Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Постанова Колегії Держатомрегулювання № 03 від 22 квітня 2021 року
Опубліковано 23 квітня 2021 року о 10:00

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

 

П О С Т А Н О В А  К О Л Е Г І Ї

 

22 квітня 2021 р.                                    м. Київ                                          № 03Про результати державної експертизи ядерної та

радіаційної безпеки остаточного звіту з аналізу безпеки

сховища відпрацьованого ядерного палива 

(СВЯП-2) Чорнобильської АЕС


Сховище відпрацьованого ядерного палива «сухого» типу (далі – СВЯП-2) призначене для прийому, підготовки до зберігання і безпосередньо довгострокового зберігання (протягом 100 років) усього відпрацьованого ядерного палива (далі – ВЯП) накопиченого протягом експлуатації Чорнобильської АЕС.

СВЯП-2 споруджується у відповідності до «Угоди про грант (Проєкт ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським банком реконструкції та розвитку (далі – ЄБРР) як Розпорядником коштів Гранту з Рахунку ядерної безпеки Урядом України та Чорнобильською атомною електростанцією», ратифікованої Законом України від 18.03.1997 року № 147/97-ВР. Проєкт фінансується з фонду ЄБРР «Рахунок ядерної безпеки», утвореного країнами-донорами.

Відповідно до проєкту, затвердженого наказом ДСП «Чорнобильська АЕС» від 07.12.2012 № 946, СВЯП-2 технологічно складається з 2-х частин:

1. Установка з підготовки відпрацьованого палива до зберігання (УПВПЗ) Функцією УПВПЗ є підготовка до зберігання і упакування відпрацьованих тепловидільних збірок (далі – ВТВЗ), які зараз зберігаються у сховищі відпрацьованого ядерного палива «мокрого» типу (далі – СВЯП-1).

Продуктивність: обробка ~ 2500 ВТВЗ на рік.

2. Зона зберігання відпрацьованого палива (ЗЗВП) 

У ЗЗВП здійснюються наступні операції:

 • транспортування двохстінних сухих екранованих пеналів (далі – ДСЕП), заповнених ВЯП за допомогою системи маніпулювання і транспортування пеналів;
 • завантаження пеналів в горизонтальні бетонні модулі зберігання (далі – БМЗ) з проєктним ресурсом 100 років;
 • зберігання ДСЕП з ядерним паливом протягом 100 років.

Діяльність з будівництва та введення в експлуатацію СВЯП-2 здійснювалась ДСП «Чорнобильська АЕС» у відповідності до умов Ліцензії № ЕО 001002 на право провадження діяльності з будівництва та введення в експлуатацію ядерної установки (сховище відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2)), що була видана Держатомрегулюванням 20.02.2013.

Регулювання безпеки будівництва та введення в експлуатацію цього сховища здійснювалось Держатомрегулюванням шляхом:

 • виконання державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки та погодження технічних специфікацій на системи та обладнання, що важливі для безпеки;
 • виконання державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки та погодження програм випробувань систем та обладнання, що важливі для безпеки;
 • безпосередньої участі представників Держатомрегулювання у випробуваннях систем та обладнання, що важливі для безпеки, атестації зварювання, реєстрації обладнання та трубопроводів, їх технічному опосвідченні;
 • виконання державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки та погодження експлуатаційно-технічної документації СВЯП-2 (технологічні регламенти, інструкції з експлуатації тощо), технічних рішень щодо модифікації проєкту СВЯП-2;
 • аналізу щомісячних звітів про виконання умов ліцензії № ЕО 001002 та щоденних довідок «Показники роботи ДСП «Чорнобильська АЕС».

У період з 01.08.2017 по 29.08.2019 ДСП «Чорнобильська АЕС» виконані «холодні» випробування у відповідності до погодженої Держатомрегулюванням «Програми комплексних випробувань СВЯП-2 з імітаторами ТВЗ».

20.12.2019 – підписаний Акт готовності об'єкту до експлуатації, на підставі якого 10.01.2020 Державною архітектурно-будівельною інспекцією виданий ДСП «Чорнобильська АЕС» Сертифікат серії ІУ № 16320010342 про відповідність закінченого будівництвом об'єкта (СВЯП-2) проєктній документації та підтвердження його готовності до експлуатації.

У період з 10.09.2020 по 17.12.2020 ДСП «Чорнобильська АЕС», відповідно до умов окремого дозволу № ЕО 001002/1/15 від 25.08.2020, виданого Держатомрегулюванням, виконані так звані «гарячі» випробування, а саме роботи та операції із:

 • вивантаження ВЯП зі СВЯП-1;
 • підготовка, завантаження, транспортування зі СВЯП-1 до СВЯП - 2, розвантаження на СВЯП-2 ядерного палива;
 • виконання робіт та операцій під час здійснення введення в експлуатацію СВЯП - 2.

Відповідно до Програми введення в експлуатацію СВЯП-2, були завантажені та встановлені на зберігання два ДСЕП.

16.02.2021 Держатомрегулюванням отримана заява ДСП «Чорнобильська АЕС» від 15.02.2021 на видачу ліцензії на право провадження діяльності на етапі життєвого циклу «Експлуатація ядерної установки (СВЯП-2)» з комплектом документів з обґрунтування спроможності провадження заявленого виду діяльності.

Відповідно до процедури, встановленої законодавством, Держатомрегулюванням протягом лютого-квітня 2021 року виконані:

державна експертиза ядерної та радіаційної безпеки комплекту документів з обґрунтування спроможності провадження заявленого виду діяльності, основним з яких був остаточний звіт з аналізу безпеки СВЯП-2 (далі – ОЗАБ СВЯП-2);

інспекційне обстеження з метою визначення спроможності та готовності Заявника (ДСП «Чорнобильська АЕС») виконувати заявлений вид діяльності.


Державна експертиза ядерної та радіаційної безпеки ОЗАБ СВЯП-2, проведена із залученням ДНТЦ ЯРБ, засвідчила наступне:

 • ОЗАБ СВЯП-2 розроблений у відповідності до вимог Основних положень забезпечення безпеки проміжних сховищ відпрацьованого ядерного палива сухого типу, затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 29.12.2004 № 198, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 січня 2005 р. за № 49/10329 (НП 306.2.105-2004), за структурою, змістом та обсягом наведеної інформації враховує рекомендації щодо структури та змісту звіту з аналізу безпеки сховищ відпрацьованого ядерного палива, затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 20.02.2003 № 33 (РД 306.8.02/2.067-2003);
 • в ОЗАБ СВЯП-2 обґрунтована відповідність цієї установки вимогам ядерної та радіаційної безпеки у частині: призначення, функцій, проєктних основ, проєктних рішень, установлених меж та умов безпечної експлуатації, процедур експлуатації, заходів із запобігання аваріям та мінімізації їх наслідків;
 • згідно з результатами, отриманими на етапі введення в експлуатацію, готовність СВЯП-2 до експлуатації забезпечується з урахуванням реалізації визначених заходів з усунення окремих недоліків, виявлених під час «гарячих» випробувань. Відповідно до інформації, наведеної в ОЗАБ СВЯП-2, завезення ВТВЗ на СВЯП-2 передбачається після реалізації усіх заходів з усунення окремих недоліків і підтвердження повної готовності СВЯП-2 до експлуатації.

У період з 22.03.2021 по 02.04.2021 комісією Держатомрегулювання проведено інспекційне обстеження щодо визначення спроможності та готовності заявника (ДСП «Чорнобильська АЕС») виконувати заявлений вид діяльності, за результатами якого складений Акт від 09.04.2021 № АІО-36/15-19.

За результатами проведеного інспекційного обстеження комісією Держатомрегулювання підтверджено:

 • повноту та достовірність інформації, що наведена ДСП «Чорнобильська АЕС» у комплекті документів з обґрунтування, що додані до заяви;
 • наявність організаційно-розпорядчої та експлуатаційної документації, необхідної для безпечної експлуатації СВЯП-2;
 • працездатність систем (елементів), задіяних у технологічному процесі поводження з ВЯП на СВЯП-2;
 • готовність персоналу до безпечної експлуатації СВЯП-2;
 • працездатність системи радіаційного контролю СВЯП-2, яка забезпечує вимірювання значень контрольованих параметрів, що характеризують радіаційний стан СВЯП-2 і навколишнього середовища в проєктному обсязі при всіх режимах роботи СВЯП-2, включаючи порушення нормальної експлуатації, проєктні і запроєктні аварії;
 • наявність системи дозиметричного контролю СВЯП-2, у т.ч. індивідуального дозиметричного контролю, яка дозволяє забезпечувати радіаційний захист персоналу відповідно до основних принципів радіаційного захисту: виправданості, неперевищення та оптимізації;
 • спроможність до реагування та дій за призначенням системи аварійної готовності ДСП «Чорнобильська АЕС», яка створена та діє відповідно до Кодексу цивільного захисту України, інших нормативних актів.

Враховуючи зазначене, Колегія Держатомрегулювання КОНСТАТУЄ:

Результати державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки ОЗАБ   СВЯП-2 засвідчили відповідність цієї установки вимогам ядерної та радіаційної безпеки у частині: призначення, функцій, проєктних основ, проєктних рішень, установлених меж та умов безпечної експлуатації, процедур експлуатації СВЯП-2, заходів із запобігання аваріям та мінімізації їх наслідків.

Результати інспекційного обстеження підтвердили готовність ДСП «Чорнобильська АЕС» до експлуатації СВЯП-2 та спроможність дотримання вимог ядерної та радіаційної безпеки під час провадження цієї діяльності.

Окремі недоліки, виявлені під час державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки ОЗАБ СВЯП-2 та інспекційного обстеження ДСП «Чорнобильська АЕС», можуть бути оперативно усунені експлуатуючою організацією, а тому не впливають на можливість безпечної експлуатації СВЯП-2.

Підсумовуючи вищенаведене, Колегія Держатомрегулювання ПОСТАНОВЛЯЄ:

Схвалити «Висновок державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки документа ДСП «Чорнобильська АЕС» «Сухое хранилище отработавшего ядерного топлива (ХОЯТ-2). Окончательный отчет по анализу безопасности» HI-2210110, ред.1».

Доручити Департаменту з питань безпеки ядерних установок організацію видачі ДСП «Чорнобильська АЕС» ліцензії Держатомрегулювання на право провадження діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки – сховища відпрацьованого ядерного палива «сухого» типу (СВЯП-2).

Зобов’язати ДСП «Чорнобильська АЕС» у погоджені з Держатомрегулюванням терміни виконати:

 • заходи, зазначені у пп. 1.4 та 7.3 «Висновку державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки документа ДСП «Чорнобильська АЕС» «Сухое хранилище отработавшего ядерного топлива (ХОЯТ-2). Окончательный отчет по анализу безопасности» HI-2210110, ред.1».
 • рекомендації, зазначені в Акті інспекційного обстеження від 09.04.2021 № АІО-36/15-19.

 

Голова Колегії                                                                                   Григорій ПЛАЧКОВ

 

Секретар Колегії                                                                               Тетяна КНЯЖНИЦЬКА


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux