Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Проєкт Заяви про політику Державної інспекції ядерного регулювання України на 2019-2024 роки
Опубліковано 09 грудня 2019 року о 11:54

 

Заява про Політику Держатомрегулювання в сфері забезпечення
 безпеки та захищеності використання ядерної енергії

 

На даний час текст документу у процесі редагування 

 

 Державне регулювання безпеки використання ядерної енергії спрямоване на забезпечення безпеки людини, навколишнього природного середовища, ядерних установок та джерел іонізуючого випромінювання, фізичний захист об’єктів використання ядерної енергії. 

Найвищим пріоритетом діяльності Держатомрегулювання, як центрального органу виконавчої влади, є гарантування безпеки людини та навколишнього середовища від шкідливого впливу іонізуючого випромінювання (радіації), при здійсненні будь-якої діяльності, пов'язаної з додатковим, до природного, іонізуючим опроміненням, включаючи діяльність на всіх етапах життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів, поводження з радіоактивними відходами, перевезення радіоактивних матеріалів, виробництво і використання джерел іонізуючого випромінювання, а також надійної захищеності ядерних установок, ядерних матеріалів джерел іонізуючого випромінювання від несанкціонованого доступу та впливу

 

Держатомрегулювання вбачає свій вклад у забезпеченні безпеки та захищеності шляхом створення на основі передових досягнень науки та техніки, кращої світової практики розвинутої нормативно-правового бази безпечного використання ядерної енергії в Україні, організації системи дозвільної та наглядової діяльності на основі об’єктивних критеріїв, зрозумілих та прозорих процесів, не підміняючи при цьому передбачену законодавством відповідальність ліцензіатів за безпеку використання ядерної енергії. 

Держатомрегулювання встановлює вимоги до систем управлення у сфері використання ядерної енергії, стимулює суб’єктів діяльності у цій сфері впроваджувати системи управління, побудовані на принципах культури безпеки та захищеності, і проводить політику зменшення регулюючого тиску на ліцензіатів, які дотримуються цих принципів. 

Держатомрегулювання утримується від вживання санкцій до ліцензіатів, які повідомляють про самостійне виявлення та своєчасне усунення порушень та відхилень від вимог безпеки та захищеності.

 

Політика Держатомрегулювання в сфері культури безпеки

 

Держатомрегулювання вживає активних заходів для формування та підтримки розвитку культури безпеки та захищеності як серед своїх працівників, так і працівників інших організацій, підприємств, установ.

Держатомрегулювання приділяє належну увагу щодо забезпечення прозорості, об’єктивності процесів розгляду та незаангажованості регулюючих рішень, для чого:

-    встановлює та забезпечує дотримання письмових процедур, що регламентують всі види регулюючої діяльності та процеси взаємодії;

-   створює умови для забезпечення можливості ліцензіатам та іншим зацікавленим особам висловлювати свої думки, пропозиції, ідеї та отримувати чіткі відповіді щодо їх врахування;

-   вітає ініціативу своїх співробітників, ліцензіатів та інших зацікавлених осіб стосовно удосконалення нормативно-правової бази та регулюючої діяльності;

-    забезпечує доступність інформації про прийняті регулюючі рішення та дотримується процедур оскарження регулюючих рішень зацікавленими особами;

-   забезпечує виконання всебічної та незалежної оцінки безпеки та захищеності на основі сучасних методологій та кращої міжнародної практики.

Кожен фахівець Держатомрегулювання своїм прикладом виконання вимог безпеки та захищеності створює позитивний вплив на формування культури безпеки ліцензіатів, звертає увагу їх керівників на виявлені приклади високої культури безпеки, стимулює до заходів з її підтримки та подальшого розвитку.

 

Політика Держатомрегулювання в сфері нормування

 

Державне регулювання безпеки використання ядерної енергії передбачає встановлення нормативних критеріїв і вимог, що визначають умови використання ядерної енергії (нормування).

Держатомрегулювання розробляє та затверджує норми, правила, стандарти з ядерної та радіаційної безпеки; норми, правила з фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання; нормативно-правові акти з організації та ведення обліку і контролю ядерних матеріалів, застосування гарантій нерозповсюдження ядерної зброї; вимоги та умови безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії.

У нормотворчій діяльності Держатомрегулювання використовує кращий світовий досвід, акумульований в нормах безпеки МАГАТЕ, WENRA, рекомендаціях Комітету ООН з дії атомної радіації (UNSCEAR), Міжнародної комісії з радіологічного захисту (ICRP), інших міжнародних організацій. 

Основними принципами нормування є:

-      системно-ієрархічний підхід при розробці та перегляді нормативних актів, врахування положень нормативних актів, що регулюють суміжні питання;

-      пріоритетність забезпечення охорони здоровя людини та безпеки довкілля при визначенні критеріїв, вимог і умов використання ядерної енергії;

-      використання досягнень наукових досліджень та інформаційних технологій, наукове обґрунтування положень нормативних актів;

-      урахування рекомендацій міжнародних організацій та зворотнього зв’язку від досвіду регулюючої діяльності та досвіду експлуатації;

-      гласність та відкритість нормотворчого процесу, доступність нормативних актів для усіх зацікавлених сторін. 

Завданням Держатомрегулювання на найближчі роки є розвиток сучасної системи регулюючих вимог з ядерної та радіаційної безпеки, в рамках якого мають бути здійснені наступні заходи:

-      законодавче закріплення статусу органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки;

-      вдосконалення нормативної бази з ядерної та радіаційної безпеки з урахуванням сучасних міжнародних стандартів, а також гармонізації діючих в Україні норм і правил з ЯРБ з референтними рівнями WENRA.

 

Політика Держатомрегулювання в сфері дозвільної діяльності

 

Дозвільна діяльність Держатомрегулювання спрямована на захист інтересів національної безпеки, запобігання необґрунтованому опроміненню, перевищенню допустимих норм опромінення людей і забруднення довкілля, оптимізацію радіаційного захисту, а також дотримання вимог режиму нерозповсюдження ядерної зброї. 

Метою дозвільної діяльності Держатомрегулювання є: 

забезпечення використання тільки тих ядерних установок, джерел іонізуючого випромінювання, об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, уранових об'єктів, рівень ядерної та радіаційної безпеки яких визнано таким, що відповідає міжнародно-визнаним вимогам на основі всебічної оцінки усіх факторів, які впливають на безпеку, включаючи забезпечення фізичного захисту; 

забезпечення провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії тільки тими фізичними та юридичними особами, які можуть гарантувати виконання вимог законодавства, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, фізичного захисту ядерних матеріалів, ядерних установок, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання. 

При здійсненні дозвільної діяльності Держатомрегулювання та його персонал дотримується наступних принципів є: 

-        пріоритетність забезпечення ядерної та радіаційної безпеки над іншими інтересами; 

-        диференційований підхід до різних видів діяльності та джерел іонізуючого випромінювання з урахуванням потенційної ядерної та радіаційної небезпеки, пов'язаної з ними; 

-        обґрунтованість та неупередженість рішень на основі всебічної оцінки рівня безпеки та ступеня ризику від провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії;

-        обґрунтованість установлених критеріїв, вимог та умов забезпечення безпеки у сфері використання ядерної енергії з урахуванням усього комплексу екологічних, економічних та соціальних чинників; 

-        особиста відповідальність за дотримання встановлених процедур дозвільної діяльності і достатність визначених ними умов і обмежень провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії; 

-        неприпустимість втручання будь-яких органів, посадових і службових осіб, громадян та їх об'єднань у вирішення питань, що належать до повноважень Держатомрегулювання, крім передбачених законом випадків; 

-        забезпечення відкритості і гласності провадження дозвільної діяльності. 

Завданням Держатомрегулювання в частині здійснення дозвільної діяльності є:

вдосконалення дозвільних процедур з метою скорочення часу розгляду заявних документів та підвищення якості експертних висновків;

спрощення дозвільних процедур з метою зняття «надлишкового» регуляторного тиску та приведення їх у відповідність до кращої європейської практики та вимог стандартів МАГАТЕ;

забезпечення прозорості дозвільних процедур та доступу громадськості до ознайомлення з результатами дозвільної діяльності.

 

Політика Держатомрегулювання в сфері наглядової діяльності

 

Наглядова діяльність Держатомрегулювання спрямована на отримання впевненості у тому, що всіма суб’єктами діяльності у сфері використання ядерної енергії у повному обсязі забезпечується дотримання вимог законодавства, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, умов, визначених у документах дозвільного характеру. 

Основними принципами державного нагляду є:

-        пріоритетність забезпечення ядерної та радіаційної безпеки;

-        відкритість, прозорість, плановість і системність здійснення заходів державного нагляду;

-        об’єктивність та неупередженість вимог державних інспекторів;

-        відповідність примусових заходів та розміру фінансових санкцій характеру вчинених порушень та рівню їх впливу на стан ядерної та радіаційної безпеки;

-        планування та здійснення заходів державного нагляду з урахуванням результатів всебічної оцінки рівня безпеки та ступеня ризику від провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії;

-        спрямованість примусових заходів на попередження скоєння правопорушень;

-        неприпустимість втручання будь-яких органів, посадових і службових осіб, громадян та їх об’єднань у здійснення заходів державного нагляду, крім передбачених законом випадків

Основними завданнями в частині наглядової діяльності Держатомрегулювання вважає:

сприяння усвідомленню суб'єктами діяльності своєї відповідальності за забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, формування та підтримку культури ядерної безпеки та захищеності; 

приведення наглядових процедур, методичної та технічної бази у відповідність до кращих практик та норм безпеки с ЄС та МАГАТЕ;

зменшення регулюючого тиску на суб’єктів діяльності, які забезпечують і демонструють повну відповідність установок та діяльності вимогам безпеки;

заохочення суб’єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії до запровадження самостійних та незалежних заходів з перевірки стану ядерної та радіаційної безпеки шляхом запровадження та удосконалення систем управління;

постійне підвищення кваліфікації та підтримку професійної компетенції державних інспекторів, забезпечення їх правової підтримки та соціального захисту;

удосконалення планування, обліку та аналізу результатів наглядової діяльності, їх прозорості та доступності. 

 

Політика Держатомрегулювання в сфері управління якістю

 

Співробітники Держатомрегулювання усвідомлюють ступінь своєї відповідальності за прийняті рішення, професійно виконують свої обов’язки, підтримують належний службовим обов’язкам рівень компетентності і знань та дотримуються морально-етичних норм. Держатомрегулювання своєю діяльністю намагається підвищити довіру суспільства до органів влади та переконана в тому, що якість її діяльності підвищить рівень безпеки, життя і здоров’я громадян України.

Керівництво Державної інспекції ядерного регулювання України шляхом управління якістю досягає впевненості у спроможності належного виконання Держатомрегулюванням покладених на неї завдань і має змогу переконати в цьому населення, керівництво держави та міжнародну спільноту. 

Система управління якістю (далі – СУЯ) Держатомрегулювання є інструментом забезпечення належного виконання завдань, що покладені на Держатомрегулювання. СУЯ містить внутрішні механізми, що забезпечують її постійне вдосконалення, а отже - підвищення результативності та ефективності діяльності Держатомрегулювання, що підтверджується результатами внутрішнього та зовнішнього аудитів СУЯ.

 З метою забезпечення впевненості у спроможності належного виконання покладених завдань і надання споживачам якісних послуг визначені наступні пріоритети в діяльності Держатомрегулювання: 

-        удосконалення регулюючої діяльності з урахуванням розвитку технологій та методів управління в сфері використання ядерної енергії для підвищення рівня ядерної та радіаційної безпеки;

-        відкритість та прозорість державного регулювання;

-        визначення та постійний аналіз досягнення цілей діяльності Держатомрегулювання, що спрямовані на виконання завдань та функцій регулювання, задоволення споживачів послуг та досягнення основної мети її діяльності, запровадження процесного підходу щодо управління діяльністю для досягнення визначених цілей;

-        вивчення потреб та очікувань споживачів послуг Держатомрегулювання (населення, керівництва держави, суб’єктів діяльності в сфері використання ядерної енергії, центральних та місцевих органів виконавчої влади, міжнародних організацій тощо), орієнтація діяльності на максимальне задоволення потреб у безпеці та захисті;

-        персональна зацікавленість співробітників у впровадженні та удосконаленні діяльності та СУЯ; підтримка та мотивація відповідних ініціатив на рівні керівництва Держатомрегулювання;

-        систематичний аналіз даних щодо результатів діяльності СУЯ з метою визначення потреб та можливостей для вдосконалення і прийняття відповідних обґрунтованих рішень;

-        підтримка взаємовигідних стосунків з партнерами та зацікавленими сторонами, з якими співпрацює Держатомрегулювання при виконанні покладених на неї завдань.

 

Політика Держатомрегулювання в сфері комунікацій

 

Налагодження та підтримка постійного взаємозв’язку з партнерами, ліцензіатами та іншими зацікавленими сторонами – необхідна і обов’язкова складова діяльності Держатомрегулювання. Головна мета такої комунікації вбачається в інформуванні про виконання Держатомрегулюванням своєї головної місії – системного нагляду за дотриманням вимог безпечного функціонування ядерних об’єктів, об’єктів поводження з радіоактивними відходами, уранових об’єктів, інших джерел іонізуючого випромінювання. 

Держатомрегулювання вважає пріоритетним принципом своєї діяльності врахування позиції громадськості при прийнятті регулюючих рішень.

Встановленню та розвитку ефективного діалогу з громадськістю сприяє співробітництво з цільовими аудиторіями: об’єднаннями громадян, представниками ЗМІ, науковими та експертними організаціями, лідерами громадської думки. За умов збалансованого, коректного та об’єктивного підходу до інформаційної та роз’яснювальної роботи (подання вчасної інформації про події, існуючої практики регулювання, результатів інспекційних перевірок, про плани та перспективи роботи ) Держатомрегулювання намагається досягти адекватного розуміння, поваги, довіри та підтримки своєї діяльності з боку населення. 

Основами інформаційної діяльності Держатомрегулювання є компетентність і незалежність в фаховій оцінці подій, що викликають інтерес або стурбованість суспільства. 

Реалізація політики в сфері комунікацій в першу чергу спрямована на:

-              поширення об’єктивної інформації стосовно ядерної та радіаційної безпеки;

-              підтримку інформаційного забезпечення Інспекції та оперативності його реагування на суспільні настрої та потреби;

-              підвищення авторитету та позитивного іміджу Держатомрегулювання, як незалежного регулюючого органу, найвищим пріоритетом якого є забезпечення безпеки людини, навколишнього природного середовища, безпеки та захищеності ядерних установок та джерел іонізуючого випромінювання;

-          розвиток співробітництва Держатомрегулювання з регуляторними органами інших країн та міжнародними організаціями у сфері безпеки;

-              підтримку ділових контактів із законодавчою та виконавчою владою з метою сприяння процесу прийняття ефективних рішень та нормативно-правових документів в галузі регулювання безпеки та захищеності.

Держатомрегулювання залишає за собою право не реагувати на повідомлення ЗМІ, які скомпрометували себе неодноразовими порушеннями принципів неупередженого та об’єктивного висвітлення подій, містять провокаційну неправдиву інформацію у сфері використання ядерної енергії та таку, що не відповідає дійсності.

 

Голова Державної інспекції ядерного регулювання України

 

С.Г.Божко

Перший заступник Голови Державної інспекції ядерного регулювання України – Головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України

 

М.Х.Гашев

Заступник Голови Державної інспекції ядерного регулювання України

 

О.А.Макаровська

 

Заява про Політику Держатомрегулювання підготовлена у відповідності до положень Конвенції про ядерну безпеку, Об’єднаної конвенції та Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку».

 


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux