Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Антикорупційна програма Державної інспекції ядерного регулювання України на 2018 рік
Опубліковано 13 липня 2018 року о 23:20

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                      наказ Державної інспекції

                                                                                                ядерного регулювання України

                                                                                                 «____»___________ 2018 року №

 

 

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА


Державної інспекції ядерного регулювання України на 2018 рік

 

 

1. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції, заходи з її реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми

 

Антикорупційна програма Державної інспекції ядерного регулювання України (далі Держатомрегулювання) розроблена, на виконання статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) з дотриманням вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного  агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року  № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року  №1718/29848, Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 року № 1379, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року за № 87/31539 (далі- Порядок), та з урахуванням Методичних рекомендацій щодо розробки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31 (далі-Методичні рекомендації).

Відповідно до Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2014 року № 363, Державна інспекція ядерного регулювання України є центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері безпеки використання ядерної енергії.

Основними завданнями Держатомрегулювання є:

1)    формування та реалізація державної політики у сфері безпеки використання ядерної енергії;

2)    здійснення державного регулювання безпеки використання ядерної енергії;

3)    здійснення повноважень компетентного органу з фізичного захисту ядерного матеріалу та ядерних установок відповідно до Конвенції про фізичний захист ядерного матеріалу та ядерних установок; з питань безпечного перевезення радіоактивних матеріалів відповідно до правил ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів; з питань аварійного оповіщення та інформування згідно з Конвенцією про оперативне оповіщення про ядерні аварії.

 

Державне регулювання безпеки використання ядерної енергії спрямоване на забезпечення безпеки людини, навколишнього природного середовища, ядерних установок та джерел іонізуючого випромінювання, фізичний захист об’єктів використання ядерної енергії.

Найвищим пріоритетом діяльності Держатомрегулювання є гарантування безпеки людини та навколишнього середовища від шкідливого впливу іонізуючого випромінювання (радіації) при здійсненні будь-якої діяльності, пов’язаної з додатковим, до природного, іонізуючим опроміненням, включаючи діяльність на всіх етапах життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів, поводження з радіоактивними відходами, перевезення радіоактивних матеріалів, виробництво і використання джерел іонізуючого випромінювання, а також надійної захищеності ядерних установок, ядерних матеріалів джерел іонізуючого випромінювання від несанкціонованого доступу та впливу.

Одним із основних напрямів у сфері запобігання та протидії корупції є виявлення корупційних ризиків, які можуть виникнути в діяльності Держатомрегулювання, а також усунення умов та причин їх виникнення.

Метою прийняття антикорупційної програми є подальше впровадження механізмів ефективної системи запобігання корупції в Держатомрегулювання, що передбачає впровадження прозорості, доброчесності, зниження корупційних ризиків в діяльності, підвищення рівня довіри громадян.

Держатомрегулювання на постійній основі здійснює заходи, спрямовані на запобігання та протидію корупції відповідно до вимог чинного законодавства:

-        проведення серед посадових осіб організаційної та роз’яснювальної роботи щодо вимог антикорупційного законодавства України;

-        вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його врегулювання, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності посадових і службових осіб Держатомрегулювання, на підприємствах що належать до його сфери управління;

-        здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі шляхом опрацювання уповноваженим підрозділом проектів нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів Держатомрегулювання щодо наявності корупційних ризиків та відповідності законодавству;

-        здійснення контролю за дотриманням посадовими особами Держатомрегулювання під час виконання посадових обов’язків загально етичних норм поведінки, ввічливості у стосунках з громадянами, керівниками, колегами та підлеглими;

-        проведення службових розслідувань та вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, повідомлення про такі випадки спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції;

-        виявлення ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань  Держатомрегулювання та здійснення оцінки щодо наявності корупційної складової;

-        забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, або про факти підбурення їх до вчинення корупційних правопорушень;

-        забезпечення доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості та неупередженості при публічному висвітлюванні на власному офіційному веб-сайті суспільно важливої інформації з діяльності Держатомрегулювання;

-        забезпечення доступу громадськості до обговорення проектів нормативно-правових актів Держатомрегулювання;

-        забезпечення контролю своєчасного подання посадовими особами Держатомрегулювання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

-        здійснює інші заходи, визначені вимогами чинного законодавства України.

Державна інспекція ядерного регулювання України несе відповідні зміни до антикорупційної програми після прийняття Закону  України «Про засади державної антикорупційної політики в України (Антикорупційна стратегія) на 2018-2020 роки» в місячний термін після його прийняття.

2. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Держатомрегулювання, причини, що їх породжують та умови, що їм сприяють 

 

Оцінку корупційних ризиків на 2018 рік здійснено Комісією з оцінки корупційних ризиків у Держатомрегулювання (наказ Держатомрегулювання від 01 лютого 2017 року № 29, та наказ Держатомрегулювання від 11.05.2018 року № 196) відповідно до вимог Методології та Методичних рекомендацій.

За результатами проведеної оцінки корупційних ризиків у діяльності Держатомрегулювання затверджено звіт, який містить опис ідентифікованих ризиків у діяльності Держатомрегулювання, чинники корупційних ризиків, можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, оцінку корупційних ризиків та заходи щодо їх усунення.

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків наведено в Додатку до Антикорупційної програми.

 

Відповідно до напрямів діяльності Держатомрегулювання визначені наступні корупційні ризики:


Управлінська діяльність, організаційна структура, розподіл повноважень і обов’язків:

-         забезпечення виконання вимог законодавства щодо складання кошторисів бюджетних установ, недопущення прийняття в кошторисі Держатомрегулювання та змінах до нього сум, не підтверджених розрахунками та економічними обґрунтуваннями.

 

Система внутрішнього контролю, бюджетна діяльність та управління фінансами:

- проведення фінансового аналізу використання бюджетних коштів, виділених Держатомрегулювання відповідно до передбачених в кошторисі бюджетних асигнувань ;

-  ймовірність зловживань під час використання матеріальних ресурсів;

- відсутність чіткого переліку мінімально необхідних документів створює можливості складання позитивних (негативних) аудиторських висновків без обов’язкової задокументованої доказової бази в залежності від особистої зацікавленості аудитора. Така ситуація може породжувати корупційні правопорушення чи правопорушення пов’язані з корупцією в ході проведення внутрішніх аудитів.

 

Управління та підвищення рівня професійної компетенції персоналу апарату Держатомрегулювання:

- втручання у діяльність конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень, не повідомлення членом конкурсної комісії про наявний конфлікт інтересів може призвести до вжиття ним заходів щодо переконання інших членів приймати те чи інше рішення;

- сприяння особі щодо просування по службі, отримання коштів, на які не настало право (надбавки за стаж державної служби, ранги, невірне надання відпусток тощо) та з інших питань, що стосуються проходження державної служби з метою одержання неправомірної вигоди, яка може призвести до порушення чинного законодавства, розголошення конфіденційної інформації.

 

Управління матеріальними ресурсами, проведення процедур публічних закупівель:

-  ймовірність зловживань під час використання матеріальних ресурсів;

прийняття рішень, вчинення дій або бездіяльність, що спрямовані на порушення Закону України «Про публічні закупівлі»;


Надання адміністративних послуг:

        - розгляд заяви про отримання (переоформлення, внесення змін тощо) ліцензії та поданих разом з нею документів, що підтверджують спроможність заявника дотримуватися умов і правил провадження заявленого виду діяльності, а також підтверджують відповідність фінансових, матеріальних, інших ресурсів, організаційної структури та персоналу заявника, вимогам, встановленим нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки, в обсязі, необхідному для її забезпечення;

        - підготовка експертного висновку для винесення питання для розгляду на Ліцензійній комісії і прийняття рішення щодо видачі (переоформлення, внесення змін, відмови у видачі) ліцензії;

        - процедура видачі (переоформлення, внесення змін тощо) ліцензій регулюється нормативно-правовими актами, що не відповідає сучасним вимогам у сфері ліцензування;

        - вимога надати необґрунтовано значний за обсягом перелік документів та інформації;

        - вчинення корупційного правопорушення під час здійснення державного нагляду;

 

Здійснення державного нагляду за додержанням вимог державного нагляду ядерної та радіаційної безпеки при використанні ядерної енергії:

 

         - під час розгляду документів, що надаються суб`єктами у сфері використання ядерної енергії та потребують погодження Держатомрегулювання існують ризики їх погодження, або повернення без погодження без відповідних обґрунтувань, або необґрунтоване затягування прийняття рішення;

         -  під час проведення інспекційних перевірок та інспекційних обстежень присутні ризики необґрунтованого виставлення вимог та реєстрації неіснуючих порушень, або навпаки, при існуванні порушень не відображення їх в результатах інспекцій;

        - ризик видачі необґрунтованого розпорядження, припису;

        -  ризик застосування санкцій, без існування відповідних обґрунтувань.

 

3. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування.

 

Забезпечувати організацію і проведення підвищення кваліфікації для посадових осіб Держатомрегулювання з питань запобігання, виявлення та протидії корупції.    Уповноваженому підрозділу проводити роз’яснювальну роботу щодо вимог антикорупційного законодавства, та доброчесного повідомлення про факти корупції. Оприлюднювати інформацію про вжиті заходи щодо запобігання і протидію корупції на власному веб-сайті Держатомрегулювання.

              Забезпечувати якісний добір кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору та проведення спеціальної перевірки осіб, які претендують на зайняття посад пов’язаних з виконанням функцій держави.

На 2018 рік планується провести навчання для співробітників Держатомрегулювання:

 

з/п

Тематика навчання

Особа відповідальна за виконання заходу

Строк виконання заходів

1.

Дотримання вимог фінансового контролю

Завідувач Сектору з питань запобігання та протидії корупції, внутрішнього аудиту -  Ташлай Оксана Василівна

січень-грудень 2018 року

2.

Про встановлені обмеження та обов’язки посадових осіб, передбачені антикорупційним законодавством. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності

Завідувач Сектору з питань запобігання та протидії корупції, внутрішнього аудиту -  Ташлай Оксана Василівна

вересень 2018 року

3.

Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

Завідувач Сектору з питань запобігання та протидії корупції, внутрішнього аудиту -  Ташлай Оксана Василівна

листопад 2018 року

4.

Організація роботи із запобігання корупції

Завідувач Сектору з питань запобігання та протидії корупції, внутрішнього аудиту -  Ташлай Оксана Василівна

грудень 2018 року

 

 4. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду програм

           Реалізація заходів Антикорупційної програми здійснюватиметься шляхом затвердження Головою Держатомрегулювання цієї програми, на підставі якої розробляється комплекс організаційно-управлінських і практичних заходів, виданням відомчих організаційно-розпорядчих документів.

          Структурні підрозділи Держатомрегулювання забезпечуватимуть виконання Антикорупційної програми. За результатами моніторингу ефективності запланованих заходів  до Антикорупційної програми можуть вноситись відповідні зміни.

           Антикорупційна програма може переглядатись у разі виявлення нових корупційних ризиків, внесення змін до законодавства, а також за результатами проведеної оцінки її виконання.

           Моніторинг та оцінка виконання антикорупційної програми покладається на Сектор з питань запобігання та протидії корупції, внутрішнього аудиту.

           Комісії з оцінки корупційних ризиків щоквартально проводити засідання  для моніторингу виконання заходів визначених у антикорупційній програмі.

           Оцінка результатів здійснення заходів, передбачених антикорупційною програмою проводитиметься з урахуванням критеріїв:

-         своєчасне виконання заходу;

-         повнота виконання;

-         ефективність здійснення.

  За результатами виконання заходів передбачених антикорупційною програмою Сектор з питань запобігання та протидії корупції, внутрішнього аудиту готує звітну інформацію, та у разі необхідності готує проект змін до антикорупційної програми.

 

         5. Інші, спрямовані на запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням заходи

        Налагодження взаємодії з Національним агентством з питань запобігання корупції та з Національним антикорупційним бюро.

        Інформування правоохоронних органів про виявлені правопорушення або ознаки корупційних діянь у Держатомрегулювання, виявлених в результаті перевірок, службових розслідувань.

         Забезпечення проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком.

         Проведення методичного семінару - навчання для співробітників  Держатомрегулювання щодо заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік. Проведення консультацій щодо заповнення електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування для претендентів на зайняття вакантних посад державних службовців в Держатомрегулювання.

          Проведення навчання щодо норм антикорупційного законодавства для новопризначених співробітників Держатомрегулювання.

 Участь завідувача Сектору з питань запобігання та протидії корупції, внутрішнього аудиту у перевірках діяльності інспекцій з ядерної безпеки на АЕС у 2018 році відповідно до Плану-графіку проведення перевірок.

          Участь завідувача Сектору з питань запобігання та протидії корупції, внутрішнього аудиту в засіданнях Колегії Держатомрегулювання,  засіданнях Ліцензійної комісії, конкурсної комісії для відбору кандидатів на зайняття вакантних посад державних службовців, кваліфікаційної комісії, тендерного комітету.

           Підготовка звітних матеріалів  до засідання Колегії Держатомрегулювання щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства у Державній інспекції ядерного регулювання України у 2018 році.

 

 

Завідувач Сектору з питань запобігання

та протидії корупції, внутрішнього аудиту                                                                        О.В.Ташлай

 

 

 

Додаток №1.

 

Робочий план оцінки корупційних ризиків у діяльності Державної інспекції ядерного регулювання України

 

№ з/п

Назва об’єкту оцінки корупційних ризиків

Джерело інформації для проведення оцінки корупційних ризиків

Методи та способи оцінки корупційних ризиків

Структурні підрозділи, відповідальні за проведення оцінки корупційних ризиків

Строк проведення оцінки корупційних ризиків

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Управлінська діяльність, організаційна структура, розподіл повноважень і обов’язків

Положення про Держатомрегулювання, штатний роспис та організаційна структура Держатомрегулювання,

Положення про структурні підрозділи Держатомрегулювання,

посадові інструкції

Аналіз відповідних документів, узагальнення результатів проведеного

Управління правового забезпечення,

Сектор інформаційно-аналітичного забезпечення та зв’язків з громадськістю,

Управління економіки, фінансів та обліку

20.05.2018

 

2

Система внутрішнього контролю, бюджетна діяльність та управління фінансами

Положення про

Управління економіки, фінансів та обліку, Сектор з питань запобігання та протидії корупції, внутрішнього аудиту

посадові інструкції працівників УЕФО та спеціаліста з питань внутрішнього аудиту

 

Управління економіки, фінансів та обліку, Сектор з питань запобігання та протидії корупції, внутрішнього аудиту

 

20.05.2018

 

3

Управління та  підвищення рівня професійної компетенції персоналу апарату Держатомрегулювання

Положення про

Відділ роботи з персоналом (самостійний) посадові інструкції працівників та анкетування оцінки рівня задоволеності зовнішнім навчанням працівників Держатомрегулювання

 

Відділ роботи з персоналом (самостійний)

 

 

4

Управління матеріальними ресурсами, проведення процедур публічних закупівель

 

 

Управління економіки, фінансів та обліку,

Сектор адміністративно-господарського забезпечення

та мобілізаційної роботи (самостійний)

20.05.2018

 

5

 

 

Надання адміністративних послуг

Нормативні та організаційно-розпорядчі документи, що регламентують порядок та обсяги  наданням адміністративних послуг в сфері безпеки використання ядерної енергії

Аналіз своєчасності і повноти виконання плану дозвільної діяльності,

вивчення  своєчасності  надання та опрацювання наданих заявниками ліцензійної документації, аналіз скарг та звернень громадян

Департамент з питань безпеки ядерних установок, територіальні органи,

(сектор координації взаємодії з територіальними органами Відділу документального забезпечення, контролю та взаємодії

з територіальними органами),

Управління радіаційної безпеки,

Управління безпеки поводження з РАВ, Управління з питань ядерної захищеності та гарантій

20.05.2018

 

6

Здійснення державного нагляду за додержанням вимог держаного нагляду ядерної та радіаційної безпеки при використання ядерної енергії

Нормативні та організаційно-розпорядчі документи, що встановлюють порядок (умови та форми і процедури) здійснення державного нагляду за додержанням вимог держаного нагляду ядерної та радіаційної безпеки при використання ядерної енергії

Аналіз своєчасності і повноти виконання плану наглядової діяльності.

Аналіз організаційної та звітної документації за результатами проведення контрольних заходів,

аналіз застосування примусових заходів

Департамент з питань безпеки ядерних установок, територіальні органи,

(сектор координації взаємодії з територіальними органами Відділу документального забезпечення, контролю та взаємодії

з територіальними органами),

Управління радіаційної безпеки,

Управління безпеки поводження з РАВ, Управління з питань ядерної захищеності та гарантій

20.05.2018

 

 

 


 

 

 

 

Додаток №2.

 

Визначення корупційних ризиків за результатами їх ідентифікації

у Держатомрегулювання

 

Проаналізовані функції, завдання органу влади

Ідентифікований корупційний ризик

Існуючі заходи контролю

Опис корупційного ризику

 1. Управлінська діяльність, організаційна структура, розподіл повноважень і обов’язків

Правильна та своєчасна організація роботи, пов’язаної із складанням проекту кошторису.

 

 

Забезпечення виконання вимог законодавства щодо складання кошторисів бюджетних установ.

 

Забезпечення публічності та прозорості при плануванні та формуванні бюджетних запитів. Проведення інструктування працівників щодо додержання порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторису. Вивчення та аналіз розпису та включення статей витрат до розрахунків потреби в коштах при формування показників Державного бюджету на відповідний рік.

Не допущення прийняття в кошторисі Держатомрегулювання та змінах до нього сум, не підтверджених розрахунками та економічними обґрунтуваннями.

 

 1. Система внутрішнього контролю, бюджетна діяльність та управління фінансами

Забезпечення ефективної системи бухгалтерського обліку та контролю за здійсненням видатків відповідно до вимог законодавства.

Порушення організації планово-фінансової роботи, не своєчасний контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, не належна організація та вдосконалення бухгалтерського обліку, що може призвести до службових зловживань та отримання неправомірної вигоди.

Своєчасний контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, організація та вдосконалення бухгалтерського обліку. Дотримання вимог Положення про організацію бухгалтерського обліку Державної інспекції ядерного регулювання України.

Нехтування або навмисне порушення регламентуючих нормативних актів, порядку бухгалтерського обліку створюють умови та причини (підґрунтя) для корупційних проявів.

Проведення фінансового аналізу використання бюджетних коштів, виділених Держатомрегулювання відповідно до передбачених в кошторисі бюджетних асигнувань.

Неналежний контроль за використанням державних коштів.

 

З метою ефективного використання державних коштів здійснювати постійний контроль за цільовим та ефективним використанням державних коштів, передбачених для виконання програм.

Неналежний контроль під час використання державних коштів, передбачених для виконання державних програм, що може призвести до службових зловживань та отримання неправомірної вигоди.

 

Здійснення внутрішніх аудитів в апараті Держатомрегулювання, його територіальних органах та підприємствах, що належать до сфери його управління, надання Голові Держатомрегулювання аудиторських звітыв і рекомендацій для прийняття ним відповідних управлінських рішень.

Відсутність в чинному законодавстві чітко визначеного переліку обов’язкових документів та вимог до них, на основі яких повинний базуватись аудиторський висновок та надання рекомендацій створює умови для зловживання з метою отримання неправомірної вигоди.

Проведення керівництвом роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції. Дотримання загальноприйнятих норм поведінки державних службовців. Дотримання принципів об’єктивності та неупередженості в ході організації, проведенні, документуванні внутрішніх аудитів та реалізації їх результатів.

Під проведення внутрішніх аудитів існують ризики їх упередженого проведення, неповного документування, необ’єктивності складених висновків та наданих рекомендацій..

 1. Управління та підвищення рівня професійної компетенції персоналу апарату Держатомрегулювання

Добір кадрів в апарат Держатомрегулювання

Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких їм осіб, неповідомлення членом конкурсної комісії з відбору кандидатів на посаду про конфлікт інтересів.

Законодавством регламентовано процес конкурсного відбору

 

 

 

 

 

Втручання у діяльність конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень, не повідомлення членом конкурсної комісії про наявний конфлікт інтересів може призвести до вжиття ним заходів щодо переконання інших членів приймати те чи інше рішення.

Організація та проведення  роботи, що стосується питань проходження державної служби, а саме: просування по службі, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників, заохочення та  відзначення персоналу державними нагородами та відомчими заохочувальними відзнаками,  присвоєння рангів державних службовців, обчислення стажу державної служби, надання відпусток, оформлення відряджень, надання довідок з місця роботи, завірених копій документів  тощо

Зловживання службовим становищем з метою сприяння працівникам у просуванні по службі, нецільове використання бюджетних коштів та з інших питань, що стосуються проходження державної служби. Безконтрольність з боку керівника служби управління персоналом.

 

 

Питання просування по службі працівників та інші питання, що стосуються проходження державної служби оформлюються документально в порядку, який регламентується відповідними нормативними актами. Кадрові накази, видаються  на підставі подання керівників структурних підрозділів. Накази візуються в установленому порядку, в тому числі структурним підрозділом, відповідальним за протидію корупції.

Сприяння особі щодо просування по службі, отримання коштів, на які не наступило право (надбавки за стаж державної служби, ранги, невірне надання відпусток тощо) та з інших питань, що стосуються проходження державної служби з метою одержання неправомірної вигоди, яка може призвести до порушення чинного законодавства, розголошення персональних даних та конфіденційної інформації.

 1. Управління матеріальними ресурсами, проведення процедур публічних закупівель

Здійснення контролю за використанням матеріальних ресурсів.

Ймовірність зловживань під час використання матеріальних ресурсів.

Забезпечувати постійний контроль за використанням матеріальних ресурсів та державних коштів. Проводити звірки наявних матеріальних ресурсів із зазначеними у відомостях про придбання та списання. Проводити обов’язкову щорічну інвентаризацію та оцінку матеріальних ресурсів; проводити звірку фактичних витрат з нормативними. Дотримання вимог Наказу облікової політики Держатомрегулювання.

Використання матеріальних ресурсів у власних цілях з метою отримання неправомірної вигоди. Відсутність належного контролю за використанням фінансових та матеріальних ресурсів.

 

Здійснення публічних закупівель.

Прийняття рішень, вчинення дій або бездіяльність, що спрямовані на порушення Закону України «Про публічні закупівлі».

Проведення періодичного моніторингу дотримання законодавства під час здійснення публічних закупівель. Забезпечення застосування чітких, однотипних кваліфікаційних критеріїв до учасників процедур закупівель.

Документування кожного етапу закупівель, проведення роз'яснювальної роботи щодо недопустимості прийняття членам тендерного комітету рішень, що створюють непрозору закупівлю

Порушення вимог чинного законодавства при здійсненні закупівель товарів відповідно до

встановленої чинним законодавством процедури, що може призвести до службових

зловживань та отримання неправомірної вигоди

 1. Надання адміністративних послуг

Проведення попереднього розгляду заявлених документів на відповідність встановленому переліку та вимогам щодо форми та змісту документів, що подаються для отримання (переоформлення, внесення змін тощо) ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання

Упереджені дії:

– повернення;

– погодження;

– затримка.

Процес розгляду документів, підготовка пропозицій і зауважень, повернення документів без розгляду (або на доопрацювання), прийняття до уваги на розгляд не є персоніфікованим.

В процесі бере участь декілька осіб підрозділу, керівник або заступник керівника підрозділу, начальник інспекції.

Пропозиції готуються спеціалістами, відповідальними за розгляд, проходять оцінку керівниками структурних підрозділів, та передаються вищому керівництву для прийняття остаточного рішення (підписання відповідного наказу /у разі повернення документів без розгляду/).

Термін попереднього розгляду заявлених документів на отримання (переоформлення, внесення змін тощо) ліцензії встановлений законодавством та контролюється відповідним структурним підрозділом апарату Держатомрегулювання.

Під час розгляду заявлених документів існують ризики їх погодження, повернення без розгляду, надання зауважень і пропозицій без відповідних обґрунтувань, або необґрунтоване затягування прийняття рішення.

Розгляд заяви про отримання (переоформлення, внесення змін, тощо) ліцензії та поданих разом з нею документів, що підтверджують спроможність заявника дотримуватися умов і правил провадження заявленого виду діяльності, а також підтверджують відповідність фінансових, матеріальних, інших ресурсів, організаційної структури та персоналу заявника, вимогам, встановленим нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки, в обсязі, необхідному для її забезпечення

Упереджене ставлення

Структурними підрозділами готується щорічно План дозвільної діяльності.

Розгляд заявлених документів проводиться, як правило, відповідальною в структурному підрозділі особою, проте, до перевірки цих документів можуть також залучатись інші структурні підрозділи.

За необхідності проведення експертизи заявлених документів Експертною групою з питань порядку проведення державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки та державної експертизи фізичного захисту Держатомрегулювання визначається необхідність залучення експертної організації.

Під час розгляду заявлених документів присутні ризики необґрунтованого виставлення вимог до змісту документів, або навпаки, при існуванні зауважень до змісту документів не відображається їх сутність в експертному висновку для представлення справи на Ліцензійну комісію.

Підготовка експертного висновку для винесення питання для розгляду на Ліцензійній комісії і прийняття рішення щодо видачі (переоформлення, внесення змін, відмови у видачі тощо) ліцензії

Упереджене ставлення

Експертний висновок готується за результатами перевірки спроможності заявника дотримуватися умов і правил провадження заявленого виду діяльності.

Ліцензійна комісія, яка складається з представників регіональної інспекції, а також залучених за згодою осіб, розглядає експертний висновок, проект ліцензії, результати експертизи ядерної та радіаційної безпеки та результати інспекційних обстежень або перевірок заявника тощо.

Ризик видачі (переоформлення, внесення змін, відмови у видачі тощо) ліцензії в наслідок необґрунтованого ставлення відповідальної особи.

Видача (переоформлення, внесення змін тощо) ліцензій

Відсутність сучасних нормативно-правових актів, що регулюють ліцензійні умови провадження видів діяльності у сфері використання ядерної енергії.

Перелік документів для отримання ліцензії та інших документів дозвільного характеру потребує перегляду і актуалізації, вимоги та умови до провадження окремих видів діяльності також потребують перегляду відповідно до вимог єдиної державної політики у сфері ліцензування.

Значний обсяг нормативного регулювання (вимоги містяться у різних НПА) ускладнює можливість для заявників (ліцензіатів) зрозуміти повноту та послідовність необхідних дій органів, а також власних кроків.

Окрім того, в умовах обмеженого доступу до інформації посилюється роль органу державної влади як єдиного джерела інформації.

Така виключна роль посадових осіб  створює ризик вимагання ними винагороди навіть за загальну інформацію.

До того ж при великому обсязі документів існує ризик помилок зі сторони заявників (ліцензіатів), що потенційно створює підстави для відмови у видачі дозвільних документів зі сторони посадових осіб.

Надання адміністративних послуг

Несвоєчасне опрацювання наданих заявниками ліцензійної документації

Контроль за своєчасністю виконання, узагальнення результатів проведеного аналізу

Надмірні обтяження: вимога надати необґрунтовано значний за обсягом перелік документів та інформації

Здійснення державного нагляду за додержанням вимог держаного нагляду ядерної та радіаційної безпеки при використання ядерної енергії

Неправомірне застосування нормативно-правових актів, норм та правил ядерної та радіаційної безпеки під час здійснення контрольних заходів

Аналіз організаційної та звітної документації за результатами проведення контрольних заходів, аналіз застосування примусових заходів

Вчинення корупційного правопорушення, втрата репутації державного органу

 1. Здійснення державного нагляду за додержанням вимог держаного нагляду ядерної та радіаційної безпеки при використання ядерної енергії

Проведення аналізу інформації про стан ядерної та радіаційної безпеки об’єктів державного нагляду

Необґрунтовані дії:

– повернення;

– погодження;

– затримка.

Процес розгляду документів, підготовки пропозицій та погодження або повернення документів без погодження (або на доопрацювання) не є персоніфікованим.

В процесі бере участь декілька осіб, або відділів.

Пропозиції готуються державними інспекторами, проходять оцінку керівниками структурних підрозділів та передаються начальнику (заступнику) інспекції для прийняття остаточного рішення.

Термін розгляду документів чітко регламентований внутрішніми процедурами, та контролюється відповідним структурним підрозділом.

Під час розгляду документів, що подаються на розгляд та погодження до Північно-західної інспекції існують ризики їх погодження, або повернення без погодження без відповідних обґрунтувань. або необґрунтоване затягування прийняття рішення.

Проведення інспекційних перевірок та інспекційних обстежень

Упереджене ставлення

Проведення інспекційних перевірок та інспекційних обстежень проводяться або одноосібно, або комісією.

До комісій можуть залучатися представники апарату Держатомрегулювання, інших органів державного нагляду (контролю) у відповідних сферах безпеки за їх згодою, організації науково-технічної підтримки, інші наукові, експертні організації та експерти-консультанти.

Під час проведення інспекційних перевірок та інспекційних обстежень присутні ризики необґрунтованого виставлення вимог та реєстрації неіснуючих порушень, або навпаки, при існуванні порушень не відображення їх в результатах інспекцій.

Видача обов’язкових до виконання приписів, розпоряджень у разі виявлення порушень вимог ядерної та радіаційної безпеки за результатами інспекційних перевірок, інспекційних обстежень та аналізу інформації про стан ядерної та радіаційної безпеки об’єктів державного нагляду

Упереджене ставлення

Приписи, розпорядження можуть видаватись лише за результатами інспекційних перевірок та обстежень, або за результатами розгляду документів.

Для документування результатів здійснення державного нагляду, підтвердження висновків про стан ядерної та радіаційної безпеки і фіксації порушень вимог ядерної та радіаційної безпеки державні інспектори можуть використовувати технічні засоби та засоби контролю (комп’ютери, пристрої для аудіозапису, фото- та відеозйомки відповідно до вимог, передбачених законодавством, прилади дозиметричного та радіометричного контролю) і здійснювати вимірювання характеристик іонізуючого випромінювання самостійно чи вимагати проведення таких вимірювань спеціалізованими підрозділами ліцензіата, незалежними лабораторіями, що атестовані в установленому порядку.

Ризик видачі необґрунтованого припису, розпорядження.

Застосування передбачених законодавством примусових заходів до юридичних і фізичних осіб у разі виявлення порушень ними вимог ядерної та радіаційної безпеки та/або невиконання вимог приписів, розпоряджень

Упереджене ставлення

Санкції можуть застосовуватись лише за результатами інспекційних перевірок та обстежень, або за результатами розгляду документів.

Пропозиції щодо санкцій готуються державними інспекторами та передаються (з відповідними обґрунтуваннями) начальнику (заступнику) інспекції для прийняття остаточного рішення.

Ризик застосування санкцій, без існування відповідних обґрунтувань.

 

 

 

Додаток №3.

 

Ідентифікація корупційних ризиків

Держатомрегулювання

 

Опис ідентифікованого корупційного ризику

Чинники корупційного ризику

Ймовірність виникнення корупційного ризику

Можливі наслідки корупційного правопорушення

 1. Управлінська діяльність, організаційна структура, розподіл повноважень і обов’язків

Недопущення прийняття в кошторисі Держатомрегулювання та змінах до нього сум, не підтверджених розрахунками та економічними обґрунтуваннями.

Бажання отримати неправомірну вигоду

Низька

Дисциплінарна та/або цивільно-правова відповідальність.

 1. Система внутрішнього контролю, бюджетна діяльність та управління фінансами

Порушення організації планово-фінансової роботи, не своєчасний контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, не належна організація та вдосконалення бухгалтерського обліку, що може призвести до службових зловживань та отримання неправомірної вигоди.

Недостатній контроль за організацією та координацією планово-економічної, фінансової роботи і бюджетного процесу.

Середня

Можливі фінансові збитки, втрата репутації.

Неналежний контроль під час використання державних коштів, передбачених для виконання державних програм, що може призвести до службових зловживань та отримання неправомірної вигоди.

Недосконалість регулювання та контролю на деяких стадіях прийняття рішень, порушення вимог бухгалтерського обліку.

 

Середня

Втрата репутації, фінансові втрати, притягнення посадових осіб до відповідальності.

Під час проведення внутрішніх аудитів існують ризики їх упередженого проведення, неповного документування, необ’єктивності складених висновків та наданих рекомендацій..

Відсутність зазначення в аудиторському звіті за результатами проведення аудиторських досліджень мотивів прийняття рішення та/або їх документального підтвердження.

Низька

Можливі фінансові втрати (в тому числі і майбутні), притягнення посадових осіб до відповідальності або уникнення винних осіб від відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади.

 1. Управління та підвищення рівня професійної компетенції персоналу апарату Держатомрегулювання

Втручання у діяльність конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень, не повідомлення членом конкурсної комісії про наявний конфлікт інтересів може призвести до вжиття ним заходів щодо переконання інших членів конкурсної комісії приймати те чи інше рішення

Дискреційні повноваження конкурсної комісії, відсутність у складі комісії незалежних представників (експертів), відсутність процедури розкриття інформації про конфлікт інтересів членами конкурсної комісії, не зазначення у документації за результатами проведення конкурсу мотивів прийняття рішення 

Низька

Можливі фінансові втрати, нецільове використання бюджетних коштів, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти Держатомрегулювання

Сприяння особі щодо просування по службі, отримання коштів, на які не наступило право (надбавки за стаж державної служби, ранги, невірне надання відпусток тощо) та з інших питань, що стосуються проходження державної служби з метою одержання неправомірної вигоди, яка може призвести до порушення чинного законодавства, розголошення персональних даних та конфіденційної інформації

 

Відсутність відповідних підстав для прийняття обґрунтованого рішення.

Персональна зацікавленість працівника або керівника служби управління персоналом. Безконтрольність з боку керівника служби управління персоналом.

Низька

Можливі фінансові втрати, нецільове використання бюджетних коштів, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти Держатомрегулювання

 1. Управління матеріальними ресурсами, проведення процедур публічних закупівель

Використання матеріальних ресурсів у власних цілях з метою отримання неправомірної вигоди. Відсутність належного контролю за використанням фінансових та матеріальних ресурсів.

Можливість використання службових повноважень для отримання вигоди.

Низька

Нецільове використання фінансових і матеріальних ресурсів.

Порушення вимог чинного законодавства при здійсненні закупівель товарів відповідно до

встановленої чинним законодавством процедури, що може призвести до службових

зловживань та отримання неправомірної вигоди.

Відсутність відповідних підстав для прийняття обґрунтованого рішення.

Персональна зацікавленість.

Низька

 Порушення вимог законодавства, збільшення витрат бюджетних коштів, оскарження процедур закупівель.

 1. Надання адміністративних послуг

Ризик при розгляді заяви про отримання (переоформлення, внесення змін тощо) ліцензії та поданих разом з нею документів, що підтверджують спроможність заявника дотримуватися умов і правил провадження заявленого виду діяльності, а також підтверджують відповідність фінансових, матеріальних, інших ресурсів, організаційної структури та персоналу заявника, вимогам, встановленим нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки, в обсязі, необґрунтованого виставлення вимог до змісту документів, або навпаки, при існуванні зауважень до змісту документів не відображається їх сутність в експертному висновку для представлення справи на Ліцензійну комісію.

Надмірний тиск, або навпаки, необґрунтована відсутність відповідних дій при наявності порушень.

Персональна зацікавленість.

Низька

Можливі фінансові втрати, притягнення посадових осіб до відповідальності або уникнення винних осіб від відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади.

Ризик при підготовці експертного висновку для винесення питання для розгляду на Ліцензійній комісії і прийняття рішення щодо видачі (переоформлення, внесення змін, відмови у видачі тощо) ліцензії, необґрунтованого ставлення відповідальної особи.

Надмірний тиск.

Відсутність відповідних підстав для прийняття обґрунтованого рішення.

Персональна зацікавленість.

Низька

Можливі фінансові втрати, притягнення посадових осіб до відповідальності або уникнення винних осіб від відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади.

Процедура видачі (переоформлення, внесення змін тощо) ліцензій недостатньо врегульована

Нормативно-правові акти, які визначають процедуру ліцензування, вимоги та умови (ліцензійні умови) для окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії є застарілими та не відповідають сучасним вимогам у сфері ліцензування.

Низька

Притягнення посадових осіб до відповідальності або уникнення винних осіб від відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади.

Надмірні обтяження: вимога надати необґрунтовано значний за обсягом перелік документів та інформації

Відсутність чітких ліцензійних умов провадження діяльності з використання ДІВ, зокрема, в частині технічного обслуговування

Низька

Можливі фінансові втрати; втрата репутації державного органу; судові процеси

Вчинення корупційного правопорушення під час здійснення державного нагляду

Людський фактор

Середня

Можливі фінансові втрати; втрата репутації державного органу; судові процеси

 1. Здійснення державного нагляду за додержанням вимог держаного нагляду ядерної та радіаційної безпеки при використання ядерної енергії

Під час розгляду документів що надаються суб`єктами у сфері використання ядерної енергії та потребують погодження регіональною інспекцією, ризики їх погодження, або повернення без погодження без відповідних обґрунтувань, або необґрунтоване затягування прийняття рішення

Відсутність відповідних підстав для прийняття обґрунтованого рішення.

Несвоєчасність його прийняття, з огляду на необхідність безперервного функціонування підприємств

Низька

Можливі фінансові втрати (в тому числі і майбутні), притягнення посадових осіб до відповідальності або уникнення винних осіб від відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади

Під час проведення інспекційних перевірок та інспекційних обстежень ризики необґрунтованого виставлення вимог та реєстрації неіснуючих порушень, або навпаки, при існуванні порушень не відображення їх в результатах інспекцій

Надмірний тиск, або навпаки, необґрунтована відсутність відповідних дій при наявності порушень.

Персональна зацікавленість

Середня

Можливі фінансові втрати (в тому числі і майбутні), притягнення посадових осіб до відповідальності або уникнення винних осіб від відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади.

Ризик видачі необґрунтованих припису, розпорядження

Надмірний тиск.

Відсутність відповідних підстав для прийняття обґрунтованого рішення.

Персональна зацікавленість.

Середня

Можливі фінансові втрати (в тому числі і майбутні), притягнення посадових осіб до відповідальності або уникнення винних осіб від відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади.

Ризик застосування санкцій, без існування відповідних обґрунтувань

Надмірний тиск.

Відсутність відповідних підстав для прийняття обґрунтованого рішення.

Персональна зацікавленість.

Низька

Можливі фінансові втрати (в тому числі і майбутні), притягнення посадових осіб до відповідальності або уникнення винних осіб від відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади.

 

 

 


 

 

Додаток №4.

 

 

Таблиця

оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

  

Корупційний ризик

Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)

Заходи щодо усунення корупційного ризику

Відповідальні за виконання заходу

Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику

Очікуванні результати

 1. Управлінська діяльність, організаційна структура, розподіл повноважень і обов’язків

Забезпечення виконання вимог законодавства щодо складання кошторисів бюджетних установ.

Низька

Забезпечення публічності та прозорості при плануванні та формуванні бюджетних запитів. Проведення інструктування працівників щодо додержання порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторису. Вивчення та аналіз розпису та включення статей витрат до розрахунків потреби в коштах при формування показників Державного бюджету на відповідний рік.

Управління економіки, фінансів та обліку

Протягом IV кварталу 2018 року

Забезпечення законності та правильності розрахунків, доцільності запланованих видатків бюджету, правильності їх розподілу відповідно до законодавства.

 1. Система внутрішнього контролю, бюджетна діяльність та управління фінансами

Проведення фінансового аналізу використання бюджетних коштів, виділених Держатомрегулювання відповідно до передбачених в кошторисі бюджетних асигнувань.

Середня

З метою ефективного використання державних коштів здійснювати постійний контроль за цільовим та ефективним використанням державних коштів, передбачених для виконання програм.

Управління економіки, фінансів та обліку

 Протягом року

Здійснено перевірку обґрунтованості при підготовці бюджетних запитів.

Ймовірність зловживань під час використання матеріальних ресурсів.

Низька

Забезпечувати постійний контроль за використанням матеріальних ресурсів та державних коштів. Проводити звірки наявних матеріальних ресурсів із зазначеними у відомостях про придбання та списання. Проводити обов’язкову щорічну інвентаризацію та оцінку матеріальних ресурсів; проводити звірку фактичних витрат з нормативними. Дотримання вимог Наказу облікової політики Держатомрегулювання.

Управління економіки, фінансів та обліку,

Сектор адміністративно-господарського забезпечення

та мобілізаційної роботи (самостійний)

Протягом року

Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення.

Відсутність чіткого переліку мінімально необхідних документів створює можливості складання позитивних (негативних) аудиторських висновків без обов’язкової задокументованої доказової бази в залежності від особистої зацікавленості аудитора.

Така ситуація може породжувати

корупційні правопорушення чи правопорушення, пов’язані з корупцією в ході проведення внутрішніх аудитів.

середня

Проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання та протидії корупції. Підготовка оглядових листів за наслідками проведених внутрішніх аудитів. Заслуховування на колегіях доповідей щодо стану внутрішнього контролю.

Керівний склад інспекції

Протягом року

Виключення можливості корупційних діянь в ході організації, проведенні, документуванні внутрішніх аудитів та реалізації їх результатів. Забезпечення неупередженого проведення аудиторських досліджень та складання об’єктивних висновків.

 1. Управління та підвищення рівня професійної компетенції персоналу апарату Держатомрегулювання

Втручання у діяльність конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень, не повідомлення членом конкурсної комісії про наявний конфлікт інтересів може призвести до вжиття ним заходів щодо переконання інших членів конкурсної комісії приймати те чи інше рішення

Низька

Здійснення контролю керівництвом Держатомрегулювання шляхом:

1. Аналізу звітної інформації та висновків аудиторів після проведення щорічних внутрішніх та зовнішніх аудитів служби управління персоналом щодо дотримання вимог Закону України «Про державну службу», відповідно до Методики процесу Управління персоналом МП 33 (версія 5) Системи управління якістю;

2. Звітування за результатами роботи за рік на щорічній підсумковій Колегії Держатомрегулювання.

 

Відділ роботи з персоналом

3 квартал 2018р.

Приведення у відповідність до Закону України «Про державну службу» Методики процесу Управління персоналом МП №№ (версія 5) Системи управління якістю

 

Сприяння особі щодо просування по службі, отримання коштів, на які не наступило право (надбавки за стаж державної служби, ранги, невірне надання відпусток тощо) та з інших питань, що стосуються проходження державної служби з метою одержання неправомірної вигоди, яка може призвести до порушення чинного законодавства, розголошення персональних даних та конфіденційної інформації

 

Низька

Здійснення контролю керівництвом Держатомрегулювання шляхом:

1. Аналізу звітної інформації та висновків аудиторів після проведення щорічних внутрішніх та зовнішніх аудитів служби управління персоналом щодо дотримання вимог Закону України «Про державну службу», відповідно до Методики процесу Управління персоналом МП 33 (версія 5) Системи управління якістю;

2. Звітування за результатами роботи за рік на щорічній підсумковій Колегії Держатомрегулювання.

 

Відділ роботи з персоналом

1 квартал 2019р

Затвердження звіту за результатами

проведеного зовнішнього аудиту;

Підготовка аналітичної інформації щодо дотримання Закону України «Про державну службу» для щорічної підсумкової Колегії Держатомре-гулювання за 2018 рік.

 1. Управління матеріальними ресурсами, проведення процедур публічних закупівель

Ймовірність зловживань під час використання матеріальних ресурсів.

Низька

Забезпечувати постійний контроль за використанням матеріальних ресурсів та державних коштів. Проводити звірки наявних матеріальних ресурсів із зазначеними у відомостях про придбання та списання. Проводити обов’язкову щорічну інвентаризацію та оцінку матеріальних ресурсів; проводити звірку фактичних витрат з нормативними. Дотримання вимог Наказу облікової політики Держатомрегулювання.

Управління економіки, фінансів та обліку,

Сектор адміністративно-господарського забезпечення

та мобілізаційної роботи (самостійний)

Протягом року

Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення.

Прийняття рішень, вчинення дій або бездіяльність, що спрямовані на порушення Закону України «Про публічні закупівлі».

Низька

Проведення періодичного моніторингу дотримання законодавства під час здійснення публічних закупівель. Забезпечення застосування чітких, однотипних кваліфікаційних критеріїв до учасників процедур закупівель.

Документування кожного етапу закупівель, проведення роз'яснювальної роботи щодо недопустимості прийняття членам тендерного комітету рішень, що створюють непрозору закупівлю.

Управління економіки, фінансів та обліку,

Сектор адміністративно-господарського забезпечення

та мобілізаційної роботи (самостійний)

Протягом року під час проведення закупівельних процедур

 

Запобігання звуженню конкуренції та забезпечення дотримання принципів публічних закупівель, визначених в Законі України «Про публічні закупівлі».

 

 1. Надання адміністративних послуг

Розгляд заяви про отримання (переоформлення, внесення змін тощо) ліцензії та поданих разом з нею документів, що підтверджують спроможність заявника дотримуватися умов і правил провадження заявленого виду діяльності, а також підтверджують відповідність фінансових, матеріальних, інших ресурсів, організаційної структури та персоналу заявника, вимогам, встановленим нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки, в обсязі, необхідному для її забезпечення

Низька

Перегляд процедури та розроблення змін до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії»

 

 

Прийняття Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» з метою оптимізації та удосконалення процедури розгляду заяви про отримання ліцензії та поданих разом з нею документів відповідно до нових вимог законодавства у сфері ліцензування

Підготовка експертного висновку для винесення питання для розгляду на Ліцензійній комісії і прийняття рішення щодо видачі (переоформлення, внесення змін, відмови у видачі) ліцензії

Низька

Перегляд діючих нормативних документів щодо підготовки експертного висновку

 

 

Затвердження переглянутих нормативних документів щодо підготовки експертного висновку

Процедура видачі (переоформлення, внесення змін тощо) ліцензій регулюється нормативно-правовими актами, що не відповідає сучасним вимогам у сфері ліцензування

Низька

Розроблення змін до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» та перегляд Ліцензійних умов

 

 

Прийняття Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» та Ліцензійних умов з метою оптимізації та удосконалення процедури розгляду заяви про отримання ліцензії та поданих разом з нею документів відповідно до нових вимог законодавства у сфері ліцензування

Вимога надати необґрунтовано значний за обсягом перелік документів та інформації

Низька

Запровадження чітких ліцензійних умов провадження діяльності з використання ДІВ в частині технічного обслуговування

УРБ

2019

Усунення корупційного ризику, прийняття обгрунтованого рішення про видачу ліцензії

Вчинення корупційного правопорушення під час здійснення державного нагляду

Середня

Деталізація алгоритму проведення перевірок, інструктажі щодо проведення державного нагляду

Керівник структурного підрозділу

 

Мінімізація корупційного ризику

 1. Здійснення державного нагляду за додержанням вимог держаного нагляду ядерної та радіаційної безпеки при використання ядерної енергії

Під час розгляду документів, що надаються суб`єктами у сфері використання ядерної енергії та потребують погодження Держатомрегулювання існують ризики їх погодження, або повернення без погодження без відповідних обґрунтувань, або необґрунтоване затягування прийняття рішення.

Низька

Переглянути на предмет актуалізації наказ Держатомрегулювання від 07.02.2011 року № 09 «Щодо організації експертизи»

 

 

Нова редакція наказу Держатомрегулювання «Щодо організації експертизи»

Під час проведення інспекційних перевірок та інспекційних обстежень присутні ризики необґрунтованого виставлення вимог та реєстрації неіснуючих порушень, або навпаки, при існуванні порушень не відображення їх в результатах інспекцій

Середня

Перегляд діючих нормативно-правових актів Держатомрегулювання

 

 

Розроблення чіткого переліку вимог щодо проведення інспекційних перевірок та інспекційних обстежень

Ризик видачі необґрунтованого розпорядження, припису

Середня

Перегляд діючих нормативно-правових актів Держатомрегулювання

 

 

Розроблення вичерпного переліку підстав для видачі розпорядження, припису

Ризик застосування санкцій, без існування відповідних обґрунтувань

Низька

Перегляд діючих нормативно-правових актів Держатомрегулювання

 

 

 

Розроблення чіткого переліку обґрунтувань

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Голова Державної інспекції ядерного регулювання України

 

_____________________ Г.Плачков

 


“_____”___________ 2018 р.

 

 

Звіт

за результатами оцінки корупційних ризиків

Державної інспекції ядерного регулювання України

 

З 7 травня по 27 червня 2018 року відбулася робота Комісії з оцінки корупційних ризиків Державної інспекції ядерного регулювання України (далі – Комісія) у відповідності до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, прийнятої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року  № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року  №1718/29848, та згідно наказів Держатомрегулювання від 01 лютого 2017 року № 29 та від 11.05.2018 року № 196.

Загалом було проведено 3 відкритих робочих засідання Комісії із прийняттям відповідних рішень, затверджених протоколами.  

В процесі роботи Комісії було проведено оцінку корупційних ризиків у діяльності Держатомрегулювання, причини, що їх породжують, умови, що їм сприяють, та можливі наслідки. За підсумками роботи Комісії були складені наступні документи:

- Визначення корупційних ризиків за результатами їх ідентифікації

- Ідентифікація корупційних ризиків

- Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

Зазначені вище документи  лягли в основу Антикорупційні програми Державної інспекції ядерного регулювання України (додаються).

 

Голова Комісії – Завідувач Сектору з

питань запобігання та протидії корупції,

внутрішнього аудиту                                                                                  О.В.Ташлай

 

Секретар Комісії головний спеціаліст

- державний інспектор відділу аварійної

готовності та радіаційного захисту

Департаменту з питань безпеки ядерних установок                             Т.А.Лагута

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux