Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Постанова Колегії Держатомрегулювання від 23 травня 2019 року № 04
Опубліковано 28 травня 2019 року о 15:52

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

 

ПОСТАНОВА КОЛЕГІЇ

 

 

«23» травня 2019 р. м. Київ № 04

 

 

Про результати роботи державних підприємств,

що належать до сфери управління

Держатомрегулювання, за 2018 рік

 

До сфери управління Державної інспекції ядерного регулювання України (далі – Держатомрегулювання) належать два державні комерційні підприємства, а саме: ДП «Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки» (має 2 філії (в м. Славутич, м. Харків), ДП «Державний центр регулювання якості поставок та послуг».

Держатомрегулювання проведений аналіз стану ефективності фінансово-господарської діяльності та використання державного майна державних підприємств, а саме: ДП «Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки» та ДП «Державний центр регулювання якості поставок та послуг» за 2018 рік.

Колегія, розглянувши та обговоривши звіт ДП «Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки» та інформацію, підготовлену Управлінням економіки, фінансів та обліку на підставі даних ДП «Державний центр регулювання якості поставок та послуг фінансової, статистичної та іншої звітності за 2018 рік, констатує:

 

щодо діяльності ДП «Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки» (ДНТЦ ЯРБ).

У 2018 році основним видом діяльності ДНТЦ ЯРБ відповідно до КВЕД є дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук.

Середньооблікова кількість штатних працівників ДНТЦ ЯРБ за 2018 рік склала 234 особи, яка зменшилась порівняно з відповідним періодом минулого року на 19 осіб.

Відповідно до Методичних рекомендацій застосування критеріїв визначення ефективності управління об’єктами державної власності, затверджених наказом Мінекономрозвитку від 15 березня 2013 року № 253 зі змінами (далі – Критерії ефективності) фінансово-господарська діяльність ДНТЦ ЯРБ за 2018 рік оцінена як ефективна, що підтверджується коефіцієнтним аналізом: досягнутий рівень показника поточної ліквідності свідчить про достатність ресурсів, які можуть бути використані для погашення поточних зобов’язань; рівень коефіцієнтів фінансової стійкості та відношення боргу до ЕBITDA вказує на достатній ступінь незалежності від зовнішніх джерел та можливість підприємства виконувати зовнішні зобов’язання за рахунок власних коштів; рентабельність активів та рентабельність діяльності вказують на ефективність використання активів та ефективність господарської діяльності підприємства відповідно.

Затверджений підприємству фінансовий план на 2018 рік виконаний у повному обсязі.

Заборгованості з виплати заробітної плати ДНТЦ ЯРБ не має. Середньомісячна заробітна плата штатного працівника за 2018 рік зросла на 22,6%.

Простроченої заборгованості перед держбюджетом підприємство не має.

Підготовка та подання фінансових планів, звітів про їх виконання, інших документів підприємством здійснюється у встановлені терміни.

 

щодо діяльності ДП «Державний центр регулювання якості поставок та послуг» (ДП «Держцентрякості»).

У 2018 році основним видом діяльності ДП «Держцентрякості» відповідно до КВЕД є технічні випробування і дослідження.

Середньооблікова кількість штатних працівників ДП «Держцентрякості» на кінець 2018 року складала 8 осіб, яка порівняно з початком 2018 року зменшилась на 3 особи.

Відповідно до Методичних рекомендацій застосування критеріїв визначення ефективності управління об’єктами державної власності, затверджених наказом Мінекономрозвитку від 15 березня 2013 року № 253 зі змінами фінансово-господарська діяльність ДП «Держцентрякості» за 2018 рік оцінена, як неефективна.

Затверджений підприємству фінансовий план на 2018 рік не виконаний у повному обсязі.

Чистий дохід від реалізації зменшився порівняно з планом на 9,2%.

У 2018 році ДП «Держцентрякості» не було рентабельним (підприємством не виконано план з отримання чистого фінансового результату). Однак, значення коефіцієнтів покриття та фінансової стійкості підприємства більше 1, що свідчить про достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов’язань.

Показники фінансово-господарської діяльності у порівнянні з 2017 роком знизились: чистий дохід зменшився на 10,2%, собівартість реалізованої продукції – на 11,7%, валовий прибуток – на 8,2% та чистий фінансовий результат – на 22,0 тис. грн.

Якість балансу на кінець 2018 року у порівнянні з початком року знизилась.

Заборгованості з виплати заробітної плати підприємство не має. Середньомісячна заробітна плата штатного працівника за 2018 рік зросла на 5,9%.

Погіршення фінансової ситуації на підприємстві - це результат погіршення його виробничо-господарської діяльності: у 2018 році ДП «Держцентрякості» не вдалось продовжити термін дії атестата акредитації Національного агентства з акредитації України, як органу оцінки відповідності, та, відповідно, ним втрачено функцію органу оцінки відповідності продукції вимогам Технічного регламенту закритих джерел іонізуючого випромінювання та Технічного регламенту щодо пакувальних комплектів для зберігання та захоронення радіоактивних відходів (наказ Мінекономрозвитку від 27.07.2018 року № 1041 «Про тимчасове припинення дії рішення про призначення ДП «Держцентрякості» органом з оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів»).

Наказом Держатомрегулювання від 22 лютого 2019 року № 83 призначено проведення аудиту відповідності ДП «Держцентрякості». За результатами проведеного аудиту, аудиторською групою розроблені відповідні рекомендації.

Станом на 10 травня 2019 року всупереч вимогам статті 14 Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» керівником ДП «Держцентрякості» Кутовим О.А. не подано до Держатомрегулювання у встановлені терміни фінансову та статистичну звітність за 1 квартал 2019 року.

 

Крім того не виконано:

-     вимоги пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України № 1067 від 09 листопада 2016 року та не розміщено на веб-сайті ДП «Держцентркості» фінансову та статистичну звітність за 2018 рік та 1 квартал 2019 року;

-     вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 19 червня 2007 року № 832, наказу Мінекономрозвитку № 253 від 15 лютого 2013 року та не подано у визначені терміни Інформацію щодо застосування критеріїв визначення ефективності управління об’єктами державної власності за 1 квартал 2019 року;

-     вимоги постанови Кабінету Міністрів України № 991 від 21 грудня 2016 року, наказу Мінекономрозвитку № 164 від 08 лютого 2017 року та не подано інформацію для внесення відомостей до реєстру контрактів, укладених з керівниками державних підприємств;

-     вимоги постанов Кабінету Міністрів України № 1121 від 30 листопада 2005 року та № 467 від 14 квітня 2004 року та не подано Відомостей про державне майно, форма 2у(д), за 1 квартал 2019 року;

-     вимоги пункту 9 контракту від 26 березня 2014 року та не подано Звіт про результати виконання показників ефективності використання державного майна, прибутку, а також майнового стану підприємства за 1 квартал 2019 року.

 

За результатами обговорення результатів роботи державних підприємств, що належать до сфери управління Держатомрегулювання, за 2018 рік, Колегія Державної інспекції ядерного регулювання України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1.               Визнати роботу ДНТЦ ЯРБ за 2018 рік такою, що відповідає оцінці «відмінно».

2.               Визнати роботу ДП «Держцентрякості» за 2018 рік такою, що відповідає оцінці «незадовільно».

3.               Керівникам підприємств продовжити вживати дієвих заходів для покращення фінансового становища підприємства та неухильно дотримуватись затверджених показників фінансового плану у розрізі витрат в граничних межах, установлених Держатомрегулюванням відповідно до п.13 постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2006 року № 1673 «Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів».

термін – постійно

 

 

4.               Директору ДП «Держцентрякості»:

- забезпечити усунення недоліків та порушень, зазначених у аудиторському звіті, в терміни, встановлені наказом Держатомрегулювання;

- забезпечити підготовку та подання фінансових планів, звітів про їх виконання, фінансової, статистичної звітності та іншої інформації суворо у встановлені законодавством терміни;

- терміново, протягом 5 (п’яти) робочих днів, оприлюднити інформацію про свою діяльність та фінансову звітність шляхом розміщення її на власній веб-сторінці (веб-сайті) за період 2018 року та 1 квартал 2019 року;

- забезпечити виконання функцій, які закріплені за ДП «Держцентрякості» та є важливими з точки зору забезпечення безпеки на ядерних установках, об’єктах, призначених для поводження з радіоактивними відходами та джерелами іонізуючого випромінювання і не можуть бути припинені на момент вирішення фінансових та виробничо-господарських питань.

5. Галузевій раді по роботі з керівниками державних підприємств, що належать до сфери управління Державної інспекції ядерного регулювання України опрацювати питання щодо доцільності функціонування ДП «Держцентрякості» або можливості передачі функцій підприємства для забезпечення їх термінового відновлення та ефективної реалізації та подати Голові Держатомрегулювання пропозиції на розгляд для прийняття рішення.

термін - до 07.06.2019

 

 

Голова Колегії Г. ПЛАЧКОВ

 

 

Секретар Колегії Т. КНЯЖНИЦЬКА

 


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux