Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Регуляторні акти Держатомрегулювання / Проєкти регуляторних актів
від 18 серпня 2011 р.
Київ
проект наказу

П Р О Е К Т

 

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 

________________ м. Київ №_________

____

________ м. Київ №_______

Про затвердження Порядку видачі дозволів на використання земель і водойм, розташованих в санітарно - захисній зоні ядерної установки, об’єкта,  призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об’єкта

 

На виконання статті 45 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», статті 15 Закону України «Про видобування і переробку уранових руд», відповідно до Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 №403/2011, та з метою забезпечення ефективності державного регулювання у сфері використання ядерної енергії

 

Н А К А З У Ю:

 

1.   Затвердити Порядок видачі дозволів на використання земель і водойм, розташованих в санітарно-захисній зоні ядерної установки, об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об’єкта, що додається.

2.   Управлінню джерел іонізуючого випромінювання (Рязанцев В.Ф.):

забезпечити подання цього наказу в п’ятиденний термін на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

після державної реєстрації довести цей наказ до відома заінтересованих організацій.

3. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Макаровську О.А.

 

Голова                                                          О. А. Миколайчук

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної інспекції

ядерного регулювання України

_____________ 2011 № _____ 

 

ПОРЯДОК

видачі дозволів на використання земель і водойм, розташованих в санітарно-захисній зоні ядерної установки, об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об’єкта

 

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок встановлює умови та процедури видачі Державною інспекцією ядерного регулювання (далі – Держатомрегулювання України) дозволів на використання земель і водойм, розташованих в санітарно-захисній зоні ядерної установки, об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об’єкта, відповідно до статті 45 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку».

1.2. Дозвiл на використання земель і водойм, розташованих в санітарно-захисній зоні ядерної установки, об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об’єкта (далi - Дозвiл), видається юридичним та фізичним особам, що мають намір використовувати землі, водойми, розташовані в санітарно-захисній зоні (далі - СЗЗ) ядерної установки, об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об’єкта, у тому числі для розміщення промислових пiдприємств, об'єктiв громадського харчування, допомiжних та iнших споруд, що відносяться до ядерної установки, об'єкта, призначеного для поводження з радiоактивними вiдходами, уранового об’єкта, за погодженням з експлуатуючою організацією за умови обов’язкового проведення радіологічного контролю продукції, яка виробляється.

1.3. Дія Порядку не розповсюджується на землі і водойми, що розташовані у зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відчуження.

1.4. Плата за видачу дозволу не справляється.

 

II. Видача Дозволів

2.1. Для отримання дозволу юридична та фізична особа, що має намір використовувати землі, водойми, розташовані в СЗЗ ядерної установки, об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об’єкта, (далі – заявник) подає до Держатомрегулювання України заяву за формою, що наведена у додатку 1.

2.2. Перелік документів, які необхідно додати до заяви, наведено у додатку 2 до цього Порядку.

2.3. В Дозволі зазначаються умови використання земель, водойм, розташованих в СЗЗ ядерної установки, об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об’єкта та, за необхідності, встановлюється перелік документації щодо забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, яка підлягає узгодженню з Держатомрегулювання України.

2.4. Строк дії Дозволу встановлюється Держатомрегулювання України на підставі заявленого строку використання земель, водойм, розташованих в СЗЗ ядерної установки, об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об’єкта.

 

2.5. Держатомрегулювання України здійснює попередній розгляд заяви та поданих разом з нею документів з метою оцiнки вiдповiдностi законодавству заявлених умов використання земель і водойм, розташованих в санітарно-захисній зоні ядерної установки, об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об’єкта і, у разі відсутності необхідних документів, повідомляє повiдомляє заявниковi протягом 10 робочих днiв пiсля надходження заяви. Остаточний розгляд заяви здiйснюється Держатомрегулювання України пiсля надання заявником повного переліку документів.

Перевірка повноти і достовірності відомостей, що містяться в поданих документах, може здійснюватися Держатомрегулювання шляхом проведення державної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки та інспекційного обстеження заявника.

2.6. Рiшення про видачу Дозволу приймається протягом 30 робочих днiв пiсля надходження заяви до Держатомрегулювання України. Дозвіл за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку, видається заявнику протягом трьох робочих днiв пiсля дати прийняття рішення про видачу дозволу.

2.7.  Копії виданих дозволів надаються територіальним органам Держатомрегулювання України, що здійснюють державний нагляд за дотриманням організацією, якій видано Дозвіл, вимог норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки.

 

III. Відмова у видачі Дозволу

3.1. Рішення про відмову у видачі Дозволу Заявнику може бути прийнято в разі:

подання неповного комплекту документів, зазначених у додатку 2 до цього Порядку;

виявлення в документах, поданих заявником для видачi Дозволу, недостовiрної iнформацiї;

виявлення за результатами розгляду поданих документів та/або інспекційного обстеження неспроможності забезпечити дотримання вимог норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки;

неусунення порушень, виявлених пiд час попереднього розгляду заяви та документiв вiдповiдно до пункту 2.5 цього Порядку.

3.3. Рiшення про вiдмову у видачi дозволу зазначенням пiдстав вiдмови протягом трьох робочих днiв пiсля його прийняття видається або надсилається заявниковi.

     Рiшення про вiдмову у видачi дозволу може бути оскаржене заявником у судовому порядку.

3.2. У разі прийняття рішення про відмову у видачі дозволу заявник після усунення виявлених порушень та недоліків має право повторно подати заяву для отримання Дозволу у порядку, зазначеному в розділі II цього Порядку.

          

IV. Умови дії Дозволу

4.1. Юридичні та фізичні особи, яким видано Дозвіл, забезпечують:

дотримання вимог норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки під час провадження діяльності в СЗЗ;

неперевищення граничної дози опромінення працівників, яка була обґрунтована в документах на отримання Дозволу та погоджена Держатомрегулювання України.

4.2. До роботи на промислових підприємствах, об'єктах громадського харчування, допоміжних та інших спорудах, пов'язаних з дiяльнiстю ядерної установки, об'єкта, призначеного для поводження з радiоактивними вiдходами, уранового об’єкта, розміщених в СЗЗ, допускаються особи віком від 18 років, які не мають протипоказань, або причинного зв’язку захворюваності в зв’язку з ліквідацією радіаційних аварій, або їх наслідків.

4.3. Держатомрегуювання України може встановлювати особливі умови Дозволу, що стосуються забезпечення ядерної та радіаційної безпеки використання земель, водойм, розташованих в СЗЗ ядерної установки, об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об’єкта та вимог фізичного захисту об’єкта.

 

V. Нагляд за дотриманням умов Дозволу

5.1. Нагляд за дотриманням умов Дозволу здійснює Держатомрегулювання України чи його територіальний орган шляхом проведення оцінки рівня ядерної та радіаційної безпеки, а також шляхом проведення інспекційних перевірок.

 

VI. Зупинення дії та анулювання Дозволу

6.1. Дія дозволу використання земель, водойм, розташованих в СЗЗ ядерної установки, об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об’єкта, може бути зупинена в разі:

- порушення особливих умов дозволу;

- порушення вимог норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки під час використання земель, водойм, розташованих в СЗЗ.

6.2. Держатомрегулювання України у триденний строк з дати прийняття рішення повідомляє юридичну/фізичну особу, якій видано Дозвіл, в письмовій формі про зупинення дії Дозволу із зазначенням причин зупинення та визначає умови, за яких дія дозволу може бути відновлена, а також указує строк, протягом якого необхідно усунути виявлені порушення.

6.3. Рішення про відновлення дії Дозволу приймається Держатомрегулюванням України у триденний строк після перевірки виконання юридичною/фізичною особою, якій видано Дозвіл, заходів щодо усунення виявлених порушень.

6.4. У разі невиконання юридичною/фізичною особою, якій видано Дозвіл, заходів щодо усунення порушень, у зв’язку з якими було зупинено дію дозволу, Держатомрегулювання України приймається рішення про анулювання Дозволу.   

6.5. Держатомрегулювання України у триденний строк з дати прийняття рішення повідомляє заявника в письмовій формі про анулювання Дозволу.

Рiшення про анулювання дозволу може бути оскаржене заявником у судовому порядку.

6.6. У разі прийняття Держатомрегулювання України рішення про зупинення дії чи анулювання Дозволу юридична/фізична особа, якій видано було дозвіл, зобов’язана негайно припинити провадження раніше дозволеної діяльності, повідомити про це Держатомрегулювання України і вжити заходів для збереження умов, необхідних для забезпечення безпеки праці, здоров’я персоналу, охорони навколишнього природного середовища, а в разі прийняття рішення про анулювання дозволу протягом 10 днів з дня його надходження - надіслати оригінал Дозволу до Держатомрегулювання України.

6.7. У разі прийняття рішення про припинення дозволеної діяльності, або зміни умов провадження дозволеної діяльності, юридична/фізична особа зобов’язана повідомити Держатомрегулювання України.

 

VII. Облік і зберігання Дозволів

Держатомрегулювання України веде облiк виданих дозволiв вiдповiдно до встановленого ним порядку.

  

Начальник Управління джерел

іонізуючого випромінювання -

державний інспектор В.Ф.Рязанцев

         

 

Додаток 1

До Порядку видачі дозволів на використання земель і водойм, розташованих в санітарно-захисній зоні ядерної установки, об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об’єкта

 

 

 

Бланк організації

 

ЗАЯВА

на видачу дозволу

 

Назва юридичної чи фізичної особи, що має намір використовувати землі, водойми, розташовані в СЗЗ ядерної установки, об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об’єкта ____________________________________________________________________

                                                                     

________________________________________________________________________________

(для юридичної особи - найменування, місцезнаходження, прізвище, ім'я та по батькові керівника;                                                             

________________________________________________________________________________

 для фізичної особи – прізвище,  ім'я та по батькові громадянина, серія і номер паспорта, ким і коли

виданий, місце проживання) 

 

організаційно-правова форма господарювання _________________________________

 

ідентифікаційний код__________________________________________________________

                                                                                        (юридичної особи) 

 

ідентифікаційний номер________________________________________________________

                                                                           (фізичної особи) 

 

просить видати дозвіл на використання земель і водойм, розташованих в санітарно-захисній зоні ядерної установки, об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об’єкта у зв'язку з ________________________________________________________________________________

 

Місце провадження діяльності _________________________________________________

(Зазначаються межі земель і водойм, розташованих ССЗ, які планується використовувати, з доданою схемою розташування)

 

Строк провадження діяльності ________________________________________________

 

З порядком видачі дозволу, нормами, правилами і стандартами з ядерної та радіаційної безпеки ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.

 

Документи, що додаються _____________________________________________________

 

Дата подання заяви "___" ______________ 200_ р. Підпис заявника ______________

 

Дата реєстрації заяви "___" ___________ 200_ р. N ____________________________

 

______________________________

(посада особи, яка прийняла заяву) 

 

_________

(підпис) 

 

___________________

(ініціали та прізвище) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

До Порядку видачі дозволів на використання земель і водойм, розташованих в санітарно-захисній зоні ядерної установки, об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об’єкта

 

 

 

Перелік документів, що додаються до заяви

на використання земель і водойм, розташованих в санітарно-захисній зоні ядерної установки, об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об’єкта

 

1. Документи, що обґрунтовують необхідність розміщення в СЗЗ промислових пiдприємств, об'єктiв громадського харчування, допомiжних та iнших споруд, пов'язаних з дiяльнiстю ядерної установки, об'єкта, призначеного для поводження з радiоактивними вiдходами, уранового об’єкта та недоцільність (неможливість) їх розміщення поза СЗЗ.

2. Документи, що підтверджують відсутність негативного впливу діяльності підприємств, об'єктiв та споруд, про намір розмістити які в СЗЗ заявлено, на безпеку та захищеність ядерної установки, об'єкта, призначеного для поводження з радiактивними вiдходами, уранового об’єкта, як в умовах нормальної експлуатації так і в умовах аварійної ситуації з доданими відповідними розрахунками, зокрема відсутність перешкод проведенню радіаційного моніторингу та заходам аварійних готовності та реагування.

3. Звіт щодо оцінки можливих доз опромінення для працюючих на підприємствах, об'єктах та спорудах, про намір розмістити які в СЗЗ заявлено, з доданими відповідними розрахунками та пропозиціями щодо рівня граничної дози опромінення працюючих.

 

4. Програма здійснення радіаційного контрою об’єктів навколишнього середовища, продуктів харчування, що вживаються працівниками, продукції, що виробляється, та, у разі необхідності, індивідуального дозиметричного контролю працівників, яка погоджена з територіальними установами Держсанепідслужби, самостійна, або інтегрована до програми ядерної установки, об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об'єкта.

 

5. Відомості про наявність відповідного обладнання для радіаційного та дозиметричного контролю з інформацією про проведення метрологічної атестації.

6. План заходів щодо реагування в разі радіаційної аварії у відповідності з аварійними планами ядерної установки, об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об’єкта;

7. Документ щодо погодження експлуатуючою органiзацiєю наміру використовувати для народногосподарських цілей землі і водоймища, що розташовані у санітарно-захисній зоні.

 

8. Копія ліцензії на провадження діяльності в сфері використання ядерної енергії, виданої Держатомрегулювання України (надається за наявності).

 

9. Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи МОЗ України на використання земель і водоймищ, розташованих в санітарно-захисній зоні ядерної установки, об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об'єкта.

 

10. Встановлені контрольні рівні радіаційно-небезпечних чинників, які погоджено з територіальними установами Держсанепідслужби.

 

11. Графік проходження медичних оглядів працівниками, який погоджено з територіальними органами охорони здоров’я.

 

12. Дані про наявність дозиметричного посту, або автоматизованої системи дозиметричного контролю та аварійного сповіщення працівників у разі надзвичайної ситуації, яка може виникнути при радіаційній аварії.

 

13. Документ про визначення відповідального за реагування на надзвичайну ситуацію, яка може виникнути у разі радіаційної аварії.

 

14. Інструкція щодо дій працівників у випадку радіаційної аварії.

 

15. План заходів щодо дезактивації приміщень та одягу працівників у разі виникнення аварійної ситуації.

 

16. Відомості про наявність засобів індивідуального захисту працівників.

 

17. Відомості про наявність необхідної кількості препаратів стабільного йоду для проведення фармакологічної профілактики опромінення щитоподібної залози працівників.*

 

18. Інструкція з проведення йодної профілактики для працівників, яка погоджена з місцевими органами охорони здоров’я та місцевими органами державної влади і самоврядування .*

 

19. Порядок проведення інформаційних, захисних та евакуаційних заходів, який погоджено з місцевими органами місцевими органами державної влади і самоврядування, або аварійного плану, який інтегровано до аварійних планів ядерної установки, об'єкту, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об'єкту.

 

20. Погодження місцевими органами державної влади і самоврядування розміщення промислових підприємств, об'єктів громадського харчування, допоміжних та інших споруд, діяльність яких пов’язана з діяльністю уранового об'єкту. **

 

21. Характеристика радіаційного стану приміщень та прилеглих територій до об'єктів громадського харчування, допоміжних та інших споруд (радіаційно-екологічний паспорт території, на якій планується здійснення діяльності) та, у разі наявності перевищення допустимих рівнів радіаційно-техногенного фону, план заходів щодо його усунення. **

 

 

* - дія зазначених пунктів не розповсюджується на об’єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами, уранові об’єкти.

** - для отримання дозволу на використання земель і водоймищ, розташованих в санітарно-захисній зоні уранового об'єкта.


 

Додаток 3

Порядку видачі дозволів на використання земель і водоймищ, розташованих в санітарно-захисній зоні ядерної установки, об’єкту, який призначено для поводження з радіоактивними відходами, уранового об’єкту

 

 

 

 

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

 

ДОЗВІЛ

 

Серія Д

(серія дозволу)

 

  

 

№____________

 

 

Виданий ____________________________________________________________________

(Назва юридичної чи фізичної особи, що має намір використовувати землі, водойми, розташовані в СЗЗ ядерної установки, об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об’єкта)

 

на використання земель і водойм, розташованих в санітарно-захисній зоні ядерної установки, об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об’єкта

 

Місце здійснення діяльності ____________________________________________

 

Умови здійснення діяльності ___________________________________________

 

Строк дії з ___________________ року до ________________року

 

Структурний підрозділ Держатомрегулювання, який здійснює державний нагляд

 

______________________________________________

        (посада відповідальної особи)                                    (підпис)                           (П. І. Б.) 

                                     

М. П

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
  • Windows
  • Mac OS
  • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
  • Windows
  • Mac OS
  • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
  • Windows
  • Mac OS
  • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
  • Windows
  • Mac OS
  • Linux