Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Постанова Колегії Держатомрегулювання №9 від 30 листопада 2017 року
Опубліковано 13 грудня 2017 року о 11:27

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А К О Л Е Г І Ї

 

30 листопада 2017 р. м. Київ № 9

 

 

Про ефективність використання

досвіду експлуатації (результати розслідування

порушень на АЕС та розрахунку показників

безпеки за період 2015 – листопад 2017 рр.)

 

Важливим компонентом забезпечення безпеки є ефективне функціонування зворотного зв’язку від досвіду експлуатації, та, перш за все, від досвіду розслідування порушень у роботі АЕС. Експлуатуюча організація, відповідно до "Загальних положень безпеки атомних станцій" (НП 306.2.141-2008), затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 19 листопада 2007 р. № 162, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25 січня 2008 р. за № 56/14747 (далі – НП 306.2.141-2008), деталізованих в частині розслідування та врахування порушень у роботі АЕС у "Положенні про порядок розслідування та обліку порушень в роботі атомних станцій" (НП 306.2.100-2004) затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 01.12.2004 р. № 184, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2004 р. за № 1594/10193 (далі НП 306.2.100-2004):

-                   створює систему накопичення, аналізу і використання досвіду експлуатації;

-                   є відповідальною за повноту та якість розслідування, достовірність і своєчасність доведення результатів розслідування порушень у роботі АЕС до Держатомрегулювання;

-                   здійснює діяльність, спрямовану на профілактику і запобігання подіям, які впливають на безпеку, включаючи відмови обладнання і помилки персоналу, на удосконалення експлуатаційних процедур, методів і засобів діагностики стану обладнання та систем і елементів, важливих для безпеки.

Держатомрегулювання, здійснюючи нагляд за дотриманням норм і правил безпеки під час розслідування та аналізу порушень у роботі АЕС, а також при плануванні та здійсненні інспекційної діяльності з врахуванням досвіду експлуатації, керується вимогами національних норм, правил та стандартів з ядерної та радіаційної безпеки та положеннями Директиви Ради 2014/87/ Євратом від 8 липня 2014 р., яка змінює Директиву 2009/71/Євратом, яка встановлює для Співтовариства основи з ядерної безпеки ядерних установок, відповідними референтними рівнями WENRA.

Загальна кількість порушень

Станом на 20 листопада, за поточний рік, на діючих АЕС України відбулось 15 порушень у роботі енергоблоків. Кількість порушень за останні три роки збільшилась у порівнянні з 2013-2014 роками та їх кількість, наразі, дорівнює значенню цього показника у 2011-2012 роках.

 

Кількість порушень на окремих майданчиках АЕС

Аналіз розподілу порушень за майданчиками діючих АЕС свідчить, що загальне зростання кількості порушень у 2017 році зумовлене суттєвим збільшенням порушень на РАЕС. Також збільшення відбулось на ХАЕС, де сталося 2 порушення (в 2016 році – жодного). На ЮУАЕС показник залишається на доволі високому рівні. На ЗАЕС спостерігається позитивна тенденція щодо зменшення кількості порушень протягом останніх років.

Кількість значущих для безпеки подій за шкалою ІНЕС

Міжнародна шкала ядерних та радіологічних подій (ІНЕС) використовується для інформування громадськості щодо значимості з точки зору безпеки подій, які виникають на енергоблоках АЕС.

За останні п’ять років на АЕС України всі порушення були класифіковані рівнем "нижче шкали/рівень "0"" (не суттєво для безпеки). Однак, останнім часом, спостерігається формальний підхід до оцінки порушень за шкалою ІНЕС в процесі розслідування порушень, що зумовлює виникнення додаткових зауважень до його результатів.

Наслідки порушень у роботі АЕС

Протягом 2008-2017 років на АЕС України не було зафіксовано порушень, що призвели до опромінення персоналу чи викиду/скиду радіоактивних речовин у навколишнє природне середовище вище регламентованих значень. АЕС України експлуатувалися без порушень меж та/або умов безпечної експлуатації.

Основними наслідками порушень у роботі АЕС України за останні роки були зупинення реакторної установки з відключенням енергоблока від мережі, або розвантаження енергоблока на величину більш ніж 25 % Nел. У 2016 році на ці категорії припадає 67 %, а в 2017 році – 87 %. Четверта частина порушень у 2016 році була пов'язана з непрацездатністю каналів систем безпеки. Станом на листопад 2017 року відбулося 1 порушення зазначеної категорії. Усі ці події сталися на ЗАЕС та були пов'язані з відмовами елементів дизель-генератора (ДГ).

Причини порушень

Для порушень, що сталися в 2017 році спостерігається збільшення корінних причин аномальних подій порушень, пов’язаних з персоналом і системою управління, що свідчить про недоліки, пов'язані з людським та організаційно-технічним факторами. Кількість порушень у роботі АЕС, що повторюються, останні роки знаходиться на задовільному рівні.

Якість розслідування порушень

Протягом 2016-2017 років простежується негативна тенденція до погіршення якості розслідування порушень, починаючи з початку процесу розслідування, а саме – класифікації порушень. В таких випадках Держатомрегулювання примусовими діями зобов’язує експлуатуючу організацію виконувати розслідування у відповідності до регулюючих вимог. Щодо результатів розслідування необхідно відзначити, що з 12 порушень, які відбулись протягом 2016 р., Держатомрегулювання було направлено 6 звітів про розслідування на дорозслідування та 1 звіт на доопрацювання через незадовільну якість. Додатковим негативним фактором, який впливає на якість розслідування, є різні підходи до розслідування та формування відповідних звітів, які застосовуються на різних майданчиках АЕС. Внаслідок цього звіти з розслідування значно відрізняються за обсягом представленої інформації, яка обґрунтовує результати роботи комісії з розслідування (встановлені корінні причини, запропоновані корегувальні заходи, тощо).

Планування та здійснення інспекційної діяльності з врахуванням досвіду експлуатації

Держатомрегулювання проводить планування і здійснює інспекційну діяльність з врахуванням досвіду експлуатації. Основним інструментом, який застосовується при цьому, є Інтегральна система нагляду за безпекою АЕС (ІСН) з використанням показників безпеки. ІСН розроблена за підтримки експертів Європейського Союзу в рамках одного з нещодавно завершених проектів інструменту співпраці з ядерної безпеки (ІСЯБ). В рамках ІСН здійснюється відстеження змін у відповідних областях та виявлення проблемних питань, на які Держатомрегулювання звертає увагу під час проведення інспекційних перевірок, заздалегідь спланованих із врахуванням результатів функціонування зазначеної системи.

Протягом 2016-2017 років Держатомрегулювання із залученням ДНТЦ ЯРБ, були виконані пілотні розрахунки показників безпеки, що дало змогу виявити області, які потребують перевірки під час проведення інспекційних обстежень та перевірок, та підготувати рекомендації державним інспекторам з планування наглядової діяльності. Результати розрахунку показників безпеки були використані під час планування та проведення інспекційних перевірок енергоблоків ХАЕС у 2016 році та енергоблоків ЮУАЕС у 2017 році.

З огляду на поточну ситуацію з якістю розслідування порушень у роботі АЕС України та для забезпечення ефективності використання досвіду експлуатації Держатомрегулювання продовжить:

1.   Контроль повноти та якості розслідування порушень у роботі АЕС (із залученням ДП ДНТЦ ЯРБ - у рамках виконання науково-дослідних робіт "Оперативний та технологічний аналіз порушень у роботі АЕС України");

2.   Використання ІСН під час організації та проведення інспекційних перевірок енергоблоків АЕС України (з залученням ДП ДНТЦ ЯРБ - в рамках НДР "Розрахунок показників безпеки в рамках підтримки Інтегральної системи нагляду");

3.   Діяльність з розвитку та вдосконалення нормативної бази, яка регламентує різноманітні аспекти врахування досвіду експлуатації, з використанням власних ресурсів, із залученням ДП ДНТЦ ЯРБ та з використанням джерел міжнародної підтримки (в рамках проектів ІСЯБ, співпраці з регулюючим органом Королівства Норвегії), а саме:

а) в межах системи управління якістю Держатомрегулювання протягом найближчого часу планується розробити та ввести в дію:

-       "Керівництво з аналізу людського фактору в підтримку функцій нагляду та ліцензування";

-       "Керівництво з оцінки ефективності досвіду експлуатації";

-       "Процедуру кількісного аналізу експлуатаційних подій";

-       "Керівництво з аналізу подій низького рівня";

-       "Керівництво з оцінки культури безпеки, людського та організаційно-технічних факторів під час виконання аналізу досвіду експлуатації";

б) з врахуванням досвіду розробки вищенаведених керівництв у рамках проекту ІСЯБ U3.01/15 буде виконано загальний перегляд НП 306.2.100-2004 "Положення про порядок розслідування та обліку порушень в роботі атомних станцій".

Заслухавши доповідь та беручи до уваги результати обговорення Колегія Держатомрегулювання ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Звернути увагу на недостатню якість розслідування порушень у роботі АЕС України, що виконується ДП "НАЕК "Енергоатом", протягом 2016-2017 років.

2. Запропонувати ДП "НАЕК "Енергоатом":

-       завершити у встановлені терміни розслідування порушень у роботі АЕС, які наразі здійснюються, та надати на розгляд до Держатомрегулювання звіти про розслідування, розроблені в повній відповідності до вимог НП 306.2.100-2004;

-       звернути увагу на необхідність наведення в звітах про розслідування порушень у роботі АЕС детального обґрунтування визначеного рівня порушення за шкалою ІНЕС, яке повинно наводитись у чіткій відповідності до положень керівництва МАГАТЕ "ИНЕС. Международная шкала ядерных и радиологических событий. Руководство для пользователей. Издание 2008 года" та НП 306.2.100‑2004.

-       забезпечити на постійній основі застосування єдиного для всіх АЕС підходу до проведення розслідування порушень та документування його результатів (за обсягом документування проведених аналізів корінних причин, аналізів впливу порушення на безпеку ймовірнісними методами, обґрунтування причин аномальних подій, тощо);

-       надати, в термін до 31 січня 2018 року, до Департаменту з питань безпеки ядерних установок Держатомрегулювання та ДНТЦ ЯРБ всі звіти з розслідування відхилень у роботі АЕС (з додатками), які відбулись протягом 2017 року, розслідуваних згідно з документом "Положение о порядке расследования и учета нарушений и отклонений в работе АЭС  ГП "НАЭК "Энергоатом" (ПЛ-Д.0.03.010-11). До завершення роботи з перегляду НП 306.2.100-2004, звіти з розслідування відхилень (з додатками) надавати до Держатомрегулювання та ДНТЦ ЯРБ у тому ж самому порядку, що і звіти з розслідування порушень.

3. Доручити ДП ДНТЦ ЯРБ виконати аналіз звітів з розслідування відхилень у роботі АЕС за 2017 рік у рамках виконання науково-дослідних робіт "Оперативний та технологічний аналіз порушень у роботі АЕС за 2017 рік".

4. Департаменту з питань безпеки ядерних установок Держатомрегулювання:

-       забезпечити завершення погодження та введення в дію документів, розроблених для забезпечення функціонування Інтегральної системи нагляду за безпекою АЕС;

-       підготовити пропозиції з вдосконалення положень НП 306.2.100-2004 для їх наступного обговорення в рамках стартової зустрічі за проектом ІСЯБ U3.01/15, UK/TS/55 (14.12.2017 р.).

 

 

 

Голова Колегії

 

 

 

Г. Плачков

Секретар Колегії

Т. Княжницька

 

 

 

 


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux