Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Регуляторні акти Держатомрегулювання / Проєкти регуляторних актів
від 07 грудня 2004 р.
Київ
Пояснювальна записка до остаточної редакції нормативно-правового акта “Вимоги з безпеки до будівельного проектування об’єктів для поводження з радіоактивними відходами”

1 Підстава для розробки нормативно-правового акта

Підставою для розробки нормативного акта є:

·        Комплексна програма поводження з радіоактивними відходами, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2002р. № 2015 (далі Комплексна програма), у якій передбачається розвиток нормативно-правової бази з питань підвищення радіаційної безпеки при поводженні з радіоактивними відходами (далі РАВ);

·        п.3.13 "Плану нормативного регулювання Державного комітету ядерного регулювання України на 2004р." Додаток № 3 до Наказу ДНТЦ ЯРБ № 34 від 04.03.2004р., затверджений головою Держатомрегулювання України;

·        Стаття 1 Контракту №SC 02/32-98/0365 (Допомога Славутицької філії ДНТЦ ЯРБ у проекті UK/TS/20 "Підтримка Українського регулюючого органу в ліцензійній діяльності, пов‘язаній з проектами, що фінансуються TACIS/NSA, по спорудженню об‘єктів для виводу з експлуатації Чорнобильської АЕС").

Робота виконується Славутицькою філією Державного науково-технічного центру ядерної та радіаційної безпеки.

Технічне завдання на виконання роботи затверджено 21 серпня 2003 р.

2 Сфера дії нормативно-правового акта

Дія цього НПА поширюється на:

·        проектування і будівництво нових об´єктів, а також проектування та реконструкцію, розширення і технічне переобладнання існуючих об´єктів для поводження з РАВ;

·        розробку звітів з аналізу безпеки проектів зазначених об´єктів;

·        експертизу з ЯРБ в Держатомрегулюванні України проектів будівництва (реконструкції, розширення, технічного переобладнання) зазначених об´єктів тощо.

3 Мета та завдання розробки

Встановлення загальних принципів, критеріїв, вимог та умов будівельного проектування об´єктів для поводження з РАВ (переробки, кондиціювання, збереження, захоронення тощо), а також:

·        удосконалення існуючої нормативної бази для поводження з РАВ;

·        забезпечення прийнятного рівня захисту людини та навколишнього природного середовища;

·        підвищення якості будівельного проектування об´єктів для поводження з РАВ;

·        зниження ризиків радіаційних аварій і техногенних катастроф;

·        охорона навколишнього природного середовища тощо.

Цей НПА буде застосовуватись організаціями, які здійснюють проектування, будівництво, реконструкцію тощо об´єктів для поводження з РАВ, а також Держатомрегулювання України при аналізі звітів з аналізу безпеки та проектів будівництва об´єктів для поводження з РАВ.

4 Характеристика об´єкта регулювання цим нормативно-правовим актом

Об´єктом регулювання цього НПА є діяльність з будівельного проектування об´єктів для поводження з РАВ всіх категорій, яка передбачена статтею 24 Закону України "Про поводження з радіоактивними відходами".

Існуюча в Україні система НПА загалом забезпечує відповідність окремих будівельно-конструкторських рішень і проектів, встановленим в НПА України рівням безпеки, сучасним досягненням науки і техніки, а також вимогам з якості будівельної продукції, але в системі НПА з ЯРБ відсутні чинні документи, які безпосередньо визначають загальні принципи, критерії, вимоги та умови діяльності з будівельного проектування об´єктів для поводження з РАВ.

Протягом кількох останніх років внаслідок відсутності спеціального об´єктно-орієнтованого НПА при будівельному проектуванні, а також при виконанні державної експертизи ЯРБ проектів і ЗАБ об´єктів для поводження з РАВ, як альтернатива використовувалися (і продовжують використовуватися) НПА, що регламентують будівельне проектування ядерних установок, а також іноземні норми, правила та стандарти. Така практика пов´язана з рядом проблем і в цілому себе не виправдовує, оскільки, застосування НПА, розроблених для енергоблоків АЕС, веде до необґрунтованого консерватизму в проектно-конструкційних рішеннях, зростання вартості будівництва та експлуатації об´єктів тощо і за багатьма аспектами не є прийнятним внаслідок значної різниці між цими двома видами ядерно-енергетичних об´єктів, зокрема, різних технологій виробництва, видів і параметрів технологічних процесів і робочих середовищ тощо.

Впровадження цього НПА, що буде безпосередньо регламентувати питання будівельного проектування об´єктів для поводження з РАВ, дозволить усунути зазначені проблеми, і з цього погляду є конче актуальним і своєчасним. Своєчасність створення НПА також суттєво обумовлена очікуваним збільшенням обсягів діяльності по поводженню з РАВ в Україні і пов´язаною з цим активізацією будівництва відповідних об´єктів.

За основу для встановлення в цьому НПА, норм, правил та вимог прийняті загальні принципи та критерії безпеки об´єктів для поводження з РАВ (найвищій пріоритет) визначені в Законах України, в національних нормах, правилах і стандартах з ЯРБ, а також в рекомендаціях МАГАТЕ та іноземних нормах, правилах та стандартах (в питаннях, неврегульованих національними НПА); технічні норми, правила, вимоги та умови, що встановлені відповідно до загальних принципів та критеріїв безпеки і максимально відповідають особливостям об´єктів для поводження з РАВ визначені в державних (в т.ч. колишніх республіканських) та міждержавних нормах, правилах та стандартах загальнобудівельного і загальнотехнічного призначення.

При цьому, оскільки діяльність з будівельного проектування безпосередньо пов´язана з іншими видами діяльності в сфері поводження з РАВ (технологічне, протипожежне та інше проектування, радіаційний захист та радіаційна безпека тощо), то впровадження цього НПА, призведе до більш прогнозованого впливу будівельно-проектних рішень на суміжні види діяльності, усуненню недоцільного консерватизму при проектуванні об´єктів для поводження з РАВ і зниженню надмірного регулюючого тиску на Ліцензіат.

5 Характеристика проекту нормативно-правового акта 

Цей нормативний акт складено відповідно до вимог технічного завдання. Положення документу відповідають вимогам чинних нормативно-правових актів України, рекомендаціям МАГАТЕ та регулюючим документам Європейського Союзу в галузі поводження з РАВ.

При розробці документа враховано сучасні науково-технічні досягнення щодо забезпечення безпеки при поводженні з РАВ.

Впровадження цього НПА сприятиме підвищенню рівня безпеки при поводженні з РАВ, зокрема, при захороненні/зберіганні РАВ у приповерхневих сховищах. Опис об´єкту регулювання докладно наведено в п. 4 пояснювальної записки. В НПА, з посиланням на джерела, використані терміни та визначення, які регламентовані чинними в Україні нормативними документами. У випадках коли деякі визначення відсутні в чинних нормативних документах Україні було використано "Глосарій МАГАТЕ з безпеки" з відповідним посиланням.

6 Введення в дію, термін дії та перевірки нормативно-правового акта

Цей НПА вводиться в дію після підписання наказу щодо його затвердження та державної реєстрації НПА в Мін´юсті з моменту надання його чинності.

Відповідно до п. 10.2 "Порядку розроблення та видання норм та правил з ядерної та радіаційної безпеки Державним комітетом ядерного регулювання України", термін першої перевірки документа через 5 років.

7 Місце нормативно-правового акта в системі нормативного регулювання ядерної та радіаційної безпеки 

НПА за змістом належить до норм та правил з ЯРБ, що встановлюють принципи, критерії, вимоги та умови ведення певної діяльності у галузі забезпечення ЯРБ, а також дають загальні принципи та опис системного підходу до проведення певної діяльності (будівельного проектування) або певного виду об'єктів (об'єктів для поводження з РАВ), безпека яких є предметом державного регулювання, визначають систему понять та класифікацію об'єктів та видів діяльності, і згідно ГНД 306.0.01/1.001?97 належить до категорії НП (норми та правила з ЯРБ), виду 3 (норми), групи 04 (безпека РАВ), підгрупи 3 (технічні вимоги).

8 Взаємозв´язок з іншими нормативно-правовими актами

НПА відповідає положенням чинних Законів України, національним нормам, правилам та стандартам з ЯРБ, зокрема таким:

·        Закон України "Про поводження з радіоактивними відходами";

·        Закон України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку";

·        Закон України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії";

·        НД 306.607.95. Поводження з радіоактивними відходами. Вимоги до поводження з радіоактивними відходами до їх захоронення.

·        НП 306.3.02/3.038-2000. Вимоги до структури та змісту звіту про аналіз безпеки приповерхневих сховищ радіоактивних відходів.

·        НП 306.3.02/3.043-2001. Вимоги до структури та змісту звіту про аналіз безпеки установки для переробки радіоактивних відходів.

Цей НПА розроблено у розвиток Статті 24 Закону України "Про поводження з радіоактивними відходами" і пов´язано з іншими чинними Законами України, національними нормами, правилами та стандартами з ЯРБ стосовно поводження з РАВ.

9 Відомості щодо розсилки на відгук 1-ї редакції проекту

НПА "Вимоги з безпеки до будівельного проектування об´єктів для поводження з радіоактивними відходами" було надіслано на відгук до наступних організацій:

·        Державний комітет ядерного регулювання України

·        Міністерство палива та енергетики України

·        Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

·        Державний комітет України з будівництва і архітектури

·        Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", в т.ч. відокремлені підрозділи (ВП):

1.     ВП "Запорізька АЕС"

2.     ВП "Рівненська АЕС"

3.     ВП "Южно-Українська АЕС"

4.     ВП "Хмельницька АЕС"

·        Державне спеціалізоване підприємство (ДСП) "Чорнобильська АЕС"

·        Київський науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут (НДІПКІ) "Енергопроект" (КІЕП)

·        Харківський НДІПКІ "Енергопроект" (ХІЕП)

·        Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій (НДІБК)

·        Київський національний технічний університет будівництва і архітектури (КНТУБА)

·        Державний науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування (ДНІЦ СКАР)

·        ДСП "Центр переробки та захоронення техногенних відходів "Техноцентр""

·        Міжгалузевий науково-технічний центр (МНТЦ) "Укриття"

·        Науково-технічний центр комплексного поводження з радіоактивними відходами (НТЦ КОРО)

·        Українське державне об´єднання (УкрДО) "Радон"

·        Чорнобильський центр з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології

За результатами аналізу зауважень було складено зведений перелік відгуків та сформовано довідку про розбіжності, в якій надано аргументовану відповідь на зауваження, що не були враховані при оформленні остаточної редакції НПА.

Остаточна редакція документа була розроблена з врахуванням всіх суттєвих зауважень.

10 Відомості щодо погодження

Остаточну редакцію проекту НПА "Вимоги з безпеки до будівельного проектування об´єктів для поводження з радіоактивними відходами" було надіслано на погодження до наступних державних органів та організацій:

·        Державний комітет ядерного регулювання України;

·        Державний комітет України з будівництва і архітектури;

·        Міністерство з надзвичайних ситуацій України;

·        Міністерство палива та енергетики України;

·        Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва;

11 Джерела інформації, які були використані при розробці цього нормативно-правового акта

При розробці НПА використані відомості (загальні принципи та критерії безпеки; технічні норми, правила, вимоги та умови; рекомендації), що містяться в наступних групах документів, чинних на момент використання:

·        Закони України, зокрема:

o       "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" від 08.02.1995 р. № 39;

o       "Про поводження з радіоактивними відходами" від 30.06.1995 № 255;

o       "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії" від 11.01.2000 р. № 1370;

·        НПА Держатомрегулювання України, зокрема:

o       НД 306.607.95. Поводження з радіоактивними відходами. Вимоги до поводження з радіоактивними відходами до їх захоронення;

o       ГНД 306.0.01/1.001-97. Система нормативно-правового регулювання ядерної та радіаційної безпеки. Основні положення;

o       НП 306.5.02/3.017-99. Вимоги до програми забезпечення якості на всіх етапах життєвого циклу ядерних установок;

o       НП 306.1.02/1.034-2000. Загальні положення забезпечення безпеки атомних станцій;

o       НП 306.3.02/3.038-2000. Вимоги щодо структури і звіту з аналізу безпеки приповерхневих сховищ радіоактивних відходів;

o       НП 306.3.02/3.043-2001. Вимоги до структури та змісту звіту про аналіз безпеки установки для переробки радіоактивних відходів ;

o       ПиН АЭ-5.6. Нормы строительного проектирования АС с реакторами различного типа. Утверждены МАЭ СССР, 1986 г. ;

o       ПНАЭ Г-7-002-86. Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок;

o       ПиН АЭ-5.10-87. Основания реакторных отделений атомных станций ;

o       ПНАЭ Г-5-006-87. Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций;

o       ПНАЭ Г-7-008-89. Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок;

o       ПНАЭ Г-7-009-89. Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварка и наплавка. Основные положения;

o       ПНАЭ Г-7-010-89. Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварные соединения и наплавки. Правила контроля;

o       ПНАЭ Г-10-007-89. Нормы проектирования железобетонных сооружений локализующих систем безопасности атомных станций;

o       ПНАЭ Г-10-021-90. Правила устройства и эксплуатации локализующих систем безопасности атомных станций;

o       ПНАЭ Г-10-031-92. Основные положения по сварке элементов локализующих систем безопасности атомных станций;

o       ПНАЭ Г-10-032-92. Правила контроля сварных соединений локализующих систем безопасности атомных станций;

·        НПА Мінздорову України, зокрема:

o       НРБУ97. Норми радіаційної безпеки України;

o       НРБУ97/Д-2000. Норми радіаційної безпеки України. Доповнення. Радіаційний захист джерел потенційного опромінення;

o       ДСП 6.074.120-01. Основні санітарні правила протирадіаційного захисту України (ОСПУ);

·        державні (в т.ч. колишні республіканські) та міждержавні норми, правила та стандарти загальнобудівельного і загальнотехнічного призначення, зокрема:

o       ДБН А.2.2-2-95. Склад і зміст матеріалів оцінки впливу на оточуюче середовище (ОВОС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування;

o       ДБН А.3.1-5-96. Організація будівельного виробництва;

o       ИСО 2394-86. Общие принципы обеспечения надежности строительных конструкций;

o       СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия;

o       СНиП 2.03.01-84*. Бетонные и железобетонные конструкции;

o       СНиП 2.03.04-84. Бетонные и железобетонные конструкции, предназначенные для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур;

o       СНиП 2.03.11.85. Защита строительных конструкций от коррозии;

o       СНиП II-23-81*. Стальные конструкции. Нормы проектирования;

o       СНиП II-7-81*. Строительство в сейсмических районах;

o       ОТТ-87. Арматура для оборудования и трубопроводов АЭС. Общие технические требования;

·        документи МАГАТЕ, зокрема:

o       Classification of Radioactive Waste. IAEA, Safety Series No. 111-G -1.1;

o       The Principles of Radioactive Waste Management. IAEA, Safety Series No. 111-F;

o       Establishing a National System for Radioactive Waste Management. IAEA, Safety Series No. 111-S-1;

o       The International Basic Safety Standards for Protection against Ionizing Radiation and for the Safety of Radiation Sources. IAEA, Safety Series No. 115;

o       50-C-S. Безопасность атомных электростанций выбор площадок для АЭС;

o       50-SG-S1. Учет землетрясений и связанных с ними явлений при выборе площадок для атомных электростанций;

o       50-SG-S2. Анализ и проверка сейсмостойкости атомных станций;

o       50-SG-S5. Учет чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате деятельности человека, при выборе площадок для атомных электростанций;

o       50-SG-S7. Гидрологические аспекты выбора площадок для атомных электростанций;

o       50-SG-S8. Учет вопросов безопасности при сооружении фундаментов атомных электростанций;

o       50-SG-S9. Изыскание площадок для атомных электростанций;

o       50-SG-S10. Учет наводнений в основах проекта атомных электростанций, сооружаемых на берегах рек;

o       50-SG-S11A. Учет экстремальных метеорологических явлений при выборе площадок АЭС (без учета тропических циклонов);

o       50-C-D. Безопасность атомных электростанций проектирование АЭС;

o       50-CG-D3. Системы управления защитными действиями и связанные с ними устройства на атомных электростанциях;

o       50-CG-D4. Защита от образующихся в результате аварий летящих предметов и от их вторичных воздействий на атомных электростанциях;

o       50-CG-D5. Учет событий, связанных с деятельностью человека при проектировании атомных электростанций;

o       50-CG-D6. Конечный поглотитель тепла и непосредственно связанные с ним системы передачи тепла на атомных электростанциях;

o       50-CG-D11. Общие принципы безопасности, учитываемы при проектировании атомных электростанций;

o       50-CG-D12. Проектирование систем защитной оболочки реактора атомных электростанций;

o       50-CG-D14. Система охлаждения реактора на атомных электростанциях;

o       50-C-O. Безопасность атомных электростанций эксплуатация, ввод в эксплуатацию и снятие с эксплуатации АЭС;

o       50-SG-O3. Эксплуатационные пределы и условия на атомных электростанциях;

o       50-C-QA. Безопасность атомных электростанций обеспечение качества на АЭС;

o       50-SG-QA6. Обеспечение качества при проектировании атомных электростанций;

o       Основные принципы безопасности атомных электростанций: ИНСАГ-3: Доклад международной консультативной группы по ядерной безопасности. Австрия, Вена: МАГАТЭ, 1989;

o       Культура безопасности: ИНСАГ-4: Доклад международной консультативной группы по ядерной безопасности. Вена: МАГАТЭ, 1991;

o       Вероятностный анализ безопасности: ИНСАГ-5: Доклад международной консультативной группы по ядерной безопасности. Вена: МАГАТЭ, 1994;

o       The Safe Management of Sources of Radiation: Principles and Strategies: INSAG-11: A report by the International Nuclear Safety Advisory Group. IAEA, Vienna, 1999;

o       Basic Safety Principles for Nuclear Power Plants: 75-INSAG 3 Rev. 1: INSAG-12: A report by the International Nuclear Safety Advisory Group. - IAEA, Vienna, 1999;

o       IAEA - EBP - WWER -05. Проблемы безопасности атомных электростанций с реакторами ВВЭР-1000/320 и их категории. Публикация внебюджетной программы по безопасности АЭС с реакторами РБМК и ВВЭР. Вена: МАГАТЭ, 1996.

·        документи інших держав, зокрема:

o       NUREG-1567. Standard Review Plan to Spent Fuel Dry Storage Facility. ;

o       NUREG 6407. Classification of Transportation Packaging and Dry Spent Fuel Storage System Components According to Importance to Safety .  

12 Фінансово-економічні розрахунки

Реалізація НПА "Вимоги з безпеки до будівельного проектування об´єктів для поводження з радіоактивними відходами" не потребує фінансування державного або місцевого бюджетів.

Зазначена концепція побудови НПА не потребує від Держатомрегулювання України та інших суб´єктів діяльності в сфері використання ядерної енергії проведення додаткових НДДКР і реалізації спеціальних організаційно-технічних заходів для обґрунтування та впровадження НПА. Це свідчить про те, що на даний час для розробки і застосування НПА в Україні наявний необхідний ступінь готовності, відповідні економічні, методологічні, технічні, інформаційні та інші передумови, кваліфікований персонал і виробнича база тощо.

13 Соціально-економічні результати реалізації акта

Реалізація НПА призведе до мінімізації можливості негативного впливу іонізуючого випромінювання на персонал, населення та довкілля, за рахунок створення безпечних проектів для об´єктів для поводження з РАВ .

14 Додаткові відомості 

Відсутні.

 

 

 

Директор Славутицької філії ДП "Науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки"

 

О.І.Курбатов

 

 

 

Керівник розробки начальник відділу № 711

 

А.О.Павленко

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux