Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Постанова Колегії Держатомрегулювання № 09 від 29 липня 2021 року
Опубліковано 29 липня 2021 року о 17:00

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

 

П О С Т А Н О В А  К О Л Е Г І Ї

 

29 липня 2021 р.                                           м. Київ                                                              № 09 Про результати державної експертизи 

ядерної та радіаційної безпеки звіту з аналізу 

безпеки експлуатації комплексу конфайнмента та 

об’єкта «Укриття» Чорнобильської АЕС


Об’єкт «Укриття» становить собою частину промислового майданчика Чорнобильської АЕС разом із сукупністю споруд, сформованих із пошкоджених конструкцій колишнього 4-го енергоблоку Чорнобильської АЕС, який втратив усі функціональні властивості енергоблока, та добудованих після аварії 26 квітня 1986 року нових конструкцій і систем, що служать для контролю та коригування після аварійної ситуації, включаючи послаблення радіаційних наслідків запроєктної аварії за рахунок перекриття шляхів впливу джерел ядерної та радіологічної небезпеки через оточуюче їх середовище на людей.[1]


Об’єкт «Укриття» слід кваліфікувати як місце поверхневого зберігання неорганізованих радіоактивних відходів (далі – РАВ) (тимчасове сховище неорганізованих РАВ, яке знаходиться в стадії стабілізації та реконструкції).[2]


Конфайнмент – захисна споруда, що включає в себе комплекс технологічного обладнання для вилучення із зруйнованого четвертого енергоблока Чорнобильської АЕС матеріалів, які містять ядерне паливо, поводження з радіоактивними відходами та інші системи, призначена для здійснення діяльності з перетворення цього енергоблока на екологічно безпечну систему та забезпечення безпеки персоналу, населення і довкілля.[3]


Спорудження нового безпечного конфайнмента об’єкта «Укриття» (НБК) здійснювалось у рамках міжнародного проєкту «План здійснення заходів на об’єкті «Укриття» (ПЗЗ).


Відповідно до техніко-економічного обгрунтування (концептуального проєкту), затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.07.2004 № 443-р, передбачалась реалізація двох пускових комплексів НБК: 

 • виконання державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки та погодження робочих проєктів, проєктів виконання робіт, технічних рішень, технічних специфікацій на системи та обладнання, що важливі для безпеки ПК-1 НБК;
 • видачі окремих дозволів на виконання певних видів робіт;
 • виконання державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки та погодження програм випробувань систем та обладнання, що важливі для безпеки;
 • безпосередньої участі представників Держатомрегулювання та ДНТЦ ЯРБ у випробуваннях певних систем та обладнання, що важливі для безпеки.


Після завершення будівництва конфайнмента Державною архітектурно-будівельною інспекцією України видано Сертифікат відповідності закінченого будівництвом об’єкта «ПК-1 НБК» проектній документації (серія IV № 63193242320 від 20.11.2019), який підтверджує готовність ПК-1 НБК до експлуатації.


Проєктний термін експлуатації конфайнмента – 100 років.


24.07.2020 Держатомрегулюванням видано окремий дозвіл на проведення дослідно-промислової експлуатації (ДПЕ) ПК-1 НБК. За результатами ДПЕ ДСП ЧАЕС надало «Звіт про проведення дослідно-промислової експлуатації першого пускового комплексу нового безпечного конфайнмента» (далі - Звіт про ДПЕ ПК-1 НБК).


У 2016 році Держатомрегулюванням було проведене засідання Колегії, на якому були розглянуті підходи до ліцензування діяльності з експлуатації конфайнмента, включаючи об’єкт «Укриття».


Відповідно до постанови Колегії Держатомрегулювання від 01.12.2016 № 09 ліцензування діяльності з експлуатації конфайнмента, включаючи об’єкт «Укриття» здійснюється як ліцензування окремого виду діяльності: переробка, зберігання радіоактивних відходів, що існують та утворюються під час перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему в рамках експлуатації конфайнмента, включаючи об’єкт «Укриття» (скорочено – комплекс НБК-ОУ).


31.05.2021 Держатомрегулюванням отримана заява ДСП «Чорнобильська АЕС» з комплектом документів на отримання ліцензії на право провадження діяльності з переробки, зберігання радіоактивних відходів відповідно до законодавства та  вищезазначеної постанови Колегії Держатомрегулювання.


Згідно з процедурами, встановленими законодавством, Держатомрегулюванням упродовж червня-липня 2021 року виконані:

 • державна експертиза ядерної та радіаційної безпеки комплекту документів, основним з яких був «Звіт з аналізу безпеки експлуатації комплексу НБК-ОУ» (далі – ЗАБ-НБК-ОУ);
 • інспекційне обстеження для перевірки повноти та достовірності відомостей, що містяться у наданих документах, та спроможності заявника (ДСП «Чорнобильська АЕС») виконувати заявлений вид діяльності.


Державна експертиза ядерної та радіаційної безпеки (далі – ЯРБ) ЗАБ-НБК-ОУ, проведена із залученням ДНТЦ ЯРБ, засвідчила наступне:

 • у ЗАБ-НБК-ОУ загалом обґрунтована відповідність комплексу НБК-ОУ вимогам ЯРБ за призначенням, функціями, проєктними рішеннями, процедурами експлуатації комплексу НБК-ОУ та заходами забезпечення радіаційної безпеки і запобігання аварійним ситуаціям та аваріям, мінімізації їх наслідків.  В той же час ЗАБ-НБК-ОУ потребує актуалізації за окремими питаннями, зазначеними у пунктах 2.1, 2.5, 2.7, 2.13, 3.2, 3.3, 4.2, 4.3, 4.4 висновку державної експертизи ЯРБ; 
 • у Звіті про ДПЕ ПК-1 НБК в обсязі виконаних перевірок підтверджено працездатність споруд, систем та обладнання НБК, а також виконання спорудами та системами встановлених проєктних функцій відповідно до вимог ЯРБ. В той же час окремі перевірки, передбачені програмою ДПЕ, та зазначені пунктах 2.1, 2.7, 2.11, 3.2 висновку державної експертизи ЯРБ ЗАБ-НБК-ОУ, мають бути виконані/завершені у встановлені Держатомрегулюванням терміни.


В період з 05.07.2021 по 09.07.2021 комісією Держатомрегулювання проведено інспекційне обстеження для перевірки повноти та достовірності інформації, що міститься у наданих документах, та визначення спроможності заявника (ДСП «Чорнобильська АЕС») виконувати заявлений вид діяльності, за результатами якого складений Акт від 14.07.2021 № АІО-114/24-10.


За результатами проведеного інспекційного обстеження комісією Держатомрегулювання підтверджено:

 • повноту та достовірність інформації, що наведена ДСП «Чорнобильська АЕС» у комплекті документів, що додані до заяви;
 • спроможність ДСП «Чорнобильська АЕС» здійснювати експлуатацію комплексу НБК-ОУ.


Під час засідання були представлені пропозиції та рекомендації Громадської ради при Держатомрегулювання.


Враховуючи зазначене та обговорення пропозицій та рекомендацій, у тому числі  Громадської ради при Держатомрегулювання, Колегія Держатомрегулювання КОНСТАТУЄ:

1. Результати державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки ЗАБ-НБК-ОУ загалом засвідчили відповідність комплексу НБК-ОУ вимогам ЯРБ за призначенням, функціями, проєктними рішеннями, процедурами експлуатації комплексу НБК-ОУ та заходами забезпечення радіаційної безпеки і запобігання аварійним ситуаціям та аваріям, мінімізації їх наслідків. Окремі питання потребують актуалізації відповідно до рекомендацій висновку державної експертизи ЯРБ.

2. Результати інспекційного обстеження підтвердили готовність ДСП «Чорнобильська АЕС» до експлуатації комплексу НБК-ОУ та спроможність дотримання вимог ядерної та радіаційної безпеки під час провадження цієї діяльності.

3. Окремі недоліки, виявлені під час державної експертизи ЯРБ ЗАБ-НБК-ОУ та інспекційного обстеження ДСП «Чорнобильська АЕС», можуть бути усунені у встановлені Держатомрегулюванням терміни та не впливають на можливість безпечної експлуатації цього комплексу.

4. Коментарі Громадської Ради при Держатомрегулювання, надані листом від 27.07.2021 № ГР2123-04, Держатомрегулюванню взяти до уваги під час розгляду заяви та доданих документів ДСП «Чорнобильська АЕС» на видачу ліцензії на провадження діяльності з переробки, зберігання радіоактивних відходів, що існують та утворюються під час перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему (експлуатацію комплексу конфайнмента та об’єкта «Укриття»).


Підсумовуючи вищенаведене, Колегія Держатомрегулювання ПОСТАНОВЛЯЄ:

 • Схвалити «Висновок державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки документа ДСП «Чорнобильська АЕС» «Звіт з аналізу безпеки експлуатації комплексу НБК-ОУ».
 • Доручити Управлінню безпеки поводження з РАВ завершити розгляд заяви та доданих документів ДСП «Чорнобильська АЕС» на видачу ліцензії на провадження діяльності з переробки, зберігання радіоактивних відходів, що існують та утворюються під час перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему (експлуатацію комплексу конфайнмента та об’єкта «Укриття») та із врахуванням результатів обговорення на засіданні Колегії підготувати пропозиції для розгляду на засіданні Ліцензійної комісії Держатомрегулювання у двотижневий термін.
 • Зобов’язати ДСП «Чорнобильська АЕС» у встановлені Держатомрегулюванням терміни:

- виконати/завершити окремі, передбачені програмою дослідно-промислової експлуатації ПК-1 НБК перевірки та аналізи, зазначені у пунктах 2.1, 2.7, 2.11, 3.2 висновку державної експертизи ЯРБ документа «Звіт з аналізу безпеки експлуатації комплексу НБК-ОУ»;

- доопрацювати/актуалізувати «Звіт з аналізу безпеки експлуатації комплексу НБК-ОУ», з урахуванням всіх результатів дослідно-промислової експлуатації ПК-1 НБК і зауважень, зазначених у пунктах 2.1, 2.5, 2.7, 2.13, 3.2, 3.3, 4.2, 4.3, 4.4 висновку державної експертизи ЯРБ документа «Звіт з аналізу безпеки експлуатації комплексу НБК-ОУ»;

- виконати рекомендації, передбачені у Акті інспекційного обстеження № АІО-114/24-10 від 14.07.2021.


Голова Колегії                                                                                  Григорій ПЛАЧКОВ

 

Секретар Колегії                                                                              Тетяна КНЯЖНИЦЬКА 

 [1] «Стратегія перетворення об’єкта «Укриття», ухвалена рішенням Міжвідомчої комісії з комплексного вирішення проблем Чорнобильської АЕС, протокол № 2 від 12.03.2001.


 [2] «Норми радіаційної безпеки України. Доповнення: «Радіаційний захист від джерел потенційного опромінення (НРБУ-97/Д-2000)», затверджено постановою Держсаннагляду від 12.07.2000 за № 116. 


 [3] Закон України «Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему»

 


   Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux