Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Регуляторні акти Держатомрегулювання / Проєкти регуляторних актів
від 06 листопада 2006 р.
Київ
Проект НПА

Вимоги до періодичності та змісту звітів, що надаються

ліцензіатами у сфері використання ядерної енергії

 

Ці Вимоги розроблені відповідно до Законів України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії", "Про поводження з радіоактивними відходами" з метою отримання від ліцензіатів, які здійснюють діяльність у сфері використання ядерної енергії, періодичної інформації щодо дотримання ними вимог законів, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки та фізичного захисту під час провадження ліцензованої діяльності.

Вимоги встановлюють перелік звітів, що надаються Держатомрегулюванню України ліцензіатами, їх зміст та строки подання.

 

1. Загальні положення

1.1. Вимоги поширюються на суб´єктів діяльності, які отримали в установленому порядку ліцензію Держатомрегулювання України на:

а) переробку, зберігання та захоронення радіоактивних відходів (далі РАВ), включаючи:

діяльність експлуатуючої організації (оператора) на етапах життєвого циклу сховища для захоронення РАВ, а саме на етапах його експлуатації і закриття;

експлуатацію, зняття з експлуатації об'єктів для переробки РАВ та сховищ для зберігання РАВ;

надання послуг підрядними організаціями експлуатуючій організації сховища для захоронення РАВ на етапах його експлуатації і закриття;

б) переробку уранових руд;

в) виробництво джерел іонізуючого випромінювання (далі ДІВ);

г) використання ДІВ, включаючи зберігання та технічне обслуговування ДІВ;          

г) перевезення радіоактивних матеріалів;

д) підготовку персоналу для експлуатації ядерної установки за переліком посад та спеціальностей персоналу для експлуатації ядерних установок, підготовка якого підлягає ліцензуванню, і посад персоналу, який безпосередньо здійснює управління реакторною установкою атомної електростанції, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2000 року    № 1683 (зі змінами);

е) діяльність, пов'язану  із  забезпеченням  фізичного   захисту ядерних   матеріалів,   радіоактивних   відходів,   інших   джерел іонізуючого випромінювання і ядерних установок (за переліком видів діяльності,  який  затверджується  Кабінетом  Міністрів  України).

1.2. Ліцензіати, які отримали ліцензії на провадження діяльності з перевезення радіоактивних матеріалів, виконують вимоги  даного документа виключно у разі зазначення цього у ліцензії.

1.3. Вимоги не поширюються на діяльність експлуатуючої організації ядерної установки, якщо вона, як суб´єкт діяльності, не має ліцензій Держатомрегулювання України на види діяльності, зазначені у пункті 1.1.

 

2. Види звітів та загальні вимоги до їх оформлення  

2.1. У рамках дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії лiцензiатами надаються Держатомрегулюванню України такі звіти:

перiодичні (річні, піврічні, квартальні);

про виконання умов ліцензій;

про інциденти або аварії.

2.2. Перiодичні звiти надаються Держатомрегулюванню України лiцензiатом за результатами здійснення ліцензованої діяльності за звітний період. Вимоги щодо строків надання та змісту періодичних звітів встановлені у розділі 3 цього документа.

2.3. Звiти про виконання умов ліцензій містять повідомлення ліцензіата про виконання зазначених у ліцензіях умов провадження ліцензованого виду діяльності. Вимоги щодо строків надання та змісту звітів про виконання умов ліцензії встановлені у розділі 4 цього документа.

2.4. Звіти про інциденти або аварії містять повідомлення про такі події, що трапились під час провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії. Вимоги щодо строків надання та змісту звітів про інциденти або аварії встановлені у розділі 5 цього документа.

            

3. Вимоги щодо строків надання та змісту періодичних звітів

3.1. Щорічні звіти надаються до 1 лютого наступного за звітним року, якщо інші терміни не передбачені чинними нормативно-правовими актами у сфері використання ядерної енергії або умовами ліцензії.

Звіт складається з титульного аркуша, форма якого наведена у додатку 1, та технічної частини (загальної частини, відповідних розділів, підрозділів та додатків відповідно до виду діяльності). При цьому детальна інформація надається у першому щорічному звіті, у наступних звітах інформація надається у вигляді змін до відповідних розділів.

3.2. Звіт про безпеку провадження діяльності з переробки, зберігання та захоронення РАВ надається з урахуванням специфіки діяльності ліцензіата згідно з наведеними нижче вимогами щодо його змісту:

3.2.1. Загальна частина містить інформацію про ліцензіата  (ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, місцезнаходження, телефон, факс, адреса електронної пошти, прізвище, ім´я, по батькові керівника ліцензіата), характеристику об'єкта, призначеного для поводження з РАВ, стислий опис технології (у разі її зміни), відомості про професійну підготовку/перепідготовку персоналу (у разі її зміни). Крім того, надається інформація про стан виконання приписів Держатомінспекції з питань порушення вимог виданих ліцензій.

3.2.2. У розділі "Поводження з РАВ" наводяться:

відомості про тверді РАВ (у тому числі ДІВ у біозахисті), що зберігаються/захоронені, за станом на початок/кінець звітного періоду та про надходження твердих РАВ протягом звітного періоду за "___" квартал 200­__ р. / за 200__ рік (кондиціоновані, некондиціоновані) та відомості про рідкі РАВ, що зберігаються, за станом на початок/кінець звітного періоду та  про накопичення рідких РАВ протягом звітного періоду  за "___" квартал 200­__ р. / за 200__ рік (додаток 2);

відомості про РАВ у вигляді відпрацьованих ДІВ з періодом напіврозпаду   £ 30 років та періодом напіврозпаду > 30 років, що зберігаються/захоронені, за станом на початок/кінець звітного періоду та про надходження цих РАВ протягом звітного періоду за "___" квартал 200­__ р. / за 200__ рік та відомості про РАВ у вигляді відпрацьованих ДІВ, які містять декілька радіонуклідів, що зберігаються/захоронені, за станом на початок/кінець звітного періоду та  про надходження цих РАВ протягом звітного періоду за "___" квартал 200­__ р. / за 200__ рік (додаток 3);

   ступінь заповнення сховищ для зберігання/захоронення радіоактивних відходів за станом на ­­­­­­_________ 200 _ р. (додаток 4);

заходи, передбачені Програмою поводження з РАВ і виконані у звітному році;

технічний стан об'єкта, результати останнього технічного обстеження, відхилення від проекту і від затверджених регламентів експлуатації, аналіз пpичин відхилень, заплановані та виконані заходи щодо їх усунення або компенсаційні заходи;

динаміку надходження РАВ на захоронення/зберігання за роки провадження діяльності, але не більш ніж за десять останніх років.

3.2.3. У розділі "Радіаційна безпека" надається інформація про значення параметрів, які контролюються відповідно до Регламенту радіаційно-дозиметричного контролю, що існує на підприємстві, а саме про:

індивідуальні та колективні дози зовнішнього опромінення персоналу за 200__рік  (по підрозділах та видах робіт) (додаток 5);

індивідуальні ефективні дози внутрішнього опромінення персоналу за    200_ р. (по підрозділах та видах робіт) (додаток 6);

сумарна колективна доза опромінення персоналу (DS  ) за звітний період та за останні п`ять років експлуатації, а також розподіл доз опромінення за підрозділами та окремими видами робіт (додаток 7).

Інформація щодо підрозділу ліцензіата чи організації, які здійснювали радіаційний контроль, та відомості про методики та прилади, що використовувалися при цьому.

У випадку перевищення контрольних рівнів опромінення для окремих осіб надаються результати аналізу причин перевищення, а також відомості про заходи з ліквідації наслідків цих подій та запобігання таким випадкам у подальшому.

З урахуванням особливості діяльності ліцензіата та за погодженням з Держатомрегулюванням України допускається не надавати інформацію щодо  розподілу доз внутрішнього опромінення персоналу по підрозділах та видах робіт.

3.2.4. У розділі "Вплив на довкілля" наводяться:

дозволені та контрольні величини викидів і скидів радіонуклідів у довкілля;

стисла інформація про місце розташування, кількість пунктів моніторингу, встановлених програмою моніторингу довкілля;

результати моніторингу, при цьому для кожного параметру, перелік яких встановлений програмою моніторингу довкілля ліцензіата, наводяться максимальні одиничні та середні значення;

порівняльний аналіз результатів моніторингу з фоновими значеннями параметрів, що контролюються, у випадку їх відсутності зі значеннями параметрів, отриманими на початку спостереження;

аналіз змін результатів моніторингу довкілля за п`ять років, що передують звітному;

інформація щодо підрозділу ліцензіата чи організації, які здійснювали моніторинг, та відомості про методики та прилади, що використовувалися при цьому.

3.2.5. Розділ "Система управління якістю" містить інформацію про виконання ліцензіатом заходів з удосконалення системи управління якістю, впроваджених у звітному періоді, також висновки за результатами аналізу, що здійснюється ліцензіатом, діючої на підприємстві системи управління якістю.

3.2.6. У розділі "Висновки" наводяться результати аналізу:

динаміки надходження РАВ на захоронення/зберігання;

порівняння дозових навантажень персоналу за останні п`ять років;

тенденцій та причин змін результатів моніторингу довкілля за п`ять років;

ефективності вжитих заходів підвищення радіаційної безпеки.

3.3. Щорічний звіт для наповнення мережевої бази даних МАГАТЕ щодо поводження з РАВ надається до 1 квітня наступного за звітним року ліцензіатами, які здійснюють експлуатацію сховищ для зберігання/захоронення РАВ, та містить:

відомості про тверді РАВ (у тому числі ДІВ у біозахисті), що зберігаються/захоронені, за станом на початок/кінець звітного періоду та про надходження твердих РАВ протягом звітного періоду за "___" квартал 200­__ р. / за 200__ рік (кондиціоновані, некондиціоновані) та відомості про рідкі РАВ, що зберігаються, за станом на початок/кінець звітного періоду та  про накопичення рідких РАВ протягом звітного періоду  за "___" квартал 200­__ р. / за 200__ рік (додаток 2);

відомості про РАВ у вигляді відпрацьованих ДІВ з періодом напіврозпаду   £ 30 років та періодом напіврозпаду > 30 років, що зберігаються/захоронені, за станом на початок/кінець звітного періоду та про надходження цих РАВ протягом звітного періоду  за 200__ рік та відомості про РАВ у вигляді відпрацьованих ДІВ, які містять декілька радіонуклідів, що зберігаються/захоронені, за станом на початок/кінець звітного періоду та  про надходження цих РАВ протягом звітного періоду  за 200__ рік (додаток 8);

відомості про установки для поводження з РАВ, прийняті в експлуатацію протягом звітного періоду або ті, що будувалися в цей період (додаток 9);

відомості про джерела надходження РАВ, прийняті на зберігання/захоронення за 200__ рік (додаток 10).

3.4. Звіт про радіаційну безпеку діяльності з переробки уранових руд містить інформацію за напрямами, викладеними нижче:

3.4.1. Загальна частина включає інформацію загального характеру щодо ліцензіата відповідно до Вимог до звіту про аналіз безпеки провадження діяльності з переробки уранових руд, затверджених наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 11.03.2001 № 90, зареєстрованих у Мін`юсті України 27.03.2001 за 278/5469. Крім того, повідомляється про планові та позапланові інспекційні перевірки ліцензіата, надані приписи та їх виконання.

3.4.2. Розділ "Радіаційна безпека" містить інформацію про значення параметрів, які контролюються відповідно до Регламенту радіаційно-дозиметричного контролю, що існує у ліцензіата, а саме:

встановлені контрольні рівні опромінення персоналу;

концентрації радіоактивних речовин в повітрі робочих приміщень    (додаток 11);

індивідуальні та колективні дози зовнішнього опромінення персоналу за 200__рік  (по підрозділах та видах робіт) (додаток 5);

індивідуальні ефективні дози внутрішнього опромінення персоналу за    200_ р. (по підрозділах та видах робіт) (додаток 6);

сумарна колективна доза опромінення персоналу (DS  ) за звітний період та за останні п`ять років експлуатації, а також розподіл доз опромінення за підрозділами та окремими видами робіт (додаток 7).

поверхневе забруднення радіонуклідами (додаток 12);

надходження радіонуклідів до організму та вміст радіонуклідів у внутрішніх органах персоналу (критичної групи населення) (додаток 13);

випадки перевищення контрольних рівнів, результати розслідування, вжиті заходи.

3.4.3. Розділ "Система управління якістю" містить інформацію про виконання ліцензіатом заходів з удосконалення системи управління якістю, впроваджених у звітному періоді, також висновки за результатами аналізу, що здійснюється ліцензіатом, діючої на підприємстві системи управління якістю.

3.4.4. У розділі "Висновки" наводяться результати аналізу:

порівняння дозових навантажень персоналу за останні п`ять років із визначенням тенденцій і причин змін стану радіаційного захисту;

порівняння дозволених та фактичних величин викидів і скидів радіонуклідів у навколишнє природне середовище;

ефективності вжитих заходів підвищення радіаційної безпеки.

3.5. Щорічний звіт про аналіз безпеки при виробництві ДІВ надається ліцензіатом відповідно до Вимог до щорічного звіту про аналіз радіаційної безпеки при виробництві джерел іонізуючого випромінювання, затверджених наказом Держатомрегулювання України від 29.12.2001 № 122 і зареєстрованих у Мін`юсті України 04.03.2002 за № 223/6511.

3.6. Щорічний звіт з радіаційної безпеки при використанні ДІВ надається ліцензіатом відповідно до Вимог та умов безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання, затверджених наказом Держатомрегулювання України від 02.12.2002 № 125, зареєстрованих у Мін`юсті України 17.12.2002  за № 978/7266 (зі змінами).

3.7. Вимоги щодо порядку надання звіту про проведену підготовку персоналу для експлуатації ядерних установок та його зміст надані у Правилах ліцензування підготовки персоналу для експлуатації ядерної установки, затверджених наказом Держатомрегулювання України від 13.12.2004 № 186, зареєстрованих у Мін`юсті України 04.01.2005 за № 2/10282 (НП 306.2.104-2004).

3.8. Звіт про безпеку діяльності з перевезення радіоактивних матеріалів надається, якщо це передбачено умовами ліцензії, і повинен містити статистичну інформацію щодо виконаних перевезень з зазначенням таких даних:

вантажовідправник та вантажоодержувач, місце відправлення та місце призначення;

дата перевезення, маршрут, віддаль;

назва та символ кожного радіонукліда, активність кожного радіонукліда, фізична форма, кількість;

тип транспортного пакувального комплекту, його позначення та заводський номер, позначення сертифіката про затвердження конструкції пакувального комплекту, перевезення або спеціальних умов.

3.9. Щорічний звіт щодо здійснення діяльності, пов´язаної із забезпеченням фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання містить інформацію згідно з наведеними нижче вимогами щодо його змісту.

3.9.1. Загальна частина включає таку інформацію:

ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, місцезнаходження, телефон, факс, адреса електронної пошти, прізвище, ім´я, по батькові керівника ліцензіата;

структура підрозділу (служби) фізичного захисту ліцензіата згідно зі штатним розкладом (прізвища, імена, по батькові осіб та їх посади, номери телефонів).

3.9.2. Розділ "Перелік робіт, пов´язаних із забезпеченням фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, виконаних протягом звітного періоду" включає:

назви та номери договорів (контрактів) щодо виконання робіт, пов´язаних із забезпеченням фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання;

відомості про іншу сторону договору (назва ліцензіата, місцезнаходження, прізвище, ім´я, по батькові керівника);

терміни виконання за договорами;

зміст виконаних робіт за договорами.

3.9.3. Розділ "Виконання особливих умов ліцензій" включається в звіт у випадку наявності на початок звітного періоду незавершених виконанням особливих умов ліцензій. У розділі вказується, що виконано щодо особливих умов, а також причини невиконання у встановлені терміни,  якщо таке було.

3.9.4. Розділ "Оформлення документів спеціальної перевіркидля надання фізичним особам допуску до виконання особливих робіт на ядерних установках, з ядерними матеріалами, радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання" включає:

відомості щодо особи (осіб), яка займається оформленням документів спеціальної перевіркидля надання фізичним особам допуску до виконання особливих робіт на ядерних установках, з ядерними матеріалами, радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання;

інформацію за звітний період про кількість оформлених допусків до особливих робіт цим особам та їх категорії;

інформацію про осіб, яким було анульовано допуск до особливих робіт,  та причини анулювання допуску.

 3.9.5. Розділ "Оформлення документів щодо надання допуску до інформації та робіт, віднесених до державної таємниці" включає:

інформацію про наявність спеціального дозволу Служби Безпеки України на провадження діяльності, пов´язаної з державною таємницею;

інформацію про наявність у фахівців з фізичного захисту допусків до інформації та робіт, віднесених до державної таємниці.

3.9.6. Розділ "Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації та перевірка знань керівного складу та персоналу ліцензіата за звітний період" містить:

інформацію про професійну підготовку (перепідготовку) персоналу  та чергову перевірку знань з фізичного захисту, ядерної та радіаційної безпеки у персоналу за звітний період;

довідку про кваліфікацію персоналу суб'єкта діяльності у сфері використання ядерної енергії, прийнятого на роботу у звітному періоді, за формою згідно з додатком 4 до Порядку ліцензування окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2000 року № 1782 (зі змінами).

3.9.7. До звіту додаються копії отриманих, оновлених або виданих за звітний період документів, які підтверджують спроможність ліцензіата дотримуватися умов і правил провадження ліцензованого виду діяльності:

дозволів та ліцензій, виданих в установленому порядку, термін дії яких продовжено в звітному періоді;

посвідчень, сертифікатів, дипломів про навчання фахівців з фізичного захисту;

протоколів перевірки знань норм і правил з фізичного захисту у персоналу;

наказів про оформлення допусків до особливих робіт.

3.10. Піврічний звіт про радіаційну безпеку діяльності з переробки уранових руд надається ліцензіатом до 20 липня поточного року та містить інформацію за звітний період відповідно до вимог пункту 3.4.2.

3.11. Щоквартальний звіт надається протягом 10 днів після закінчення звітного періоду ліцензіатами, які експлуатують сховища для зберігання/захоронення РАВ, та містить:

відомості про тверді РАВ (у тому числі ДІВ у біозахисті), що зберігаються/захоронені, за станом на початок/кінець звітного періоду та про надходження твердих РАВ протягом звітного періоду за "___" квартал 200­__ р. / за 200__ рік (кондиціоновані, некондиціоновані), відомості про рідкі РАВ, що зберігаються, за станом на початок/кінець звітного періоду та  про накопичення рідких РАВ протягом звітного періоду  за "___" квартал 200­__ р. / за 200__ рік (додаток 2);

відомості про РАВ у вигляді відпрацьованих ДІВ з періодом напіврозпаду   £ 30 років та періодом напіврозпаду > 30 років, що зберігаються/захоронені, за станом на початок/кінець звітного періоду та про надходження цих РАВ протягом звітного періоду за "___" квартал 200­__ р. / за 200__ рік, відомості про РАВ у вигляді відпрацьованих ДІВ, які містять декілька радіонуклідів, що зберігаються/захоронені, за станом на початок/кінець звітного періоду та про надходження цих РАВ протягом звітного періоду за "___" квартал 200­__ р. / за 200__ рік (додаток 3);

       ступінь заповнення сховищ для зберігання/захоронення радіоактивних відходів за станом на ­­­­­­_________ 200 _ р. (додаток 4);

 

4. Вимоги щодо строків надання та змісту звітів про виконання умов ліцензії

4.1. Ліцензіат надає Держатомрегулюванню України в установлений в ліцензії термін звіт про виконання умов ліцензії в довільній формі.

4.2. Звіти про виконання умов ліцензії містять повідомлення ліцензіата про виконання зазначених у ліцензіях умов провадження ліцензованого виду діяльності, при цьому до звіту додаються документи, що підтверджують виконання цих умов та правил.

 

5. Вимоги щодо строків надання та змісту звітів про інциденти або аварiї

5.1. Вимоги до строків надання звіту про інциденти або аварії визначаються умовами і правилами провадження ліцензованої діяльності.

5.2. Звіти про інциденти або аварії містять повідомлення в довільній формі про такі події, що трапились у ліцензіата під час провадження ліцензованої діяльності або у ліквідації яких ліцензіат брав участь. Розслідування здійснюється ліцензіатом i звіт про результати розслідування надсилається Держатомрегулюванню України.

 

 

 

Начальник Управління

безпеки поводження з РАВ

та зняття з експлуатації                                        Т. Я. Кутузова

 

 

  Додаток 1

до пункту 3.1 Вимог до періодичності та змісту звітів, що надаються ліцензіатами у сфері використання ядерної енергії

 

 

(повна назва ліцензіата)

 

 

 

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

__________________________

(посада)

___________________________

(прізвище, ініціали особи, що затвердила звіт)

________________________

(підпис)     М.П.       (дата затвердження) 

 

 

 

Щорічний звіт про безпеку провадження

(вид діяльності у сфері використання ядерної енергії)

за  період  з  " ____ " ___________  до  " ___ " __________

 

 

 

 

Начальник Управління

безпеки поводження з РАВ

та зняття з експлуатації                                        Т. Я. Кутузова

 

 

 

 

Додаток 2

 

до підпункту 3.2.2 та пунктів 3.3, 3.11 Вимог до періодичності та змісту звітів, що надаються ліцензіатами у сфері використання ядерної енергії

 

 

Відомості про тверді РАВ (у тому числі ДІВ у біозахисті), що зберігаються/захоронені за станом на початок/кінець звітного періоду та про надходження твердих РАВ протягом звітного періоду

за "___" квартал 200­__ р. / за 200__ рік

 

а) кондиціоновані тверді РАВ

 

Номер, назва сховища

Проектна місткість сховища,

м3

Категорія РАВ

Відомості про РАВ за станом

на початок. звітного періоду

"" 200  р.

Відомості про надходження РАВ протягом звітного періоду

за "" квартал 200  р. / за 200   рік

Відомості про РАВ за станом

на кінець звітного періоду

"" 200  р.

кількість РАВ,

м3

активність РАВ,

Бк

нуклідний

склад

кількість РАВ,

м3

активність РАВ,

Бк

нуклідний

склад

кількість РАВ,

м3

активність РАВ,

Бк

нуклідний

склад

резерв місткості

сховища,

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

низькоактивні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

середньоактивні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом по сховищу:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

низькоактивні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

середньоактивні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом по сховищу:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

низькоактивні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

середньоактивні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом по сховищу:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього по пункту зберігання/ захоронення

 

низькоактивні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

середньоактивні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Продовження додатка 2

 

б) некондиціоновані тверді РАВ

 

Номер, назва сховища

Проектна місткість сховища,

м3

Категорія РАВ

Відомості про РАВ за станом

на початок звітного періоду

"" 200  р.

Відомості про надходження РАВ протягом звітного періоду

за "" квартал 200  р. / за 200   рік

Відомості про РАВ за станом

на кінець звітного періоду

"" 200  р.

кількість РАВ,

м3

активність РАВ,

Бк

нуклідний

склад

кількість РАВ,

м3

активність РАВ,

Бк

нуклідний

склад

кількість РАВ,

м3

активність РАВ,

Бк

нуклідний

склад

резерв місткості

сховища,

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

низькоактивні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

середньоактивні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом по сховищу:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

низькоактивні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

середньоактивні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом по сховищу:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

низькоактивні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

середньоактивні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом по сховищу:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього по пункту зберігання/ захоронення

низькоактивні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

середньоактивні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження додатка 2

 

Відомості про рідкі РАВ, що зберігаються, за станом на початок/кінець звітного періоду 

та  про накопичення рідких РАВ протягом звітного періоду 

за "___" квартал 200­__ р. / за 200__ рік

 

 

Номер, назва сховища

Проектна місткість сховища,

м3

Категорія РАВ

Відомості про РАВ за станом

на початок звітного періоду

"" 200  р.

Відомості про накопічення РАВ протягом звітного періоду

за "" квартал 200  р. / за 200   рік

Відомості про РАВ за станом

на кінець звітного періоду

"" 200  р.

кількість РАВ,

м3

активність РАВ,

Бк

нуклідний

склад

кількість РАВ,

м3

активність РАВ,

Бк

нуклідний

склад

кількість РАВ,

м3

активність РАВ,

Бк

нуклідний

склад

резерв місткості

сховища,

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

низькоактивні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

середньоактивні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом по сховищу:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

низькоактивні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

середньоактивні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом по сховищу:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

низькоактивні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

середньоактивні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом по сховищу:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього по пункту зберігання/ захоронення

низькоактивні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

середньоактивні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Управління

безпеки поводження з РАВ

та зняття з експлуатації                                        Т. Я. Кутузова

 

 

 

 

Додаток 3

 

до підпункту 3.2.2 та пункту 3.11 Вимог до періодичності та змісту звітів, що надаються ліцензіатами у сфері використання ядерної енергії

 

 

Відомості про РАВ у вигляді відпрацьованих ДІВ з періодом напіврозпаду £ 30 років, що зберігаються/захоронені, за станом на початок/кінець звітного періоду та про надходження цих РАВ протягом звітного періоду

за "___" квартал 200­__ р. / за 200__ рік

 

Номер, назва сховища/ проектна місткість сховища

Тип, назва ДІВ

Дата,

акт

переве-дення

до РАВ

Нуклід

Категорія

Відомості про РАВ за станом

на початок звітного періоду

"" 200   р.

Відомості про надходження РАВ протягом звітного періоду

за "" квартал 200  р. / за 200   рік

 

Відомості про РАВ за станом

на кінець звітного періоду

"" 200  р.

 

Дата зняття з контролю

ДІВ

(якщо всі захоронені одночасно)

кількість ДІВ, шт

загальна активність,

ГБк

 

кількість ДІВ,

шт

загальна активність,

ГБк

 

кількість ДІВ,

шт

загальна активність,

ГБк

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом по сховищу:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього по пункту зберігання/ захоронення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження додатка 3

 

Відомості про РАВ у вигляді відпрацьованих ДІВ з періодом напіврозпаду > 30 років, що зберігаються/захоронені, за станом на початок/кінець звітного періоду та  про надходження цих РАВ протягом звітного періоду

за "___" квартал 200­__ р. / за 200__ рік

 

Номер, назва сховища/ проектна місткість сховища, м3

Тип, назва ДІВ

Дата,

акт

переве-дення

до РАВ

Нуклід

Категорія

Відомості про РАВ за станом

на початок звітного періоду

"" 200  р.

Відомості про надходження РАВ протягом звітного періоду

за "" квартал 200  р. / за 200   рік

 

Відомості про РАВ за станом

на кінець звітного періоду

"" 200  р.

 

Дата зняття з контролю

ДІВ

(якщо всі захоронені одночасно)

кількість ДІВ, шт

загальна активність,

ГБк

 

кількість ДІВ,

шт

загальна активність

ГБк

 

кількість ДІВ,

шт

загальна активність,

ГБк

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом по сховищу:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього по пункту зберігання/ захоронення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження додатка 3

 

Відомості про РАВ у вигляді відпрацьованих ДІВ, які містять декілька радіонуклідів, що зберігаються/захоронені, за

станом на початок/кінець звітного періоду та  про надходження цих РАВ протягом звітного періоду

за "___" квартал 200­__ р. / за 200__ рік

 

Номер, назва сховища/ проектна місткість сховища,

Тип, назва ДІВ

Дата,

акт

переве-дення

до РАВ

Нуклід

Категорія

Відомості про РАВ за станом

на початок звітного періоду

"" 200  р.

Відомості про надходження РАВ протягом звітного періоду

за "" квартал 200  р. / за 200   рік

 

Відомості про РАВ за станом на кінець звітного періоду "" 200  р.

 

Дата зняття з контролю

ДІВ

(якщо всі захоронені одночасно)

кількість ДІВ, шт

загальна активність,

ГБк

 

кількість ДІВ,

шт

загальна активність,

ГБк

 

кількість ДІВ,

шт

загальна активність,

ГБк

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом по сховищу:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього по пункту зберігання/ захоронення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Управління

безпеки поводження з РАВ

та зняття з експлуатації                                        Т. Я. Кутузова

 

 

 

Додаток 4

 

до підпункту 3.2.2 та пункту 3.11 Вимог до періодичності та змісту звітів, що надаються ліцензіатами у сфері використання ядерної енергії

 

 

Ступінь заповнення сховищ для зберігання/захоронення радіоактивних відходів за станом на ­­­­­­_________ 200 _ р.

 

сховища або

ємності

Об´єм

за проектом

Вид

РАВ

Вид

упаковки

Ступінь

заповнення

/т  та  %)

 

Сумарна активність МБк

на ­­­­_200_р.

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Управління

безпеки поводження з РАВ

та зняття з експлуатації                                        Т. Я. Кутузова

 

 


 

Додаток 5

 

до підпунктів 3.2.3, 3.4.2 та пункту 3.10 Вимог до періодичності та змісту звітів, що надаються ліцензіатами у сфері використання ядерної енергії

 

Індивідуальні та колективні дози зовнішнього опромінення персоналу за 200__рік

(по підрозділах та видах робіт)

 

Контрольні рівні індивідуальних

доз зовнішнього опромінення,

мЗв

Підрозділ

(вид робіт)

 

 

Кількість осіб (окремо для штатного персоналу, прикоманди-рованого персоналу, жінок до 45 років)

Кількість осіб, які отримали у 200_ р. індивідуальну річну дозу зовнішнього опромінення (мЗв)

Колективна доза зовнішнього опромінення персоналу

у 200_ році, мЗв

 

менше 1

від 1 до 2

від 2 до 5

від 5 до 10

від 10 до 15

від 15 до 20

від 20 до 30

від 30 до 40

від 40 до 50

більше 50

 

за категоріями

за підрозділами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В цілому

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка: При перевищенні індивідуальної дози зовнішнього опромінення більш ніж 20 мЗв додатково надавати відомості про індивідуальні дози для кожного з опромінених і результати розслідування таких випадків.

 

Начальник Управління

безпеки поводження з РАВ

та зняття з експлуатації                                        Т. Я. Кутузова

 

 

Додаток 6

 

до підпунктів 3.2.3, 3.4.2 та пункту 3.10 Вимог до періодичності та змісту звітів, що надаються ліцензіатами у сфері використання ядерної енергії

 

Індивідуальні ефективні дози внутрішнього опромінення персоналу за 200_ р. (по підрозділах та видах робіт)

 

Контрольні рівні індивідуальних доз внутрішнього опромінення, мЗв

Найменування

підрозділу

Кількість осіб, які підлягають

контролю (окремо для штатного персоналу, прикомандированому

та жінок до 45 років)

Кількість осіб, які отримали у 200_ р. індивідуальну річну дозу внутрішнього опромінення (мЗв)

Середнє значення дози  внутрішнього опромінення персоналу, мЗв

 

Колективна доза внутрішнього опромінення персоналу, мЗв

 

менше 1

від 1 до 2

від 2 до5

від 5 до 10

від 10 до 15

від 15 до 20

від 20 до30

від 30 до 40

від 40 до 50

 більше 50

 

за категоріями

по підрозділу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В цілому

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка: При перевищенні індивідуальної дози більш ніж 20 мЗв додатково надавати відомості про індивідуальні дози для кожного з працівників і результати розслідування таких випадків.

 

Начальник Управління

безпеки поводження з РАВ

та зняття з експлуатації                                        Т. Я. Кутузова

 

 

Додаток 7

 

до підпунктів 3.2.3, 3.4.2 та пункту 3.10 Вимог до періодичності та змісту звітів, що надаються ліцензіатами у сфері використання ядерної енергії

 

Сумарна колективна доза опромінення персоналу (DS  ) за звітний період та за останні п`ять років

експлуатації, а також розподіл доз опромінення за підрозділами та окремими видами робіт

 

 

Найменування підрозділу

(вид робіт)

 

Рік

 

 

DS, Зв

Зовнішнє опромінення

Внутрішнє опромінення

Ds, Зв

 

% від DS

DS, Зв

 

% від DS

 

 

Підрозділ

(вид робіт)

200_ -

 

 

 

 

 

200_ -

 

 

 

 

 

200_ -

 

 

 

 

 

200_ -

 

 

 

 

 

  200_

 

 

 

 

 

 

 

В цілому по підприємству

200_ -

 

 

 

 

 

200_ -

 

 

 

 

 

200_ -

 

 

 

 

 

200_ -

 

 

 

 

 

  200_

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Управління

безпеки поводження з РАВ

та зняття з експлуатації                                        Т. Я. Кутузова

 

 

 

Додаток 8

 

до пункту 3.8 Вимог до періодичності та змісту звітів, що надаються ліцензіатами у сфері використання ядерної енергії

 

Відомості про РАВ у вигляді відпрацьованих ДІВ з періодом напіврозпаду £ 30 років, що зберігаються/захоронені, за станом на початок/кінець звітного періоду та  про надходження цих РАВ протягом звітного періоду

за 200__ рік

 

Номер, назва сховища/ проектна місткість сховища

Тип, назва ДІВ

Дата,

акт

переве-дення

до РАВ

Нуклід

Категорія*

Відомості про РАВ за станом

на початок звітного періоду

"" 200  р.

Відомості про надходження РАВ протягом звітного періоду

 за 200   рік

 

Відомості про РАВ за станом

на кінець звітного періоду

"" 200  р.

 

Дата зняття з контролю

ДІВ

(якщо всі захороне-ні одночас-но)

Кількість ДІВ/загальна активність**, шт/ГБк

Кількість ДІВ/загальна

активність, шт/ГБк

Кількість ДІВ/загальна активність**, шт/ГБк

група 1*

група 11*

група 111*

всіх

груп

група 1*

група 11*

група 111*

всіх

груп

група 1*

група 11*

група 111*

всіх

груп

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом по сховищу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього по пункту зберігання/ захоронення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Група 1:  активність ≤ 4 ГБк

Група 11: активність > 4 ГБк ≤ 4E+4 ГБк

Група 111: активність > 4E+4 ГБк

Категорії джерел:

                         категорія 1 (високий ризик): промислові радіографічні джерела, телетерапевтичні джерела, опромінювачі;

            категорія 2 (середній ризик): джерела для брахітерапії (з високою та низькою потужністю дози),

               закриті промислові пристрої з високоактивними джерелами, закриті джерела;

                        категорія 3 (низький ризик): закриті промислові пристрої з низько активними джерелами.

** Загальна активність надається на час закінчення звітного року з урахуванням періоду напіврозпаду нуклідів.


 

 

Продовження додатка 8

 

Відомості про РАВ у вигляді відпрацьованих ДІВ з періодом напіврозпаду > 30 років, що зберігаються/захоронені, за станом на початок/кінець звітного періоду та  про надходження цих РАВ протягом звітного періоду

за 200__ рік

 

Номер, назва сховища/ проектна місткість сховища

Тип, назва ДІВ

Дата, акт

переве-дення

до РАВ

Нуклід

Категорія*

Відомості про РАВ за станом

на початок звітного періоду

"" 200  р.

Відомості про надходження РАВ протягом звітного періоду

 за 200   рік

 

Відомості про РАВ за станом

на кінець звітного періоду

"" 200  р.

 

Дата зняття з контролю

ДІВ

(якщо всі захороне-ні одночас-но)

Кількість ДІВ/загальна активність**, шт/ГБк

Кількість ДІВ/загальна

активність, шт/ГБк

Кількість ДІВ/загальна активність**, шт/ГБк

група 1*

група 11*

група 111*

всіх

груп

група 1*

група 11*

група 111*

всіх

груп

група 1*

група 11*

група 111*

всіх

груп

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом по сховищу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього по пункту зберігання/ захоронення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Група 1:  активність ≤ 4 ГБк

   Група 11: активність > 4 ГБк ≤ 4E+4 ГБк

   Група 111: активність > 4E+4 ГБк

   Категорії джерел:

                         категорія 1 (високий ризик): промислові радіографічні джерела, телетерапевтичні джерела, опромінювачі;

            категорія 2 (середній ризик): джерела для брахітерапії (з високою та низькою потужністю дози),

               закриті промислові пристрої з високоактивними джерелами, закриті джерела;

                        категорія 3 (низький ризик): закриті промислові пристрої з низько активними джерелами.

 

** Загальна активність надається з урахуванням періоду напіврозпаду нуклідів.

 

 

Продовження додатка 8

 

Відомості про РАВ у вигляді відпрацьованих ДІВ, які містять декілька радіонуклідів, що зберігаються/захоронені, за

станом на початок/кінець звітного періоду та  про надходження цих РАВ протягом звітного періоду за 200__ рік

 

Номер, назва сховища/ проектна місткість сховища

Тип, назва ДІВ

Дата, акт

переве-дення

до РАВ

Нуклід

Категорія*

Відомості про РАВ за станом

на початок звітного періоду

"" 200  р.

Відомості про надходження РАВ протягом звітного періоду

 за 200   рік

 

Відомості про РАВ за станом

на кінець звітного періоду

"" 200  р.

 

Дата зняття з контролю

ДІВ

(якщо всі захороне-ні одночас-но)

Кількість ДІВ/

загальна активність**

шт/ГБк

Кількість ДІВ/

загальна активність

шт/ГБк

Кількість ДІВ/

загальна активність**

шт/ГБк

група 1*

група 11*

група 111*

всіх

груп

група 1*

група 11*

група 111*

всіх

груп

група 1*

група 11*

група 111*

всіх

груп

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом по сховищу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього по пункту зберігання/ захоронення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Група 1:  активність ≤ 4 ГБк

   Група 11: активність > 4 ГБк ≤ 4E+4 ГБк

   Група 111: активність > 4E+4 ГБк

   Категорії джерел:

                         категорія 1 (високий ризик): промислові радіографічні джерела, телетерапевтичні джерела, опромінювачі;

            категорія 2 (середній ризик): джерела для брахітерапії (з високою та низькою потужністю дози),

               закриті промислові пристрої з високоактивними джерелами, закриті джерела;

                        категорія 3 (низький ризик): закриті промислові пристрої з низько активними джерелами.

** Загальна активність надається на час закінчення звітного року з урахуванням періоду напіврозпаду нуклідів.

 

Начальник Управління

безпеки поводження з РАВ

та зняття з експлуатації                                        Т. Я. Кутузова

 

 

 

Додаток 10

 

до пункту 3.3 Вимог до періодичності та змісту звітів, що надаються ліцензіатами у сфері використання ядерної енергії

 

 

Відомості про джерела надходження РАВ, прийнятих на зберігання/захоронення

за 200__ рік

 

 

 

Кількість РАВ,

м3

 

Використання

в промисловості, науці, медицині ДІВ,

%

Оборона,

%

Зняття з експлуатації, реабілітація територій,

%

Примітки

Тверді РАВ

(кондиціоновані та некондиціоновані)

 

 

 

 

 

Кондиціоновані тверді РАВ

 

 

 

 

 

Некондиціоновані тверді РАВ

 

 

 

 

 

Рідкі РАВ

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Управління

безпеки поводження з РАВ

та зняття з експлуатації                                        Т. Я. Кутузова

 

 

 

Додаток 9

 

до пункту 3.3 Вимог до періодичності та змісту звітів, що надаються ліцензіатами у сфері використання ядерної енергії

 

 

Відомості про установки для поводження з РАВ, прийняті в експлуатацію

протягом звітного періоду або ті, що будувалися в цей період

 

                                  

Назва установки

Призначення установки 

(переробка, зберігання, захоронення)

Рік введення в експлуатацію установки

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Управління

безпеки поводження з РАВ

та зняття з експлуатації                                        Т. Я. Кутузова

 

 

 

Додаток 11

 

до підпункту 3.4.2 та пункту 3.10 Вимог до періодичності та змісту звітів, що надаються ліцензіатами у сфері використання ядерної енергії

 

Концентрації радіоактивних речовин в повітрі робочих приміщень

 

 

Результати вимірювань у підрозділах

Концентрація радону (торону)

та дочірніх продуктів їх розпаду в повітрі

робочих приміщень, Бк/см3

Концентрації радіонуклідів уранового ряду в пилу, що міститься в повітрі робочих приміщень,

Бк/см3

Rn222  Tn220)

Дочірні продукти

 

U

Ra226

Th230

Po210

Pb210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольний рівень концентрації радіонуклідів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Управління

безпеки поводження з РАВ

та зняття з експлуатації                                        Т. Я. Кутузова

 

  

 

Додаток 12

 

до підпункту 3.4.2 та пункту 3.10  Вимог до періодичності та змісту звітів, що надаються ліцензіатами у сфері використання ядерної енергії

 

Поверхневе забруднення радіонуклідами

 

 

Найменування підрозділу

 

Випромінювання від забруднення радіонуклідами

g (мкЗв/год)

a (Бк/см2)

b (Бк/см2)

контрольний рівень

фактично

контрольний рівень

фактично

контрольний рівень

фактично

Контрольний рівень забруднення

шкіра

 

 

 

 

 

 

спецодяг

 

 

 

 

 

 

робочі поверхні

 

 

 

 

 

 

Підрозділ

(вид робіт)

шкіра

 

 

 

 

 

 

спецодяг

 

 

 

 

 

 

робочі поверхні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Управління

безпеки поводження з РАВ

та зняття з експлуатації                                        Т. Я. Кутузова

 

   


 

Додаток 13

 

до підпункту 3.4.2 та пункту 3.10 Вимог до періодичності та змісту звітів, що надаються ліцензіатами у сфері використання ядерної енергії

 

Надходження радіонуклідів до організму та вміст радіонуклідів у внутрішніх органах персоналу

(критичної групи населення)

 

Контрольні рівні по внутрішньому вмісту радіонуклідів у організмі,   Бк

Найменування

підрозділу

 

 

Кількість осіб, що контролюються

 

Радіонуклід або суміш радіонуклідів, які контролюються

 

Внутрішні органи

Кількість осіб (у т.ч. жінки до 45 років), у яких вміст радіонуклідів у внутрішніх органах складає в Бк

штатний персонал

прикомандирований

персонал

у тому числі жінки до 45 років

менше мінімальної активності

від мінімальної активності до 0,1 допустимої концентрації

від 0,1мінімальної активності до 1,0

допустимої

концентрації

більше допустимої концентрації

 

Підрозділ

(вид робіт)

 

 

 

радон Rn222 (торон Tn220)

легені

 

 

 

 

 

дочірні продукти розпаду радону  (торону)

легені

 

 

 

 

 

уран* (U)

легені

 

 

 

 

 

нирки

 

 

 

 

 

радій (Ra226)

легені

 

 

 

 

 

торій (Th230)

легені

 

 

 

 

 

полоній (Po210)

легені

 

 

 

 

 

свинець (Pb210)

легені

 

 

 

 

 

* Дані по урану в нирках приводити за аналізом сечі.

 

Начальник Управління

безпеки поводження з РАВ

та зняття з експлуатації                                        Т. Я. Кутузова

 

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux