертифікати про затвердженняпри перевезенні радіоактивних матеріалів видаються органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки у випадках та у порядку, передбачених правилами з ядерної та радіаційної безпеки.».

15. Назву розділу ІІІ викласти в такій редакції:

«Розділ ІІІ. ПОРЯДОК ЛІЦЕНЗУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГІЇ».

16. Статті 12-16 викласти в новій редакції:

«Стаття 12. Порядок видачі ліцензій на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії 

Ліцензування діяльності у сфері використання ядерної енергії, яка підлягає ліцензуванню відповідно до цього Закону, здійснюється уповноваженим на це Кабінетом Міністрів України органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, чи його територіальними органами відповідно до розподілу повноважень.

Для отримання ліцензії на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії суб'єкт діяльності (заявник) подає заяву органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, чи його територіальним органам відповідно до розподілу повноважень.

До заяви додаються копії засвідчених у встановленому порядку установчих документів, документи, що засвідчують рівень безпеки ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів, а також документи, що підтверджують спроможність заявника дотримуватися умов провадження заявленого виду діяльності, встановлених нормами та правилами з ядерної та радіаційної безпеки.

У заяві на отримання ліцензії зазначаються межі майданчика ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів, місце або територія провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії.

У разі наявності у складі заявника філій, інших відокремлених підрозділів, які провадитимуть діяльність на підставі отриманої ліцензії, у заяві зазначається їх місцезнаходження.

Перелік документів, що подаються для отримання ліцензії, а також вимоги щодо їх форми та змісту встановлюються органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки для кожного з етапів життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів та окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії.

Розмір плати за провадження дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії та порядок її справляння встановлюються Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства.

Органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, чи його територіальними органами відповідно до розподілу повноважень проводиться попередній розгляд заяви та наданих документів з метою оцінки виконання заявником вимог щодо форми та змісту поданих документів.

Про результати попереднього розгляду орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, чи його територіальні органи відповідно до розподілу повноважень повідомляють заявника:

протягом 30 робочих днів з моменту надходження заяви та документів для отримання ліцензії на провадження діяльності, пов'язаної з відповідним етапом життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів;

протягом 10 робочих днів з моменту надходження заяви та документів для отримання ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії.

Перевірка повноти і достовірності поданих документів та їх оцінка може здійснюватись органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, чи його територіальними органами відповідно до розподілу повноважень шляхом проведення державної експертизи з ядерної та радіаційної безпекицих документів та інспекційного обстеження заявника. Інспекційне обстеження заявника є обов´язковим при перевірці повноти і достовірності поданих документів та їх оцінці для провадження діяльності на етапах введення в експлуатацію, експлуатації та зняття з експлуатації ядерної установки, а також на етапах експлуатації та закриття сховища для захоронення радіоактивних відходів.

Порядок проведення державної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки поданих документів та порядок проведення інспекційного обстеження заявника встановлюються органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

Строки перевірки повноти, достовірності поданих документів та їх оцінка, включаючи проведення державної експертизи поданих документів та інспекційного обстеження заявника, не повинні перевищувати:

двох роківз дня отримання заяви та повного комплекту документів для видачі ліцензії на провадження діяльності, пов'язаної з відповідним етапом життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів. Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки в разі виникнення обставин, які тягнуть за собою необхідність проведення додаткових досліджень, може встановлювати інший строк, що не повинен перевищувати трьох років;

двох місяців з дня отримання заяви та повного комплекту документів для видачі ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії.

Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, чи його територіальні органи відповідно до розподілу повноважень видають заявникові ліцензію або направляють письмове повідомлення про відмову у видачі ліцензії із зазначенням причин відмови та умов повторного розгляду заяви, не пізніше ніж:

у 10-денний строк після прийняття рішення стосовно видачі ліцензії на провадження діяльності, пов'язаної з відповідним етапом життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів;

у 3-денний строк після прийняття рішення стосовно видачі ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії.

Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки веде єдиний реєстр виданих ліцензій відповідно до встановленого ним порядку.

Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, чи його територіальні органи відповідно до розподілу повноважень формують ліцензійну справу щодо кожного ліцензіата, в якій зберігаються документи, що подаються ліцензіатом для видачі, внесення змін, переоформлення ліцензії, видачі дублікатів ліцензії, а також копії рішень органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, чи його територіальних органів відповідно до розподілу повноважень про видачу, внесення змін, переоформлення та анулювання ліцензій, видачу дублікатів ліцензій, розпорядження про усунення порушень умов ліцензій.

Стаття 13. Відмова у видачі ліцензії

Заявникові може бути відмовлено у видачі ліцензії органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, чи його територіальними органами відповідно до розподілу повноважень у разі:

відсутності чи недостатності документів, що підтверджують відповідність безпеки ядерної установки, сховища для захоронення радіоактивних відходів або іншого об´єкту використання ядерної енергії, фінансових, матеріальних, інших ресурсів, організаційної структури та персоналу заявника встановленим вимогам;

виявлення неспроможності заявника забезпечити дотримання умов провадження заявленого виду діяльності, встановлених нормами та правилами з ядерної та радіаційної безпеки;

наявності в документах, поданих заявником, недостовірної або перекрученої інформації.

Рішення про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржено заявником до суду.

Стаття 14. Зміст ліцензії та порядок внесення до неї змін

Ліцензії у сфері використання ядерної енергії видаються органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, чи його територіальними органами відповідно до розподілу повноважень на бланках спеціального зразка, який затверджується Кабінетом Міністрів України. Бланки ліцензії є документами суворої звітності, мають облікову серію і номер.

У ліцензії зазначається:

найменування органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, чи його територіального органу, що видав її;

найменування і юридична адреса заявника-юридичної особи або прізвище ім'я та по батькові, місце проживання заявника-фізичної особи, який отримує ліцензію. Якщо вид діяльності, який підлягає ліцензуванню, провадиться територіально відокремленими підрозділами заявника, в ліцензії зазначаються їх адреси ;

ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов´язкових платежів;

етап життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів чи окремий вид діяльності, на право провадження якої видається ліцензія;

межі майданчика ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів, місце або територія провадження окремого виду діяльності у сфері використання ядерної енергії;

в ліцензіях експлуатуючої організації на провадження діяльності на окремому етапі життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів перелік основних об´єктів та будівель, що входять до технологічного комплексу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів, а в ліцензіях на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії технологічні процеси або види господарської діяльності, в яких використовуються джерела іонізуючого випромінювання;

в ліцензіях експлуатуючої організації на провадження діяльності на етапі введення в експлуатацію ядерної установки - порядок анулювання ліцензії визначається умовами цієї ліцензії;

перелік документів, на підставі яких прийняте рішення про видачу ліцензії;

перелік посад посадових осіб ліцензіата, на яких покладено здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов´язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки, фізичного захисту;

умови провадження діяльності;

перелік певних видів робіт чи операцій на етапах введення в експлуатацію, експлуатації та зняття з експлуатації ядерної установки і на етапах експлуатації та закриття сховища для захоронення радіоактивних відходів, виконання яких здійснюється після отримання окремих дозволів органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки;

номер реєстрації ліцензії;

дата видачі та строк дії ліцензії.

Ліцензія підписується керівником чи іншою уповноваженою посадовою особою органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, чи його територіального органу відповідно до розподілу повноважень і засвідчується печаткою органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, чи його територіального органу.

Строк дії ліцензії встановлюється:

на провадження діяльності на етапах життєвого циклу ядерних установок та сховищ для захоронення радіоактивних відходів відповідно до передбачуваної поданими документами тривалості відповідного етапу життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів;

на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії на строк не менший ніж три роки.

Протягом строку дії ліцензії орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки чи його територіальні органи відповідно до розподілу повноважень можуть вносити до неї зміни або переоформляти.

Підставами для внесення змін до ліцензії є:

зміна найменування або місцезнаходження ліцензіата (без зміни місця провадження діяльності);

намір ліцензіата поширити дію ліцензії на додаткові установки, сховища, будівлі чи об'єкти або розширити межі майданчика, на який поширюється дія ліцензії, на додаткові джерела іонізуючого випромінювання, поводження з якими регулюється умовами діючої ліцензії;

намір ліцензіата продовжити строк дії ліцензії;

внесення змін до діючих, набрання чинності новими нормативно-правовими актами з питань ядерної та радіаційної безпеки;

виявлення в процесі провадження діяльності або під час здійснення державного нагляду за виконанням умов ліцензії обставин, що потребують перегляду і зміни умов ліцензії.

Ліцензія підлягає переоформленню у разі:

реорганізації ліцензіата;

зміни місця провадження діяльності;

наміру ліцензіата внести зміни до ліцензії, які вимагають перегляду спроможності заявника дотримуватися умов провадження заявленого виду діяльності, встановлених нормами та правилами з ядерної та радіаційної безпеки.

Розгляд заяви про внесення змін до ліцензії та її переоформлення здійснюються у порядку, встановленому для її видачі. Заява про внесення змін до ліцензії в зв´язку з продовженням строку дії ліцензії подається ліцензіатом до закінчення терміну діючої ліцензії не пізніше строків, встановлених статтею 12 цього Закону для розгляду заяви.

Рішення про відмову у внесенні змін до ліцензії або в її переоформленні може бути оскаржене ліцензіатом до суду.

Стаття 15. Нагляд за дотриманням умов ліцензії 

Нагляд за дотриманням умов ліцензії здійснює орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, чи його територіальні органи відповідно до розподілу повноважень шляхом оцінки рівня ядерної та радіаційної безпеки, стану фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання за звітною документацією, що подається ліцензіатом, та шляхом проведення інспекційних перевірок ліцензіата.

Порядок проведення інспекційних перевірок ліцензіата та їх періодичність визначаються органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

Порядок подання ліцензіатами звітної документації визначаються органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

Засоби та методи перевірок не повинні перешкоджати діяльності ліцензіата, який перевіряється.

Стаття 16. Зупинення та анулювання дії ліцензії

Дія ліцензії на провадження діяльності експлуатуючою організацією на усіх етапах життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів та ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії може бути зупинена, а ліцензії на провадження діяльності експлуатуючою організацію на етапі будівництва ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів та ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії анульована органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, чи його територіальним органом відповідно до розподілу повноважень, що її видав, у разі:

подання ліцензіатомвідповідної заяви;

ліквідації юридичної особи;

порушення умов ліцензії, норм та правил з ядерної та радіаційної безпеки;

неможливість ліцензіата забезпечити виконання умов провадження діяльності експлуатуючою організацією на окремих етапах життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів та провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії, встановлених нормами та правилами з ядерної та радіаційної безпеки;

припинення дії або фактичного невиконання вимог документів, які були подані у складі документів, на підставі яких було зроблено висновок про спроможність заявника здійснювати діяльність відповідно до встановлених вимог;

виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих заявником для отримання ліцензії.

У разі зупинення дії ліцензії ліцензіат зобов´язаний здійснювати заходи щодо забезпечення ядерної та радіаційної безпеки об´єктів використання ядерної енергії.

Про зупинення дії ліцензії орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, чи його територіальний орган, який прийняв відповідне рішення про зупинення дії ліцензії, сповіщає ліцензіата у письмовій формі із зазначенням причин зупинення, умов, за яких дія ліцензії може бути відновлена, та строк, протягом якого необхідно усунути виявлені порушення. При провадженні діяльності експлуатуючою організацією на етапі будівництва ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів та при провадженні окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії, у разі не усунення виявлених порушень у встановлений строк ліцензія анулюється, про що ліцензіат сповіщається у письмовій формі.

У разі одержання рішення органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, чи його територіального органу про анулювання дії ліцензії ліцензіат зобов'язаний:

негайно припинити провадження раніше дозволеної діяльності та вжити при цьому заходів для збереження умов, що забезпечують безпеку праці, здоров'я персоналу, охорону навколишнього природного середовища;

протягом 10 днів з дня отримання рішення надіслати до органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, чи його територіальний орган, який видав ліцензію, оригінал ліцензії та повідомлення про припинення провадження дозволеної діяльності.

Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, чи його територіальний орган відповідно до розподілу повноважень протягом 5 днів з дня анулювання ліцензії зобов'язаний надіслати органам державного управління у сфері використання ядерної енергії та поводження з радіоактивними відходами інформацію про анулювання виданої ліцензії.

Порядок анулювання ліцензії на провадження діяльності експлуатуючою організацією на етапі введення в експлуатацію ядерної установки визначається умовами цієї ліцензії.

Ліцензія на провадження діяльності експлуатуючою організацією на етапі експлуатації або зняття з експлуатації ядерної установки та на етапі експлуатації або закриття сховища для захоронення радіоактивних відходів може бути анульована тільки після повного вилучення із зазначеної установки або сховища ядерних матеріалів і радіоактивних відходів чи після видачі ліцензії на провадження діяльності на цій установці або сховищі іншій експлуатуючій організації. До одержання ліцензії іншою експлуатуючою організацією забезпечення безпеки ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів покладається на експлуатуючу організацію, якій була видана така ліцензія.

Рішення про зупинення дії або анулювання ліцензії може бути оскаржене ліцензіатом до суду».

17. Доповнити Закон статтею 161 такого змісту:

«Стаття 161. Видача дубліката ліцензії

У разі втрати або пошкодження ліцензії органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, чи його територіальними органами відповідно до розподілу повноважень може бути виданий дублікат ліцензії.

Підставою для видачі дубліката ліцензії є звернення ліцензіата із заявою про видачу дубліката ліцензії, до якої додається документ, що засвідчує внесення плати за видачу дубліката ліцензії.

Якщо бланк ліцензії непридатний для користування внаслідок його пошкодження, ліцензіат подає до органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, чи його територіального органу відповідно до розподілу повноважень, крім документів, зазначених у частині другій цієї статті, непридатну для користування ліцензію.

Термін дії дубліката ліцензії не може перевищувати терміну дії, який зазначався у втраченій або пошкодженій ліцензії.

Ліцензіат, який подав заяву та відповідні документи для видачі дубліката ліцензії замість втраченої або пошкодженої, може провадити свою діяльність на підставі довідки про подання заяви про видачу дубліката ліцензії на здійснення діяльності у сфері використання ядерної енергії, яка видається органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, чи його територіальними органами відповідно до розподілу повноважень.

Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, чи його територіальні органи відповідно до розподілу повноважень зобов´язані протягом трьох робочих днів з дати одержання заяви про видачу дубліката ліцензії видати заявникові дублікат ліцензії замість втраченої або пошкодженої.

У разі видачі дубліката ліцензії замість втраченої або пошкодженої орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, чи його територіальні органи відповідно до розподілу повноважень приймають рішення про визнання недійсною ліцензії, що була втрачена або пошкоджена, з внесенням відповідних змін до системи єдиного обліку виданих ліцензій не пізніше наступного робочого дня».

18. У статті 17:

1) у частині першій:

у абзаці третьому після слів «радіаційної безпеки» доповнити словами «чи його територіальним органам відповідно до розподілу повноважень»;

у абзаці четвертому після слів «посадових осіб» доповнити словами «органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки»;

2) частину другу викласти в новій редакції:

«Суб´єкти діяльності у сфері використання ядерної енергії зобов´язані:

заявляти про намір здійснювати діяльність, що потребує отримання документу дозвільного характеру на виконання виду діяльності у сфері використання ядерної енергії;

надавати органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, чи його територіальним органам відповідно до розподілу повноважень та експертним організаціям, які беруть участь у розгляді поданих документів, документацію та супровідні матеріали до неї в обсязі, необхідному для всебічного, об'єктивного аналізу, оцінки та прийняття рішення щодо заявленої діяльності;

сприяти цим органам та організаціям у виконанні їх обов'язків;

передавати в установлені строки органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, чи його територіальним органам відповідно до розподілу повноважень документи, розрахунки, інші відомості, що стосуються дотримання умов провадження дозволеної діяльності, встановлених нормами та правила з ядерної та радіаційної безпеки;

повідомляти орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, чи його територіальні органи відповідно до розподілу повноважень про зміну умов провадження діяльності;

звітувати перед органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, чи його територіальними органами відповідно до розподілу повноважень про провадження дозволеної діяльності у порядку, встановленому органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки;

інформувати громадян та їх об'єднання про стан безпеки при здійсненні діяльності, на провадження якої виданий документ дозвільного характеру. Перелік інформації, яка підлягає оприлюдненню, а також порядок її оприлюднення встановлюється органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки;

сплачувати плату за провадження дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії відповідно до законодавства».

19. Доповнити Закон статтею 171 такого змісту:

«Стаття 171. Відповідальність за порушення норм цього Закону

Суб´єкти діяльності у сфері використання ядерної енергії несуть відповідальність за порушення норм цього Закону:

за провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії, щодо якої цим Законом установлені вимоги обов'язкового отримання ліцензії та/чи іншого документу дозвільного характеру або реєстрації без одержання таких документів штраф у розмірі від однієї тисячі до ста тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

за невиконання чи неналежне виконання умов ліцензії та/чи іншого документу дозвільного характеру штраф у розмірі від однієї тисячі до ста тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Рішення про накладення штрафів, передбачених частиною першою цієї статті, приймається головним державним інспектором з ядерної та радіаційної безпеки України та його заступниками від імені органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки на підставі протоколів про порушення норм цього Закону, складених державними інспекторами органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, чи його територіальних органів відповідно до розподілу повноважень.

Оскарження рішень головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України та його заступників щодо накладення штрафів провадиться у судовому порядку.

Суми стягнених штрафів зараховуються до Державного бюджету України.

Санкції, передбачені цією статтею, застосовуються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України».

 

ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

1. Документи дозвільного характеру, які діяли на території України до прийняття цього Закону, зберігають свою чинність і діють до встановленого зазначеними документами терміну. Протягом одного року суб´єкти діяльності у сфері використання ядерної енергії зобов´язані внести зміни до документів дозвільного характеру, пов´язані з набранням чинності цим Законом.

2. До приведення інших законодавчих актів у відповідність з нормами цього Закону вони діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:

підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законів України, що випливають із цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux