Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Регуляторні акти Держатомрегулювання / Проєкти регуляторних актів
від 23 листопада 2005 р.
Київ
Загальні положення забезпечення безпеки при знятті з експлуатації блоків атомних станцій та дослідницьких ядерних реакторів

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
ядерного регулювання України
від_________200_ р. № ____

 

Загальні положення забезпечення безпеки
при знятті з експлуатації Блоків атомних станцій
 та дослідницьких ядерних реакторів

 

1. Основні положення

1.1. Цей нормативно-правовий акт (далі - НПА) визначає умови та встановлює загальні вимоги щодо забезпечення безпеки, а також принципи і характер заходів, спрямованих на досягнення безпеки при знятті з експлуатації блоків атомних станцій та дослідницьких ядерних реакторів (далі - установки), які не зазнали запроектних аварій.

1.2. Положення цього НПА обов´язкові для всіх юридичних та фізичних осіб, які провадять діяльність, пов´язану зі зняттям установок з експлуатації (далі ЗЕ), незалежно від відомчої підпорядкованості та форми власності цих осіб.

1.3. Метою забезпечення безпеки під час ЗЕ є захист персоналу, населення, у тому числі майбутніх поколінь, та навколишнього середовища від шкідливого впливу іонізуючого випромінювання.

1.4. ЗЕ здійснюється для досягнення на території, яку займає установка, умов, що максимально зменшують обмеження на використання цієї території. Для забезпечення цього необхідно передбачити:

а) поступове звільнення установки від джерел іонізуючого випромінювання (далі - ДІВ), які підлягають контролю;

б) скорочення та скасування режиму обмежень та обсягів радіаційного контролю в зоні спостереження та санітарно-захисній зоні установки.

1.5. Досягнення цілей, зазначених у п.1.4, здійснюється з урахуванням інших об´єктів, що знаходяться на території атомної станції (далі - АС). Під час ЗЕ окремого блоку АС слід враховувати наявність:

а) режиму обмежень та радіаційного контролю внаслідок експлуатації інших блоків та/або їх ЗЕ;

б) споруд та систем загальностанційного призначення.

1.6. Досягнення у повному обсязі цілей, зазначених у п.1.4, не є обов´язковим, якщо на базі частини установки, яка знімається з експлуатації, планується створити нову ядерну установку або об´єкт, призначений для поводження з радіоактивними відходами (далі РАВ).

У цьому разі для об´єкта, який заново створюється, повинні бути реалізовані всі заходи й процедури, що передбачені чинним законодавством.

1.7. Певна частина установки, що знімається з експлуатації, може бути приєднана до іншого вже існуючого об´єкта. Рішення про приєднання цієї частини установки до складу такого об´єкта повинно бути узгоджено з органами державної виконавчої влади згідно чинного законодавства.

Частина установки вважається виключеною зі складу установки, що знімається з експлуатації, після оформлення, узгодження та затвердження всіх потрібних документів про приєднання її до об´єкта, який експлуатується або споруджується.

2. Основні терміни, поняття та визначення

У цьому НПА наведені нижче терміни та поняття вживаються в такому значенні:

2.1. Атомна станція (АС) - єдиний виробничо-технологічний комплекс, призначений для виробництва енергії в заданих режимах і умовах застосування, розташований в межах визначеної проектом території і укомплектований необхідним персоналом, на якому для здійснення цієї мети використовується ядерний реактор (реактори) з комплексом необхідних систем, пристроїв, обладнання і споруд.

2.2. Блок АС - частина АС, що виконує функцію АС у зазначеному проектом обсязі.

2.3. Зняття з експлуатації (ЗЕ) - комплекс заходів після вилучення ядерного палива та припинення експлуатації установки, який робить неможливим її використання в цілях, для яких вона була споруджена, та забезпечує безпеку персоналу, населення та навколишнього середовища. Цей комплекс заходів включає послідовну реконструкцію установки та її підтримку в безпечному стані.

2.4. Припинення експлуатації заключна стадія експлуатації установки, яка реалізується після прийняття рішення про зняття її з експлуатації та протягом якої вона приводиться до стану, при якому ядерне паливо відсутнє на її території або, перебуваючи в межах цієї території, розміщене тільки у сховищах відпрацьованого ядерного палива.

2.5. Проект ЗЕ комплект документів, що містять техніко-економічне обґрунтування, в тому числі обґрунтування безпеки відповідно до чинного законодавства, і порядок припинення експлуатації та ЗЕ установки, у якому визначені черговість, тривалість, основний зміст стадій ЗЕ та стан установки по закінченні кожної стадії.

2.6. Проект стадії ЗЕ комплект документів, який розробляється для кожної зі стадій ЗЕ на основі затвердженого проекту ЗЕ. У проекті стадії ЗЕ визначаються конкретні технічні та технологічні рішення щодо реконструкції установки та її підтримки в безпечному стані на окремій стадії, рішення з організації робіт, обсяги основних робіт, їх укрупнений графік, потреби у ресурсах, а також обґрунтування безпеки цієї стадії ЗЕ. Пророблення зазначених рішень та питань має бути виконано у обсязі, достатньому для обґрунтування безпеки ЗЕ на даній стадії, а також для розробки відповідної робочої документації.

До цього комплекту входять документи, що регламентуються будівельним законодавством для проекту реконструкції установки та підтримки її в безпечному стані, а також оцінка впливу на навколишнє середовище, звіт з аналізу безпеки для стадії ЗЕ, звіт про відповідність вимогам санітарного законодавства та документи з обґрунтуваннями інших видів безпеки згідно чинного законодавства.

2.7. Реконструкція під час ЗЕ - перебудова споруд, систем та елементів установки, пов´язана зі змінами їх технічних показників, функціонального призначення, а також демонтаж споруд, систем та елементів установки.

2.8. Стадії ЗЕ:

а) консервація - установка приводиться до стану, що виключає можливість її використання за проектним призначенням та відповідає безпечному зберіганню упродовж визначеного часу ДІВ, які знаходяться в установці;

б) витримка - установка знаходиться в законсервованому стані, що відповідає безпечному зберіганню ДІВ, які знаходяться в установці;

в) демонтаж - ДІВ, які знаходяться в установці, вилучаються з неї або розміщуються на її території у сховищах РАВ.

Інші терміни та поняття вживаються у значеннях, прийнятих у чинному законодавстві.

3. Дозвільна діяльність щодо припинення експлуатації та ЗЕ 

3.1. ЗЕ передує стадія припинення експлуатації. Головна мета цієї стадії - приведення установки до стану, при якому ядерне паливо відсутнє на її території або, перебуваючи в межах цієї території, розміщено тільки у сховищах відпрацьованого ядерного палива.

3.1.1. Діяльність на стадіях припинення експлуатації та ЗЕ здійснюється на підставі затвердженого у встановленому порядку проекту ЗЕ. Проект ЗЕ підлягає державним експертизам згідно чинного законодавства.

3.1.2. Діяльність на стадії припинення експлуатації здійснюється в рамках ліцензії на експлуатацію установки, при цьому здійснення робіт на цій стадії можливе тільки за наявності окремого письмового дозволу Держатомрегулювання України.

Для отримання зазначеного дозволу експлуатуюча організація
(далі - ЕО) надає до Держатомрегулювання України заявку, до якої додає зміни та доповнення до звіту з аналізу безпеки, аварійного плану та технологічного регламенту експлуатації установки, розроблені на основі затвердженого проекту ЗЕ.

3.2. ЗЕ відповідно до положень, зазначених у розділі 1, здійснюється шляхом послідовної реконструкції установки до стану, що відповідає визначеним цілям ЗЕ.

Цей НПА встановлює такі стадії ЗЕ: консервація, витримка, демонтаж.

Необхідність кожної із зазначених стадій і їхня послідовність повинні бути визначені й обґрунтовані в проекті ЗЕ.

Основні заходи на стадіях ЗЕ, зазначені у п.5.2, можуть реалізовуватись як повністю, так і частково для різних частин установки відповідно до проекту ЗЕ.

3.3. ЕО має отримати ліцензію на право здійснення діяльності зі ЗЕ. Ліцензія видається Держатомрегулювання України на підставі затвердженого проекту ЗЕ та інших документів, що вимагаються законодавством України з ліцензування.

Дія ліцензії на ЗЕ починається тільки після приведення установки до стану, при якому ядерне паливо відсутнє на її території або, перебуваючи в межах цієї території, розміщено у сховищах відпрацьованого ядерного палива. При цьому ліцензія на експлуатацію установки, що була видана раніше, анулюється і не може бути поновлена.

Особливості порядку припинення експлуатації та ЗЕ Чорнобильської АЕС визначаються умовами ліцензії на право здійснення діяльності зі ЗЕ цієї АС.

3.4. Діяльність на кожній стадії ЗЕ здійснюється на підставі затвердженого у встановленому порядку проекту стадії ЗЕ. Проект стадії ЗЕ підлягає державним експертизам згідно чинного законодавства. ЕО має отримати передбачені чинним законодавством дозволи на здійснення вищезазначеної діяльності.

3.5. Ліцензія на ЗЕ передбачає необхідність отримання окремих письмових дозволів на реалізацію кожної зі стадій ЗЕ, визначених у проекті ЗЕ. Для отримання окремого письмового дозволу на реалізацію кожної зі стадій ЗЕ ЕО повинна надати до Держатомрегулювання України заявку, до якої додаються проект даної стадії ЗЕ, звіт з аналізу безпеки даної стадії ЗЕ та аварійний план, адаптований для даної стадії ЗЕ.

3.6. Технічні заходи з реконструкції установки, що передбачені проектом стадії ЗЕ для поступового досягнення цілей ЗЕ, можуть виконуватися за чергами. Відповідно, у проекті стадії ЗЕ встановлюються черги розробки робочої документації та проектів виконання робіт, а також їх практичної реалізації на установці.

3.7. Під час ЗЕ з метою підтримки установки у безпечному стані та забезпечення безпеки персоналу, що виконує на установці роботи чи операції, здійснюється експлуатація необхідної для цього сукупності споруд, систем та елементів. Вказана діяльність на установці здійснюється відповідно до технологічного регламенту установки, до якого також включається класифікатор систем та елементів установки. Цей технологічний регламент переглядається для кожної стадії ЗЕ, а також коригується в міру послідовної реконструкції установки за п.3.6. Має бути забезпечена спадкоємність цього регламенту відносно технологічного регламенту експлуатації установки.

Проекти виконання робіт з реконструкції установки та технологічний регламент установки мають бути взаємоузгоджені.

4. Основні заходи щодо підготовки до ЗЕ протягом життєвого циклу установки

4.1. У період вибору майданчика для розміщення установки має бути проведена попередня оцінка впливу ЗЕ на людину та навколишнє середовище.

4.2. На етапі проектування установки необхідно:

а) вибирати конструкційні матеріали з урахуванням можливого зменшення їх забруднення, мінімізації поширення активованих продуктів корозії, полегшення дезактивації поверхонь, зменшення накопичення радіоактивних речовин у важкодоступних місцях конструкцій (зворотні ухили, приямки, порожнини тощо), мінімізації обсягу потенційно небезпечних субстанцій;

б) виконувати планування приміщень та розміщення систем і елементів установки з урахуванням необхідності вилучення з приміщень демонтованих компонентів, включаючи великі фрагменти, вільного відокремлення та дистанційного переміщення високоактивних компонентів, розміщення обладнання під час ЗЕ.

4.3. На етапі експлуатації установки належить здійснювати технічні заходи, які передбачають ЗЕ, зокрема:

а) мінімізувати радіоактивне забруднення установки та розповсюдження на ній радіоактивних речовин;

б) проводити класифікацію та облік РАВ, що утворюються;

в) проводити обстеження та розрахунки з метою прогнозування обсягів та характеристик РАВ, які будуть утворені у майбутньому під час експлуатації та ЗЕ установки;

г) провести комплексне інженерно-радіаційне обстеження для забезпечення даними про стан установки, які необхідні для розробки проекту ЗЕ, та документів для отримання окремого письмового дозволу на види робіт та операцій на стадії припинення експлуатації;

д) створити інформаційну базу даних з надійною системою зберігання інформації (як зазначено у п.8.4);

е) частково створити інфраструктуру, що необхідна для припинення експлуатації та ЗЕ.

4.4. На етапі проектування установки ЕО повинна розробити концепцію ЗЕ, яка затверджується у встановленому порядку в складі проекту на будівництво установки.

Концепція повинна обов'язково містити техніко-економічне порівняння можливих варіантів ЗЕ та, як результат цих порівнянь, має відображати наміри ЕО з вирішення у майбутньому таких питань ЗЕ:

а) черговість та тривалість стадій ЗЕ, основні заходи на кожній стадії, стан установки та проммайданчику по закінченні кожної стадії, включаючи основні критерії оцінки стану;

б) комплекс основних заходів щодо поводження з РАВ та іншими небезпечними матеріалами від утворення до захоронення, який базується на прогнозних оцінках їх обсягів та характеристик;

в) плани майбутнього використання компонентів та матеріалів установки, а також території, яку вона займає;

г) обладнання та технології, які потрібні для ЗЕ;

д) інфраструктура, що забезпечує діяльність із ЗЕ;

е) основні заходи з радіаційного захисту та моніторингу навколишнього середовища, що базуються на прогнозних оцінках радіаційного стану установки;

ж) основні заходи на випадок радіаційної аварії;

и) основні заходи фізичного захисту установки;

к) підготовка та залучення персоналу під час ЗЕ;

л) основні адміністративні та організаційні заходи для ЗЕ;

м) фінансове забезпечення ЗЕ;

н) основні заходи забезпечення якості.

На етапі експлуатації установки ЕО повинна мати концепцію ЗЕ, яка узгоджена Держатомрегулювання України. Для діючих блоків АС, що не мають концепції ЗЕ, вона має бути надана до Держатомрегулювання України на узгодження не пізніше ніж через два роки після набуття чинності цим НПА.

Концепція ЗЕ повинна переглядатися не рідше ніж один раз на 10 років для врахування нових даних про фактори, які впливають на ЗЕ (стан установки, розвиток техніки та технологій ЗЕ та поводження з РАВ, чинне законодавство, фінансове забезпечення, досвід ЗЕ, соціальні аспекти тощо).

Рівень деталізації та конкретизації в концепції ЗЕ вищезазначених питань ЗЕ має забезпечувати демонстрацію того, що ЕО в достатньому обсязі та своєчасно враховує майбутнє ЗЕ. Цей рівень зростає в міру наближення до дати припинення експлуатації установки.

Проект ЗЕ розробляється ЕО на підставі концепції ЗЕ.

5. Основні заходи під час припинення експлуатації та ЗЕ 

5.1. На стадії припинення експлуатації установки здійснюються такі основні заходи:

а) інженерні та радіаційні обстеження (додаткові до комплексного інженерно-радіаційного обстеження, що виконується до припинення експлуатації);

б) складання номенклатурного переліку радіоактивно забруднених та активованих споруд, систем та елементів та картограм радіаційного забруднення;

в) звільнення установки від ядерного палива;

г) вилучення робочого середовища з контурів установки;

д) звільнення установки від накопичених під час її експлуатації рідких РАВ та часткове звільнення від твердих РАВ;

е) звільнення установки від потенційно небезпечних субстанцій (горючих та хімічно небезпечних матеріалів, масел та ін.), використання яких не передбачається;

ж) дезактивація частини споруд, систем та елементів установки;

и) остаточна зупинка окремих систем та елементів установки;

к) реконструкція, за необхідності, окремих споруд, систем та елементів установки, в тому числі частковий демонтаж устаткування, зовнішнього відносно реакторної установки, яке не впливає на безпеку та не потрібно в роботі на цій стадії та під час ЗЕ;

л) розширення, наповнення та актуалізація бази даних для ЗЕ;

м) розробка, коригування, погодження та затвердження проектної та проектно-технологічної документації для першої стадії ЗЕ;

н) виконання процедур щодо отримання ліцензії на право здійснення діяльності зі ЗЕ та дозволів на реалізацію першої стадії ЗЕ;

п) адміністративні та організаційні заходи, що необхідні для забезпечення безпеки та реалізації вищезазначених та інших технічних заходів.

5.2. Основні заходи на стадіях ЗЕ

5.2.1. Консервація

На цій стадії для приведення установки до стану, що виключає можливість її використання за проектним призначенням та відповідає безпечному зберіганню ДІВ, які знаходяться в установці, упродовж визначеного в проекті цієї стадії часу, реалізуються такі основні заходи:

а) актуалізація номенклатурного переліку радіоактивно забруднених та активованих споруд, систем і елементів установки та картограм радіаційного забруднення;

б) демонтаж зовнішніх відносно частини установки, що підлягає консервації, споруд, систем та елементів, які не впливають на безпеку та не потрібні в роботі для цієї та наступних стадій ЗЕ;

в) збереження та укріплення бар´єрів, які запобігають поширенню радіоактивних речовин до незабруднених частин установки та до навколишнього середовища;

г) надійна консервація частини установки, що не демонтується, в тому числі створення нових бар´єрів для запобігання розповсюдження радіоактивних речових (герметичне закриття розгалужень та підводів, ущільнення з´єднань, додаткова герметизація ряду приміщень та інше);

д) створення умов для забезпечення тимчасового контрольованого зберігання радіоактивних речовин на установці;

е) збирання та кондиціювання РАВ, що утворюються у ході виконання робіт, та передача цих РАВ спеціалізованим підприємствам;

ж) експлуатація сукупності споруд, систем та елементів установки (як зазначено у п.3.7);

и) актуалізація бази даних для ЗЕ;

к) розробка, коригування, оформлення, погодження та затвердження проектної та проектно-технологічної документації для наступної стадії ЗЕ;

л) виконання процедур щодо отримання дозволів на реалізацію наступної стадії ЗЕ;

м) адміністративні та організаційні заходи, необхідні для забезпечення безпеки та реалізації вищезазначених та інших технічних заходів.

5.2.2. Витримка

На цій стадії для суттєвого зменшення активності ДІВ, що знаходяться в законсервованій установці, за рахунок природного розпаду радіонуклідів, реалізуються такі основні заходи:

а) експлуатація сукупності споруд, систем та елементів, що забезпечують безпечне зберігання ДІВ, які знаходяться в законсервованій установці (як зазначено у п.3.7);

б) періодичні інженерні та радіаційні обстеження стану законсервованої установки;

в) актуалізація номенклатурного переліку радіоактивно забруднених та активованих споруд, систем і елементів установки та картограм радіаційного забруднення;

г) демонтаж зовнішніх відносно частини установки, що законсервована, споруд, систем та елементів, які не впливають на безпеку та не потрібні в роботі для цієї та наступних стадій ЗЕ;

д) збирання та кондиціювання РАВ, що утворюються у ході виконання робіт, та передача цих РАВ спеціалізованим підприємствам;

е) актуалізація бази даних для ЗЕ;

ж) розробка, коригування, оформлення, погодження та затвердження проектної та проектно-технологічної документації для наступної стадії ЗЕ;

и) виконання процедур щодо отримання дозволів на реалізацію наступної стадії ЗЕ;

к) адміністративні та організаційні заходи, необхідні для забезпечення безпеки та реалізації вищезазначених та інших технічних заходів.

5.2.3. Демонтаж.

На цій стадії для вилучення з установки ДІВ, які підлягають контролю, та подальшого безпечного поводження з цими ДІВ реалізуються такі основні заходи:

а) демонтаж та вилучення споруд, систем та елементів установки, що підлягають контролю як ДІВ;

б) збирання та кондиціювання РАВ, що утворюються на даній стадії, передача цих РАВ спеціалізованим підприємствам;

в) експлуатація сукупності споруд, систем та елементів установки (як зазначено у п.3.7);

г) радіаційні обстеження (в тому числі остаточне): 1) компонентів установки, що не підлягають демонтажу, 2) зони спостереження та санітарно-захисної зони;

д) виконання процедур щодо припинення радіаційного контролю в санітарно-захисній зоні та зоні спостереження, обумовленого існуванням даної установки;

е) виконання процедур щодо завершення процесу ЗЕ та припинення ліцензування цієї діяльності;

ж) адміністративні та організаційні заходи, необхідні для забезпечення безпеки та реалізації вищезазначених та інших технічних заходів.

6. Радіаційна безпека та поводження з РАВ під час ЗЕ 

6.1. Проект ЗЕ повинен включати розділ «радіаційна безпека», в якому необхідно відобразити організацію діяльності з радіаційної безпеки, прогнозування та оцінки основних радіаційних факторів, рівнів радіаційного впливу на персонал, населення та навколишнє середовище, санітарно-гігієнічне зонування, радіаційно-дозиметричний контроль, комплекс основних технічних заходів колективного захисту (дезактивація, вентиляція, герметизація тощо), індивідуальний захист персоналу, його підготовку. Потрібно продемонструвати, що запропонована система заходів забезпечує виконання основних принципів радіаційної безпеки: виправданості, неперевищення, оптимізації.

Рівень деталізації інформації в розділі має забезпечувати обґрунтування з позицій радіаційної безпеки черговості, тривалості, основного змісту стадії припинення експлуатації та стадій ЗЕ та стану установки по закінченню кожної стадії.

Розробка та обґрунтування детального комплексу заходів з радіаційної безпеки для кожної стадії ЗЕ виконується у проекті цієї стадії.

6.2. Проект ЗЕ повинен включати розділ «поводження з РАВ», в якому необхідно відобразити аспекти прогнозування, мінімізації, класифікації, збору, сортування, обробки, кондиціювання, перевезення та зберігання РАВ. Повинні бути представлені оцінки обсягів та характеристик РАВ, що будуть утворюватись, аналіз достатності наявної інфраструктури для поводження з ними та додаткові потреби, а також плани щодо захоронення РАВ.

Рівень деталізації інформації в розділі має забезпечувати обґрунтування з позицій безпечного поводження з РАВ черговості, тривалості, основного змісту стадії припинення експлуатації та стадій ЗЕ та стану установки по закінченню стадій.

Розробка та обґрунтування детального комплексу заходів з поводження з РАВ для кожної стадії ЗЕ виконується у проекті цієї стадії.

6.3. Поводження з РАВ, які утворюються в період експлуатації та будуть утворені під час ЗЕ, необхідно здійснювати відповідно до чинного законодавства у сфері поводження РАВ.

6.4. Інфраструктуру для поводження з РАВ належить розвивати заздалегідь, з урахуванням необхідності у майбутньому своєчасно виконувати всі операції, які потрібні для поводження з РАВ, накопиченими в період експлуатації, а також з тими, які будуть утворені під час ЗЕ.

6.5. ЕО має завчасно подати до спеціалізованих підприємств з поводження з РАВ заявки на приймання РАВ. В проекті ЗЕ (а також в проектах стадій ЗЕ) потрібно продемонструвати, що буде забезпечене прийняття РАВ цими підприємствами у відповідності з визначеними у проекті термінами та обсягами утворення цих РАВ та їх характеристиками. Якщо обґрунтовано, що своєчасне прийняття РАВ спеціалізованими підприємствами не забезпечується, ЕО має передбачити створення власної інфраструктури для поводження з РАВ, включаючи їх тимчасове зберігання.

В законсервованої частині установки у межах, визначених проектом стадії витримки дозволяється зберігання твердих РАВ, що утворилися на стадії консервації цієї установки. Завезення та зберігання на установці інших РАВ забороняється, якщо не виконані заходи та процедури за п. 1.6 та/або п.1.7.

6.6. Під час ЗЕ має бути забезпечено мінімізацію обсягів РАВ за рахунок проведення дезактивації, запобігання розповсюдженню радіаційного забруднення, мінімізації утворення вторинних РАВ, обмеженого звільнення РАВ від регулюючого контролю, повторного використання матеріалів тощо.

7. Класифікація компонентів установки, що знімається з експлуатації

7.1. Класифікація споруд, систем та елементів установки, що знімається з експлуатації, базується на принципах, що викладені нижче.

7.1.1. Споруди, системи та елементи за впливом на безпеку поділяються на:

а) важливі для безпеки;

б) такі, що не впливають на безпеку.

При розподілі споруд, систем та елементів за впливом на безпеку враховуються:

а) функції, які виконують споруди, системи та елементи;

б) радіаційні наслідки відмов споруд, систем та елементів.

7.1.2. До важливих для безпеки відносяться споруди, системи та елементи, що призначені для виконання:

а) функцій бар´єрів, що запобігають перевищенню лімітів виходу радіоактивних речовин та/або іонізуючого випромінювання за встановлені межі. Ці ліміти і межі визначаються в проекті стадії ЗЕ;

б) функцій контролю та захисту бар´єрів, що утримують радіоактивні речовини та/або іонізуюче випромінювання;

в) контрольних функцій радіаційного захисту персоналу та населення.

7.1.3. За радіаційними наслідками відмов споруди, системи та елементи поділяються на три категорії.

До категорії 1 відносяться споруди, системи та елементи, відмова яких може призвести до критичної події, що супроводжується потенційним опроміненням:

а) окремої особи або обмеженої групи осіб персоналу з ефективними дозами вище 100 мЗв;

б) та/або окремої особи або обмеженої групи осіб населення з ефективними дозами вище 50 мЗв;

в) та/або значних контингентів населення;

г) та/або значного радіоактивного забруднення навколишнього середовища.

Кількісні радіаційні критерії за п. в) та п. г) визначаються в спеціальних документах органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

До категорії 2 відносяться споруди, системи та елементи, що не увійшли до категорії 1, відмова яких може призвести до перевищення річних лімітів доз опромінення, встановлених в нормах радіаційної безпеки.

До категорії 3 відносяться споруди, системи та елементи, що не увійшли до категорій 1 та 2.

Споруди, системи та елементи категорій 1 та 2 відносяться до важливих для безпеки.

7.1.4. До таких, що не впливають на безпеку, відносяться споруди, системи та елементи, які не віднесені до важливих для безпеки згідно
п. 7.1.2 та/або п. 7.1.3.

7.2. Під час розробки проекту стадії ЗЕ потрібно обґрунтувати класифікацію споруд, систем та елементів установки для даної стадії ЗЕ, в тому числі її зміни в міру реконструкції установки за чергами (як зазначено у п.3.6).

7.3. Під час розробки проектів стадій ЗЕ та здійснення ЗЕ для встановлення допустимих викидів та скидів потрібно використовувати такі квоти ліміту дози:

а) для стадії витримки - встановлені в нормах радіаційної безпеки для сховищ РАВ;

б) для інших стадій - встановлені в нормах радіаційної безпеки для референтних радіаційно-ядерних об´єктів.

7.4. Під час розробки проектів стадій ЗЕ та здійснення ЗЕ потрібно передбачати адекватний рівень фізичного захисту установки в тому числі і його зміни в міру реконструкції установки за чергами, як зазначено у п.3.6. При цьому потрібно враховувати, що установка повністю звільнена від ядерного палива та поступово звільнюється від ДІВ.

8. Загальні вимоги до забезпечення якості

8.1. ЕО в проекті ЗЕ повинна розробити комплекс основних заходів із забезпечення якості та визначити потреби щодо внесення змін до існуючої на установці системи якості. У проектах стадій ЗЕ з урахуванням цього комплексу основних заходів виконується адаптація системи якості та розроблюються зміни до програми забезпечення якості.

8.2. Програма забезпечення якості для ЗЕ повинна передбачати використання досвіду експлуатації установки, зокрема, знань та досвіду експлуатаційного персоналу.

8.3. ЕО має забезпечити взаємоузгодженість та спадковість діяльності різних підрядних організацій, які виконують проектування ЗЕ та практичну реалізацію на установці проектів виконання робіт.

8.4. Протягом життєвого циклу установки за процедурами діючої системи якості повинні здійснюватись збирання, обробка, документування, збереження та своєчасна актуалізація інформації про установку, що може суттєво вплинути на процес ЗЕ. До такої інформації належать:

а) дані про територію, на якій побудована установка;

б) проектна документація зі змінами, внесеними під час будівництва та введення в експлуатацію установки, а також під час її модернізації у період експлуатації;

в) дані про проведені під час експлуатації установки ремонти, модернізації, встановлення нового обладнання;

г) технологічний регламент експлуатації установки;

д) звітність щодо ядерного палива та його пошкоджень;

е) дані про РАВ та інші небезпечні відходи та їхнє місце розташування під час експлуатації та ЗЕ установки;

ж) відомості про радіаційні аварії під час експлуатації та ЗЕ;

и) дані про ДІВ, що знаходяться в установці під час експлуатації та ЗЕ;

к) дані про радіаційний стан установки під час експлуатації та ЗЕ;

л) відомості про інженерні та радіаційні обстеження установки під час її експлуатації та ЗЕ;

м) проектна та проектно-технологічна документація щодо ЗЕ установки зі змінами внесеними під час ЗЕ.

Ця інформація має бути систематизована в базі даних.

8.5. У програмі забезпечення якості ЗЕ має бути передбачена ефективна система управління документацією з метою збереження необхідної інформації тривалий час та її своєчасного оновлення в міру реалізації заходів щодо ЗЕ.

В системі роботи з документацією необхідно передбачити процедури, які забезпечать використання персоналом (як ЕО, так і підрядних організацій) тільки чинних затверджених документів.

 

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux