Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Регуляторні акти Держатомрегулювання / Проєкти регуляторних актів
від 07 грудня 2004 р.
Київ
Правила ліцензування діяльності персоналу з безпосереднього управління реакторною установкою АЕС

Правила ліцензування діяльності персоналу з безпосереднього управління реакторною установкою АЕС (далі Правила) розроблені відповідно до Законів України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії", Положення про Державний комітет ядерного регулювання України, затвердженого Указом Президента України від 6 березня 2001 року № 155.

Правила встановлюють вимоги, умови і порядок видачі, продовження і зміни стану ліцензії на здійснення персоналом АЕС діяльності з безпосереднього управління реакторною установкою на етапах введення в експлуатацію, експлуатації, зняття з експлуатації АЕС.

1 Загальні положення

1.1 Терміни та визначення, які застосовуються в цих Правилах, мають таке значення:

·        АЕС атомна електрична станція;

·        безпосереднє управління реакторною установкою АЕС здійснення комплексу функцій з управління реакторною установкою з пульта управління реакторною установкою АЕС (робоче місце провідного інженера управління реактором атомної станції);

·        інспекція на АЕС Державна інспекція з ядерної безпеки Держатомрегулювання України на майданчику АЕС, яка здійснює державний нагляд за дотриманням ліцензійних вимог, умов, процедур і є учасником ліцензійного процесу.

·        ліцензований персонал (спеціаліст) персонал (спеціаліст) АЕС, який повинен здійснювати безпосереднє управління реакторною установкою АЕС на основі ліцензії, виданої Держатомрегулюванням України;

·        ліцензійний процес - процес здійснення ліцензування персоналу АЕС;

·        ліцензійні вимоги сукупність критеріїв, що забезпечують оцінку відповідності можливостей і здібностей персоналу АЕС до безпечного виконання діяльності з безпосереднього управління реакторною установкою АЕС згідно з вимогами чинних норм, правил і стандартів з безпеки в атомній енергетиці.

·        ліцензійна комісія персоналу- комісія Держатомрегулювання України, яка здійснює процедури ліцензування діяльності персоналу з безпосереднього управління реакторною установкою АЕС України відповідно до встановлених повноважень.

·        посада ліцензованого спеціаліста - посада, для роботи на якої необхідно мати ліцензію на право здійснення діяльності з безпосереднього управління реакторною установкою АЕС і яка визначена постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2000 р. № 1683" "Про затвердження переліків посад та спеціальностей персоналу для експлуатації ядерних установок, підготовка якого підлягає ліцензуванню, і посад персоналу, який безпосередньо здійснює управління реакторною установкою атомної електростанції"(далі Постанова № 1683).

1.2 Ці Правила поширюються на таких учасників ліцензійного процесу:

·        експлуатуючу організацію;

·        Міністерство охорони здоров'я України;

·        державні органи, які здійснюють оперативно - розшукову діяльність;

·        Державний комітет ядерного регулювання України.

1.3 Експлуатуюча організація (далі ЕО) - розробляє та впроваджує систему професійної підготовки і підтримки кваліфікації персоналу АЕС (у тому числі ліцензованого). ЕО має у своїй структурі навчально-тренувальні центри (підрозділи), оснащені технічними засобами навчання, необхідними для досягнення і підтримки кваліфікації персоналу АЕС; забезпечує необхідні умови для стабільної, надійної та ефективної праці персоналу й постійного вдосконалення його знань, умінь і навичок, зокрема:

·        керівник АЕС надає персоналу допуск до роботи на ядерних установках за наявності позитивних висновків спеціальної перевірки, подає заявні документи для одержання та/або продовження дії ліцензії персоналу;

·        навчально-тренувальні центри (підрозділи) експлуатуючої організації (далі навчальні центри) здійснюють підготовку й підтримку кваліфікації персоналу АЕС (у тому числі ліцензованого) у відповідності до чинної на АЕС системи професійної підготовки і підтримки кваліфікації;

·        ліцензований персонал, в ході виконання своїх посадових обов'язків здійснює постійно або епізодично діяльність з безпосереднього управління реакторною установкою АЕС на підставі виданої ліцензії.

1.4 Міністерство охорони здоров'я України здійснює перевірку стану здоров'я ліцензованого персоналу і видає у встановленому порядку медичний висновок.

1.5 Державні органи, які здійснюють оперативно - розшукову діяльність відповідно до законодавства, проводять спеціальну перевірку для надання допуску до роботи на ядерних установках осіб, що мають намір працювати і що працюють на зазначених об'єктах (у тому числі - ліцензованого персоналу).

1.6 Державний комітет ядерного регулювання України (далі Держатомрегулювання України) видає персоналу ліцензії на провадження діяльності, пов´язаної із здійсненням персоналом безпосереднього управління реакторною установкою АЕС і здійснює державний нагляд за дотриманням вимог і умов виданих ліцензій.

1.7 Перелік посад персоналу, який безпосередньо здійснює управління реакторною установкою АЕС і діяльність якого може виконуватися на основі ліцензії Держатомрегулювання України, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

2 Загальні вимоги

2.1 ЕО забезпечує виконання ліцензованим персоналом ліцензійних вимог і умов дії ліцензії.

2.2 Належність спеціаліста до ліцензованого персоналу не звільняє ЕО від проведення інших форм роботи із зазначеним персоналом, регламентованих нормами, правилами і стандартами з ядерної та радіаційної безпеки, галузевими нормативними актами.

2.3 ЕО розробляє систему професійної підготовки і підтримки кваліфікації для кожної посади ліцензованого персоналу, яка гарантує одержання і підтримку знань, умінь і навичок, необхідних для виконання діяльності, що ліцензується.

2.4 Ліцензований персонал проходить підготовку та підтримку кваліфікації і ліцензування за рахунок ЕО.

2.5 ЕО при плануванні чисельності ліцензованого персоналу слід запланувати його резерв, необхідний для планової, систематичної роботи з підтримки кваліфікації і підготовки персоналу на заміщення посад (навчання, іспити, підтримка кваліфікації, протиаварійні тренування, тренажерна підготовка тощо), а також для проведення процедур ліцензійного процесу.

2.6 При змінах організаційної структури АЕС і посадових обов'язків ліцензованого персоналу на окремих етапах життєвого циклу ядерної установки (наприклад, на етапі припинення експлуатації), допускається увстановленому порядку вносити зміни в ліцензійні вимоги та умови дії ліцензії.

2.7 ЕО знайомить кандидата на посаду ліцензованого спеціаліста під розпис з ліцензійними вимогами, обсягом і процедурою ліцензійного процесу до початку його підготовки на посаду.

2.8 ЕО вносить плату за здійснення дозвільних процедур, порядок справляння якої встановлюється Кабінетом Міністрів України.

2.9 Підготовка на посаду ліцензованого спеціаліста проводиться у навчальному центрі, який має право здійснювати таку діяльність відповідно до ліцензії Держатомрегулювання України, яка у встановленому порядку отримана ЕО.

3 Ліцензійні вимоги до персоналу 

3.1 Кандидат на посаду ліцензованого спеціаліста і ліцензований спеціаліст для одержання ліцензії і протягом дії ліцензії повинні відповідати ліцензійним вимогам до стану здоров'я, допуску до роботи на ядерній установці та кваліфікації згідно з вимогами цих Правил.

3.2 Кандидат/ліцензований спеціаліст повинен проходити обов´язкові медичні огляди (попередній під час прийняття на роботу і періодичні - протягом трудової діяльності) відповідно до вимог "Положення про порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій", затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 № 45, зареєстрованого в Мін´юсті України 21.06.94 № 136/345.

3.3 Особи, у яких виявлено захворювання, зазначене в переліку медичних протипоказань щодо допуску до роботи з джерелами іонізуючого випромінювання, до роботи на ядерних установках не допускаються.

3.4 Перелік медичних протипоказань, за наявності яких особу не може бути допущено до робіт на ядерних установках встановлюється Міністерством охорони здоров´я України.

3.5 Кандидат/ліцензований спеціаліст повинен мати допуск керівника АЕС до роботи на ядерній установці відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.97 № 1471 "Про затвердження порядку проведення спеціальної перевірки для надання допуску фізичним особам до роботи на ядерних установках та з ядерними матеріалами".

3.6 Кандидат/ліцензований спеціаліст повинен відповідати ліцензійним вимогам до кваліфікації, а саме: до освіти, стажу роботи на попередніх посадах, а також до професійної підготовки.

3.7 Кандидат повинен мати повну вищу або прирівняну до неї освіту, як мінімум, з однієї з таких спеціальностей:

·        профільна спеціальність - повністю відповідає профілю (роду) діяльності з безпосереднього управління реакторною установкою АЕС;

·        базова спеціальність в основному відповідає профілю діяльності з управління реакторною установкою АЕС, тобто дає базові знання, необхідні для виконання діяльності, що ліцензується.

3.8 Перелік профільних і базових спеціальностей для кандидата визначається галузевим стандартом України "Система підготовки персоналу атомних електростанцій України" (далі - ГСТУ 95.1.07.04.047-2000).

3.9 Кандидату на посаду ліцензованого спеціаліста необхідно мати стаж самостійної роботи відповідно до посадової інструкції на одній з наведених нижче посад:

·        на посаді ліцензованого спеціаліста на однотипному енергоблоці/енергоблоках АЕС;

·        не менше двох років на посадах оперативного персоналу (оперативна робота), що передує посаді ліцензованого спеціаліста, з них останній рік - на даної АЕС;

·        не менше трьох років на посадах, пов'язаних із забезпеченням експлуатації реакторної установки АЕС, з них останній рік - на інженерній посаді на даній АЕС;

·        не менше 5 років на посадах, пов´язаних із експлуатацією судових ядерних установок;

·        при неповному стажі оперативної роботи він може бути зарахований до стажу із забезпеченням експлуатації реакторної установки АЕС. Стаж роботи із забезпеченням експлуатації реакторної установки АЕС. до стажу оперативної роботи не зараховується.

3.10 У посадових інструкціях персоналу щодо кожної посади ліцензованого спеціаліста ЕО:

·        встановлює обсяг знань, умінь і навичок, необхідних для безпосереднього управління реакторною установкою АЕС

·        конкретизує перелік посад із зростаючою відповідальністю, робота на яких є обов'язковою для призначення на посаду ліцензованого спеціаліста.

3.11 При підготовці на посаду ліцензованого спеціаліста кандидату необхідно:

·        пройти необхідне теоретичне, практичне навчання (стажування),

·        тренажерну підготовку з навичок безпосереднього управління реакторною установкою,

·        перевірку знань, необхідних для виконання діяльності, що ліцензується (у ході іспитів на посаду),

·        отримати практичні навички виконання посадових обов'язків з виконання діяльності, що ліцензується, під керівництвом і контролем ліцензованого спеціаліста (дублювання).

4 Порядок видачі ліцензії 

4.1 Порядок видачі ліцензії складається з таких процедур:

·        добір кандидатів на посади ліцензованих спеціалістів відповідно до вимог цих Правил;

·        підготовка на посаду згідно з вимогами ГСТУ 95.1.07.04.047-2000.

·        іспит(и) на посаду ліцензованого спеціаліста у відповідної екзаменаційної комісії АЕС за участю начальника (державного інспектора) інспекції на АЕС;

·        подання до Ліцензійної комісії персоналу(далі ЛКП) заявних документів для одержання ліцензії;

·        розгляд в ЛКП заявних документів;

·        оформлення ліцензії.

4.2 Після успішного завершення теоретичного, практичного навчання і тренажерної підготовки кандидата на посаду ліцензованого спеціаліста, кандидату проводиться іспит на посаду.

4.3 Іспит на посаду ліцензованого спеціаліста завершує процес підготовки в навчальному центрі і складається з перевірки знань:

·        правил і норм з безпеки в атомній енергетиці (далі ПНБАЕ);

·        правил технічної експлуатації та інструкцій (далі ПТЕ).

4.3 Під час іспиту на посаду ліцензованого спеціаліста проводиться перевірка знань кандидата, які визначають його готовність здійснювати діяльність з безпосереднього управління реакторною установкою.

4.4 Процедуру іспиту на посаду ліцензованого спеціаліста визначає ЕО.

4.5 В роботі екзаменаційної комісії АЕС при первинній перевірці знань ліцензованого спеціаліста на нову посаду , а також чергової перевірці знань ліцензованого спеціаліста обов'язкова участь начальника інспекції на АЕС або, за його дорученням - державного інспектора цієї інспекції.

4.6 Запрошення для участі в роботі екзаменаційної комісії АЕС представника Держатомрегулювання України направляється в інспекцію на АЕС не пізніше ніж за 5 днів до початку роботи комісії.

4.7 До початку іспитів начальнику (державному інспектору) інспекції на АЕС необхідно:

·        ознайомитися з посадовою інструкцією кандидата, обсягом знань і навичками, які необхідні для виконання діяльності, що ліцензується;

·        оцінити посадову інструкцію на відповідність вимогам норм, правил та стандартів з безпеки в атомній енергетиці;

·        ознайомитися з індивідуальною програмою підготовки кандидата й оцінити її на відповідність вимогам чинних правил з ліцензування підготовки персоналу для експлуатації ядерних установок і цих Правил;

·        оцінити за звітною документацією (за результатами проміжного контролю в ході навчання) успішність виконання індивідуальної програми підготовки кандидата;

·        підготувати питання для кандидата.

4.8 Під час роботи в складі екзаменаційної комісії АЕС начальник (державний інспектор) інспекції на АЕС:

·        контролює повноваження екзаменаційної комісії;

·        задає особі, що здає іспит, питання та оцінює правильність і повноту відповідей, а також у цілому його знання, необхідні для виконання службових обов´язків

·        перевіряє правильність оформлення протоколу іспиту на відповідність встановленим вимогам

·        підписує протокол і засвідчує свій підпис в протоколі іспиту штампом інспекції на АЕС.

4.9 Після успішного складання кандидатом іспиту на посаду ліцензованого спеціаліста йому має бути проведено дублювання під керівництвом і контролем призначеного для цього ліцензованого спеціаліста тривалістю і в обсязі, установленими екзаменаційною комісією АЕС, але не менше 12 робочих змін (з розрахунку 8-годинної тривалості робочої зміни). При цьому:

·        дублеру, для виконання обов'язків на робочому місці під контролем і керівництвом ліцензованого спеціаліста, ліцензія не потрібна;

·        прядок дублювання визначає ЕО;

4.10 Після успішного завершення дублювання кандидата для одержання ліцензії на безпосереднє здійснення управління реакторною установкою атомної електростанції (далі ліцензія) ЕО направляє до ЛКП документи про відповідність кандидата ліцензійним вимогам в обсязі:

·        подання про одержання ліцензії, завірене печаткою організації заявника (додаток 1), яке включає копію (копії) протоколу (протоколів) іспиту на посаду відповідно до п. 8 подання;

·        документ (ксерокопія платіжного доручення) про внесення плати заздійснення дозвільних процедурвідповідно до п. 10 подання.

4.11 Документи за п. 4.10 готуються у двох примірниках:

·        перший примірник направляється до ЛКП;

·        другий примірник залишається в організації - заявника.

4.12 Начальник інспекції на АЕС у першому примірнику подання своїм підписом, засвідченим печаткою інспекції на АЕС, підтверджує факт завершення підготовки кандидата (за результатами виконання за пунктами 4.7, 4.8), а також вірогідність інформації у документах, поданих до ЛКП.

4.13 ЛКП протягом 15 робочих днів з дня надходження документів для одержання ліцензії перевіряє та оцінює їх на відповідність встановленим вимогам.

4.14 При потребі, на запит ЛКП, ЕО слід надати додаткову інформацію (документи), що підтверджує відповідність кандидата вимогам для одержання ліцензії.

4.15 ЕО має право відкликати заявні документи до прийняття ЛКП рішення за заявними документами для одержання ліцензії.

4.16 Засідання ЛКП повноважні за наявності не менше 2/3 складу комісії.

4.17 ЛКП приймає рішення у формі рекомендації про видачу ліцензії або про відмову в її видачі. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 членів комісії, що присутні на засіданні. Рішення, прийняті на засіданнях ЛКП, оформлюються протоколом (протоколами).

4.18 Рішення ЛКП про відмову у видачі ліцензії надсилається на адресу заявника з обґрунтуванням причин відмови. При цьому оплата за здійснення дозвільних процедур не повертається.

4.19 Рішення про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржене в судовому порядку.

4.20 Склад і порядок роботи ЛКП, а також права й обов'язки її членів визначає Держатомрегулювання України.

4.21 Остаточне рішення про видачу ліцензії спеціалістові, з урахуванням результатів розгляду ЛКП заявних документів, приймає посадова особа Держатомрегулювання України, яка у встановленому порядку уповноважена видавати ліцензії персоналу на право виконання діяльності з безпосереднього управління реакторною установкою АЕС.

4.22 Ліцензія (додаток 2) оформлюється на бланку суворої звітності в одному примірнику, підписується уповноваженою посадовою особою і засвідчується гербовою печаткою Держатомрегулювання України .

4.23 Секретар ЛКП повинен зареєструвати видану ліцензію у журналі реєстрації ліцензій персоналу АЕС (додаток 3).

4.24 Ліцензія видається не менше ніж на два роки із правом її продовження.

4.25 Ліцензія дійсна тільки для безпосереднього управління реакторною установкою на посаді (посадах) на блоках і типах реакторних установок, які зазначені в ній.

4.26 Права, що надаються ліцензією, не можуть бути передані або поширені на іншу особу.

4.27 Оригінал ліцензії направляється на адресу організації заявника, ксерокопія ліцензії - на адресу інспекції на даній АЕС; ксерокопія ліцензії залишається у справі ЛКП.

4.28 Начальник інспекції на АЕС реєструє видану ліцензію в журналі реєстрації стану ліцензій персоналу АЕС (додаток 4).

4.29 ЕО на підставі виданої ліцензії робить відповідний запис у посвідченні про перевірку знань ліцензованого спеціаліста. Під час роботи на посаді ліцензованого спеціаліста наявність при собі посвідчення обов'язкова.

4.30 Ліцензія є підставою для ЕО допустити у встановленому порядку спеціаліста до самостійного виконання діяльності, що ліцензується, на посаді (посадах), зазначеній в ліцензії, в межах терміну її дії.

4.31 Порядок допуску ліцензованого спеціаліста до самостійної роботи визначає ЕО.

5. Умови дії ліцензії 

5.1 Умовами дії ліцензії є:

·        відповідність ліцензованого спеціаліста ліцензійним вимогам;

·        підтримання постійної готовності ліцензованого спеціаліста до виконання діяльності, що ліцензується, у всіх режимах роботи реакторної установки;

·        відсутність порушень ліцензованим спеціалістом норм, правил, стандартів з безпеки в атомній енергетиці та інструкцій з експлуатації ядерної установки при виконанні діяльності, що ліцензується.

5.2 Протягом всього терміну дії ліцензії незалежно від посади ліцензований спеціаліст повинен виконувати діяльність, що ліцензується, або перебувати в стані постійної готовності до ії виконання, у всіх режимах роботи реакторної установки.

Під час тривалих зупинок енергоблоку (ремонт, реконструкція тощо) ЕО забезпечує готовність ліцензованих спеціалістів до виконання діяльності, що ліцензується, у всіх режимах роботи реакторної установки, у тому числі шляхом систематичних тренажерних занять зазначених спеціалістів на відповідних повномасштабних тренажерах енергоблоку.

5.3 Критерії оцінки готовності спеціаліста до виконання діяльності, що ліцензується, і компенсувальні заходи, необхідні для відновлення готовності ліцензованого спеціаліста виконати цю діяльність встановлені ГСТУ 95.1.07.04.047-2000.

5.4 В разі втрати спеціалістом готовності до виконання діяльності, що ліцензується, ЕО відстороняє (не має права допустити) спеціаліста від самостійної роботи на посаді ліцензованого спеціаліста.

5.5 Ліцензований персонал проходить підтримання кваліфікації, з метою збереження і вдосконалення знань, умінь і навичок, необхідних для постійної готовності спеціаліста до виконання діяльності з безпосереднього управління реакторною установкою згідно з ГСТУ 95.1.07.04.047-2000.

5.6. ЕО забезпечує ліцензованому спеціалісту умови для постійного вдосконалення його знань, умінь і навичок.

5.7 Систематична підтримка кваліфікації ліцензованого персоналу проводиться за дворічним циклом, який починається з дати одержання (продовження дії, продовження дії на новій посаді) ліцензії.

5.8 Система підтримки кваліфікації повинна забезпечити постійну готовність ліцензованих спеціалістів до виконання діяльності, що ліцензується.

5.9 Підтримка кваліфікації ліцензованого спеціаліста проводиться за програмою з урахуванням характеру виконання ним діяльності, що ліцензується (постійно, епізодично), під час роботи на посаді.

5.10 В програмі підтримки кваліфікації конкретизується обсяг навчання, а також методи і засоби у відповідності до системи підтримки кваліфікації ліцензованого спеціаліста.

5.11 Дворічний курс підтримки кваліфікації може проводитися за річними програмами, які повинні доповнювати одна одну за принципом наступності і можуть коректуватися з урахуванням результатів роботи ліцензованого спеціаліста, реальних подій (аналізу досвіду експлуатації, відмов, порушень і аварій) на ядерних установках і пропозицій ліцензованого спеціаліста.

5.12 Програма підтримки кваліфікації ліцензованого спеціаліста містить теоретичну і практичну частини.

5.13 Теоретична частина підтримки кваліфікації передбачає протягом всього циклу регулярні теоретичні заняття з питань, з яких ліцензованому спеціалісту необхідно поглибити свої знання. Конкретна тематика визначається результатами попереднього іспиту на посаду, освітою, стажем, досвідом роботи спеціаліста. До обсягу теоретичної частини програми підтримки кваліфікації включають теми відповідно до додатку 6 цих Правил.

5.14 Практична частина підтримки кваліфікації ліцензованого спеціаліста організують таким чином, щоб кожний спеціаліст протягом дворічного циклу підтримки кваліфікації, як мінімум, відпрацював на повномасштабному тренажері енергоблоку всі режими відповідно до додатку 7 цих Правил, безпосередньо управляючи реакторною установкою.

5.15 В окремих випадках при погодженні з Держатомрегулювання України допускається використання інших тренажерів (графічного, аналітичного інтерфейсу тощо).

5.16 Режими з безпосереднього управління реакторною установкою, які успішно відпрацьовані при виконанні посадових обов'язків ліцензованого спеціаліста, можуть бути зараховані до виконаних при плануванні тренажерної частини програми підтримки кваліфікації.

5.17 На розсуд ЕО до програм підтримки кваліфікації, крім тем, що зазначені в додатках 6 і 7, можуть бути додатково включені інші теми, важливі для безпечної та ефективної експлуатації реакторної установки.

5.18 ЕО забезпечує індивідуальний облік виконання програми підтримки кваліфікації для кожного ліцензованого спеціаліста

5.19 Курс підтримки кваліфікації, як правило, закінчується черговим (підсумковим за дворічним циклом) іспитом на посаду у відповідній екзаменаційної комісії АЕС в обсязі вимог посадової інструкції.

5.20 Ліцензований спеціаліст повинен виконувати вимоги норм, правил і стандартів з безпеки в атомній енергетиці, інструкцій з експлуатації ядерної установки в відповідності до посадових обов'язків, не вдаючись до дій, які можуть призвести до порушення експлуатаційних меж та/або умов безпечної експлуатації.

6 Продовження дії ліцензії

6.1 Для продовження дії ліцензії спеціалісту, у тому числі на новій посаді, ЕО необхідно виконати наступні процедури ліцензійного процесу:

·        іспит на посаду (черговий або первинний на нову посаду ліцензованого спеціаліста) у відповідній екзаменаційної комісії АЕС за участю начальника (державного інспектора) інспекції на АЕС;

·        подання до ЛКП документів для продовження ліцензії (у тому числі на новій посаді);

·        розгляд у ЛКП заявної документації для продовження дії ліцензії;

·        продовження дії ліцензії.

6.2 Документи для продовження дії ліцензії ліцензованому спеціалісту, у тому числі на новій посаді, які надаються до ЛКП містять:

·        заяву про продовження ліцензії (додаток 5), засвідчену печаткою організації заявника, яка включає копію (копії) протоколу (протоколів) іспитів на посаду відповідно до п. 5 заяви,

·        копії документа (ксерокопію платіжного доручення) про внесення плати за здійснення дозвільних процедур відповідно до п. 7 заяви.

6.3 В разі продовження дії ліцензії персоналу, який в ході виконання посадових обов'язків епізодично виконує діяльність, що ліцензується, комплект заявних документів необхідно доповнити довідкою з інформацією про підтримку готовності ліцензованого спеціаліста до виконання діяльності, що ліцензується, у період дії ліцензії.

6.4 Комплект документів за п. 6.2 готується у двох примірниках:

·        перший комплект направляється до ЛКП;

·        другий комплект залишається в організації - заявника.

6.5 Начальник інспекції на АЕС в обох примірниках заяви своїм підписом, засвідченим печаткою інспекції на АЕС, підтверджує факт перевірки документів за п. 6.2.

6.6 На додаток до заявних документів для продовження ліцензії начальник інспекції на АЕС направляє на адресу голови ЛКП ксерокопію записів в журналі реєстрації стану ліцензій персоналу АЕС за період дії даної ліцензії.

6.7 За наявності у начальника інспекції на АЕС особливої думки щодо заявних документів, на адресу ЛКП необхідно направити в письмовому вигляді відповідні зауваження і пропозиції для врахування їх під час розгляду заявних документів.

6.8 Комплект заявних документів за п. 6.2 для продовження дії ліцензії необхідно представити до ЛКП не пізніше ніж за один місяць (за датою вихідної реєстрації документа) до закінчення терміну дії ліцензії.

6.9 При направленні заявних документів для продовження ліцензії у строки, визначені п. 6.9 дія ліцензії не припиняється до прийняття ЛКП рішення за результатами їх розгляду.

7 Процедура продовження дії ліцензії

7.1 ЛКП протягом 15 днів від дня надходження документів для продовження дії ліцензії розглядає їх на відповідність ліцензійним вимогам.

7.2 При потребі, на запит ЛКП ЕО надає додаткову інформацію (документи), яка підтверджує виконання спеціалістом ліцензійних вимог і умов виданої ліцензії.

7.3 При виконанні ліцензійних вимог щодо продовження дії ліцензії ЛКП повинна прийняти рішення і дати відповідь заявникові в письмовій формі про продовження дії ліцензії на право виконання спеціалістом діяльності, що ліцензується (у тому числі і на новій посаді ліцензованого спеціаліста), протягом наступних двох років.

7.4 ЛКП приймає рішення про продовження дії ліцензії або про відмову в її продовженні. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 членів комісії, що присутні на засіданні. Рішення, які прийняти на засіданнях ЛКП, оформлюються протоколом (протоколами).

7.5 В окремих випадках при черговому продовженні дії ліцензії (відсутність зауважень щодо роботи ліцензованого спеціаліста за минулий період дії ліцензії) ЛКП може прийняти рішення про продовження дії ліцензії на 4-річний наступний період.

7.6 Для продовження дії ліцензії, термін дії якої був визначений на чотири роки, до комплекту заявних документів повинні бути доданікопії протоколів усіх чергових іспитів на посаду за минулий період дії ліцензії відповідно до п. 5 заяви.

7.7 Якщо внаслідок розгляду документів, поданих для продовження дії ліцензії, буде встановлено, що умови продовження дії ліцензії не виконані або виконані частково - ЛКП дає обґрунтовану відмову в продовженні дії ліцензії даному спеціалісту. При цьому плата за виконання дозвільних процедур не повертається.

7.8 Повторний розгляд заявних документів для продовження дії ліцензії можливий після усунення причин обґрунтованої відмови. ЕО необхідно усунути виявлені порушення, у разі потреби розробити конкретні заходи, які погоджуються із головою ЛКП.

7.9 Рішення про прийняття на розгляд заявних документів для продовження дії ліцензії, направлених повторно, приймає голова ЛКП після усунення причин обґрунтованої відмови.

7.10 До прийняття ЛКП рішення за заявними документами для продовження дії ліцензії, ЕО має право відкликати заявні документи.

7.11 При продовженні дії ліцензії, секретар ЛКП виконує необхідні записи до ксерокопії ліцензії, яка зберігається в справі ЛКП, і до журналу реєстрації ліцензій персоналу АЕС (додаток 3).

7.12 На підставі позитивного рішення ЛКП, інспекція на даній АЕС та ЕО повинні зробити записи про продовження у примірнику ліцензії і в посвідченні перевірки знань ліцензованого спеціаліста, а також у журналі реєстрації стану ліцензій персоналу АЕС і в ксерокопії ліцензії у справі інспекції на АЕС.

7.13 Всі записи в ліцензії про продовженняїїдії, виконані інспекцією на АЕС, завіряються штампом інспекції.

8 Зміна стану ліцензії 

8.1 Дія ліцензії може бути зупинена, поновлена та анульована. Рішення про зміну стану ліцензії приймає голова ЛКП.

8.2 Дія ліцензії може бути зупинена на строк не більше 6 календарних місяців, але не більше ніж до закінчення терміну ії дії, в таких випадках:

·        в разі недотримання ліцензованим спеціалістом умов дії ліцензії;

·        при звільненні ліцензованого спеціаліста або його переході на посаду, не пов'язану з виконанням діяльності, що ліцензується;

·        за обґрунтованим рішенням голови ЛКП.

8.3 ЕО при виявленні порушень умов дії ліцензії ліцензованим спеціалістом повинна усунути його від роботи на посаді ліцензованого спеціаліста.

8.4 Інформація про недотримання ліцензованим спеціалістом умов дії ліцензії або про його перехід з посади ліцензованого спеціаліста на другу посаду ЕО направляє у письмовому вигляді до інспекції на АЕС, а також протягом 24 годин до голови ЛКП.

8.5 В письмовому повідомленні необхідно надати інформацію про характер порушення умов дії ліцензії і дату усунення ліцензованого спеціаліста від роботи на посаді. Повідомлення повинно бути підписане адміністративним керівником спеціаліста.

8.6 Дія ліцензії має бути зупинена за наявності порушень, допущених спеціалістом під час виконання діяльності, що ліцензується, якщо помилки і порушення констатовані результатами розслідування, проведеного відповідною комісією.

8.7 За всіма випадками зупинення дії ліцензії через порушення, допущені внаслідок помилкових дій (або бездіяльності) ліцензованого спеціаліста при виконанні діяльності, що ліцензується,ЕО надає до ЛКП та інспекції на АЕС звіти про порушення, а також (при потребі) розробляє та узгоджує у встановленому порядку з головою ЛКП відповідні заходи щодо усунення причин допущених порушень.

8.8 Голова ЛКП має право зробити відповідні висновки по суті допущеного порушення і прийняти рішення про зупинку дії ліцензії, додаткові умови поновлення ліцензії або її анулювання.

8.9 Якщо порушення умов дії ліцензії будуть виявлені внаслідок інспекційної діяльності спеціалістів Держатомрегулювання України, то усунення ліцензованого спеціаліста від роботи на посаді здійснюється шляхом видачі у встановленому порядку припису на адресу ЕО.

У цьому випадку для зупинення дії ліцензії відповідний інспектор Держатомрегулювання України (у тому числі інспекції на АЕС) надсилає на адресу голови ЛКП інформацію у письмовому вигляді про характер порушення ліцензованим спеціалістом умов дії ліцензії із зазначенням дати усунення спеціаліста від роботи на посаді, а також пропозиціями щодо обмеження дії ліцензії.

8.10 Начальник інспекції на АЕС (член ЛКП) оформляє зупинення дії ліцензії з наступним повідомленням голові ЛКП, а також керівництву АЕС у таких випадках:

·        при виникненні медичних протипоказань, що перешкоджають виконанню спеціалістом обов'язків на посаді ліцензованого спеціаліста, або не проходженні щорічного медичного обстеження у встановленому порядку;

·        при анулюванні ліцензованому спеціалісту раніше виданого допуску до роботи на ядерній установці;

·        в разі втрати ліцензованим спеціалістом готовності до виконання діяльності, що ліцензується;

·        при закінченні терміну дії іспиту або не складання ліцензованим спеціалістом чергового іспиту на посаду;

·        в разі звільнення ліцензованого спеціаліста або переходу на посаду, яка не потребує ліцензії (до закінчення терміну дії ліцензії, але не більше ніж на 6 місяців).

8.11 У всіх випадках, якщо голова ЛКП прийняв рішення про зупинення дії ліцензії, секретар ЛКП направляє лист за підписом голови ЛКП на адресу ЕО та начальника інспекції на АЕС із інформацією про прийняті рішення.

8.12 ЕО у всіх випадках зупинення дії ліцензії відстороняє спеціаліста від роботи на посаді ліцензованого спеціаліста і повідомляє про це у письмовому вигляді інспекцію на АЕС, а також протягом 24 годин голову ЛКП.

9 Поновлення дії ліцензії

9.1 Умовою для поновлення дії ліцензії, зупиненої у зв'язку з порушеннями умов її дії, є усунення причин зупинення ліцензії, у тому числі виконання у повному обсязі компенсувальних заходів.

9.2 Начальник інспекції на АЕС оформляє поновлення дії ліцензії з наступним повідомленням голови ЛКП, а також керівництва АЕС у таких випадках:

·        при відновленні допуску до роботи на посаді ліцензованого спеціаліста, дія ліцензії якого була зупинена у зв'язку з медичними протипоказаннями або вичерпанням строку дії попереднього медичного висновку (не проходження щорічного медичного огляду);

·        при відновленні допуску до роботи на ядерній установці;

·        при виконанні в повному обсязі відповідних компенсувальних заходів щодо відновлення готовності спеціаліста до виконання діяльності, що ліцензується.

9.3 В разі проведення позачергової перевірки знань ліцензованого спеціаліста обов'язкова участь начальника інспекції (державного інспектора) на АЕС в роботі екзаменаційної комісії АЕС .

9.4 За підсумками позачергової перевірки знань ліцензованого спеціаліста ЕО оформлює протокол(и) іспитів, копію(ії) протоколу(ів) направляє до ЛКП із зазначенням переліку та оцінкою поставлених запитань.

9.5 У всіх випадках, якщо голова ЛКП прийняв рішення про поновлення дії ліцензії, секретар ЛКП направляє лист за підписом голови ЛКП на адресу ЕО і начальника інспекції на АЕС з інформацією про прийняте рішення.

9.6 При поновленні дії ліцензії в порядку, передбаченому п. 9.2, секретар ЛКП надсилає лист за підписом голови ЛКП на адресу ЕО і начальника інспекції на АЕС, що підтверджує факт поновлення дії ліцензії.

10 Анулювання ліцензії

10.1 Ліцензія анулюється в таких випадках:

·        при виявленні фактів подання до ЛКП недостовірної інформації, на підставі якої була видана ліцензія;

·        при перерві в роботі на посаді ліцензованого спеціаліста більше шести календарних місяців підряд;

·        при закінченні терміну дії ліцензії, крім випадків коли заявні документи на продовження ліцензії у встановленому порядку подані до ЛКП і перебувають на розгляді;

·        за обґрунтованим рішенням голови ЛКП.

10.2 У всіх випадках, коли голова ЛКП прийняв рішення про анулювання дії ліцензії, секретар ЛКП повинен направити листа за підписом голови ЛКП на адресу ЕО та начальника інспекції на АЕС з інформацією про прийняте рішення.

10.3 Одержання ліцензії після її анулювання здійснюється на загальних підставах.

10.4 Усі випадки зміни стану (зупинка дії, поновлення та анулювання) ліцензії, а також її одержання і продовження (у тому числі на новій посаді) повинні реєструватися начальником інспекції на АЕС у журналі реєстрації стану ліцензій персоналу АЕС.

10.5 Поточний стан ліцензії визначається письмово зафіксованим станом ліцензії у журналі реєстрації стану ліцензій персоналу АЕС, який зберігається у справі начальника інспекції на АЕС.

10.6 Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржене в судовому порядку.

11 Ліцензійні документи 

11.1 ЕО зберігає документи, які підтверджують відповідність спеціаліста ліцензійним вимогам і цим Правилам, протягом 5 років після закінчення дії ліцензії.

11.2 ЕО забезпечує документування виконання кандидатом/ ліцензованим спеціалістом програми професійної підготовки/ підтримки кваліфікації на всіх її етапах.

11.3 ЕО, на запит ЛКП, надає в установленому порядку необхідні додаткові документи про кандидата або ліцензованого спеціаліста.

11.4 Документи до ЛКП направляються із супровідним листом ЕО, зареєстрованим у встановленому порядку.

Допускається для одночасного направлення заявних документів на кількох кандидатів (ліцензованих спеціалістів) із одного відокремленого підрозділу ЕО оформляти один супровідний лист.

11.5 Вихідна реєстрація супровідних документів, що направляються до ЛКП, здійснюється після візування (підпису) заявних документів начальником інспекції на АЕС.

11.6 Порядок обліку і зберігання документів, які супроводжують процес ліцензування персоналу АЕС України і які належать до компетенції Держатомрегулювання України, установлюється зазначеним центральним органом виконавчої влади.

 

Директор Департаменту державної інспекції 
з ядерної та радіаційної безпеки 

М.С. Бережний 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux