Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Регуляторні акти Держатомрегулювання / Проєкти регуляторних актів
від 07 червня 2010 р.
Київ
Проект постанови

проект

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

ПОСТАНОВА

 

від ________________ № ______

 

Київ

 

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України

від 2 червня 2003 р. № 813

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

 

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 2 червня 2003 р. № 813 “Про затвердження Порядку взаємодії органів виконавчої влади та юридичних осіб, які провадять діяльність у сфері використання ядерної енергії, в разі виявлення радіонуклідних джерел іонізуючого випромінювання у незаконному обігу” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 23, ст. 1049, № 51, ст. 2675) зміни, що додаються.

 

 

 

Прем'єр-міністр України  М. АЗАРОВ

 

 

Затверджено

постановою Кабінету Міністрів України

від

 

 

ЗМІНИ,

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України

від 2 червня 2003 р. N 813

 

1. У назві та тексті постанови слова "радіонуклідних джерел іонізуючого випромінювання" замінити словами "радіоактивних матеріалів".

У тексті постанови та Порядку взаємодії органів виконавчої влади та юридичних осіб, які провадять діяльність у сфері використання ядерної енергії, в разі виявлення радіонуклідних джерел іонізуючого випромінювання у незаконному обігу слова "Міністерство екології та природних ресурсів" та "Мінекоресурсів" у всіх відмінках замінити словами "Міністерство охорони навколишнього природного середовища" та "Мінприроди".

 

2. У Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

 

1) у тексті слова "радіонуклідні джерела іонізуючого випромінювання" у всіх відмінках замінити словами "радіоактивні матеріали" у відповідному відмінку;

 

2) пункти 2-6 викласти у такій редакції:

 

"2. Для цілей цього Порядку терміни вживаються у такому значенні:

 

державні системи обліку і контролю радіоактивних матеріалів - Державний регістр джерел іонізуючого випромінювання, державна система обліку і контролю ядерних матеріалів та державний реєстр радіоактивних відходів;

 

контрольована зона - територія, доступ до якої обмежується, відповідно до вимог радіаційної безпеки та фізичного захисту, під час виконання заходів з реагування на виявлення підозрюваного матеріалу/об'єкта або радіоактивних матеріалів у незаконному обігу і за межами якої рівень потужності дози гамма-випромінювання не перевищує трикратної величини потужності дози природного радіаційного гамма-фону;

 

незаконний обіг радіоактивних матеріалів - перебування ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та джерел іонізуючого випромінювання, крім генеруючих технічних пристроїв, які створюють або за певних умов можуть створювати іонізуюче випромінювання, поза державними системами обліку і контролю радіоактивних матеріалів та/або системами їх фізичного захисту, а також придбання, зберігання, використання, передача, видозмінення, знищення, перевезення і захоронення зазначених радіоактивних матеріалів без дотримання вимог, установлених законодавством;

 

підозрюваний матеріал/об'єкт - фізичний об'єкт, який має зовнішні ознаки (попереджувальні написи про радіаційну небезпеку, маркування, спеціальні знаки тощо) та/або фізичні характеристики радіоактивних матеріалів;

характеристики підозрюваного матеріалу/об'єкта - зовнішній вигляд (наявність попереджувальних написів, знаків радіаційної небезпеки), фізичні та хімічні характеристики, на підставі яких можна зробити висновки про його природу, властивості, радіонуклідний та хімічний склад, а також про можливе призначення, походження тощо.

 

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у законах України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", "Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання", інших нормативно-правових актах з фізичного захисту.

 

3. У разі виявлення підозрюваного матеріалу/об'єкта заходи щодо його первинного обстеження та попереднього встановлення меж контрольованої зони виконують:

 

місцеві органи виконавчої влади, якщо інформацію отримано від фізичних або юридичних осіб, які не є органами дізнання чи досудового слідства;

 

органи, які провадять оперативно-розшукову діяльність, якщо підозрюваний матеріал/об’єкт виявлено у результаті оперативно-розшукових дій цих органів;

державна екологічна інспекція Мінприроди, якщо підозрюваний матеріал/об’єкт виявлено під час здійснення екологічного та радіологічного контролю в пунктах пропуску через державний кордон України та в зонах діяльності митниць призначення і відправлення;

 

Державна прикордонна служба, якщо підозрюваний матеріал/об’єкт виявлено під час проведення прикордонного контролю в місцевих пунктах пропуску через державний кордон України, в яких відсутні пости екологічного контролю Мінприроди, або при затриманні осіб чи транспортних засобів, які намагалися незаконно перетнути державний кордон поза пунктами пропуску через державний кордон України.

 

Координацію дій під час виконання заходів на місці виявлення підозрюваного матеріалу/об'єкта здійснює місцевий орган виконавчої влади.

 

4. У разі коли в результаті первинного обстеження місця виявлення підозрюваного матеріалу/об'єкта з допомогою дозиметра-радіометра або отримання достовірної інформації іншим шляхом підозра про наявність радіоактивних матеріалів підтверджується, до обстеження залучаються представники відповідних територіальних органів МНС, Мінприроди, Державної санітарно-епідеміологічної служби та Держатомрегулювання. Здійснення заходів із забезпечення охорони місця події виявлених радіоактивних матеріалів, а також охорона та супроводження їх під час транспортування до місця тимчасового зберігання або захоронення, покладається на територіальні органи МВС або Державної прикордонної служби (під час незаконного перетинання державного кордону поза пунктами пропуску через державний кордон України).

Допуск представників відповідних територіальних органів МНС, Державної санітарно-епідеміологічної служби та Держатомрегулювання в пунктах пропуску через державний кордон здійснюється відповідними органами охорони державного кордону Державної прикордонної служби.

 

Допуск посадових осіб органів державної влади в зону митного контролю здійснюється з дозволу відповідного митного органу, за погодженням з територіальним органом Державної прикордонної служби і під контролем цього органу.

 

5. Представники Державної санітарно-епідеміологічної служби, Держатомрегулювання та Мінприроди здійснюють радіологічне обстеження місця виявлення підозрюваного матеріалу/об'єкта, в ході якого проводять вимірювання потужності експозиційної дози гамма-випромінювання, перевіряють наявність поверхневого радіоактивного забруднення, а також нейтронного випромінювання.

До радіологічного обстеження місця виявлення підозрюваного матеріалу/об'єкта можуть залучатися представники підприємства Державної корпорації "УкрДО "Радон" відповідно до зони обслуговування, та інші спеціалізовані підприємства, що мають відповідні дозволи згідно до законодавства.

За результатами первинного обстеження представники Державної санітарно-епідеміологічної служби, Держатомрегулювання та Мінприроди готують висновки про основні параметри радіаційної обстановки на місці виявлення підозрюваного матеріалу/об'єкта, де зазначають тип, характеристики радіоактивних матеріалів і можливі шляхи формування дозових навантажень на персонал та населення, а також рекомендації (у разі потреби) з якнайшвидшого приведення радіоактивних матеріалів у безпечний для населення і довкілля стан.

 

Зазначені висновки доводяться до відома представника місцевого органу виконавчої влади, що здійснює координацію дій на місці виявлення підозрюваного матеріалу/об'єкта, Держатомрегулювання, а також до правоохоронного органу, який забезпечує організацію огляду місця події і здійснення необхідних заходів з метою виявлення ознак злочину і осіб, що його вчинили.

 

6. У разі потреби представник місцевого органу виконавчої влади залучає представників підприємства Державної корпорації "УкрДО "Радон", відповідно до зони обслуговування, іншого спеціалізованого підприємства, яке має відповідний дозвіл, до здійснення робіт з дозиметричного супроводу осіб, що зайняті на роботах у межах контрольованої зони, а також вживає інших заходів з метою забезпечення безпечного поводження з радіоактивними матеріалами, зведення до мінімуму можливості заподіяння шкоди здоров'ю населення та довкіллю.";

 

3) у пунктах 8, 11, 13, після слів "Державної санітарно-епідеміологічної служби" доповнити словами ", Держатомрегулювання";

 

4) пункт 11 доповнити новим абзацом:

 

"Зберігання виявлених радіоактивних матеріалів на всіх етапах поводження з ними повинно здійснюватися уповноваженими органами відповідно до територіального підпорядкування, в спеціально обладнаних приміщеннях або майданчиках відповідно до вимог радіаційної безпеки та фізичного захисту.";

 

5) пункт 12 викласти у такій редакції:

 

"Після того як вилучені радіоактивні матеріали було перевезено з місця його виявлення, а проведення огляду місця події і здійснення необхідних заходів з метою виявлення ознак злочину і осіб, що його вчинили, завершено, у разі потреби ліквідація та інформування про радіологічні наслідки здійснюється відповідно до законодавства про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру."

 

6) пункт 15 доповнити абзацом третім:

 

"За результатами службового розслідування Держатомрегулюванням може бути призначена інспекційна перевірка підприємства, яке є власником або користувачем виявлених радіоактивних матеріалів, щодо виконання ним вимог радіаційної безпеки, фізичного захисту та обліку та контролю радіоактивних матеріалів.";

 

7) в абзаці четвертому пункту 16 слова "джерел іонізуючого випромінювання та ядерних матеріалів" замінити словами "радіоактивних матеріалів";

 

8) назву розділу "Забезпечення радіаційної безпеки" доповнити словами "та фізичного захисту";

 

9) пункт 17 після слів "радіаційної безпеки" доповнити словами "та фізичного захисту";

10) пункт 18 викласти у такій редакції:

 

"18. Органи виконавчої влади та юридичні особи, які беруть участь у поводженні з радіоактивними матеріалами, виявленими у незаконному обігу, зобов'язані дотримуватися вимог законодавства та інших нормативно-правових актів щодо забезпечення радіаційної безпеки та фізичного захисту.";

 

11) пункт 19 викласти у такій редакції:

 

"Фінансування заходів щодо обстеження, проведення експертизи, охорони, перевезення, тимчасового зберігання радіоактивних матеріалів, виявлених у незаконному обігу, ліквідації наслідків радіаційних аварій, а також інших витрат, пов'язаних з перебуванням радіоактивних матеріалів у незаконному обігу, здійснюється в межах бюджетних призначень, передбачених відповідним органам виконавчої влади.

 

У подальшому в разі встановлення власника (користувача) зазначених радіоактивних матеріалів витрачені кошти стягуються з нього на користь відповідного бюджету в порядку, встановленому законодавством.

 

У випадку визнання власника (користувача) банкрутом, повернення витрат, пов’язаних з перебуванням радіоактивних матеріалів у незаконному обігу, здійснюється згідно до законодавства про банкрутство.

 

Особа, яка знайшла або виявила підозрюваний матеріал/об'єкт, не несе фінансову відповідальність за витрати, пов’язані з перебуванням радіоактивних матеріалів у незаконному обігу.

 

Якщо підозрюваний матеріал/об'єкт виявлено у металобрухті, інших промислових відходах, фінансову відповідальність за витрати, пов’язані з перебуванням радіоактивних матеріалів у незаконному обігу, несе відправник металобрухту.

 

У випадку виявлення радіоактивних матеріалів під час проведення прикордонного, чи екологічного та радіаційного контролю, фінансову відповідальність за витрати, пов’язані з перебуванням радіоактивних матеріалів у незаконному обігу, несе власник (користувач) вантажу.".

 

 

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux