Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Регуляторні акти Держатомрегулювання / Проєкти регуляторних актів
від 13 травня 2010 р.
Київ
АРВ

Аналіз впливу регуляторного акта

проекту наказу Держатомрегулювання «Про затвердження «Вимог та умов безпеки (ліцензійних умов) під час провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання у радіоізотопній дефектоскопії».

 

1.  Опис проблеми

В Україні в різних галузях господарства використовується більше 20000 джерел іонізуючого випромінювання (далі – ДІВ). Діяльність з ДІВ, що підлягає ліцензуванню і державному нагляду, здійснює біля 4000 підприємств, організацій та установ.

Радіоізотопна дефектоскопія – це спосіб неруйнівного контролю якості промислових виробів, що ґрунтується на пропусканні через них іонізуючого випромінювання з одночасною реєстрацією його на виході.

Проблемними питаннями, що потребують вирішення у цій сфері є встановлення вимог до впровадження конкретних заходів радіаційного захисту персоналу та населення в загальновиробничих приміщеннях та на відкритих майданчиках при виконанні робіт з радіонуклідної дефектоскопії.

Ліцензійні вимоги розроблені з метою:

1) визначення конкретних вимог до безпеки використання закритих джерел іонізуючого випромінювання в радіоізотопній дефектоскопії;

2) встановлення вимог до забезпечення радіаційного захисту персоналу та населення, дотримання яких зменшить ризики виникнення радіаційних аварій у радіоізотопній дефектоскопії та сприятиме підвищення рівню культури безпеки у цій сфері;

3) реалізації заходів, спрямованих на те, щоб радіаційна безпека ДІВ, радіаційний захист персоналу та населення, стан інфраструктури поводження з ДІВ у радіоізотопній дефектоскопії, якість послуг та рівень культури безпеки суб’єктів діяльності (ліцензіатів) були адекватні встановленим вимогам;

Ліцензійні вимоги розроблені з врахуванням рекомендацій МАГАТЕ, директив ЄС та найкращої міжнародної практики в цій сфері.

 

2.    Цілі державного регулювання

Метою прийняття цього нормативно-правового акта є:

- визначення конкретних вимог безпеки та умов провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання в радіоізотопній дефектоскопії, дотримання яких дозволить суб’єктам діяльності (ліцензіатам) гарантувати належний рівень радіаційного захисту персоналу та населення при здійсненні діяльності у цій сфері;

- підвищення ефективності державного регулювання, якості провадження діяльності з використання ДІВ у радіоізотопній дефектоскопії.

 

1.    Опис альтернатив запропонованому акту

Альтернативою запропонованому нормативно - правовому акту може бути:

1. Внесення доповнень до Вимог та умов безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності з використання ДІВ, затверджених наказом Держатомрегулювання від 02.12.2002 № 125, зареєстрованих в Мін’юсті України 17.12.2002 за № 978/7266.

З огляду на те, що провадження діяльності з використання ДІВ, зокрема в радіонуклідній дефектоскопії, корінним чином відрізняється від інших видів використання ДІВ – потребує визначення конкретних принципів, критеріїв, ліцензійних умов, вимог та правил здійснення діяльності з використання ДІВ, вважаємо за необхідне впровадження Ліцензійних умов, як окремого нормативно-правового акту. Це сприятиме економії суб'єктами господарювання у цій сфері часу та ресурсів на забезпечення виконання вимог цього акту шляхом виконання деталізованих вимог та умов.

2. Невтручання, тобто не вживати жодних заходів для вирішення проблемних питань. Залишити питання регулювання діяльності з використання ДІВ у відповідності до Вимог та умов безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання, затверджених наказом Держатомрегулювання 02.12.2002 № 125, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 17.12.2002 за № 978/7266.

Це не може бути прийнятним в зв’язку з тим, що цей нормативно-правовий акт не встановлює деталізовані вимоги до радіаційної безпеки та умови провадження діяльності у радіонуклідній дефектоскопії, що призводить до виникнення «дефіцитів безпеки» у цій сфері.

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми, і відповідні заходи

На даний час в системі нормативно правових актів з ядерної та радіаційної безпеки відсутні документи, які безпосередньо визначають принципи, критерії, ліцензійні умови, вимоги та правила здійснення діяльності з використання ДІВ в радіоізотопній дефектоскопії. Крім цього в цій сфері застосовуються ДІВ з найвищим рівнем потенційної небезпеки.

Механізмом, який забезпечить розв’язання зазначеної проблеми є впровадження Ліцензійних умов, що дозволить безпосередньо регламентувати питання здійснення діяльності з використання ДІВ в радіоізотопній дефектоскопії, є актуальним і своєчасним, оскільки дозволить усунути певні проблеми, що виникли під час здійснення державного регулювання в сфері використання ядерної енергії.

 

5.    Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Ліцензійні умови удосконалять безпеку діяльності у радіоізотопній дефектоскопії, пов’язану з тенденцією розвитку радіаційних технологій в цій сфері; встановлять комплекс заходів з забезпечення радіаційної безпеки, оптимізації дозових навантажень персоналу.

Ліцензійні умови визначають необхідні організаційно-технічні аспекти для функціонування систем радіаційного захисту персоналу виконання яких сприятиме підвищенню якості проведення робіт з радіонуклідної дефектоскопії.

Ліцензійні умови оптимізовані з врахування міжнародного досвіду регулювання діяльності з використання ДІВ у радіоізотопній дефектоскопії.

Не виявлено зовнішніх або внутрішніх чинників, що можуть негативно впливати на дотримання вимог цього акта.

 

6. Очікувані результати прийняття акта

Застосування цього нормативно-правового акту призведе до:

запобігання значним економічним збиткам через витрати на ліквідацію наслідків потенційних радіаційних аварій, які можуть виникати у разі неправильної експлуатації, погіршення технічного стану ДІВ через несвоєчасне виконання робіт з технічного обслуговування, ремонту, перевірки на герметичність закритих ДІВ, тощо;

зменшення потенційної небезпеки від провадження діяльності з використання ДІВ внаслідок встановлення конкретних вимог до забезпечення безпеки, у тих випадках, коли діяльність з використання ДІВ здійснюється шляхом виконання окремих робіт послідовно декількома суб’єктів діяльності (ліцензіатів).

Впровадження Ліцензійних вимог забезпечить підвищення безпеки життя та здоров'я персоналу, населення та навколишнього природного середовища від негативного впливу іонізуючого випромінювання, спричиненого практичною діяльністю та у випадках можливих радіаційних аварій з ДІВ.

Додаткові витрати в зв’язку з впровадженням цього регуляторного акту не передбачаються.

7. Обґрунтування запропонованого строку дії акта

Обмеження строку дії нормативно – правового акту не передбачається, оскільки ці Ліцензійні вимоги реалізують положення чинного законодавства України.

 

8. Показники результативності акта

З прийняттям цього регуляторного акта буде:

запроваджено заходи з оптимізації радіаційного захисту персоналу, який виконує роботи у радіоізотопній дефектоскопії та підвищення культури безпеки в цій сфері;

визначено конкретні вимоги безпеки до закритих ДІВ, дотримання яких дозволить суб’єктам діяльності (ліцензіатам) гарантувати належний рівень радіаційного захисту персоналу та населення при здійсненні діяльності у радіонуклідній дефектоскопії.

деталізовано вимоги безпеки та умови провадження діяльності з використання ДІВ у радіоізотопній дефектоскопії;

Конкретні показники результативності регуляторного акта:

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта передбачається збільшення в зв’язку з тенденцією росту сфери використання джерел іонізуючого випромінювання у радіоізотопній дефектоскопії;

кількість суб’єктів господарювання, всіх форм власності, що проваджують діяльність, пов’язану із застосуванням ДІВ, і на яких поширюватиметься дія акта - складає більше 300. При цьому кількість зазначених суб’єктів має тенденцію до зростання із зростанням попиту на послуги з неруйнівного контролю із застосуванням радіоізотопних дефектоскопів;

кошти і час, які будуть витрачатися суб'єктами господарювання на виконання цих ліцензійних вимог - будуть зменшені шляхом виконання деталізованих вимог та умов у цій сфері;

розмір коштів і час, що витрачатимуться на виконання заходів з ліквідації радіаційних аварій зменшаться за рахунок запобігання виникненню цим аваріям шляхом виконання суб’єктами діяльності впорядкованих вимог щодо забезпечення радіаційного захисту;

кількість повернень на доопрацювання суб’єктам діяльності в сфері використання ядерної енергії під час розгляду ліцензійних документів передбачається повністю виключити;

рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень акта: інформування здійснюватиметься шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Держатомрегулювання, письмових повідомлень зацікавлених установ та проведення “гарячої лінії” тощо.

9. Заходи щодо відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до набрання ним чинності за результатами аналізу документів суб’єктів діяльності, які отримують ліцензії з використання ДІВ у Держатомрегулювання.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється через рік з дня набрання ним чинності на підставі статистичних даних за результатами аналізу звітних документів ліцензіатів.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта здійснюються один раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з дня його повторного відстеження на підставі статистичних даних за результатами аналізу звітних документів ліцензіатів.

 

 

Заступник Голови Держатомрегулювання О. Макаровська

«____» _______________ 2010 р.

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux