Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Постанова Колегії Держатомрегулювання №8 від 30 листопада 2017 року
Опубліковано 13 грудня 2017 року о 11:19

http://www.snrc.gov.ua/nuclear/img/publishing/?id=315308

 

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

 

ПОСТАНОВА КОЛЕГІЇ

 

30 листопада 2017 р. м. Київ № 8

 

 

Про стан виконання робіт з продовження

строку експлуатації енергоблока № 3 ВП «Рівненська АЕС»

 

Експлуатація енергоблоку № 3 ВП «Рівненська АЕС» (далі – РАЕС) здійснюється у відповідності до умов ліцензії серії ЕО №000944 на право здійснення діяльності «експлуатація ядерної установки енергоблока №3 ВП «Рівненської АЕС» (далі – ліцензія ЕО № 000944). Проектний термін експлуатації енергоблоку № 3 РАЕС вичерпується 11 грудня 2017 року.

Відповідно до статті 6 Закону України «Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення» рішення щодо продовження терміну експлуатації існуючих ядерних установок, які мають загальнодержавне значення, приймається органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки на підставі висновку державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки шляхом внесення змін до ліцензії на експлуатацію ядерної установки.

У відповідності до «Загальних положень безпеки атомних станцій» (НП 306.2.141-2008), затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 19 листопада 2007 р. № 162, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25 січня 2008 р. за № 56/14747, рішення щодо можливості довгострокової експлуатації енергоблоку у понад встановлений проектом термін приймається Держатомрегулюванням на основі результатів переоцінки його безпеки.

Підставою для прийняття рішення щодо внесення відповідних змін до ліцензії на право здійснення діяльності «експлуатація ядерної установки» є позитивний висновок державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки (далі – ЯРБ) Звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблоку (далі - ЗППБ), що розроблюється у відповідності до Загальних вимог до продовження експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний строк за результатами здійснення періодичної переоцінки безпеки (НП 306.2.099-2004), затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 26 листопада 2004 р. № 181, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 грудня 2004 р. за № 1587/10186.

Окрім цього, Експлуатуюча організація (далі – ЕО) з метою підготовки енергоблоку АЕС до довгострокової експлуатації повинна виконати заходи:

      щодо усунення або компенсації відступів від вимог чинних норм та правил з ЯРБ;

      щодо оцінки поточного технічного стану систем та елементів і строку їх експлуатації, кваліфікації обладнання, підтвердження сейсмічної стійкості обладнання, трубопроводів, будівель та споруд, управління старінням та стримування деградації, інших заходів, розроблених за результатами виконання програми управління старінням;

«Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій» (далі – КзППрБ), затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2011 року за № 1270.

Результати аналізу Держатомрегулюванням виконання вищезазначених вимог свідчать про наступне.

1. Стосовно ЗППБ

Розроблені звітні матеріали за результатами оцінки усіх 14 факторів безпеки.

По 11 факторам безпеки Держатомрегулюванням підтверджено повне усунення зауважень державної експертизи ЯРБ:

      проект енергоблока;

      детерміністичний аналіз безпеки енергоблока;

      імовірнісний аналіз безпеки енергоблока;

      аналіз внутрішніх та зовнішніх впливів;

      експлуатаційна безпека;

      використання досвіду інших АЕС і результатів наукових досліджень;

      організація і управління;

      експлуатаційна документація;

      людський фактор;

      аварійна готовність і планування;

      вплив експлуатації АЕС на навколишнє середовище.

ФБ-3 «Кваліфікація обладнання» та ФБ-4 «Старіння споруд, систем та елементів» відкориговані за зауваженнями державної експертизи та листом Держатомрегулювання № 15-33/3-4/6819 від 31.10.2017 р. направлені для аналізу усунення зауважень в ДНТЦ ЯРБ.

ФБ-2 «Поточний технічний стан систем та елементів енергоблока» та «Комплексний аналіз безпеки» коригуються за зауваженнями державної експертизи.

2. Стосовно усунення або компенсації відступів від вимог норм та правил з ЯРБ

1.  Роботи на енергоблоці № 3 РАЕС з усунення відступів від вимог норм та правил з ЯРБ виконуються в обсягах та термінах, що визначені у документах «Ривненская АЭС. Энергоблок № 3. Отчет по анализу безопасности. Дополнительные материалы по анализу безопасности. Часть 3. Анализ отступлений от требований действующей НТД. 22.3.145.ОБ.03.7.3», Ривненская АЭС. Энергоблок №3. Отчет по периодической переоценке безопасности. Фактор безопасности № 1. Глава 1. Техническое состояние систем и элементов энергоблока. Часть 1. Проект энергоблока. 22.3.133.ОППБ.01.01

2.  На поточний час:

      8 відступів усунуто, звітна документація оформлена у встановленому порядку та погоджена з Держатомрегулюванням;

      заходи, направлені на усунення 1-го відступу фактично реалізовані, оформлені та узгоджені в встановленому порядку звіти виконання заходів КзППрБ, системи введені в дослідну експлуатацію;

      по 27 відступам заходи, що направлені на їх усунення реалізуються в обсягах, що визначені погодженими Держатомрегулюванням технічними рішеннями та/або програмами.

3. Стосовно оцінки поточного технічного стану систем та елементів і строку їх експлуатації, кваліфікації обладнання, підтвердження сейсмічної стійкості обладнання, трубопроводів, будівель та споруд, управління старінням.

3.1. Для забезпечення можливості довгострокової експлуатації розроблено та узгоджено з Держатомрегулювання 37 (із запланованих 37) робочих програм з оцінки технічного стану та продовження терміну експлуатації обладнання, трубопроводів, будівель та споруд енергоблока №3 РАЕС.

На поточний час узгоджені 45 рішень (з запланованих 45) з продовження строку експлуатації обладнання, трубопроводів, будівель та споруд енергоблока №3 РАЕС.

1.        Елементи реактора (КР включаючи ЕГРР, ВБ, ВКП, ОЕ) – 4 рішення.

2.        Обладнання 1-го контуру (ПГ, КД, ГЦН, ГЦТ, ГЄ САОЗ) - 5 рішень.

3.        Будівлі та споруди (включаючи конструкції СГО ЛСБ РО-3) – 18 рішень.

4.        Трубопроводи СВБ і трубопровідна арматура – 9 рішень.

5.        Посудини, теплообмінники, ТОАР, ТОР БВ, насосне обладнання, фільтри – 5 рішень.

6.        Кабелі та кабельні конструкції – 2 рішення.

7.        Чохли свіжих та гермопенали для нещільних касет – 2 рішення.

Діяльність з управління старінням у ВП РАЕС виконується у відповідності з вимогами «Программы качества при выполнении работ по управлению старением на энергоблоках АЭС» ПК-Ч.0.08.410-07, а також «Программы управления старением энергоблоков №3 и №4 Ривненской АЭС» 191-220-ПР-УС-10, яка погоджена Держатомрегулюванням (лист від 03.04.17 вих. №15-33/3-1/2002).

Звітність з управління старінням елементів і конструкцій енергоблоку № 3 виконується в рамках річних звітів з управління старінням та надання матеріалів з управління старінням до звітної документації перед виходом енергоблоків з ППР.

На ВП РАЕС введена в промислову експлуатацію «Автоматизированная система управления старением» (АСУС.ТМО).

3.2. Кваліфікація обладнання енергоблока №3 РАЕС проводиться у відповідності до «Програми робіт з кваліфікації обладнання енергоблоків ВП РАЕС» 191-108-ПР-СНРтаПЕ (погоджена Держатомрегулювання вих. №15-33/3-1/1338 від 01.03.2016 р.). Роботи виконуються у межах заходу КзППрБ № 10101 «Розробка матеріалів та виконання кваліфікації елементів енергоблока» для обладнання, що входить до «Перечня оборудования подлежащего квалификации энергоблока №3 ОП РАЭС 06/06-09.КО.РП.2» №191-11-ПЕ-10 (погоджений Держатомрегулюванням вих. №15-31/2-3/7009 від 03.11.2010 р.).

Кваліфікація обладнання на «жорсткі» умови навколишнього середовища

Роботи з кваліфікації виконані повністю, а саме:

      виконаний аналіз проектних даних та технічних умов (далі – ТУ) на обладнання, яке увійшло до переліку обладнання, що підлягає кваліфікації, за результатами якого зазначений перелік був відкорегований;

      виділено обладнання, кваліфіковане за результатами аналізу проектних даних і ТУ (далі - обладнання з встановленою кваліфікацією);

      виділено обладнання з невстановленою кваліфікацією (далі - обладнання з КНУ);

      виконано групування устаткування для подальшого підвищення кваліфікації;

      призначені методи підвищення кваліфікації групах устаткування, кваліфікація якого не встановлена або встановлена частково;

      виконаний відбір представницьких одиниць обладнання, кваліфікація якого не встановлена або встановлена частково, для цілей виконання заходів щодо підвищення кваліфікації обраними методами.

«Итоговый отчет. Квалификация оборудования энергоблока №3 ОП РАЭС на «жесткие» условия окружающей среды» №191-78-О-КО-13 (95-КОРО-13), погоджений Держатомрегулювання листом № 15-33/2-3/3631 від 09.06.2016.

«Итоговый отчет. «Обоснование квалификации оборудования системы расхолаживания бассейна выдержки и перегрузки энергоблоков №3,4 ОП РАЭС на «жёсткие» условия окружающей среды» №191-15-О-КО-16 (118-КОРО-16), погоджений Держатомрегулювання листом № 15-14/3-1/5588 от 08.09.2017.

Кваліфікація обладнання на сейсмічні впливи

Роботи по кваліфікації на сейсмічні впливи обладнання, що входить до «Перечня оборудования подлежащего квалификации энергоблока №3 ОП РАЭС 06/06-09.КО.РП.2» №191-11-ПЕ-10 виконані повністю.

«Итоговый отчет по обоснованию сейсмической квалификации эксплуатируемого оборудования энергоблока №3 ОП РАЭС» №191-11-О-КО-16, погоджений Держатомрегулювання вих. №15-14/3-4/5571 от 07.09.2017.

Захід 10101 «Розробка матеріалів і виконання кваліфікації елементів енергоблоку» на енергоблоці №3 РАЕС виконано в повному обсязі, визначеному карткою заходу. Звіт з виконання заходу 10101 «Розробка матеріалів і виконання кваліфікації елементів енергоблоку» Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків АЕС погоджений Держатомрегулюванням (лист вих. № 15-05/6834 від 01.11.2017).

3.3. Оцінка сейсмічної стійкості елементів та конструкцій енергоблока №3 РАЕС проводиться у відповідності до «Плана мероприятий по оценке сейсмической опасности и проверке сейсмостойкости действующих АЭС» зі зміною № 3 (погоджений Держатомрегулюванням листом № 15-33/1-2178 від 06.04.2016 р.).

Роботи виконуються у межах заходу КзППрБ № 18101 «Обеспечение сейсмостойкости систем и строительных конструкций» для трубопроводів та обладнання, що входить до «Переченя оборудования, трубопроводов, зданий и сооружений, для которых необходимо выполнить обоснование устойчивости к сейсмическим воздействиям. Энергоблок № 3» № 191-15-ПЕ-13 (погоджений Інспекцією з ядерної безпеки на РАЕС 17.06.2013 р.).

Виконана оцінка сейсмостійкості (звітні документи погоджені Держатомрегулювання):

-          елементів реактора;

-          обладнання першого контуру (ПГ, КТ, Гідроємності САОЗ, ГЦН);

-          трубопроводів ГЦТ;

-          посудин та теплообмінників реакторного відділення;

-          будівель та споруд.

На момент перевірки узгоджується з Держатомрегулювання 25 звітів.

Термін завершення робіт з оцінки сейсмостійкості згідно план-графіку виконання заходу КзППрБ № 18101 на енергоблоці №3 РАЕС:

-          етап 1 (без урахування результатів сейсмологічного моніторингу площадки РАЕС) – 30.04.2018 р.;

-          етап 2 (з урахування результатів сейсмологічного моніторингу площадки РАЕС) – 31.12.2020 р.

4. Стосовно реалізації заходів КзППрБ

Перелік заходів КзППрБ, які необхідно впровадити до прийняття рішення щодо довготермінової експлуатації енергоблоку №3 РАЕС, визначено «Программой подготовки энергоблока № 3 ОП «Ривненская АЭС» к продлению срока эксплуатации» 191-19-ПР-ПСЭ-13.

Відповідно до «План-графика реализации мероприятий «Комплексной (сводной) прграммы повышения уровня безопасности энергоблоков атомных электростанций на 2017 год для РУ В-320», погодженого Держатомрегулювання (лист від 24.05.2017 вих. № 15-28/3055), на енергоблоці № 3 РАЕС заплановано до виконання 96 заходів КзППрБ, з яких 52 заходи КзППрБ виконано у повному обсязі. Звіти з виконання цих заходів погоджені Держатомрегулюванням та ДСНС України (щодо протипожежних заходів). Внесені зміни до експлуатаційної та ремонтної документації.

Із 44 заходів КзППрБ, що залишилися:

-          30 заходів мають бути виконані в повному обсязі до ПСЕ;

-          10 заходів мають бути виконані частково (в узгоджених обсягах) до завершення ПСЕ, а в повному обсязі при довгостроковій експлуатації;

-          4 заходи, у відповідності до узгодженого "Плана-графіка…", мають бути виконані у повному обсязі під час довгострокової експлуатації.

За результатами перевірки встановлено, що всі заходи КзППрБ, терміни виконання яких спливають у 2017 році, виконані в повному об’ємі заходи №№ 10101, 13502, 14102, 14106, також достроково виконано заходи №№ 13307, 13511.

Враховуючи такий стан виконання заходів, спрямованих на подовження терміну експлуатації енергоблоку №3 РАЕС, ЕО заздалегідь був обраний варіант підготовки до продовження експлуатації, який передбачає зупинку енергоблоку після завершення проектного строку експлуатації, здійснення організаційно-технічних заходів для продовження експлуатації та поновлення експлуатації відповідно до Загальних вимог до продовження терміну експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний строк за результатами здійснення періодичної переоцінки безпеки (НП 306.2.099-2004) та Загальних вимог до управління старінням елементів і конструкцій та довгострокової експлуатації енергоблоків атомних станцій (НП 306.2.210-2017), затверджених наказом Державної інспекції ядерного регулювання України від 13 квітня 2017 р. № 136, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05 травня 2017 р. за № 578/30446.

У рамках реалізації обраного варіанту 08 грудня 2016 року ДП «НАЕК «Енергоатом» звернулося до Держатомрегулювання із Заявою про внесення змін до ліцензії ЕО №000944 з метою експлуатації енергоблоку № 3 РАЕС в період з 11.12.2017 р. у зупиненому стані з повним вивантаженням палива з активної зони до приреакторного басейна витримки для виконання необхідних для продовження заходів відповідно до узгодженого Держатомрегулювання технічного рішення «Про безпечну експлуатацію ядерної установки енергоблоку №3 ВП РАЕС після 28 паливної кампанії в період виконання модернізаційних робіт з метою продовження строку експлуатації» (ТР № 191-74-ТР-СНРтаПЕ від 05.04.2017).

Для забезпечення безпеки блоку № 3 РАЕС під час виконання організаційно-технічних заходів та відповідно до технічного рішення № 191-74-ТР-СНРтаПЕ експлуатуючою організацією було вирішено:

1.        До 11.11.2017 ВП РАЕС обґрунтувати безпечну експлуатацію РУ енергоблоку №3 у станах «Холодна зупинка», «Зупинка для ремонту» і «Перевантаження палива» з вивантаженим у басейн витримки ядерним паливом.

2.        ДП «НАЕК «Енергоатом» перевести реакторну установку енергоблоку №3 РАЕС в стан «Холодна зупинка» в термін до 11.12.2017 року. Вивантажити ядерне паливо з реактора в басейн витримки відповідно до документу «Технологический регламент безопасной эксплуатации энергоблока №3 Ривненской АЭС» 3-Р-РАЭС згідно затвердженого графіку на ППР-2017 енергоблоку.

3.        У разі невиконання п. 1 вирішальної частини ТР № 191-74-ТР-СНРтаПЕ від 05.04.2017 експлуатуючій організації забезпечити вивантаження ядерного палива з корпусу реактора до басейна витримки відповідно до документу «Технологический регламент безопасной эксплуатации энергоблока №3 Ривненской АЭС» 3-Р-РАЭС в термін до 11.12.2017 року.

Згідно з вимогами Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» 13-17 листопада 2017 року комісією Держатомрегулювання із залученням Державної служби України з надзвичайних ситуацій було проведене інспекційне обстеження готовності експлуатуючої організації до експлуатації реакторної установки енергоблоку № 3 РАЕС в зупиненому стані по завершенню проектного строку експлуатації.

За результатами інспекційного обстеження встановлено:

1. Умови ліцензії серії ЕО № 000944 на право здійснення діяльності «експлуатація ядерної установки «Рівненська АЕС» та Окремого дозволу серії ОД №000944/17 на пуск енергоблоку №3 РАЕС після проведення планово-попереджувального ремонту з перевантаженням активної зони виконуються у встановлені терміни.

2. Для всіх одиниць обладнання, трубопроводів, систем контролю та управління, електротехнічного обладнання (див. додаток 1 до ТР 191-74-ТР-СНРтаПЕ від 05.04.2017) які забезпечують безпечну експлуатацію у станах «Холодна зупинка», «Зупинка для ремонту» та «Перевантаження палива» оформлені рішення щодо подовження терміну їх експлуатації.

3. Заходи «Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій» на енергоблоці №3 РАЕС виконуються в узгоджених термінах та обсягах.

4. Роботи з підготовки енергоблока №3 РАЕС до довгострокової експлуатації проводяться відповідно до «Программы подготовки энергоблока №3 ОП «Ривненская АЭС» к продлению срока эксплуатации» 191-19-ПР-ПСЭ-13 «Плана лицензирования энергоблока №3 ОП «Ривненская АЕС» для продления эксплуатации в сверхпроектный срок» 191-01-ПЛ-ПСЭ-14.

5. Розробка та узгодження ЗППБ енергоблока № 3 РАЕС виконується у встановлені терміни.

Розроблені звітні матеріали з результатами оцінки всіх 14 факторів безпеки. По трьом факторам безпеки (поточний технічний стан систем та елементів енергоблока, кваліфікація обладнання, старіння споруд, систем та елементів) та комплексному аналізу безпеки продовжуються роботи з усунення зауважень державної експертизи ЯРБ.

За результатами перевірки даних, які наведені у ЗППБ енергоблока № 3 РАЕС, невідповідностей реальному стану справ не виявлено.

6. Стан радіаційної безпеки та поводження з радіоактивними відходами ВП «Рівненська АЕС» відповідає вимогам нормативно-правових актів у сфері використання ядерної енергії, регламенту радіаційного контролю та інструкціям з радіаційної безпеки.

7. Стан аварійної готовності і реагування ВП «Рівненська АЕС» відповідає вимогам законодавчих, інших нормативно-правових актів у сфері використання ядерної енергії, а також вимогам щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.

8. Роботи з усунення на енергоблоці № 3 РАЕС відступів від вимог норм та правил з ЯРБ та розробка ЗППБ енергоблока № 3 виконуються в узгоджених обсягах.

9. Стан виконання організаційних заходів з питань пожежної безпеки, утримання систем протипожежного захисту, території, будівель, приміщень та споруд, а також виконання протипожежних заходів, передбачених КзППрБ та приписами органів державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки дозволяє зробити позитивний висновок щодо можливості провадження заявленої діяльності з експлуатації енергоблока №3 РАЕС у зупиненому стані на період виконання робіт, необхідних для продовження його терміну експлуатації.

10. Надані, разом із Заявою ДП «НАЕК «Енергоатом» (вих. № 17820/06 від 08.12.2016 р.) про внесення змін до ліцензії серія ЕО №000944 від 10 грудня 2010 року на право провадження діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки енергоблока № 3 Рівненської АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» щодо експлуатації енергоблока № 3 РАЕС у зупиненому стані на період виконання заходів з метою продовження строку експлуатації, документи є повними та достовірними.

11. Для забезпечення безпеки при експлуатації реакторної установки енергоблока №3 РАЕС в станах «Холодна зупинка», «Зупинка для ремонту» і «Перевантаження палива» ВП РАЕС роботи завершені для обладнання, трубопроводів, систем контролю та управління, електротехнічного обладнання у відповідності до п.1 вирішальної частини технічного рішення «Про безпечну експлуатацію ядерної установки енергоблоку №3 ВП РАЕС після 28 паливної кампанії в період виконання модернізаційних робіт з метою продовження строку експлуатації», ТР № 191-74-ТР-СНРтаПЕ від 05.04.2017.

З урахуванням зазначеного Колегія Держатомрегулювання констатує:

1. Експлуатуючою організацією представлено комплект документів, у яких надана необхідна для внесення змін до ліцензії ЕО №000944 інформація щодо експлуатації енергоблоку №3 РАЕС у зупиненому стані з повним вивантаженням палива з активної зони реактора до приреакторного басейна витримки на період виконання необхідних організаційно-технічних заходів для обґрунтування можливості його довгострокової експлуатації.

2.На даний момент не завершенні роботи щодо:

-          розробки та погодження з Держатомрегулювання ЗППБ.

-          усунення або компенсації відступів від вимог норм та правил з ЯРБ;

-          виконання заходів Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій;

-          оцінки сейсмічної стійкості елементів систем вентиляції;

-          продовження строку експлуатації резервних дизель-електростанцій.

3.Станом на 20.11.2017 р. Експлуатуючою організацією обґрунтована можливість експлуатації енергоблоку №3 РАЕС лише в зупиненому стані з вивантаженим із активної зони реактора ядерним паливом. Можливість експлуатації енергоблоку №3 РАЕС на енергетичних рівнях потужності в даний час залишається необґрунтованою.

Беручи до уваги вищенаведене та з урахуванням результатів обговорення  Колегія Держатомрегулювання П О С Т А Н О В Л Я Є:

1. Доручити Департаменту з питань безпеки ядерних установок забезпечити внесення змін до ліцензії серія ЕО № 000944 на право здійснення діяльності «експлуатація ядерної установки енергоблока №3 ВП «Рівненської АЕС» щодо експлуатації енергоблоку №3 РАЕС у зупиненому стані з повним вивантаженням палива з активної зони реактора до приреакторного басейна витримки на період виконання експлуатуючою організацією необхідних організаційно-технічних заходів для забезпечення можливості його довгострокової експлуатації.

2. Вважати можливим розгляд питання щодо поновлення експлуатації енергоблоку №3 РАЕС на енергетичних рівнях потужності за умов:

2.1. Завершення розробки/доопрацювання з урахуванням результатів державної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки Звіту з періодичної переоцінки безпеки.

2.2. Виконання в узгоджених з Держатомрегулюванням обсягах заходів:

-          із усунення або компенсації відступів від вимог норм і правил з ЯРБ;

-          Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій;

-          оцінки сейсмічної стійкості елементів систем вентиляції;

-          продовження строку експлуатації резервних дизель-електростанцій.

 

 

 

Голова Колегії

 

 

 

 

 

Г. Плачков

Секретар Колегії

Т. Княжницька

 

 


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux