Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Регуляторні акти Держатомрегулювання / Проєкти регуляторних актів
від 16 жовтня 2013 р.
Київ
АРВ 2

АНАЛІЗ

регуляторного впливу проекту наказу

Державної інспекції ядерного регулювання України

«Про затвердження змін до Положення про перелік та вимоги щодо форми та змісту документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії»

 

1.     Визначення проблеми

 

Проект наказу «Про затвердження змін до Положення про перелік та вимоги щодо форми та змісту документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії» підготовлено Державною інспекцією ядерного регулювання України.

Проектом наказу урегульовується питання щодо усунення невідповідностей та дублювань вимог Положення про перелік та вимоги щодо форми та змісту документів, які подаються для отримання ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії (далі – Положення). Оскільки, Перелік документів з урахуванням конкретного виду діяльності, який наведено в додатку 2 Положення містить норми щодо надання документів, які підтверджують забезпечення вимог фізичного захисту, згідно з додатком 3 до цього Положення, крім того, у назві додатку 3 самого Положення зроблена технічна помилка, тому проектом наказу пропонується внести зміни.

Оскільки, відповідно до статті 6 Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» заявник зобов’язаний забезпечити облік та контроль ядерних матеріалів, виникла необхідність конкретизувати перелік документів, що підтверджують спроможність заявника забезпечити такий облік та контроль ядерних матеріалів.

В чинній редакції наказу передбачено надання Програми зняття з експлуатації установок з ДІВ 1-3 категорій. З метою зменшення регуляторного тиску на суб’єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії пропонується виключити з переліку документів, які подаються для отримання ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії Програму зняття з експлуатації установки ДІВ 2 та 3 категорії та доповнити прискорювачами заряджених частин з енергією більше 15 МеВ. Ці зміни підготовлені з урахуванням міжнародних стандартів,зокрема прийнятих МАГАТЕ: No GSR Part 3 «Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety Standards»; No WS-R-5 «Decommission of Facilities Using Radioactive Naterial»; WS-G-2.2 «Вывод из эксплуатации медицинских, промышленных и исследовательских установок».

Крім того, з метою удосконалення нормативно-правової бази у сфері використання ядерної енергії та у зв’язку з прийняттям Закону України «Про адміністративні послуги», відповідно до якого суб'єкт надання адміністративної послуги не може вимагати від суб'єкта звернення документи або інформацію, що перебувають у володінні суб'єкта надання адміністративних послуг або у володінні державних органів пропонується внести зміни до Положення, виключивши з переліків документи такого плану.

Також, проектом наказу пропонується урегулювати питання щодо надання документів за результатами експертизи проектів об'єктів для переробки РАВ та затвердження таких проектів, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», шляхом внесення відповідних змін.

 

2. Цілі державного регулювання

 

Ціль прийняття даного регуляторного акту безпосередньо пов'язана з вирішенням проблеми, про яку йшлося в попередньому розділі. Даний регуляторний акт спрямований на вирішення проблеми як окремих складових, так і у цілому, а саме:

1) удосконалення нормативно-правової бази у сфері використання ядерної енергії;

2) зниження регуляторного тиску на суб’єктів діяльності шляхом встановлення чітких вимог до надання документів, необхідних для отримання ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії;

3) недопущення втрати контролю за ядерним матеріалом.

 

3. Опис альтернатив запропонованому акту

 

У ході пошуку альтернативних способів досягнення встановленої мети доцільно розглянути наступне:

збереження існуючого стану;

прийняття регуляторного акту.

Відмова від прийняття запропонованого акту, тобто збереження існуючого стану, залишить не вирішеними інтереси суб’єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії.

Прийняття регуляторного акту створить сприятливі умови для суб’єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії та надасть можливість виправлення неузгодженостей та дублювань.

На підставі зазначеного, єдиною прийнятною альтернативою є внесення змін до Положення.

 

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв‘язання проблеми, і відповідні заходи

 

Для досягнення поставлених цілей пропонується застосувати такі механізми та заходи:

- затвердження змін до Положення про перелік та вимоги щодо форми та змісту документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії ;

- здійснення контролю за виконанням вимог цього регуляторного акта.

 

5. Обґрунтування можливості досягнення

визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

 

Прийняття регуляторного акта направлене на приведення нормативно-правового акту у відповідність до чинного законодавства щодо ліцензування окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії, що сприятиме прозорості та передбачуваності діяльності при видачі Держатомрегулювання України документів дозвільного характеру, а також зниження регуляторного тиску на суб’єктів діяльності в сфері використання ядерної енергії.

Не виявлено зовнішніх або внутрішніх чинників, які можуть негативно впливати на дотримання вимог цього акта.

 

6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта

 

Встановлення чіткого посилання на документи, які необхідно подавати для отримання ліцензії на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії та вимоги до їх оформлення сприятиме удосконаленню процедури підготовки ліцензійних документів, економії часу та ресурсів при здійснення дозвільних процедур.

Внесення змін, щодо виключення з переліку документів Програми зняття з експлуатації установки ДІВ 2 та 3 категорії зменшить регуляторний тиск на суб’єктів господарювання та забезпечить надання суб’єктами Програми зняття з експлуатації тільки тих установок з ДІВ, в результаті роботи яких можлива активація обладнання, поводження з яким потребує впровадження додаткових заходів безпеки та радіаційного захисту персоналу, населення та довкілля.

Разом з тим, надання документу (інструкції), який описує процедуру обліку та контролю ядерних матеріалів (у разі наявності у суб’єкта діяльності ядерних матеріалів) дозволить оцінити спроможність суб’єкта діяльності забезпечити виконання вимог законодавства України щодо обліку ядерних матеріалів та недопущення втрати контролю за ядерним матеріалом.

Крім того, з прийняттям регуляторного акту буде зменшено регуляторний тиск на суб’єктів, які здійснюють діяльність з ДІВ. Зокрема, надання Програми зняття з експлуатації тільки тих установок з ДІВ в результаті роботи яких можлива активація обладнання, поводження з яким потребує впровадження додаткових заходів безпеки та радіаційного захисту персоналу, населення та довкілля.

 

Об’єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

 

Додаткових витрат із Державного бюджету України прийняття регуляторного акта не вимагає

Недопущення втрати контролю за ядерним матеріалом.

немає

 

Суб'єкт діяльності

Усунення дублювань та встановлення чітких вимог до документів, які необхідні для отримання ліцензії на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії.

Зниження регуляторного впливу

немає

 

 

 

Громадськість

забезпечення високого рівня ядерної та радіаційної безпеки

немає

 

7.Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 

Обмеження строку дії проекту не передбачається, оскільки регуляторний акт реалізує положення чинного законодавства України.

 

8.Показники результативності регуляторного акта

 

З прийняттям цього регуляторного акта:

будуть усунені дублювання та невідповідності у нормативно-правовому акті;

забезпечено приведення нормативно-правових актів щодо ліцензування окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії у відповідність до чинного законодавства.

Конкретні показники результативності регуляторного акта:

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта не передбачається;

кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта: всі юридичні та фізичні особи України, що провадять діяльність у сфері використання ядерної енергії;

кількість суб’єктів господарювання на яких вплине зміна (щодо виключення з Переліку Програми зняття з експлуатації установок ДІВ 2 та 3 категорій) значно зменшилась з огляду на те, що в Україні близько 10 користувачів прискорювачів електронів та 56 користувачів ДІВ 1 категорії. Користувачів ДІВ 2 та 3 категорій - більше 350;

кошти і час, які будуть витрачатися суб'єктами господарювання на виконання регуляторного акта - будуть зменшені шляхом виконання деталізованих вимог, встановлених регуляторним актом;

рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень акта - інформування здійснюватиметься шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Держатомрегулювання України, письмових повідомлень зацікавлених установ та проведення “гарячої лінії ” тощо.

 

9. Заходи щодо відстеження результативності акта.

 

Відстеження результатів буде здійснюватись в порядку та у строки, визначені статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Базове відстеження до набрання чинності акта шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження – через рік після набрання чинності акта шляхом аналізу статистичних даних.

Періодичне відстеження – один раз кожні три роки, починаючи з дня виконання заходів щодо повторного відстеження.

 

Голова О.А.МИКОЛАЙЧУК

"___"_______________ 2013р.

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux