Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Рішення Колегії Держатомрегулювання від 02.11.2023 № 05
Опубліковано 13 листопада 2023 року о 09:30

  

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА КОЛЕГІЇ 

від 2 листопада 2023 р. м. Київ № 05

Про стан виконання робіт з

обґрунтування можливості подальшої 

експлуатації енергоблока № 1 

Південноукраїнської АЕС в період 

довгострокової експлуатації

Відповідно до вимог статті 33 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеки» експлуатуюча організація (оператор) зобов'язана періодично, відповідно до норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, здійснювати переоцінку безпеки ядерної установки і подавати звіти за її результатами органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

Відповідно до вимоги пункту 6.4.5 Загальних положень безпеки атомних станцій, (НП 306.2.141-2008), затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 19 листопада 2007 року № 162 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25 січня 2008 року за № 56/14747, експлуатуюча організація періодично (кожні 10 років після початку експлуатації), або на вимогу Держатомрегулювання, здійснює переоцінку безпеки енергоблока. За результатами переоцінки розробляється Звіт з періодичної переоцінки безпеки (далі – ЗППБ).

Метою періодичної переоцінки безпеки (далі - ППБ) є визначення:

- відповідності поточного рівня безпеки енергоблока АЕС нормам, правилам та стандартам з ЯРБ, проектній та експлуатаційній документації, звіту з аналізу безпеки енергоблока;

- достатності та ефективності існуючих умов, що забезпечують підтримання належного рівня безпеки енергоблока АЕС в період до проведення наступної ППБ або до закінчення строку його експлуатації (у випадку припинення експлуатації енергоблока до проведення наступної ППБ);

- переліку та термінів впровадження заходів з підвищення безпеки енергоблока, що необхідні для усунення або послаблення недоліків у разі їх виявлення за результатами проведених аналізів безпеки.

На основі постанови Колегії Держатомрегулювання від 28 листопада 2013 року № 17 «Про продовження експлуатації енергоблоку № 1 Южно-Української АЕС за результатами переоцінки безпеки», введеної в дію наказом Держатомрегулювання від 02 грудня 2013 року № 137, та Протоколу засідання Ліцензійної комісії Держатомрегулювання від 27 листопада 2013 року № 43/2013, 2 грудня 2013 року Держатомрегулюванням була видана ліцензія № ЕО 001019 на право здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки енергоблока № 1 Южно-Української АЕС», що передбачає довгострокову експлуатацію енергоблока №1 Південноукраїнської АЕС на енергетичних рівнях потужності до 02 грудня 2023 року.

Згідно з умовами ліцензії ЕО № 001019, експлуатуючою організацією виконано періодичну переоцінку безпеки енергоблока № 1 Південноукраїнської АЕС та надано до Держатомрегулювання за її результатами ЗППБ.

Всі матеріали ЗППБ пройшли державну експертизу ядерної та радіаційної безпеки відповідно до вимог статті 40 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку».

Результати державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки матеріалів ЗППБ енергоблока № 1 Південноукраїнської АЕС дозволяють зробити наступні узагальнюючі висновки:

- матеріали ЗППБ енергоблока № 1 Південноукраїнської АЕС за складовими звіту та обсягом представленої інформації відповідають національним нормативним вимогам (Загальні положення безпеки атомних станцій (НП 306.2.141-2008), затверджені наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 19 листопада 2007 р. № 162 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 25 січня 2008 р. за № 56/14747, Вимоги до періодичної переоцінки безпеки енергоблоків атомних станцій (НП 306.2.214-2017), затверджені наказом Державної інспекції ядерного регулювання України від 30 серпня 2017 р. № 313, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 20 вересня 2017 р. за № 1158/31026, Вимоги до оцінки безпеки атомних станцій (НП 306.2.162.2010), затверджені наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 22 вересня 2010 р. № 124, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21 жовтня 2010 р. за № 964/18259, Загальні вимоги до управління старінням елементів і конструкцій та довгострокової експлуатації енергоблоків атомних станцій (НП 306.2.210-2017), затверджені наказом Державної інспекції ядерного регулювання України від 13 квітня 2017 р. № 136, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 05 травня 2017 р. за № 578/30446), враховують рекомендації МАГАТЕ (SSG-25 «Periodic Safety Review for Nuclear Power Plants») та референтні рівні Асоціації західноєвропейських ядерних регулюючих органів («WENRA Safety Reference Levels for Existing Reactors»);

- матеріалами ЗППБ підтверджена спроможність ЕО забезпечити під час подальшої експлуатації енергоблока № 1 Південноукраїнської АЕС захист персоналу, населення та довкілля відповідно до вимог норм і правил з ЯРБ.

Керуючись вимогами статті 12 Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії», а також враховуючи результати ППБ енергоблока № 1 Південноукраїнська АЕС, ДП «НАЕК «Енергоатом» звернулось до Держатомрегулювання із заявою від 11 листопада 2022 року № 01-17905/06-вих на внесення змін до ліцензії на право здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки енергоблока № 1 ВП «Південноукраїнська АЕС».

У відповідності до вимог статті 12 Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» комісією Держатомрегулювання із залученням фахівців ДСНС України, Міністерства оборони України, ДНТЦ ЯРБ у період з 21 по 25 серпня 2023 року було проведено інспекційне обстеження ВП «Південноукраїнська АЕС» щодо перевірки достовірності інформації наведеної в ЗППБ.

За результатами інспекційного обстеження було встановлено наступне:

- умови ліцензії серії ЕО №001019 від 02 грудня 2013 року «на право здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерних установок Южно-Української АЕС» та окремого дозволу серії ОД № 001019/12/15 виконуються у повному обсязі;

- на час проведення інспекційного обстеження триває виконання заходів «Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій» у погоджених обсягах;

- на час проведення інспекційного обстеження оцінку технічного стану елементів і конструкцій СВБ виконано у повному обсязі. Розроблені заходи з підтримки в прийнятних межах деградації елементів і конструкцій, важливих для безпеки. Ці заходи включені в Програму управління старінням елементів енергоблока №1 Південноукраїнської АЕС, визначені терміни їх виконання. Розроблені технічні рішення з продовження строку експлуатації для більшості елементів та конструкцій, для низки обладнання роботи з продовження терміну експлуатації тривають і будуть завершені в ППР-2023, який на час проведення інспекційного обстеження відбувається відповідно до погоджених графіків. Виконано роботи з установлення кваліфікації обладнання на «жорсткі» умови навколишнього середовища і сейсмічні впливи та оцінки сейсмостійкості трубопроводів, будівель та споруд. Виконуються заходи зі збереження кваліфікації обладнання та приведення у відповідність до Вимог до сейсмостійкого проектування та оцінки сейсмічної безпеки енергоблоків атомних станцій (НП 306.2.208-2016), затверджені наказом Державної інспекції ядерного регулювання України від 17 жовтня 2016 р. № 175, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 07 листопада 2016 р. за № 1449/29579, стосовно забезпечення сейсмостійкості конструкцій, систем і елементів;

- стан робіт з усунення на енергоблоці № 1 Південноукраїнської АЕС відступів від вимог норм, правил та стандартів з ЯРБ свідчить про те, що роботи виконуються в узгоджені з Держатомрегулювання терміни та обсягах;

- звіт з періодичної переоцінки безпеки енергоблока № 1 Південноукраїнської АЕС розроблено у визначених обсягах та встановлених термінах;

- стан забезпечення пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту, з урахуванням впроваджених заходів згідно КзПБ та припису ДСНС № 243 від 30.07.2021р., відповідає встановленим вимогам;

- стан аварійної готовності і реагування ВП «Південноукраїнської АЕС» відповідає вимогам законодавчих та нормативно-правових актів у сфері використання ядерної енергії та цивільного захисту;

- стан радіаційної безпеки та безпеки поводження з радіоактивними відходами ВП «Південноукраїнської АЕС» відповідає вимогам нормативно-правових актів у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки. Заходи, передбачені «Комплексною програмою поводження з РАВ ДП НАЕК «Енергоатом» на період 2021-2025 рр.» ПМ-Д.0.18.174-21 виконуються у встановлені терміни. Функціонування системи обліку, ідентифікації та реєстрації РАВ відповідає вимогам чинних нормативних документів;

- стан системи фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів ВП «Південноукраїнська АЕС» відповідає вимогам фізичного захисту;

- надані ДП «НАЕК «Енергоатом» (ВП «Південноукраїнська АЕС») документи для внесення змін до ліцензії № ЕО 001019 на право здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки енергоблока № 1 ВП «Південноукраїнська АЕС» є достовірними та відображають фактичний стан справ.

18 жовтня 2023 Держатомрегулюванням проведено громадські слухання (онлайн-конференція) «Обговорення проекту рішення Державної інспекції ядерного регулювання України про подальшу експлуатацію енергоблоку № 1 Південноукраїнської АЕС».

Враховуючи зазначене та обговорення пропозицій і рекомендацій, Колегія Держатомрегулювання констатує:

1. Результати державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки ЗППБ енергоблока № 1 Південноукраїнської АЕС та інспекційного обстеження підтверджують можливість подальшої безпечної довгострокової експлуатації енергоблока № 1 Південноукраїнської АЕС.

2. Енергоблок № 1 Південноукраїнської АЕС задовольняє вимоги з ядерної та радіаційної безпеки за показниками цільових критеріїв безпеки.

Підсумовуючи вищенаведене, Колегія Держатомрегулювання ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Схвалити Висновок державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки Звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблока № 1 Південноукраїнської АЕС, що додається.

2. Ґрунтуючись на відомостях, наданих у Звіті з періодичної переоцінки безпеки щодо термінів експлуатації корпусу реактора, споруд, систем та елементів, важливих для безпеки, висновку державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки ЗППБ енергоблока № 1 Південноукраїнської АЕС, визнати обґрунтованою можливість безпечної експлуатації енергоблока № 1 Південноукраїнської АЕС на визначених у проекті рівнях потужності до 02 грудня 2033 року.

3. Департаменту з питань безпеки ядерних установок забезпечити організацію внесення змін до ліцензії № ЕО 001019, виданої ДП «НАЕК «Енергоатом» на право здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки енергоблока № 1 Південноукраїнської АЕС.

Висновок державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки за матеріалами ЗППБ

Голова Колегії Олег КОРІКОВ

 Секретар Колегії Ірина БАГЛАЙ


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux