Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Регуляторні акти Держатомрегулювання / Проєкти регуляторних актів
від 22 березня 2012 р.
Київ
Проект наказу

 

 

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

_______________ м.

Київ №_____________

 

 

Про затвердження Положення про перелік та вимоги щодо форми та змісту документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії

 

 

 

Відповідно до статті 12 Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії”

наказую:

1. Затвердити Положення про перелік та вимоги щодо форми та змісту документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії, що додається.

2. Юридичному відділу (Матвєєва В.Г.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з 1 жовтня 2012 року.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

  

 

Голова О.МИКОЛАЙЧУК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Державної інспекції

ядерного регулювання України

__________2012 р. N ______

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положення

про перелік та вимоги щодо форми та змісту документів,

що подаються для отримання ліцензії на провадження

окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії

 

1. Це Положення визначає перелік документів, що надаються суб'єктом діяльності у сфері використання ядерної енергії для отримання ліцензій на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії, переоформлення, внесення змін до діючих ліцензій чи видачі дубліката у разі втрати або пошкодження ліцензій, а також вимоги щодо їх оформлення та змісту, відповідно до порядку видачі ліцензій, визначеному у статті 12 Закону України “Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії”.

 

2. Окремі види діяльності у сфері використання ядерної енергії, що підлягають ліцензуванню, визначені в статті 7 Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії".

 

3. Для отримання ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії суб'єкт діяльності у сфері використання ядерної енергії (далі - заявник) подає до Держатомрегулювання України чи її територіального органу, відповідно до розподілу повноважень, заяву за формою, встановленою у додатку 1 до цього Положення.

 

4. До заяви додаються:

копії засвідчених у встановленому порядку установчих документів (статут або положення);

документи, що підтверджують спроможність заявника дотримуватися умов і правил провадження заявленого виду діяльності, встановлених нормами та правилами з ядерної та радіаційної безпеки, а також підтверджують відповідність фінансових, матеріальних, інших ресурсів, організаційної структури та персоналу заявника, вимогам, встановленим нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки, в обсязі, необхідному для її забезпечення. Перелік документів з урахуванням конкретного виду діяльності наведено у додатку 2 до цього Положення;

документи, що підтверджують забезпечення вимог фізичного захисту ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання згідно з додатком 3 цього Положення;

документ про оплату послуг щодо здійснення дозвільних процедур.

 

5. Ліцензіат для переоформлення, або внесення змін до ліцензії на провадження окремого виду діяльності подає до Держатомрегулювання України чи її територіального органу відповідно до розподілу повноважень такі документи:

заяву про переоформлення, або внесення змін до ліцензії за зразком згідно з додатком 1 до цього Положення разом з ліцензією, що підлягає переоформленню;

ліцензією, що підлягає переоформленню або до якої уносяться зміни;

документи, які обґрунтовують підстави для переоформлення або внесення змін до ліцензії;

документи, що підтверджують спроможність заявника дотримуватися умов і правил провадження заявленого виду діяльності, згідно з додатком 2 до цього Положення. Якщо такі документи подавалися до органу, який видав ліцензію, і є чинними на момент подання заяви, заявникові достатньо посилатися на ці документи;

акти інспекційних обстежень та/або інспекцій, що проводилися Держатомрегулювання України або її територіальним органом протягом дії ліцензії;

документ про оплату послуг щодо здійснення дозвільних процедур.

 

6. Ліцензіат для видачі дубліката ліцензії на провадження окремого виду діяльності подає до Держатомрегулювання України чи її територіального органу відповідно до розподілу повноважень такі документи:

заяву на видачу дубліката ліцензії за зразком згідно з додатком 1 до цього Положення;

непридатний для користування внаслідок пошкодження бланк ліцензії;

документ про оплату послуг щодо здійснення дозвільних процедур.

 

7. Заявник є відповідальним за достовірність відомостей, викладених у заяві на видачу ліцензій, та у доданих до неї документах. 

Начальник Юридичного відділу В. Г. Матвєєва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 до Положення про перелік та вимоги щодо форми та змісту документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження окремих видів діяльності сфері використання ядерної енергії

 

Зразок 

ЗАЯВА

на видачу (переоформлення, внесення змін, видачу дубліката) ліцензії на провадження діяльності

_________________________________________________________________ (найменування окремого виду діяльності у сфері використання ядерної енергії )

 

Суб'єкт діяльності у сфері використання ядерної енергії ______________________

______________________________________________________________________

(для юридичної особи - найменування, місцезнаходження, прізвище, ім'я та по батькові керівника; для фізичної особи – підприємця - прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання)

 

організаційно-правова форма господарювання ______________________________

 

ідентифікаційний код___________________________________________________

                                                                           (для юридичної особи) 

 

ідентифікаційний номер платника податків та інших обов'язкових
платежів
______________________________________________________________

                                                                           (для фізичної особи) 

Банківські реквізити____________________________________________________

 

Прошу видати (переоформити, внести зміни, видати дублікат ліцензії) у зв’язку _________________________________________________________________

ліцензію на провадження_________________________________________________

_____________________________________________________________________

(вид діяльності та види робіт, що належать до цієї діяльності, номер та серія ліцензії, що підлягає переоформленню чи внесенню змін, номер та серія ліцензії дублікат, якої необхідно видати)

 

Місце або територія провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії__________________________________________________________

 

Місцезнаходження філій, інших відокремлених підрозділів, що провадитимуть діяльність на підставі виданої ліцензії_____________________________________

 

З порядком видачі ліцензії, умовами та правилами провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.

 

Документи, що додаються _______________________________________________

 

Дата подання заяви "___" _______________ 20__ р.

 

Посада, ініціали та прізвище особи, що подала заяву_______________________

 

Дата реєстрації заяви "___" _______________ 20__ р. N ____________

 

________________________________

(посада особи, яка прийняла заяву) 

_________

(підпис) 

____________________

(ініціали та прізвище) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2 до Положення про перелік та вимоги щодо форми та змісту документів,

що подаються для отримання ліцензії на

провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії

 

 

ПЕРЕЛІК

документів, що підтверджують спроможність заявника дотримуватися умов і правил провадження заявленого виду діяльності

 

І. Використання джерел іонізуючого випромінювання (далі - ДІВ):

 

1. Звіт про аналіз безпеки об’єкта використання ДІВ, вимоги щодо форми, змісту та додатків до якого визначаються Держатомрегулювання України.

 

2. Довідка про кваліфікацію персоналу заявника, форма якої наведена в додатку 1 до цього Переліку, до якої додаються копії документів, що підтверджують проходження навчання та перевірки знань з питань ядерної та радіаційної безпеки у порядку, встановленому Держатомрегулювання України, копії документів, що підтверджують проходження персоналом навчання (стажування) у виробника ДІВ (у разі виконання робіт з технічного обслуговування, ремонту, монтажу та демонтажу ДІВ).

 

3. Настанова щодо системи управління (настанова з якості) діяльністю з використання ДІВ в частині радіаційної безпеки, розроблена відповідно до норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки.

 

4. Перелік ДІВ, вимоги до форми та змісту якого наведені в додатку 2 до цього Переліку.

 

5. Висновок державної експертизи з радіаційної безпеки проектів ДІВ (у разі введення в експлуатацію нових установок з ДІВ або додаткових ДІВ, що потребують переоцінки рівня безпеки).

 

6. Положення про визначення доз опромінення пацієнтів при застосуванні ДІВ у діагностичних цілях (включаючи методологію та протоколи щодо контролю дозоформуючих параметрів обладнання).

 

7. Дозвіл (санітарний паспорт), виданий територіальними органами державної санітарно-епідеміологічної служби (додається за наявності).

 

8. План аварійних заходів при провадженні діяльності з використання радіонуклідних ДІВ, розроблений згідно з вимогами Норм радіаційної безпеки України, введених в дію постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.1997 N 62 (далі - НРБУ-97) (додаток 5.1) та наказу Держатомрегулювання України та МНС України “Про затвердження плану реагування на радіаційні аварії ” від 17.05.2004 №87/211, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.06.2004 за № 720/9319.

 

9. Інструкція щодо дій персоналу у випадку радіаційної аварії при провадженні діяльності з використання генеруючих пристроїв.

 

10. Довідка про фінансові можливості відшкодування збитків, завданих радіаційною аварією, що може статися під час провадження діяльності з використання ДІВ, власними коштами, в тому числі за рахунок спеціальних фондів, або засвідчена копія договору із страховою компанією про відшкодування збитків за рахунок коштів страхової компанії.

 

11. Документи, що засвідчують рівень безпеки нових ДІВ: копія Довідки про підтвердження відповідності (для закритих ДІВ), копія Сертифіката відповідності (для генеруючих пристроїв), протоколи приймальних випробувань закритих ДІВ тощо.

 

12. Методика виконання робіт щодо проведення випробовувань закритих ДІВ з метою визначення їх технічних характеристик та перевірки на герметичність, узгоджена Держатомрегулювання України, у встановленому законодавством порядку.

 

13. Копія акта прийняття в експлуатацію об'єкта з використання ДІВ (для нових об'єктів).

 

14. Програма зняття з експлуатації установки ДІВ I, II, III категорії відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 № 1382 "Про затвердження Технічного регламенту закритих джерел іонізуючого випромінювання".

 

15. Документи, що підтверджують забезпечення вимог фізичного захисту радіонуклідних ДІВ, згідно з додатком 3 до Положення.

ІІ Виробництво джерел іонізуючого випромінювання:

 

1. Звіт про аналіз безпеки об’єкта виробництва ДІВ, вимоги щодо форми, змісту та додатків до якого визначаються Держатомрегулювання України.

 

2. Узгоджені з Держатомрегулювання України та зареєстровані в установленому законодавством порядку Технічні умови на ДІВ, що виготовляються.

 

3. Настанова щодо системи управління (настанова з якості) діяльністю з виробництва ДІВ в частині радіаційної безпеки, розроблена відповідно до норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки.

 

4. Перелік ДІВ, що виготовляються, вимоги до форми та змісту якого наведені в додатку 2 до цього Переліку.

 

5. Дозвіл (санітарний паспорт), виданий територіальними органами державної санітарно-епідеміологічної служби (надається за наявності).

 

6. План аварійних заходів при провадженні діяльності з виробництва радіонуклідних ДІВ, розроблений згідно з вимогами Норм радіаційної безпеки України, введених в дію постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.1997 № 62 (далі - НРБУ-97) (додаток 5.1) та наказу Держатомрегулювання України та МНС України «Про затвердження плану реагування на радіаційні аварії» від 17.05.2004 №87/211, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.06.2004 за №720/9319.

 

7. Інструкція дій персоналу у випадку радіаційної аварії – при провадженні діяльності з виробництва генеруючих пристроїв.

 

8. Довідка про кваліфікацію персоналу заявника, форма якої наведена в додатку 1 до цього Переліку, до якої додаються копії документів, що підтверджують проходження навчання та перевірки знань з питань ядерної та радіаційної безпеки у порядку, встановленому Держатомрегулювання України.

 

9. Довідка про фінансові можливості відшкодування збитків, завданих радіаційною аварією, що може статися під час провадження діяльності з виробництва ДІВ, власними коштами, в тому числі за рахунок спеціальних фондів, або засвідчена копія договору із страховою компанією про відшкодування збитків за рахунок коштів страхової компанії.

 

10. Методика контролю дозоформуючих параметрів генеруючих пристроїв власного виробництва та методика контролю доз пацієнтів у разі виробництва генеруючих пристроїв для діагностики.

 

11. Копія акта прийняття об'єкта з виробництва ДІВ в експлуатацію (для нових об'єктів).

 

12. Копія акта прийняття в експлуатацію об'єкта з виробництва ДІВ та висновок державної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки об’єкта для виробництва радіонуклідних ДІВ (для нових об'єктів).

 

13. Програма зняття з експлуатації установки ДІВ I, II, III категорії відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 № 1382 "Про затвердження Технічного регламенту закритих джерел іонізуючого випромінювання".

 

14. Документи, що підтверджують забезпечення вимог фізичного захисту радіонуклідних ДІВ, згідно з додатком 3 до Положення.

 

ІІІ. Переробка уранових руд:

 

1. Звіт про аналіз безпеки уранового об’єкта вимоги щодо форми, змісту та додатків до якого визначаються Держатомрегулювання України.

 

2. Паспорт уранового об'єкта, форма та зміст якого узгоджуються Держатомрегулювання України.

 

3. Довідка про кваліфікацію персоналу заявника, форма якої наведена в додатку 1 до цього Переліку, до якої додаються копії документів, що підтверджують проходження навчання та перевірки знань з питань ядерної та радіаційної безпеки у порядку, встановленому Держатомрегулювання України.

 

4. Висновок державної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки уранового об'єкта.

 

5. Настанова щодо системи управління (настанова з якості) діяльністю уранового об'єкта, розроблена відповідно до норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки.

 

6. Узгоджена з Держатомрегулювання України Програма поводження з відходами переробки уранових руд (далі – ВПУР), яка містить:

загальні положення щодо поводження з ВПУР;

відомості про стан поводження з ВПУР (аналіз джерел утворення, динаміка надходження, характеристики накопичених ВПУР, аналіз відповідності проектної та фактичної кількості ВПУР, опис технологічних систем поводження з ВПУР та їх потужність, система контролю за ВПУР, заходи, спрямовані на мінімізацію утворення ВПУР).

 

7. Копія акта прийняття уранового об'єкта в експлуатацію (для нових об'єктів).

 

8. План аварійних заходів, розроблений згідно з вимогами Норм радіаційної безпеки України, введених в дію постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.1997 №62 (далі - НРБУ-97) (додаток 5.1) та наказу Держатомрегулювання України та МНС України “Про затвердження плану реагування на радіаційні аварії ” від 17.05.2004 №87/211, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.06.2004 за №720/9319.

 

9. Довідка про фінансові можливості відшкодування збитків, завданих радіаційною аварією, що може статися під час провадження діяльності з переробки уранових руд, власними коштами, в тому числі, за рахунок спеціальних фондів, або засвідчена копія договору із страховою компанією про відшкодування збитків за рахунок коштів страхової компанії.

 

10. Узгоджена з Держатомрегулювання України Програма радіаційного моніторингу уранового об'єкта.

 

11. Документ, яким встановлено порядок проведення індивідуального дозиметричного контролю персоналу та радіаційного моніторингу робочих місць, до якого додаються копії документів щодо: атестації вимірювальних лабораторій, галузі вимірювань, участі у міжнародних і національних програмах міжлабораторних порівнянь та партнерських перевірок.

 

12. Перелік приладів радіаційного контролю із зазначенням характеристик цих приладів, інформації про останню державну повірку і калібрування.

 

13. Документи, що підтверджують забезпечення вимог фізичного захисту, згідно з додатком 3 до Положення.

 

 

 

IV. Діяльність з переробки та/або зберігання радіоактивних відходів, яка передбачає експлуатацію та зняття з експлуатації об’єкта для переробки радіоактивних відходів та/або будівництво, експлуатацію та зняття з експлуатації сховища для зберігання радіоактивних відходів

 

1. Звіт про аналіз безпеки об’єкта для переробки РАВ та/або сховища для зберігання РАВ, вимоги щодо форми та змісту якого визначаються Держатомрегулювання України.

 

2. Проект об’єкта для переробки РАВ та/або сховища для зберігання РАВ.

 

3. Копії висновку комплексної державної експертизи проекту об’єкта для переробки РАВ та/або сховища для зберігання РАВ.

 

4. Копія акта готовності об’єкта до експлуатації (для етапу експлуатації).

 

5. Технологічний регламент експлуатації (зняття з експлуатації) об’єкта для переробки РАВ та/або сховища для зберігання РАВ.

 

6. Критерії приймання РАВ, що передаються на об’єкт для переробки РАВ та/або сховище для зберігання РАВ, встановлені у відповідності до аналізу безпеки та проектного призначення об’єкта.

 

7. План аварійних заходів при провадженні діяльності з переробки і зберігання РАВ, розроблений згідно з вимогами Норм радіаційної безпеки України, введених в дію постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.1997 №62 (далі - НРБУ-97) (додаток 5.1) та наказу Держатомрегулювання України та МНС України “Про затвердження плану реагування на радіаційні аварії ” від 17.05.2004 №87/211, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.06.2004 за №720/9319.

 

8. Копії документів, розробку яких передбачено Умовами та вимогами безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з переробки, зберігання та захоронення радіоактивних відходів, затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 22 жовтня 2002 р. N 110, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 листопада 2002 р. за N 874/7162. 

 

9. Програма дозиметричного контролю, інструкція з радіаційної безпеки, інструкція з дій персоналу у випадку радіаційних аварій, положення про роботу служби радіаційної безпеки (особу або підрозділ, відповідальні за радіаційний контроль), контрольні рівні радіаційно-гігієнічних показників, складені у відповідності до Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України, затверджених наказом МОЗ України від 02.02.2005 №54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20.05.2005 за №552/10832 (далі - ОСПУ-2005).

 

10. Настанова щодо системи управління (настанова з якості) діяльністю з переробки та/або зберігання РАВ в частині ядерної та радіаційної безпеки, розроблена відповідно до норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки.

 

11. Дозвіл (санітарний паспорт) на поводження з радіоактивними речовинами та іншими ДІВ на об’єкті для переробки РАВ та/або сховищі для зберігання РАВ, виданий територіальними органами державної санітарно-епідеміологічної служби (додається за наявності).

 

12. Довідка про кваліфікацію персоналу заявника, форма якої наведена в додатку 1 до цього Переліку, до якої додаються копії документів, що підтверджують проходження навчання та перевірки знань з питань ядерної та радіаційної безпеки у порядку, встановленому Держатомрегулювання України.

 

13. Довідка про фінансові можливості відшкодування збитків, завданих радіаційною аварією, що може статися під час провадження діяльності з переробки та/або зберігання радіоактивних відходів, власними коштами, в тому числі за рахунок спеціальних фондів, або засвідчена копія договору із страховою компанією про відшкодування збитків за рахунок коштів страхової компанії.

 

14. Документи, що підтверджують забезпечення вимог фізичного захисту об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, згідно з додатком 3 до Положення.

 

V. Діяльність з переробки радіоактивних відходів, яка не пов’язана з експлуатацією та зняттям з експлуатації об’єкта для переробки радіоактивних відходів:

 

1. Звіт про аналіз безпеки провадження діяльності з переробки РАВ, вимоги щодо форми, змісту та додатків до якого визначаються Держатомрегулювання України.

 

2. Настанова щодо системи управління (настанова з якості) діяльністю з переробки РАВ в частині ядерної та радіаційної безпеки, розроблена відповідно до норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки.

 

3. План аварійних заходів при провадженні діяльності з переробки РАВ, розроблений згідно з вимогами Норм радіаційної безпеки України, введених в дію постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.1997 №62 (далі - НРБУ-97) (додаток 5.1) та наказу Держатомрегулювання України та МНС України “Про затвердження плану реагування на радіаційні аварії ” від 17.05.2004 №87/211, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.06.2004 за №720/9319.

 

4. Довідка про кваліфікацію персоналу заявника, форма якої наведена в додатку 1 до цього Переліку, до якої додаються копії документів, що підтверджують проходження навчання та перевірки знань з питань ядерної та радіаційної безпеки у порядку, встановленому Держатомрегулювання України.

 

5. Довідка про фінансові можливості відшкодування збитків, завданих радіаційною аварією, що може статися під час провадження діяльності з переробки РАВ, власними коштами, в тому числі за рахунок спеціальних фондів, або засвідчена копія договору із страховою компанією про відшкодування збитків за рахунок коштів страхової компанії.

 

6. Копії документів, розробка яких передбачено Умовами та вимогами безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з переробки, зберігання та захоронення радіоактивних відходів, затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 22 жовтня 2002 р. N 110, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 листопада 2002 р. за N 874/7162. 

 

7. Програма дозиметричного контролю, інструкція з радіаційної безпеки, інструкція з дій персоналу у випадку радіаційних аварій, положення про роботу служби радіаційної безпеки (особу або підрозділ, відповідальні за радіаційний контроль), контрольні рівні радіаційно-гігієнічних показників, складені у відповідності до ОСПУ-2005.

 

8. Документи, що підтверджують забезпечення вимог фізичного захисту радіоактивних відходів, згідно з додатком 3 до Положення.

 

VI. Перевезення радіоактивних матеріалів:

 

1. Довідка про діяльність з перевезення радіоактивних матеріалів (далі – РМ), яка включає інформацію про:

а) перелік робіт, які виконуються в рамках діяльності з перевезення РМ (підготовка, завантаження, відправлення, транспортування, включаючи транзитне зберігання, розвантаження і приймання в кінцевому пункті призначення РМ);

б) кількість персоналу, зайнятого на кожній із робіт, зазначених у пункті а) (при наявності структурних підрозділів, які здійснюють перевезення РМ – кількість персоналу в кожному підрозділі);

в) характеристики РМ: перелік РМ, вид ДІВ, ізотопний склад, фізична та хімічна форми, кількість, активність, величини поверхневого радіоактивного забруднення, вага подільного матеріалу (у залежності від типу РМ, що перевозяться);

г) пакувальні комплекти, які застосовуються для перевезення: тип, заводські номери кожного комплекту, їх кількість; засоби кріплення упаковок при транспортуванні. До інформації додаються копії сертифікатів, передбачених ПБПРМ-2006, та фотографії кожного пакувального комплекту;

д) засоби перевезення РМ, їх кількість. До інформації додаються копії документів, що підтверджують належний технічний стан засобів перевезення (для автомобілів - копії документів про проходження технічного огляду);

е) готовність до дій на випадок аварій при перевезенні РМ: наявність аварійної бригади, підготовка та тренування персоналу аварійної бригади, матеріально-технічне забезпечення аварійної бригади (транспортні засоби, прилади радіаційного контролю, засоби індивідуального захисту, матеріали та обладнання для ліквідації аварії); інциденти та аварійні ситуації, якщо такі мали місце за період здійснення діяльності;

ж) забезпечення радіаційної безпеки: наявність служби радіаційної безпеки (особи, відповідальної за дозиметричний контроль), проходження спеціальної підготовки персоналом служби радіаційної безпеки (особи, відповідальної за дозиметричний контроль); перелік приладів для здійснення радіаційного контролю. До інформації додаються: копія дозволу (санітарного паспорту) на проведення робіт з джерелами іонізуючих випромінювань, виданого територіальними органами державної санітарно-епідеміологічної служби (додається за наявності), копії документів про останню державну повірку приладів радіаційного контролю, дані про дози опромінення персоналу за період здійснення діяльності;

з) забезпечення фізичного захисту при перевезенні, до якої додаються документи, згідно з додатком 3 до Положення;

и) інспекційні перевірки за попередній період здійснення діяльності. До інформації додаються копії актів інспекційних перевірок;

і) перелік постачальників послуг, які за договорами надають заявнику послуги, пов’язані із заявленою діяльністю - оренда, аварійне реагування, навчання, дозиметричний контроль.

 

2. Довідка про кваліфікацію персоналу заявника, форма якої наведена в додатку 1 до цього Переліку, до якої додаються:

- копії документів, що підтверджують проходження навчання та перевірки знань з питань ядерної та радіаційної безпеки у порядку, встановленому Держатомрегулювання України;

- копії ДПНВ - свідоцтва водіїв;

- програма навчання персоналу відповідно до п.3.11 - 3.14 ПБПРМ-2006, затверджена Держатомрегулювання України.

 

3. Програма забезпечення якості при перевезенні РМ, розроблена відповідно до Вимог до програм забезпечення якості при перевезенні радіоактивних матеріалів, затверджених наказом Держатомрегулювання України від 25.07.2006 № 110, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05.10.2006 № 1092/12966 .

 

4. План аварійних заходів на випадок аварій під час перевезення РМ, розроблений відповідно до наказу Держатомрегулювання України «Про затвердження Положення щодо планування заходів та дій на випадок аварій під час перевезення радіоактивних матеріалів» від 07.04.2005 №38, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.04.2005 за №431/10711.

 

5. Програма радіаційного захисту при перевезенні РМ, розроблена відповідно до п.3.2 ПБПРМ-2006.

 

6. Документ, що підтверджує гарантування заявником відшкодування шкоди, яка може бути завдана внаслідок радіаційної аварії під час перевезення РМ.

 

7. Копії документів (методики, інструкції), що регламентують дії персоналу при підготовці, завантаженні, відправленні, транспортуванні, транзитному зберіганні, розвантаженні і прийманні у кінцевому пункті призначення РМ і упаковок, відповідно до ПБПРМ-2006.

 

 

VII. Підготовка персоналу для експлуатації ядерної установки:

 

1. Положення про навчальний центр.

 

2. Інформація про перспективні плани діяльності навчального центру на 2 роки.

 

3. Довідка експлуатуючої організації, що включає інформацію про:

 

а) заплановані потреби експлуатуючої організації у підготовці посад персоналу, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2000 №1683 «Про затвердження переліків посад та спеціальностей персоналу для експлуатації ядерних установок, підготовка якого підлягає ліцензуванню, і посад персоналу, який безпосередньо здійснює управління реакторною установкою» у навчальному центрі на кожний рік з наступних двох років за кожною посадою персоналу;

б) наявність, кількість і обладнання приміщень (класів) навчального центру для проведення теоретичної підготовки персоналу, комп'ютерних та тренажерних занять;

в) наявність технічної бібліотеки;

г) наявність узгодженої у встановленому порядку типової програми (програм) підготовки персоналу;

ґ) наявність інструкторського (викладацького) персоналу, кваліфікація якого відповідає вимогам розділу 3 Правил ліцензування підготовки персоналу для експлуатації ядерної установки, затверджених наказом Держатомрегулювання України від 13.12.2004 № 186, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04.01.2005 за № 2/10282;

д) наявність комплекту експлуатаційної документації та навчально-методичних матеріалів, які відповідають вимогам розділу 4 Правил ліцензування підготовки персоналу для експлуатації ядерної установки, затверджених наказом Держатомрегулювання України від 13.12.2004 № 186, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04.01.2005 за № 2/10282;

е) наявність технічних засобів навчання, що відповідають вимогам розділу 5 Правил ліцензування підготовки персоналу для експлуатації ядерної установки, затверджених наказом Держатомрегулювання України від 13.12.2004 № 186, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04.01.2005 за № 2/10282.

4. Настанова щодо системи управління (настанова з якості) діяльністю з підготовки персоналу для експлуатації ядерної установки, розроблена відповідно до норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки.

 

Інформація, передбачена в підпунктах "г", "ґ" "д" "е" пункту 3, надається щодо кожної заявленої посади персоналу.

 

VIIІ. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів з фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання:

 

1. Положення про навчальний заклад.

 

2. Перелік учбових курсів з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з фізичного захисту, план-графік проведення учбових курсів.

 

3. Освітньо-професійні, навчальні програми курсів відповідно до переліку учбових курсів з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з фізичного захисту, погоджених з Держатомрегулювання України.

 

4. Довідка про кваліфікацію викладачів та інструкторів заявника, з доданими копіями дипломів, сертифікатів, що підтверджують кваліфікацію.

 

5. Настанова щодо системи управління (настанова з якості) діяльністю з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, розроблена відповідно до норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки.

 

6. Довідка про наявність спеціалізованої технічної бібліотеки, з переліком наявної тематичної літератури та учбових посібників для курсів.

 

7. Довідка про наявність навчального обладнання, приміщень для здійснення теоретичної підготовки, проведення комп'ютерних і тренажерних занять та полігону інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту.

 

8. Довідка про забезпечення захисту інформації з обмеженим доступом та засобів технічного захисту інформації, наявність режимно-секретного органу або договору на обслуговування згідно вимог законодавства про захист інформації.

 

9. Копія ліцензії на надання освітніх послуг.

 

________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3 до Положення про перелік

та вимоги щодо форми та змісту

документів, що подаються для

отримання ліцензії на провадження

окремих видів діяльності у сфері

використання ядерної енергії

 

ПЕРЕЛІК

документів, що підтверджують забезпечення вимог фізичного захисту ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання

1. Копія акта визначення рівня фізичного захисту ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, оформленого у встановленому законодавством порядку[1] (не надається до заяви на отримання ліцензії для здійснення діяльності з переробки радіоактивних відходів, яка не пов’язана з експлуатацією та зняттям з експлуатації об’єкта для переробки радіоактивних відходів та діяльності підрядної організації, яка передбачає надання послуг з переробки та/або зберігання радіоактивних відходів при здійсненні експлуатації та зняття з експлуатації об’єкта для переробки радіоактивних відходів та/або будівництва, експлуатації та зняття з експлуатації сховища для зберігання радіоактивних відходів, технічного обслуговування ДІВ виключно на об’єктах замовника).

2. Копії виданих в установленому порядку наказів про надання допуску до особливих робіт керівника та персоналу заявника, переліку посад працівників, робота на яких потребує допуску до виконання особливих робіт.

3. Копія наказу про призначення одного із заступників керівника заявника відповідальним за стан системи фізичного захисту. Для здійснення діяльності з переробки радіоактивних відходів, яка не пов’язана з експлуатацією та зняттям з експлуатації об’єкта для переробки радіоактивних відходів, та діяльності, яка передбачає надання послуг підрядної організації з переробки та/або зберігання радіоактивних відходів при здійсненні експлуатації та зняття з експлуатації об’єкта для переробки радіоактивних відходів та/або будівництва, експлуатації та зняття з експлуатації сховища для зберігання радіоактивних відходів вимагається копія наказу про призначення одного із заступників керівника заявника відповідальним за фізичний захист, облік та збереження радіоактивних відходів до передачі їх замовнику робіт.

4. Довідка про планову професійну перепідготовку та підвищення кваліфікації з фізичного захисту фахівців, на яких покладається здійснення функцій фізичного захисту, відповідно до програми та переліку питань, погоджених з Держатомрегулюванням України або його територіальним органом, та/або копії сертифікатів про проходження навчання в навчальних закладах, які отримали відповідну ліцензію Держатомрегулювання України (не надається до заяви на отримання ліцензії для здійснення діяльності з переробки радіоактивних відходів, яка не пов’язана з експлуатацією та зняттям з експлуатації об’єкта для переробки радіоактивних відходів, діяльності, яка передбачає надання послуг підрядної організації з переробки та/або зберігання радіоактивних відходів при здійсненні експлуатації та зняття з експлуатації об’єкта для переробки радіоактивних відходів та/або будівництва, експлуатації та зняття з експлуатації сховища для зберігання радіоактивних відходів, технічного обслуговування ДІВ виключно на об’єктах замовника та на здійснення діяльності з виробництва та використання ДІВ II категорії, відповідно до категоризації ДІВ, наведеній в додатку 3 до Порядку визначення рівня фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання відповідно до їх категорії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року №625 (далі - ДІВ II категорії).

5. Фінансовий план забезпечення заходів фізичного захисту ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та інших джерел іонізуючого випромінювання, а при подачі заяви на отримання ліцензії на здійснення діяльності з виробництва та використання ДІВ II категорії документ, що встановлює порядок фінансування витрат на обладнання об'єкта охоронною сигналізацією (не надається до заяви на отримання ліцензії для здійснення діяльності з перевезення радіоактивних матеріалів, переробки радіоактивних відходів, яка не пов’язана з експлуатацією та зняттям з експлуатації об’єкта для переробки радіоактивних відходів, та діяльності, яка передбачає надання послуг підрядної організації з переробки та/або зберігання радіоактивних відходів при здійсненні експлуатації та зняття з експлуатації об’єкта для переробки радіоактивних відходів та/або будівництва, експлуатації та зняття з експлуатації сховища для зберігання радіоактивних відходів, технічного обслуговування ДІВ виключно на об’єктах замовника).

6. При подачі заяви на переоформлення ліцензії або внесення змін до ліцензії, у зв’язку з наміром ліцензіата продовжити строк дії ліцензії - звіт про виконання фінансового плану забезпечення заходів фізичного захисту ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та інших джерел іонізуючого випромінювання за попередній рік за формою, наведеною в додатку 3 до Порядку проведення розрахунків і складання фінансових планів фізичного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2005 року № 740, або довідку про фінансування витрат на обладнання об'єкта охоронною сигналізацією для ДІВ II категорії (не надається до заяви на переоформлення ліцензії або внесення змін до ліцензії, у зв’язку з наміром ліцензіата продовжити строк дії ліцензії, для здійснення діяльності з перевезення радіоактивних матеріалів, переробки радіоактивних відходів, яка не пов’язана з експлуатацією та зняттям з експлуатації об’єкта для переробки радіоактивних відходів, та діяльності, яка передбачає надання послуг підрядної організації з переробки та/або зберігання радіоактивних відходів при здійсненні експлуатації та зняття з експлуатації об’єкта для переробки радіоактивних відходів та/або будівництва, експлуатації та зняття з експлуатації сховища для зберігання радіоактивних відходів, технічного обслуговування ДІВ виключно на об’єктах замовника).

7. План взаємодії експлуатуючої організації, іншого ліцензіата, органів державної влади та сил допомоги ззовні у разі вчинення диверсії, процедура повідомлення про порушення режиму фізичного захисту на підприємстві, пам’ятки дій для персоналу (не надається до заяви на отримання ліцензії для здійснення діяльності з переробки радіоактивних відходів, яка не пов’язана з експлуатацією та зняттям з експлуатації об’єкта для переробки радіоактивних відходів, та діяльності, яка передбачає надання послуг підрядної організації з переробки та/або зберігання радіоактивних відходів при здійсненні експлуатації та зняття з експлуатації об’єкта для переробки радіоактивних відходів та/або будівництва, експлуатації та зняття з експлуатації сховища для зберігання радіоактивних відходів, технічного обслуговування ДІВ виключно на об’єктах замовника, використання та виробництва ДІВ II категорії).

8. Копія висновку державної експертизи з фізичного захисту щодо проекту створення, модернізації та реконструкції систем фізичного захисту ядерних установок, об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання (не надається до заяви на отримання ліцензії для здійснення діяльності з перевезення радіоактивних матеріалів, використання та виробництва ДІВ II категорії, переробки радіоактивних відходів, яка не пов’язана з експлуатацією та зняттям з експлуатації об’єкта для переробки радіоактивних відходів та, діяльності, яка передбачає надання послуг підрядної організації з переробки та/або зберігання радіоактивних відходів при здійсненні експлуатації та зняття з експлуатації об’єкта для переробки радіоактивних відходів та/або будівництва, експлуатації та зняття з експлуатації сховища для зберігання радіоактивних відходів, технічного обслуговування ДІВ виключно на об’єктах замовника).

9. Довідка про створення заявником умов для захисту інформації з обмеженим доступом, відповідно до законодавства про захист інформації (не надається до заяви на отримання ліцензії для здійснення діяльності з переробки радіоактивних відходів, яка не пов’язана з експлуатацією та зняттям з експлуатації об’єкта для переробки радіоактивних відходів, та діяльності, яка передбачає надання послуг підрядної організації з переробки та/або зберігання радіоактивних відходів при здійсненні експлуатації та зняття з експлуатації об’єкта для переробки радіоактивних відходів та/або будівництва, експлуатації та зняття з експлуатації сховища для зберігання радіоактивних відходів, технічного обслуговування ДІВ виключно на об’єктах замовника, використання та виробництва ДІВ II категорії).

10. Настанова щодо системи управління (настанова з якості) фізичним захистом ядерних установок, сховищ для захоронення радіоактивних відходів, інших ДІВ розроблені з урахуванням чинних стандартів та вимог норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки (крім ДІВ II категорії).

________________________________________

 

 

 

 


 

 

 

Додаток 1 до Переліку документів,

що підтверджують спроможність заявника

дотримуватися умов і правил провадження заявленого виду діяльності

 

Зразок

ДОВІДКА

про кваліфікацію персоналу суб'єкта діяльності у сфері використання ядерної енергії

 

N п/п

 

Посада працівника

 

Прізвище, ім'я та по батькові

 

Освіта (навчальний заклад, кваліфікація, спеціальність)

 

Стаж роботи у сфері використання ядерної енергії

 

Навчальний заклад і термін підвищення кваліфікації (номер свідоцтва встановленого державного зразка)

 

Перевірка знань норм, правил і стандартів з радіаційної безпеки або фізичного захисту (дата перевірки, номер протоколу)

 

Інформація про комісію з перевірки знань норм, правил і стандартів з радіаційної безпеки або фізичного захисту (номер наказу про створення комісії, навчальний заклад, підприємство тощо, при якому вона створена)

 

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________

(керівник підприємства) 

___________

(підпис) 

___________________________

(прізвище, ім'я та по батькові) 

М. П. 

 

 

 

Додаток 2 до Переліку документів,

що підтверджують спроможність заявника

дотримуватися умов і правил провадження заявленого виду діяльності

 

 

ПЕРЕЛІК

ДІВ, які заявник буде використовувати або виробляти

N

п/п

Вид ДІВ

Зміст документів, що додаються

 

1. 

 

Закриті ДІВ 

Технологічний процес в якому застосовується ДІВ, тип або найменування приладу (установки), марка, модель (якщо ДІВ зберігається або експлуатується - підприємство, що виготовило прилад (установку), рік виготовлення і закінчення терміну експлуатації ДІВ, відомості щодо продовження терміну експлуатації ДІВ, заводський номер і номер технічного паспорта, дата придбання), постачальник, найменування та максимальна активність (у Бк) на час виготовлення радіонукліда, що використовується у приладі (установці), тип закритого джерела, тип контейнера (капсули), що використовується у приладі (установціреєстраційні номери ДІВ

 

2. 

 

Відкриті ДІВ 

Технологічний процес в якому застосовується ДІВ, найменування радіонукліда, фізичний стан, хімічне сполучення, максимальна активність радіонукліда, що в будь-який момент може знаходитися на підприємстві заявника (у МБк), постачальник (окремо щодо кожного радіонукліда) 

 

3. 

 

Пристрої, що генерують іонізуюче випромінювання (генеруючі ДІВ) 

Технологічний процес в якому застосовується ДІВ, тип або найменування пристрою (установки) (якщо ДІВ зберігається або експлуатується - підприємство, що виготовило пристрій (установку), рік виготовлення, заводський номер і номер технічного паспорта, дата придбання), постачальник, прискорювальна напруга (для рентгенівських установок), енергія, струм та тип частинок (для прискорювачів), щільність та енергія потоку нейтронів (для генераторів нейтронів) реєстраційні номери ДІВ

 

_____________________

(керівник підприємства) 

 

___________

(підпис) 

 

___________________________

(прізвище, ім'я та по батькові) 

 

 1 Всі наступні вимоги виконуються в об’ємі, встановленому для визначеного рівня фізичного захисту об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання, уранового об’єкта.

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux