Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Регуляторні акти Держатомрегулювання / Проєкти регуляторних актів
від 07 грудня 2004 р.
Київ
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

ПРОЕКТ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА 

від 2004 р. N 

Київ

 

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє :

1. Внести до Положення про державну систему обліку та контролю ядерних матеріалів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2004 року № 1525 (Зібрання постанов Уряду України, 1996, № 21, ст. 592), зміни, виклавши його у новій редакції, що додається.

2. До повнити пункт и 3, 4, 5 Додатку 2 Порядку ліцензування окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2000 року № 1782 (Офіційний вісник України, 2000, № 49, ст. 2127), відповідно підпунктами 7, 9, 11 такого змісту: "довідка про реєстрацію у державному інформаційному банку даних ядерних матеріалів, що ведеться Держатомрегулювання, у випадку , якщо провадження виду діяльності пов´язано з використанням, зберіганням або перевезенням ядерних матеріалів (у довільній формі)".

 

 

Прем´єр-міністр України

В.Ф.Янукович

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від ______2004 р. №______

ПОЛОЖЕННЯ
 про державну систему обліку та контролю ядерних матеріалів

Це положення встановлює вимоги до державної системи обліку та контролю ядерних матеріалів на території України, які є обов'язковими для суб´єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії (суб´єкти діяльності), які використовують, зберігають , перевозять або виробляють ядерні матеріали, а також для органів виконавчої влади, що здійснюють контроль у цій сфері.

Визначення основних термінів 

1. У Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

·        зона балансу матеріалу - ділянка території, встановлена Держатомрегулювання для цілей державної системи обліку та контролю, де знаходиться або може знаходитись ядерний матеріал, і згідно з установленими процедурами зведення матеріального балансу визначається:

·        кількість ядерного матеріалу при кожній передачі в зону (із зони) балансу матеріалу;

·        фактично наявна кількість ядерного матеріалу;

·        кількість неврахованого матеріалу різниця між зареєстрованою і фактично наявною кількістю ядерного матеріалу;

·        фізична інвентаризація - визначення кількості наявних у даний момент часу ядерних матеріалів у даній зоні балансу матеріалу. Процедури проведення фізичної інвентаризації та пов'язані з ними вимірювання залежать від матеріалу і типу установки.

Загальна частина 

2. Державна система обліку та контролю ядерних матеріалів є частиною державної системи гарантій, яка задовольняє вимоги Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, включає в себе комплекс технічних та організаційних заходів і застосовується до всього ядерного матеріалу, який використовується в мирних цілях у межах території України, під її юрисдикцією або знаходиться під її контролем.

3. Ядерні матеріали є виключно загальнодержавною власністю, тому юридичні та фізичні особи, які мають у наявності ядерні матеріали, повинні здійснювати їх державний облік, і це є обов´язковою умовою отримання дозволів на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії для суб´єктів діяльності , які виконують роботи , пов´язан і з виробництвом, використанням, перевезенням або зберіганням ядерних матеріалів.

4. Метою обліку та контролю ядерних матеріалів є забезпечення контролю наявної кількості ядерного матеріалу в зонах балансу матеріалу, а також сприяння своєчасному виявленню втрат, несанкціонованого використання або вилучення ядерного матеріалу.

5. Облік та контроль ядерних матеріалів здійснюється на двох рівнях:

·        ведення державного обліку та контролю ядерних матеріалів, що здійснює Держатомрегулювання;

·        ведення суб´єктами діяльності обліку та контролю ядерних матеріалів у зонах балансу матеріалу.

6. Застосування процедур обліку та контролю щодо ядерного матеріалу почина ється, коли:

·        ядерний матеріал є наявним у зоні балансу матеріалу або отриманий суб´єктом діяльності ;

·        склад і чистота ядерного матеріалу під час виробництва роблять його придатним для виготовлення палива або ізотопного збагачення, і він залишає підприємство або стадію обробки, на якій його було вироблено.

Рішення щодо початку державного обліку ядерного матеріалу приймає Держатомрегулювання на підставі інформації, наданої суб´єктом діяльності.

7. Застосування процедур облік у та контролю що до ядерних матеріалів у зоні балансу матеріалу припиняється після відправки ядерного матеріалу в іншу зону балансу матеріалу (в іншу країну) або у разі, що цей матеріал витрачен ий чи розбавлен ий так им чином, що він більш не придатний для будь-якої ядерної діяльності, або став таким, що практично не регенер ується. Зняття з державного обліку ядерного матеріалу здійснює Держатомрегулювання на підставі наданого суб´єктом діяльності звіту про відправку або обґрунтованого аналізу фізико-хімічних властивостей ядерного матеріалу , який доводить, що цей матеріал не підлягає регенерації.

Здійснення державного обліку та контролю ядерних матеріалів

8. Основними завданнями державного обліку та контролю ядерних матеріалів є:

·        забезпечення виконання міжнародних зобов´язань України з нерозповсюдження ядерної зброї;

·        застосування єдиних правил і методів ведення обліку та контролю ядерних матеріалів;

·        встановлення єдиної системи класифікації, кодування облікових даних, обліково-звітної документації;

·        забезпечення достовірності облікових даних та ведення обліку ядерних матеріалів у зонах балансу матеріалів відповідно до встановлених правил;

·        забезпечення інформацією про ядерні матеріали органів державної влади.

9. Для організаці ї та ведення державного обліку та контролю ядерних матеріалів Держатомрегулювання:

·        розробляє правила ведення державного обліку та контролю ядерних матеріалів;

·        забезпечує ведення державного інформаційного банку даних ядерних матеріалів;

·        здійснює державний нагляд за дотриманням вимог з обліку та контролю ядерних матеріалів;

·        координує науково-технічну та методичну підтримку функціонування державної системи обліку та контролю ядерних матеріалів.

10. Правила ведення державного обліку ядерних матеріалів належать до правил з ядерної та радіаційної безпеки і визначають критерії та вимоги щодо:

·        ведення обліку та контролю ядерних матеріалів у зонах балансу матеріалу;

·        взяття на облік та зняття з обліку ядерних матеріалів;

·        системи збору, обробки та ведення інформації щодо ядерних матеріалів;

·        змісту та порядку ведення облікової та звітної документації, термінів надання звітів Держатомрегулювання;

·        періодичності проведення фізичної інвентаризації, підбиття балансу ядерних матеріалів;

·        порядку визначення складу та кількості ядерних матеріалів, включаючи проведення вимірювань ;

·        граничні величини кількості неврахованого матеріалу, розбіжностей у даних відправника та одержувача, точності вимірів тощо.

11. Держатомрегулювання розробляє вимоги до державного інформаційного банку даних ядерних матеріалів та організує його роботу таким чином, щоб у будь-який момент часу мати можливість отримати інформацію про кількість та склад ядерних матеріалів в будь-якій зоні балансу, підготовки та надання інформації щодо ядерних матеріалів відповідно до міжнародних договорів України - міжнародним організаціям, у разі потреби надання інформації стосовно ядерних матеріалів органам державної влади.

12. Державний нагляд складається із:

·        контролю виконання суб´єктом діяльності вимог з обліку та контролю ядерних матеріалів при аналізі документів, що надаються Держатомрегулювання для ведення державного інформаційного банку даних ядерних матеріалів;

·        перевірки фактичного застосування процедур та обладнання для здійснення обліку та контролю ядерних матеріалів, виконання умов ліцензій шляхом здійснення інспекцій у зонах балансу матеріалів;

·        проведення контрольних вимірювань ядерних матеріалів та перевірки калібрувань засобів вимірювальної техніки;

·        оцінки ефективності організації і функціонування системи обліку та контролю в зонах балансу матеріалу.

13. Науково-технічна та методична підтримка обліку та контролю ядерних матеріалів здійснюється за такими напрямами:

·        навчання фахівців, відповідальних за облік та контроль ядерних матеріалів;

·        проведення науково-дослідних робіт, спрямованих на удосконалення заходів з обліку та контролю;

·        технічне забезпечення функціонування державного інформаційного банку даних ядерних матеріалів, системи вимірювань та інших технічних систем контролю;

·        проведення аналізу інформації щодо обліку ядерних матеріалів із залученням експертів.

Ведення обліку та контролю ядерних матеріалів в зонах балансу матеріалу

14. Відповідальність за здійснення обліку та контролю ядерних матеріалів в зонах балансу матеріалу несе суб´єкт діяльності.

15. Суб´єкт діяльності створює та підтримує систему обліку та контролю ядерних матеріалів, яка документально встановлює:

·        осіб, відповідальних за облік та контроль ядерного матеріалу, їх повноваження, достатні для забезпечення ефективного функціонування системи обліку та контролю;

·        порядок ведення облікових та звітних документів;

·        систему збору та обробки інформації з обліку та контролю ядерних матеріалів;

·        процедури ведення обліку та контролю, в тому числі підготовки та надання звітів, проведення фізичної інвентаризації ядерних матеріалів, підбиття матеріального балансу матеріалу, визначення кількості неврахованого матеріалу, вимірювань кількості матеріалу;

·        план дій у випадку виявлення втрати або несанкціонованого доступу до ядерних матеріалів.

16. Суб´єкт діяльності забезпечує виконання вимог з обліку та контролю ядерних матеріалів у зоні балансу матеріалу незалежно від стану виробнитцтва та наявності ліцензії.

Відповідальність за порушення вимог щодо обліку та контролю ядерних матеріалів 

17. Особи, винні у порушенні вимог законодавства щодо обліку та контролю ядерних матеріалів, несуть відповідальність згідно із законодавством.

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux