Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Регуляторні акти Держатомрегулювання / Проєкти регуляторних актів
від 07 грудня 2004 р.
Київ
Пояснювальна записка до остаточної редакції нормативно-правового акта “Загальні положення забезпечення безпеки захоронення радіоактивних відходів у геологічних сховищах”

Підстава для розробки нормативно-правового акта 

Підставою для розробки нормативно-правового акта (НПА) є Комплексна програма поводження з радіоактивними відходами, затверджена постановою Кабінету Міністрів України № 2015 від 25.12.2002 р., План науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт Державного комітету ядерного регулювання України на 2002 р. і договір № 02-02/02 від 10.07.2002 р. на створення науково-технічної продукції "Розробка нормативно-правового акта "Загальні положення забезпечення безпеки захоронення радіоактивних відходів у геологічних сховищах".

Виконавець роботи Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук та Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій.

Актуальність роботи визначається необхідністю встановлення відповідно до законодавства України вимог щодо забезпечення безпеки при захороненні РАВ у геологічних сховищах.

Технічне завдання на створення НПА затверджено 10.07.2002 р.

Мета та завдання розробки

Метою розробки цього НПА є встановлення механізму реалізації норм Законів України "Про поводження з радіоактивними відходами" і "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" стосовно нормативного забезпечення безпеки при захороненні РАВ у сховищах геологічного типу.

Результатом розробки цього НПА буде встановлення регулюючих вимог до загальних положень забезпечення ядерної та радіаційної безпеки при захороненні РАВ, які підлягають розміщенню в глибоких стабільних геологічних формаціях (геологічних сховищах), на всіх етапах життєвого циклу сховищ для захоронення РАВ (виборі майданчика, проектуванні, спорудженні, експлуатації та закритті) , що сприятиме удосконаленню існуючої практики поводження з РАВ.

Введення у дію цього НПА буде сприяти вирішенню пріоритетних проблем, пов´язаних із забезпеченням належного рівня захисту здоров´я людей та навколишнього природного середовища від впливу геологічного сховища.

Характеристика об´єкта регулювання НПА

Об‘єктом регулювання розроблюваного НПА є діяльність, пов´язана з захороненням довгоіснуючих середньо- та високоактивних РАВ у геологічних сховищах. Дія документа розповсюджується на захоронення РАВ, що містять довгоіснуючі радіонукліди у концентраціях, які не відповідають критеріям припустимості захоронення у приповерхневих сховищах, а також на захоронення відпрацьованого ядерного палива (якщо воно захоронюватиметься у геологічному сховищі як РАВ), та високоактивних відходів, що утворюються в результаті переробки відпрацьованого ядерного палива. На сьогодні в Україні накопичено значну кількість РАВ, що утворились внаслідок ліквідації аварії на ЧАЕС та діяльності АЕС. Рівень безпеки, що встановлюється даним НПА при здійсненні діяльності щодо захоронення РАВ у сховищах геологічного типу, відповідає вимогам чинних нормативно-правових актів України таміжнародних документів у сфері поводження з РАВ, сучасним досягненням науки і техніки, а також необхідному рівню системи якості.

Законом України "Про поводження з радіоактивними відходами" (розділ VII, ст.17) встановлено обов‘язковість захоронення довгоіснуючих відходів у глибоких стабільних геологічних формаціях. У цьому Законі також розглядається загальний порядок вибору і затвердження майданчика для спорудження сховища РАВ (ст. 23). Порядок внесення і розгляду пропозицій з розміщення ядерних установок, до яких може бути віднесене геологічне сховище, визначається Законом "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку". Цим Законом встановлюється обов‘язковість ліцензування проектно-пошукових робіт з вибору майданчика і перелік необхідних документів, що обґрунтовують безпеку діяльності для людини і навколишнього середовища. Здійснення гірничих робіт і будівництво підземної частини сховища повинні проводитися з урахуванням вимог Гірничого закону України. Обов‘язковість захоронення в геологічних сховищах довгоіснуючих та високоактивних РАВ підтверджується в Комплексній програмі поводження з радіоактивними відходами.

·        До документів другого рівня, які частково регламентують захоронення РАВ, відносяться "Державні будівельні норми України. ДБН А.3.1.-2-93", "Норми радіаційної безпеки України НРБУ-97" і "Норми радіаційної безпеки України, доповнення: Радіаційний захист від джерел потенційного опромінення НРБУ-97/Д-2000".

·        У ДБН А.3.1.-2-93. регламентується порядок надання дозволів на виконання будівельних робіт. Роботи з будівництва повинні проводитись у повній відповідності до умов одержаних ліцензій і проекту. У НРБУ-97/Д-2000 викладаються основні принципи радіаційного захисту при захороненні РАВ, виконання яких досягається додержанням встановлених чисельних значень радіаційно-гігієнічних регламентів, що обмежують дози поточного і потенційного опромінення, які пов‘язані з існуванням сховища РАВ.

·        До нормативних актів нижчого рівня, що регламентують захоронення РАВ у геологічних сховищах, відноситься галузевий документ "Временные методические рекомендации по региональной оценке глубоких горизонтов геологических структур для захоронения высокоактивных и долгоживущих РАО" (Геоінформ України, 1997), в якому, базуючись на основних принципах ізоляції РАВ і виходячи з загальної оцінки геолого-тектонічних умов України, встановлюється стадійність геолого-розвідувальних робіт при виборі геологічної формації під спорудження сховища.

Своєчасність розробки НПА обумовлена тим, що діючі в Україні нормативні акти не забезпечують повноту і достатність регулювання безпеки при поводженні з довгоіснуючими середньо- і високоактивними РАВ.

Впровадження розроблюваного НПА не потребує спеціальних економічних, методологічних, технічних, інформаційних та інших передумов.

Положення НПА відповідають положенням відповідних Законів України, національних нормативних документів та стандартів, рекомендаціям МАГАТЕ, МКРЗ, а також враховують вітчизняний досвід та досвід розвинених зарубіжних країн, одержаний при експлуатації об´єктів, призначених для поводження з РАВ.

НПА "Загальні положення забезпечення безпеки захоронення радіоактивних відходів у геологічних сховищах" встановлює загальні принципи радіаційної безпеки при захороненні РАВ у геологічних сховищах, загальні критерії безпечного захоронення РАВ у геологічних сховищах; вимоги до забезпечення радіаційної безпеки при здійсненні діяльності, пов´язаної з захороненням радіоактивних відходів у сховищах геологічного типу на всіх етапах його створення і існування.

Характеристика проекту НПА

Остаточна редакція проекту НПА повністю відповідає вимогам технічного завдання, положенням Законів і нормативно-правових актів України та рекомендаціям МАГАТЕ у сфері поводження з РАВ та геологічного захоронення радіоактивних відходів.

При розробці документа враховувалися сучасні науково-технічні досягнення в сфері поводження з РАВ. Впровадження НПА дозволить підвищити рівень безпеки при поводженні з РАВ, зокрема при захороненні РАВ у геологічних сховищах.

Опис об´єкта регулювання здійснений максимально повно і адекватно.

При створенні НПА використовувалась стандартизована термінологія, система одиниць вимірювання, фізичні величини та їх позначення.

Введення в дію, термін дії та перевірки НПА 

Цей нормативний акт вводиться в дію з моменту підписання наказу щодо його затвердження. Термін першої перевірки документа через 5 років.

Місце НПА в системі нормативного регулювання ядерної та радіаційної безпеки 

Нормативно-правовий акт згідно ГНД 306.001/1.001-97 входить до системи нормативних актів, що регулюють ядерну та радіаційну безпеку, і відноситься до категорії НП норми та правила з ядерної та радіаційної безпеки; вид положення (2); група безпека РАВ (04); підгрупа критерії (1).

Взаємозв´язок з іншими НПА 

Нормативний акт відповідає положенням чинних Законів України - "Про охорону навколишнього середовища", "Про поводження з радіоактивними відходами", "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", "Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань", "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії", Гірничому Закону України; нормативним актам Держатомрегулювання і Міністерства охорони здоров‘я України, національним нормам, правилам та стандартам з ядерної і радіаційної безпеки - НРБУ97 Норми радіаційної безпеки України; НРБУ97/Д-2000 Норми радіаційної безпеки України. Доповнення. Радіаційний захист від джерел потенційного опромінення; ГНД 306.0.01/1.001-97 Система нормативно-правового регулювання ядерної та радіаційної безпеки. Основні положення; НП 306.5.02/2.069-2003. Вимоги та умови безпеки (ліцензійні умови) під час провадження діяльності з проектування ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів.

Відомості про розсилку на відгук

Проект остаточної редакції НПА розісланий на погодження у такі організації:

Поштова адреса

Назва організації

1

01021, м. Київ,
вул. Грушевського, 7

Міністерство охорони здоров´я України

2

01601, м. Київ,
вул. Хрещатик, 30

Міністерство палива та енергетики України

3

03035, м. Київ,
вул. Урицького, 35

Міністерство охорони навколишнього природного середовища України

4

01030, м. Київ,
вул. Гончара, 55

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій

5

01011, м. Київ,
вул. Арсенальна №9/11

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва

Джерела інформації

При розробці нормативно-правового акта використані:

·        Закон України "Про поводження з радіоактивними відходами", 1995.

·        Закон України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", 1995.

·        Закон України "Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань", 1998.

·        Гірничий закон України, 1999.

·        Закон України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії", 2000.

·        Закон України " Про ратифікацію Об'єднаної конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами", 2000.

·        НРБУ-97 ДГН 6.6.1.-6.5.001-98. Норми радіаційної безпеки України.

·        НРБУ-97/Д-2000 ДГН 6.6.1.-6.5.061.-2000. Норми радіаційної безпеки України, доповнення: Радіаційний захист від джерел потенційного опромінення.

·        Основні санітарні правила протирадіаційного захисту України, 2000.

·        НП 306.5.02/2.069-2003. Вимоги та умови безпеки (ліцензійні умови) під час провадження діяльності з проектування ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів.

·        НП 306.1.02/1.034-2000. Загальні положення забезпечення безпеки атомних станцій.

·        ГНД 306.0.01/1.001-97. Система нормативно-правового регулювання ядерної та радіаційної безпеки. Основні положення.

·        Державні будівельні норми України. ДБН А.3.1.-2-93. Порядок надання дозволів на виконання будівельних робіт.

·        Державні будівельні норми України. ДБН А.2.2-1-2003. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд.

·        НП 306.5.02/3.017-99. Вимоги до програми забезпечення якості на всіх етапах життєвого циклу ядерних установок.

·        ДСТУ ІSО 9001-2001. Системи управління якістю. Вимоги.

·        Временные методические рекомендации по региональной оценке глубоких горизонтов геологических структур для захоронения высокоактивных и долгоживущих РАО. Госкомитет Украины по геологии и использованию недр. Киев, 1997.

·        Державна програма поводження з радіоактивними відходами на 1996 -2000 роки та до 2005 року, постанова Кабінету Міністрів України №480 від 29.04.96.

·        Комплексна програма поводження з радіоактивними відходами", постанова Кабінету Міністрів України №542 від 05.04.99.

·        Захоронення радіоактивних відходів: рекомендовані критерії розміщення сховища. Euradwaste, series N6, МАГАТЕ, Відень, 1994.

·        TRS No. 413 Scientific and Technical Basis for Geological Disposal of Radioactive Wastes, IAEA, 2003.

·        Принципы безопасности и технические критерии для подземного захоронения радиоактивных отходов высокого уровня активности. Серия изданий по безопасности. №99, МАГАТЭ, Вена, 1990, 32 с.

·        Siting of Geological Disposal Facilities. Safety Series. 111-G-4.1, IAEA, Vienna, 1994, 32 p.

·        Design, construction, operation and closure of geological repositories 111-G-3.3.2, IAEA, Vienna.

·        Safety assessment for geological disposal. 111-G-3.3.3, IAEA, Vienna. Safety Fundamentals. The Principles of Radioactive Waste Management. IAEA, Vienna, 1995.

Фінансово-економічні розрахунки. 

Реалізація НПА не потребує фінансування державного або місцевого бюджетів.

Соціально-економічні результати реалізації акта 

У результаті реалізації НПА буде забезпечена радіологічна безпека геологічного сховища РАВ, особливо у період після виведення сховища з експлуатації, що дозволить захистити населення і навколишнє середовище від впливу іонізуючих випромінювань. Це досягається встановленням певних вимог до вибору майданчика, проектування, будівництва, експлуатації, закриття сховища. Створення НПА є лише частиною більш масштабної діяльності, у якій необхідно врахувати планування, фінансові, економічні і соціальні питання, і питання нерадіологічної безпеки.

Директор ІНГС НАН та МНС України Академік НАН України Е.В. Соботович

Керівник НДР старший науковий співробітник Б.П. Злобенко

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux