Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Положення про Колегію
Опубліковано 24 березня 2020 року о 16:53

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Держатомрегулювання

                                                                                 від 13.04 2011 року № 35

(із змінами, внесеними згідно з наказами Держатомрегулювання 

від 08.06.2012 № 120,

від 12.07.2021 № 414)

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Колегію Державної інспекції ядерного регулювання України

 

1. Загальні положення 

1.1. Це Положення визначає загальні засади утворення і діяльності Колегії Держатомрегулювання (далі - Колегія).

1.2. Колегія є постійним консультативно-дорадчим органом і утворюється для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держатомрегулювання відповідно до Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 363, та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів її діяльності.

1.3. У своїй роботі Колегія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Держатомрегулювання та інших центральних органів виконавчої влади, наказами Держатомрегулювання, а також цим Положенням.

1.4. Рішення про утворення Колегії приймається Головою Держатомрегулювання – Головним державним інспектором з ядерної та радіаційної безпеки України.


2. Основні завдання і функції Колегії

2.1. Основними завданнями Колегії є:

 • розгляд пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері безпеки використання ядерної енергії;
 • визначення перспектив і найважливіших напрямів розвитку нормативно-правової бази державного регулювання безпеки використання ядерної енергії;
 • аналіз результатів та визначення політики і пріоритетів провадження дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії;
 • аналіз результатів та визначення політики і пріоритетів державного нагляду за станом ядерної та радіаційної безпеки;
 • розгляд результатів експертизи безпеки та інспекційних перевірок ядерних установок та сховищ для захоронення радіоактивних відходів при вирішенні питання про видачу ліцензій на провадження діяльності на окремому етапі їх життєвого циклу;
 • розширення міжнародного співробітництва з питань безпеки використання ядерної енергії;
 • аналіз стану виконання заходів щодо реалізації державної політики в усіх сферах діяльності Держатомрегулювання.

2.2. Відповідно до покладених на Держатомрегулювання та Колегію завдань, Колегія розглядає:

 • плани та перспективні програми діяльності Держатомрегулювання;
 • стан ядерної та радіаційної безпеки в державі в цілому та на окремих об’єктах використання ядерної енергії, заслуховує звіти керівників окремих підприємств, установ та організацій, що здійснюють діяльність у сфері використання ядерної енергії;
 • проєкти найважливіших нормативно-правових актів з питань державного регулювання безпеки використання ядерної енергії;
 • проблемні питання видачі ліцензій та визначення умов провадження діяльності на окремих етапах життєвого циклу ядерних установок та сховищ для захоронення радіоактивних відходів;
 • підсумки дозвільної та інспекційної діяльності, необхідність вдосконалення практики державного регулювання безпеки використання ядерної енергії за їх результатами;
 • питання координації діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, що згідно із законодавством відповідають за забезпечення ядерної та радіаційної безпеки;
 • питання виконання зобов’язань, взятих відповідно до міжнародних договорів України з питань ядерної та радіаційної безпеки, включаючи питання режиму нерозповсюдження ядерної зброї;

питання про стан дотримання фінансової, бюджетної дисциплiни, збереження та використання державного майна, здiйснення внутрiшнього фiнансового контролю та усунення виявлених недолiкiв;

питання щодо запобігання та протидії корупції в Держатомрегулюванні та її територіальних органах;

 • стан дотримання законодавства з питань державної служби, органiзацiйно-кадрової роботи та виконавської дисциплiни;
 • підсумки діяльності Держатомрегулювання та її територіальних органів, пріоритети та коригуючі заходи на наступний період за результатами розгляду цих підсумків;

iншi питання, пов'язанi з реалiзацiєю завдань, покладених на Держатомрегулювання.


3. Склад Колегії

3.1. До складу Колегії входять Голова Держатомрегулювання – Головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України (голова Колегії), заступники Голови – заступники Головного державного інспектору з ядерної та радіаційної безпеки України, керівники структурних підрозділів апарату Держатомрегулювання України, а також у встановленому порядку інші особи.

3.2. Кількісний та персональний склад Колегії, а також Секретар Колегії, визначаються та затверджуються Головою Держатомрегулювання – Головним державним інспектором з ядерної та радіаційної безпеки України.

Організація роботи Колегії Держатомрегулювання покладається на Управління інформаційно-аналітичного забезпечення та цифрового розвитку.


4. Організація роботи Колегії

4.1. Організаційною формою роботи Колегії є засідання. Періодичність та форму проведення засідань Колегії визначає Голова Колегії.

У разі потреби можуть проводитися розширені та виїзні засідання Колегії, а також спільні засідання з колегіями інших органів виконавчої влади.

4.2. Робота Колегії проводиться відповідно до затверджених її Головою планів роботи Колегії на півріччя, у яких зазначаються:

- питання, які необхідно розглянути;

- строк подання матеріалів;

- особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання Колегії;

- орієнтовна дата проведення засідань Колегії.

Пропозиції до плану роботи Колегії у терміни до 5 червня та 5 грудня подають Голова та члени Колегії, а також керівники структурних підрозділів Держатомрегулювання, територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління Держатомрегулювання, які попередньо погоджують їх із заступниками Голови, відповідно до розподілу повноважень.

Управління інформаційно-аналітичного забезпечення та цифрового розвитку до 15 червня та 15 грудня готує проєкт плану роботи Колегії на наступне півріччя.

Затверджений план роботи Колегії розсилається членам Колегiї, керiвникам структурних пiдроздiлiв Держатомрегулювання та територiальних органiв, пiдприємств, що належать до сфери управлiння Держатомрегулювання, не пiзнiше нiж за два тижнi до початку пiврiччя.

4.3. Додаткові питання до затвердженого плану роботи Колегії можуть бути включені за рішенням її Голови не пізніше ніж за десять днів до чергового засідання, якщо порядок денний не перевищує 5 питань.

4.4. Дата, час, місце проведення та проєкт порядку денного засідання Колегії визначаються головою Колегії.

4.5. Пiдготовка матеріалів до засідання Колегії здійснюється особами, які визначені Головою Держатомрегулювання – Головним державним інспектором з ядерної та радіаційної безпеки України відповідальними за підготовку і подання матеріалів на засідання Колегії. Підготовлені матеріали узгоджуються із структурними підрозділами відповідно до їх компетенції, Управлінням правового забезпечення та заступником Голови Держатомрегулювання відповідно до розподілу повноважень, і не пізніше нiж за десять днів до засiдання відповідальними особами подається Секретарю Колегії.

4.6. Зазначені в пункті 4.5. матеріали включають:

 • погоджений проєкт рішення та пояснювальна записка з питань порядку денного засiдання Колегiї;
 • список осіб, що пропонується запросити на засідання Колегії;
 • список доповідачів та виступаючих на засіданні з питань порядку денного з пропозиціями для підготовки презентаційних матеріалів у паперовому та електронному вигляді.

4.7. Секретар Колегії контролює своєчасність подання матеріалів та перевіряє правильність їх оформлення.

Секретар Колегії формує проєкт порядку денного засідання Колегії згідно із затвердженим планом засідань та з урахуванням внесених пропозицій; узагальнює списки осіб, які запрошуються на засідання, списки доповідачів та виступаючих на засіданні та подає на розгляд Голови Колегії не пізніше ніж за сім робочих днів до засідання Колегії.

4.8. У разі, якщо розгляд питань порядку денного Колегії передбачає участь у засіданні представників інших органів влади, підприємств, установ, організацій, відповідно до пропозицій структурних підрозділів, відповідальність за присутність таких осіб безпосередньо на засіданні несе відповідальний структурний підрозділ, який подав пропозицію.

4.9. У разі внесення додаткового питання безпосередньо на засіданні Колегії, член Колегії, який ініціює це доповнення, або, за рішенням Голови Колегії, структурний підрозділ, до компетенції якого належить внесене питання, готує відповідні матеріали.

4.10. Членам Колегії матеріали надсилаються не пізніше ніж за три дні до засідання Колегії, а у разі проведення позачергового засідання – не пізніше ніж за один день до засідання.

4.11. На розгляд Колегії подаються:

- проєкт порядку денного засідання Колегії з визначенням доповідача з кожного питання;

- пояснювальні записки з питань порядку денного засідання Колегії з викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій;

- проєкти рішень Колегії;

- перелік учасників засідання Колегії; із зазначенням прізвищ, імен та по батькові, місця роботи, займаних посад;

- довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються питань порядку денного.


5. Порядок проведення засідання Колегії

5.1. Засідання Колегії веде Голова, а у разі його відсутності – особа, на яку покладено виконання обов’язків Голови Держатомрегулювання.

5.2. Засідання Колегії проводиться у разі, коли у ньому беруть участь не менше ніж дві 
третини загальної кількості членів Колегії, без урахування членів Колегії,
які призначені з правом дорадчого голосу, за згодою.

5.3. Члени Колегії беруть участь у засіданнях Колегії особисто. Член Колегії, який не може бути присутнім на засіданні, має право попередньо подати голові Колегії відповідні пропозиції у письмовій формі.

5.4. Порядок денний засідання і рішення Колегії затверджуються членами Колегії шляхом голосування.

5.5. Члени Колегії та запрошені, які беруть участь у засіданні, проходять реєстрацію.

Особи, запрошені на засідання Колегії для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу Голови Колегії.

5.6. Члени Колегії і особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

Пропозиції та зауваження, висловлені учасниками засідання під час обговорення питання, подаються в ході засідання головуючому у письмовій формі для розгляду їх при доопрацюванні проєкту рішення.

5.7. Головуючий на засіданні Колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного.

Під час закритих засідань Колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється відповідно до законодавства.

5.8. Рішення Колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів Колегії.

За рішенням головуючого може застосовуватися процедура таємного голосування.

Думка відсутнього члена Колегії з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні Колегії і враховується під час голосування.

5.9. На засіданні Колегії ведеться протокол, який підписується головуючим на засіданні та секретарем Колегії. Стенографування (технічний запис) засiдань Колегiї забезпечує секретар Колегії.

Рішення Колегії приймаються у формі постанови, яка підписується головуючим на засiданнi Колегії та секретарем Колегії або з організаційних, процедурних і контрольних питань – шляхом внесення до протоколу засідання.

Колегія визначає доцільність підготовки наказу про реалізацію рішення Колегії з кожного розглянутого питання порядку денного.

5.10. У разі проведення спільних засідань колегій двох і більше органів виконавчої влади приймається спільне рішення.

Рішення спільних засідань Колегії підписуються головами відповідних Колегій органів виконавчої влади та секретарем Колегії.

5.11. Голова Колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання Колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео, фотозйомки і звукозапису.

5.12. Після засідання Колегії структурний підрозділ, відповідальний за підготовку відповідного питання, доопрацьовує протягом десяти днів (якщо головою Колегії не встановлено інший строк) проєкт рішення Колегії з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного, погоджує у встановленому порядку, та подає секретарю Колегії (у паперовому та електронному вигляді), який подає його на розгляд Голови Колегiї.

5.13. Рішення Колегії доводяться до членів Колегії, керівників структурних підрозділів Держатомрегулювання, територіальних органів, пiдприємств, установ та органiзацiй, що належать до сфери її управлiння, а також керiвникiв iнших органiв виконавчої влади, пiдприємств, установ та органiзацiй незалежно вiд форми власностi в частинi, що їх стосується.

5.14. Рішення Колегії розміщується на вебсайті Держатомрегулювання протягом трьох робочих днів з дня його підписання.

5.15. У разi виникнення розбiжностей мiж Головою та iншими членами Колегiї пiд час прийняття рiшення Голова Держатомрегулювання – Головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України проводить у життя своє рiшення, доповiдаючи у разi потреби про розбiжностi, що виникли, керiвництву Кабiнету Мiнiстрiв України. Члени Колегiї також можуть повідомити свою думку керiвництву Кабiнету Мiнiстрiв України.

5.16. Матеріали засідань Колегії (у тому числі оригінали протоколів та постанов, рішень) зберігаються в Управлінні інформаційно-аналітичного забезпечення та цифрового розвитку.


6. Контроль за виконанням рішень Колегії

6.1. Контроль за виконанням рішень Колегії здійснює секретар Колегії.

6.2. Структурні підрозділи, на які покладена відповідальність за виконання рішень Колегії, інформують про стан виконання секретаря Колегії відповідно до встановлених термінів.

6.3. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.


______________________________________


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux